Boltxe

FPLP: Una inves­ti­ga­ción de CNN reve­la la par­ti­ci­pa­ción direc­ta de Esta­dos Uni­dos en las masa­cres sio­nis­tas en Gaza

A la luz de nue­vas prue­bas recien­tes, es cla­ra­men­te evi­den­te que la admi­nis­tra­ción esta­dou­ni­den­se está direc­ta­men­te invo­lu­cra­da y par­ti­ci­pa acti­va­men­te en el geno­ci­dio sio­nis­ta en cur­so con­tra la Fran­ja de Gaza. Esta nue­va evi­den­cia con­fir­ma que la admi­nis­tra­ción esta­dou­ni­den­se es direc­ta­men­te res­pon­sa­ble de las atro­ci­da­des come­ti­das en la Fran­ja, don­de se uti­li­zan armas de fabri­ca­ción esta­dou­ni­den­se y pro­yec­ti­les prohi­bi­dos inter­na­cio­nal­men­te para matar sin pie­dad y a san­gre fría a miles de civi­les ino­cen­tes. La recien­te inves­ti­ga­ción de CNN pre­sen­ta al

Leer Más >>
Boltxe

FPLP sobre la amplia­ción de los asen­ta­mien­tos en Cisjordania

La deci­sión de la ocu­pa­ción de ampliar y legi­ti­mar los asen­ta­mien­tos se intro­du­jo para impo­ner un con­trol total sobre Cis­jor­da­nia. El Fren­te Popu­lar para la Libe­ra­ción de Pales­ti­na con­fir­ma que la deci­sión de la ocu­pa­ción de ampliar los asen­ta­mien­tos en la Cis­jor­da­nia ocu­pa­da, legi­ti­mar cin­co nue­vos asen­ta­mien­tos y apli­car leyes de ocu­pa­ción en zonas con­tro­la­das admi­nis­tra­ti­va­men­te por la «auto­ri­dad pales­ti­na» es un pre­lu­dio para impo­ner un con­trol admi­nis­tra­ti­vo y de segu­ri­dad com­ple­to sobre Cis­jor­da­nia según el plan del

Leer Más >>
Boltxe

Sal­bues­pen neu­rri­rik ez!, Zaba­lla, Iru­ñea eta Basau­ri­ko kar­tze­lan dau­den hain­bat pre­so poli­ti­ko­ren gutuna

Eus­ko Jaur­la­ritza­ren men­pean dau­den kar­tze­le­tan eus­kal pre­so poli­ti­kook gure seni­de eta lagu­ne­ki­ko komu­ni­ka­zioa­ri dago­kion arloan asko gal­du dugu. Hila­be­te­re­ko aurrez-aurre­­koen kopu­rua txi­kia­goa da eta irau­pe­nez labu­rra­goak dira. Beraz, hur­bi­la­go badauz­ka­gu ere, den­bo­ra gutxia­go ema­ten dugu ger­tu­koe­kin. Bis­ta­koa da pre­so oro­ren­tzat bere ingu­ru­koe­kin harre­ma­na man­ten­tzea eta gozatzea garran­tzitsua dela, oina­rriz­ko esku­bi­dea dela­ko. Are gehia­go pre­so poli­ti­koon kasuan, Herria­re­ki­ko dau­ka­gun kon­pro­mi­so­ari bizi­rik eus­te­ko ezin­bes­te­koa bai­ta lotu­ra hori. Gure etxe­ko eta lagu­nek ez digu­te seku­la huts egin, eta hamarkadetan

Leer Más >>
Boltxe

Hamas sobre las órde­nes de deten­ción de la CPI con­tra diri­gen­tes de la Resistencia

El 20 de mayo de 2024, el fis­cal de la Cor­te Penal Inter­na­cio­nal emi­tió un comu­ni­ca­do soli­ci­tan­do a la Sala de Cues­tio­nes Pre­li­mi­na­res de la Cor­te emi­tir órde­nes de arres­to con­tra los cri­mi­na­les de gue­rra Ben­ja­min Netan­yahu y Yoav Gallant, así como con­tra tres altos líde­res del Movi­mien­to de Resis­ten­cia Islá­mi­ca (Hamas), a saber, el her­mano com­ba­tien­te Ismail Hani­yeh, jefe del movi­mien­to, el her­mano com­ba­tien­te Iahia Sinuar, jefe del movi­mien­to en la Fran­ja de Gaza, y el her­mano luchador

Leer Más >>
Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

2024ko Abe­rri Egu­na /​Abe­rri Egu­na 2024

[EUS] Kapi­ta­lis­moa­ren kri­sia, gutxien dute­nen­tza­ko bizi-bal­­di­n­tzen oker­tzea, erre­pre­sioa, inpe­ria­lis­mo eta kapi­tal han­dia­re­ki­ko EBko eta toki­ko bur­ge­sien men­de­ko­ta­su­na, mun­du­ko kla­se eta herri zapal­duen­tza­ko etor­ki­zun hur­bil zai­la… Hori da, labur-labur, eus­kal herri lan­gi­leak eta, bere­zi­ki, bere lan­gi­le kla­seak bizi duen errea­li­ta­te gor­di­na. Sis­te­ma kapi­ta­lis­tak batez bes­te­ko ira­­ba­­zi-tasa jais­ten jarraitzen du. Horre­ga­tik, gero eta neu­rri basa­tia­goak beren lan-inda­­rra sal­du behar dute­nen­tzat. Hor­tik dator, hala­ber, gero eta jen­de gehia­go­ren bizi-bal­­di­n­tza txa­rre­nak. Hor­tik, osa­sun publi­koa­ren (sozia­lis­ta ez dena) egoe­ra agonikoa,

Leer Más >>
Ezkerraldea Antifaxista

Ezke­rral­deak Qatar 2022ri Boi­kot /​Boi­kot a Qatar 2022

[EUS] Gerra eta mise­ria­ra kon­de­natzen gai­tuen sis­te­ma honek gizar­tea­ren esfe­ra guz­tiak ustel­tzen dituen beza­la, kiro­la bera ere, ez da honen atza­pa­rre­ta­tik libra­tu. Ustel­ke­ria hori, gero eta nabar­me­na­goa da kirol pro­fe­sio­na­la­ren adie­raz­le nagu­sie­nean, fut­bo­lean, ale­gia. Urtee­tan lan­gi­le kla­sea­ren artean nahi­ko heda­tu­ta egon arren, azken urteo­tan, hasie­ra batean izan zene­tik nahi­kotxo alden­du dela esan gene­za­ke. 1989an Hills­bo­roughen (Inga­la­te­rra) ger­ta­tu­ta­ko hon­da­men­dia muga­rritzat har deza­ke­gu kapi­ta­lis­moak eza­rri­ta­ko bere­ga­natze hone­tan. Fut­bol pro­fe­sio­na­la­ren lobb­yek, herri har­mai­lan zutik zeu­den zaleei errua bidegabeki

Leer Más >>

Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­dua­ren agi­ria /​Comu­ni­ca­do el Movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la represión

[EUS] Jarraian letra etza­nez adie­raz­ten ditu­gun para­gra­fo­ak Mugi­men­duak joan den abuz­tuan egin zuen haus­nar­ke­ta­ren par­te dira, eta berretsi egi­ten dugu. Izan ere, ira­ga­rri­ta­ko erre­pre­sioa­ren par­te gara jada. Dato­rren erre­pre­sio basa­tia­ren aurrean Pre­miaz­koa da iden­ti­fi­katzea zein ondo­rio izan­go dituen epe labu­rrean Eus­kal Herrian, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren kri­si­rik han­die­na izan­go dena, batez ere men­de­bal­de­ko zona­lean. Hau da, hon­da­men­dia hain han­dia izan­go da, batez ere lan­gi­le­ria­ren­tzat, kapi­ta­lak egun­goak baino neu­rri erre­pre­si­boa­goak har­tu­ko bai­ti­tu. Aurre­ka­ri gisa Covid-19a­ren kudea­ke­ta dugu, proben

Leer Más >>
Petri Rekabarren

¿Irre­le­van­cia de EH Bildu?

Con­for­me avan­za­ba la deri­va social­de­mó­cra­ta de EH Bil­du gru­pos mili­tan­tes que reor­ga­ni­za­ban la izquier­da aber­tza­le adver­tían de muchas cosas, pero fun­da­men­tal­men­te de dos: una, que la apa­ri­ción de un apa­ren­te nue­vo refor­mis­mo con­lle­va un triun­fa­lis­mo elec­to­ra­lis­ta basa­do en las pro­me­sas de que ese neo­re­for­mis­mo será deci­si­vo e impres­cin­di­ble para las aplas­tan­tes vic­to­rias demo­crá­ti­cas que se augu­ran al entrar en la nue­va estra­te­gia. Se ase­gu­ra­ba que EH Bil­du sería tan rele­van­te en la polí­ti­ca que, ade­más de

Leer Más >>
Dani Pastor

Pre­so poli­ti­kook eus­ten darrai­gu /​Los pre­sos polí­ti­cos con­ti­nua­mos resistiendo

[EUS] Azke­nen­go hila­be­te haue­tan aste­ro ari gara iza­ten pre­so poli­ti­koon lekual­da­ke­ta eta bizi­bal­din­tze­tan gau­zatzen ari diren hobe­kun­tzen leku­ko. Honek ez du ezer berri­rik supo­satzen bal­din eta esta­tu­ko gober­nu ezber­di­nek horre­la­ko mugi­men­duak gau­za­tu izan dituz­te­la ain­tzat har­tzen badu­gu. Are, mugi­men­du horien oina­rriz­ko hel­bu­rua ziria sar­tzea izan dela kon­tuan har­tzen badu­gu, hau da: «bakea pre­soen tru­ke» gau­zatzea. Eus­kal pre­soen kasuan, gau­za jaki­na da espa­zio poli­ti­ko eta sozial zehatz batzue­tan ilu­sio eta itxa­ro­pe­nez­ko sen­ti­men­duak piz­tu egin dire­la. Aldiz,

Leer Más >>
Askapena

Del Fil­tro con­su­ma­do al Fil­tro pre­ven­ti­vo. Diez lec­cio­nes de soli­da­ri­dad internacionalista

Intro­duc­ción Este 24 de agos­to es el 27 ani­ver­sa­rio de los hechos del «Fil­tro» en Mon­te­vi­deo, Uru­guay. Des­de su con­cien­cia inter­na­cio­na­lis­ta y soli­da­ria el pue­blo uru­gua­yo y muchas orga­ni­za­cio­nes popu­la­res rei­vin­di­ca­ron su dere­cho de con­ce­der como pue­blo el asi­lo y la garan­tía de no ser tor­tu­ra­dos a tres mili­tan­tes vas­cos, Jesús María Goi­tia, Mikel Ibá­ñez y Luis Liza­rral­de. El rei­no espa­ñol había pedi­do su extra­di­ción con el fin de con­de­nar­los por per­te­nen­cia y dife­ren­tes supues­tas accio­nes de ETA. Esto les supuso

Leer Más >>