LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN / NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ
Etxebizitza Sindikatua

LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN /​NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ

PRENTSA OHARRA Covid-19a­­ren ostean etxe­bi­zitza­ren ara­zoa dago min­tza­gai; ara­zo iso­la­tu bat edo zer­bait berria bai­litzan. Gas­teiz­ko Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tua martxan jarri genue­ne­tik etxe­bi­zitza­ri dago­kio­nean pro­le­tal­goak pai­ratzen duen errea­li­ta­te gor­di­na­re­kin egon gara kon­tak­tuan: uga­za­ba­ren jazar­pen eten­ga­beak jasa­ten dituz­te­nak, higie­zin agen­tzien gose espe­ku­latzai­leak esta­fa­tu­ri­koak, jana­ri bonuak sumi­sioa lor­tze­ko estor­tsio tres­na modu­ra era­bil­tzen dituz­ten

Segunda Marquetalia

Mani­fies­to del Par­ti­do Comu­nis­ta – Sín­te­sis de Jesús San­trich

Títu­lo en ale­mán: Mani­fest der Kom­mu­nis­tis­chen Par­tei. Deno­mi­na­ción común: Manifies­to Comu­nis­ta, o El Manifies­to. El Manifies­to del Par­ti­do Comu­nis­ta, o sim­ple­men­te el Manifies­to Comu­nis­ta, es un docu­men­to de índo­le polí­ti­ca ela­bo­ra­do por Car­los Marx y Fede­ri­co Engels por encar­go de la Liga de los Comu­nes, y que fue publi­ca­do por pri­me­ra vez en Lon­dres

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Mar­cha a la cár­cel de Mur­cia II, el 11 de julio

Duran­te los meses de mayo y junio ha que­da­do en evi­den­cia que sin pre­sión popu­lar la opa­ci­dad y la impu­ni­dad de las car­ce­le­ros aumen­ta aún más. Lo que pasa al otro lado de los muros se que­da en el inte­rior de la cár­cel si quie­nes esta­mos fue­ra no lo denun­cia­mos. En las

Boltxe

Uztai­lak 25, BATASUNA BORROKAN. MANIFESTAZIO NAZIONALA. BILBON

[EUS] Azal­tzen ditu­gun lau oina­rri hauen eta bere edu­ki­nen ingu­ruan Eus­kal Herri­ko lan­gi­le­ria­ren eta herri sek­to­re ezber­di­nen inda­rren bata­su­na, elkar-kidetza eta akti­ba­zio borro­ka­la­ria sus­tatze­ko asmoz aur­kez­ten dugu eki­men hau. Gure herriak kon­tuan har­tze­ko modu­ko herri auto-anto­­la­­ke­­ta­­ra­­ko ahal­me­na era­kutsi du. Adie­raz­pen zehatze­ta­tik hara­go, gaur alda­rri­ka­tu nahi ditu­gun ira­kas­pen han­dien sor­tzai­le izan

Segunda Marquetalia

Lla­ma­mien­to a las Fuer­zas Arma­das y al Pue­blo colom­biano

Ser inte­gran­te de la Fuer­za Públi­ca no otor­ga licen­cia para que mana­das de sol­da­dos vio­len a niñas indí­ge­nas, como aca­ba de ocu­rrir con una niña Embe­rá Cha­mí, en Risa­ral­da. Una ins­ti­tu­ción que actúe de esa mane­ra, nun­ca alcan­za­rá las «ben­di­cio­nes de los pue­blos», como lo soña­ra el Liber­ta­dor. Fue tan estre­me­ce­dor

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Saioa San­chez Ren­ne­se­ko kar­tze­la­tik Nan­te­se­ko­ra lekual­da­tu dute

Ohar honen bidez jaki­na­ra­zi nahi dugu Saioa San­chez Beran­go­ko pre­so poli­ti­koa Ren­ne­se­ko (801 km) kar­tze­la­tik Nan­te­se­ko­ra (703 km) lekual­da­tu dute­la. Alda­ke­ta honen arra­zoia da Saioa haur­dun dagoe­la eta Ren­ne­se­ko kar­tze­la­ko amen dibi­sioa obre­tan dagoe­la. Hori dela-eta, Nan­te­se­ko­ra alda­tu dute obrak buka­tu bitar­tean. Gero Ren­ne­se­ra era­man­go dute berriz. Eus­kal Herria, 2020ko ekai­na­ren 10a.

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Patxi­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa gose gre­ba utzi eta gero

Ohar honen bidez Patxi­ren egoe­ra­ren ingu­ru­ko infor­ma­zioa ema­te­ra gatoz, gose gre­ba utzi eta bi egu­ne­ra. Here­ne­gun, gose gre­ba utzi zuen egu­nean, esfor­tzu izu­ga­rria izan zen bera­ren­tzat eri­zain­de­gi­ko modu­lu­tik 10.era joa­tea. Eskai­le­rak igotzea ere kos­ta­tu zitzaion pila­tu­ta­ko ahu­le­zia­ga­tik. Lehe­nen­go egun horre­tan die­ta liki­doa jaso zuen, zukuen bidez, eta on egin zion.

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Sabin Etxe­ko mobi­li­za­zioan ira­ku­rri­ta­ko tes­tua

Ori­gi­na­la: Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko herri hau esnatzea­ga­tik, bizi­rik gau­de­la era­kus­tea­ga­tik, belau­nal­dien arte­ko lotu­ra eta haria man­ten­tzen lagun­tzea­ga­tik. Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko zapal­kun­tza­rik gor­di­ne­na­ren aurrean zutik eta harro irau­tea posi­blea dela hain ozen oihu­katzea­ga­tik, borro­ka egi­tea mere­zi due­la era­kus­tea­ga­tik, erre­pre­sioa­ren bene­ta­ko aur­pe­gia mun­du guz­tia­ren begi bis­tan jar­tzea­ga­tik, hain­bes­te

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Iur­gi Gari­ta­goi­tia eta Asier Borre­ro­ren kasuen aurrean

Ohar honen bidez Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die Iur­gi Gari­ta­goi­tia eta Asier Borre­ro pre­so poli­ti­koei. Lehe­nen­goa­ri jaso­ta­ko espetxe zigor berria­ren aurrean, eta biga­rre­na­ri kar­tze­la­tik irte­tea era­goz­ten dion eta ire­ki berri dio­ten auzia­ren aurrean. Iur­gi Gari­ta­goi­tia­ri 389 urte­ko zigor berria eza­rri dio Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak. Hau,

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Bea Etxe­be­rria eta bere bi urte­ko ala­ba mehatxa­tu ditu guar­dia zibil batek

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­sun osoa hela­ra­zi nahi dio Bea Etxe­be­rria Bil­bo­ko pre­so poli­ti­koa­ri, guar­dia zibil batek bera­ri eta bere 2 urte­ko ala­ba­ri egin­da­ko mehatxuen aurrean. Elkar­ta­sun kei­nu hau Iñi­go Zapi­rain pre­so poli­ti­koa­ri ere zabal­du nahi dio­gu, Bea­ren biko­te­ki­dea eta umea­ren aita iza­nik. Guar­dia zibil honek Bea­ri esan dio