Martxoa­ren 11n, denok Bilbora!

Martxoa­ren 11n kale­ra ate­ra­ko gara NATO eta EB ez! Eus­kal Herria anti­in­pe­ria­lis­ta! esa­te­ra. Data sin­bo­li­koa da, Eus­kal Herriak orduan uka­tu baitzuen NATOn sar­tzea. 37 urte geroa­go, Eus­kal Herri lan­gi­lea kale­ra ate­ra­ko gara, bes­te behin, era­kun­de inpe­ria­lis­ta­ri ezez­koa ema­te­ra. Bai­na mani­fes­ta­zioa ez da eki­tal­di memo­ria­lis­ta bat, hel­bu­rua ez bai­ta atzo­ko Eus­kal Herri anti­in­pe­ria­lis­ta alda­rri­katzea, bai­zik eta gaur­ko eta bihar­ko Eus­kal Herri anti­in­pe­ria­lis­ta anto­latzea, horre­ta­ra­ko beha­rrez­ko eran­tzun irmoa ema­nez egun­go ofen­tsi­ba inperialistari.

Asko­ta­ri­ko posi­zioak dau­de, kapi­ta­la­ren mun­du mai­la­ko azken ofen­tsi­ba inpe­ria­lis­ta­ren aurrean, eta zen­bait ara­zo ana­li­ti­ko atze­man dai­tez­ke. Bate­tik, Ukrai­na­ko fron­tea (NATO­ren gerra, Erru­sia­ren aur­ka) ezin da berei­zi bur­ge­sia atlan­tis­ta­ren mun­du­ko bes­te fron­te inpe­ria­lis­ten­gan­dik. Ekial­de Hur­bi­la­ren eze­gon­kor­tzea, Libia­ren eta Siria­ren aur­ka­ko gerra inpe­ria­lis­ta, Men­de­bal­de­ko Saha­ra­ri egin­da­ko trai­zioa, esta­tu kol­pe mili­ta­rrak nahiz bigu­nak Abya Yalan, Ekial­de­ko Euro­pa­ren eze­gon­kor­tzea eta Erru­sia bal­ka­ni­zatze­ko proiek­tuak, Vene­zue­la­ren, Kuba­ren, Ira­nen, Alje­ria­ren, Erru­sia­ren eta aba­rren aur­ka­ko zigo­rrak, Tai­wa­nen eta AEBen arte­ko akor­dio diplo­ma­ti­ko, komer­tzial eta mili­ta­rrak… Ez dira ele­men­tu iso­la­tuak, ezta eskual­de­ko kon­trae­san soi­lak ere. Hel­bu­ru argi bat dute: AEBen hege­mo­nia inpe­ria­lis­ta­ri eus­tea, poten­tzia berriak ager­tzea­ren eta mun­du mul­ti­po­la­rra­ren aurrean.

Bes­tal­de, inpe­ria­lis­moa­ren ana­li­si orok eta mugi­men­du inter­na­zio­na­lis­ta­ren erai­kun­tzak, ezin­bes­tean, geo­po­li­ti­ka­ren eta nazioar­te­ko harre­ma­nen logi­ka­re­kin apur­tu behar du. Inpe­ria­lis­moa azter­tzea ez bai­ta «nazioar­te­ko harre­ma­nak» azter­tzea soi­lik, area­go, ekoiz­pen harre­ma­ne­tan kokatzea da, ana­li­si mate­ria­lis­ta baten mar­koan. Zen­tzu horre­tan, gerra-meta­ke­ta dia­lek­ti­ka­ren bai­tan uler­tu behar ditu­gu mun­du mai­la­ko ofen­tsi­ba eta bere gerra inpe­ria­lis­ta fron­teak: gerra inpe­ria­lis­ta ez da sis­te­ma­ren dis­fun­tzio bat, bai­zik eta beha­rrez­ko bal­din­tza bat, bes­te meta­ke­ta ziklo bati eki­te­ko eta bur­ge­sia­ren ira­ba­zi tasa­ri eusteko.

Beraz, inter­na­zio­na­lis­ton eta anti­in­pe­ria­lis­ton bete­behar poli­ti­koa NATO­ren eta kapi­ta­la­ren Euro­pa­ren aur­ka egi­tea da. Kla­se gisa eta Euro­pa­ko herri lan­gi­le gisa, gure zere­gi­na gerra hone­tan gerra inpe­ria­lis­ta­ren kon­trae­sa­nak han­dia­gotzea da, kla­se eta herri gisa zapal­tzen gai­tuen bur­ge­sia inpe­ria­lis­ta indar­ga­be­tu­ta. Hau da, «gerra inpe­ria­lis­ta, gerra zibil iraul­tzai­le bihur­tzea» eta gure blo­ke inpe­ria­lis­ta­ri porrot eginaraztea.

Zalan­tza­rik gabe, inpe­ria­lis­moa­ren eta NATO­ren aur­ka­ko mugi­men­du bat anto­latzea «era­ba­te­ko gerra­rik ez» esa­tea da, gerra gas­tuak area­gotzea­ri eta eska­la­da mili­ta­ris­ta­ri arbuioa adie­raz­tea; bai­na hara­go doa alda­rria. Mani­fes­tuan adie­ra­zi beza­la, lan­gi­leon gai­nes­plo­ta­zioa­ren eta pre­ka­ri­za­zioa­ren aur­ka borro­ka egi­tea da, esku­bi­de poli­ti­ko eta sozia­len murriz­ke­ten aur­ka egi­tea, erre­pre­sioa­ren eta esta­tu poli­zia­la­ren aur­ka egi­tea. «NATO eta kapi­ta­la­ren Euro­pa ez» esa­tea ez da, pro­pa­gan­da atlan­tis­tak dioen moduan, puti­nis­ta edo proerru­sia­rra iza­tea; diko­to­mia fal­tsu eta tran­pa­tiak zabal­tzen dituz­te. «NATO eta EB ez» esa­tea Euro­pa­ko mugi­men­du pro­le­ta­rioa eta Euro­pa­ko herri lan­gi­leon borro­ka berran­to­latze­ko lehen urrat­sa da. «NATO ez» esa­tea kla­se borro­ka­ri baietz esa­tea da; herrion inde­pen­den­tzia sozia­lis­ta­ri baietz. Finean, Eus­kal Herri sozia­lis­ta eta anti­in­pe­ria­lis­ta­ri baietz.

Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik, dato­rren larun­ba­tean, martxoa­ren 11n, bete ditza­gun Bil­bo­ko kaleak!

Andrea Bar­to­lo, Aska­pe­na­ko kidea

Itu­rria: https://​www​.argia​.eus/​a​l​b​i​s​t​e​a​/​m​a​r​t​x​o​a​r​e​n​-​1​1​n​-​d​e​n​o​k​-​b​i​l​b​ora

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *