Ezkerraldea Antifaxista

Ezke­rral­deak Qatar 2022ri Boi­kot /​Boi­kot a Qatar 2022

[EUS] Gerra eta mise­ria­ra kon­de­natzen gai­tuen sis­te­ma honek gizar­tea­ren esfe­ra guz­tiak ustel­tzen dituen beza­la, kiro­la bera ere, ez da honen atza­pa­rre­ta­tik libra­tu. Ustel­ke­ria hori, gero eta nabar­me­na­goa da kirol pro­fe­sio­na­la­ren adie­raz­le nagu­sie­nean, fut­bo­lean, ale­gia. Urtee­tan lan­gi­le kla­sea­ren artean nahi­ko heda­tu­ta egon arren, azken urteo­tan, hasie­ra batean izan zene­tik nahi­kotxo alden­du dela esan gene­za­ke. 1989an Hills­bo­roughen (Inga­la­te­rra) ger­ta­tu­ta­ko hon­da­men­dia muga­rritzat har deza­ke­gu kapi­ta­lis­moak eza­rri­ta­ko bere­ga­natze hone­tan. Fut­bol pro­fe­sio­na­la­ren lobb­yek, herri har­mai­lan zutik zeu­den zaleei errua bidegabeki

Leer Más >>

Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­dua­ren agi­ria /​Comu­ni­ca­do el Movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la represión

[EUS] Jarraian letra etza­nez adie­raz­ten ditu­gun para­gra­fo­ak Mugi­men­duak joan den abuz­tuan egin zuen haus­nar­ke­ta­ren par­te dira, eta berretsi egi­ten dugu. Izan ere, ira­ga­rri­ta­ko erre­pre­sioa­ren par­te gara jada. Dato­rren erre­pre­sio basa­tia­ren aurrean Pre­miaz­koa da iden­ti­fi­katzea zein ondo­rio izan­go dituen epe labu­rrean Eus­kal Herrian, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren kri­si­rik han­die­na izan­go dena, batez ere men­de­bal­de­ko zona­lean. Hau da, hon­da­men­dia hain han­dia izan­go da, batez ere lan­gi­le­ria­ren­tzat, kapi­ta­lak egun­goak baino neu­rri erre­pre­si­boa­goak har­tu­ko bai­ti­tu. Aurre­ka­ri gisa Covid-19a­ren kudea­ke­ta dugu, proben

Leer Más >>
Petri Rekabarren

¿Irre­le­van­cia de EH Bildu?

Con­for­me avan­za­ba la deri­va social­de­mó­cra­ta de EH Bil­du gru­pos mili­tan­tes que reor­ga­ni­za­ban la izquier­da aber­tza­le adver­tían de muchas cosas, pero fun­da­men­tal­men­te de dos: una, que la apa­ri­ción de un apa­ren­te nue­vo refor­mis­mo con­lle­va un triun­fa­lis­mo elec­to­ra­lis­ta basa­do en las pro­me­sas de que ese neo­re­for­mis­mo será deci­si­vo e impres­cin­di­ble para las aplas­tan­tes vic­to­rias demo­crá­ti­cas que se augu­ran al entrar en la nue­va estra­te­gia. Se ase­gu­ra­ba que EH Bil­du sería tan rele­van­te en la polí­ti­ca que, ade­más de

Leer Más >>
Dani Pastor

Pre­so poli­ti­kook eus­ten darrai­gu /​Los pre­sos polí­ti­cos con­ti­nua­mos resistiendo

[EUS] Azke­nen­go hila­be­te haue­tan aste­ro ari gara iza­ten pre­so poli­ti­koon lekual­da­ke­ta eta bizi­bal­din­tze­tan gau­zatzen ari diren hobe­kun­tzen leku­ko. Honek ez du ezer berri­rik supo­satzen bal­din eta esta­tu­ko gober­nu ezber­di­nek horre­la­ko mugi­men­duak gau­za­tu izan dituz­te­la ain­tzat har­tzen badu­gu. Are, mugi­men­du horien oina­rriz­ko hel­bu­rua ziria sar­tzea izan dela kon­tuan har­tzen badu­gu, hau da: «bakea pre­soen tru­ke» gau­zatzea. Eus­kal pre­soen kasuan, gau­za jaki­na da espa­zio poli­ti­ko eta sozial zehatz batzue­tan ilu­sio eta itxa­ro­pe­nez­ko sen­ti­men­duak piz­tu egin dire­la. Aldiz,

Leer Más >>
Askapena

Del Fil­tro con­su­ma­do al Fil­tro pre­ven­ti­vo. Diez lec­cio­nes de soli­da­ri­dad internacionalista

Intro­duc­ción Este 24 de agos­to es el 27 ani­ver­sa­rio de los hechos del «Fil­tro» en Mon­te­vi­deo, Uru­guay. Des­de su con­cien­cia inter­na­cio­na­lis­ta y soli­da­ria el pue­blo uru­gua­yo y muchas orga­ni­za­cio­nes popu­la­res rei­vin­di­ca­ron su dere­cho de con­ce­der como pue­blo el asi­lo y la garan­tía de no ser tor­tu­ra­dos a tres mili­tan­tes vas­cos, Jesús María Goi­tia, Mikel Ibá­ñez y Luis Liza­rral­de. El rei­no espa­ñol había pedi­do su extra­di­ción con el fin de con­de­nar­los por per­te­nen­cia y dife­ren­tes supues­tas accio­nes de ETA. Esto les supuso

Leer Más >>
Jon Iurrebaso Atutxa

EPP­Kren komu­ni­ka­tua­ri buruz­ko zen­bait ohar eta bes­te­la­koak /​Notas sobre el comu­ni­ca­do de EPPK y otros

[EUS] EPPK pre­so poli­ti­ko­rik gabe­ko Eus­kal Herriaz min­tzatzen da. Gezu­rra diru­di, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde bizia arris­kuan jarri duen kolek­ti­bo poli­ti­koak hala­ko maxi­ma alda­rri­katzea, hau da, pre­so poli­ti­ko­rik ez ego­tea, gutxie­nez film yan­kie­tan ager­tzen den bizi­ki­detza beza­la­koa, bai­na oso antzi­na­ko fil­me­tan. Argi dago, gure hel­bu­ruak lor­tu ezean, beti egon­go da eus­kal pre­so poli­ti­ko­rik. Bere ordez­ka­ritza poli­ti­koak, dena erra­za­go izan zedin, espai­niar eta fran­tses sis­te­man sar­tzea era­ba­ki zuen, bai­na hala­ko plan­te­amen­dua da, hain

Leer Más >>
LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN / NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ
Etxebizitza Sindikatua

LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN /​NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ

PRENTSA OHARRA Covid-19a­­ren ostean etxe­bi­zitza­ren ara­zoa dago min­tza­gai; ara­zo iso­la­tu bat edo zer­bait berria bai­litzan. Gas­teiz­ko Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tua martxan jarri genue­ne­tik etxe­bi­zitza­ri dago­kio­nean pro­le­tal­goak pai­ratzen duen errea­li­ta­te gor­di­na­re­kin egon gara kon­tak­tuan: uga­za­ba­ren jazar­pen eten­ga­beak jasa­ten dituz­te­nak, higie­zin agen­tzien gose espe­ku­latzai­leak esta­fa­tu­ri­koak, jana­ri bonuak sumi­sioa lor­tze­ko estor­tsio tres­na modu­ra era­bil­tzen dituz­ten gizar­te zer­bitzuen xan­taia jasa­ten dute­nak, legez kan­po­ko azpie­rren­te­tan pila­tu­ta bizi dire­nak, etxe­ga­be­tu arte atze­ra kon­tu jasan ezin batean bizi dire­nak zein kari­ta­te hutsa­ga­tik lo egi­ten zuten sofa­tik modu

Leer Más >>
DATUAK AZTERTZEN / ANALIZANDO LOS DATOS
Etxebizitza Sindikatua

DATUAK AZTERTZEN /​ANALIZANDO LOS DATOS

HARI ORIGINALA TWITTERREN: https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​4​5​7​3​8​0​8​4​0​4​6​4​393 HILO ORIGINAL EN TWITTER: https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​7​6​9​0​3​8​9​3​4​7​3​6​897 | DATUAK AZTERTZEN 1⁄10 Info­gra­fia hone­tan, sal­bues­pen egoe­ra hasi zene­tik Sin­di­ka­tu­ra ger­tu­ra­tu diren kasuak azter­tzen ditu­gu Jada aurrei­kus genitza­keen zen­bait ondo­rio ate­ra eta dato­zen hurratsak defi­ni­tu asmoz [HARIA] 2⁄10 E‑maila martxan jarri zene­tik, Sin­di­ka­tua­re­kin 315 per­tso­na jarri dira harre­ma­ne­tan. Gehien­goa (%85a) ema­ku­meak dira. Datu haue­ta­tik bi ondo­rio ate­ra ditza­ke­gu: 1.Etxebizitzaren ara­zoa­ren tamai­na izu­ga­rri han­dia dela 2.Emakume lan­gi­lea­ren egoe­ra bere­zi­ki zaur­ga­rria dela. 3⁄10 Batez ere larria da pro­le­tal­go des­ja­be­tue­na­ren egoe­ra: %15ak

Leer Más >>
Boltxe

Kar­tze­lak eta sal­bues­pen egoe­ra. Hain­bat pre­so poli­ti­ko­ren seni­deak /​Cár­ce­les y esta­do de excep­ción. Fami­lia­res de varios pre­sos políticos

[EUS] Idaz­ki hau sinatzen dugu­nok espai­niar eta fran­tziar kar­tze­le­tan pre­so dau­den hain­bat eus­kal mili­tan­te poli­ti­ko­ren seni­deak gara. Kar­tze­le­ta­ko errea­li­ta­tea beti gor­di­na den arren, Covid-19a­­ren pan­de­mia­ren zein harrez­ke­ro eza­rri­ta­ko sal­bues­pen egoe­ra­ren ondo­rioz era­to­rri­ta­ko egoe­rak are eta gogo­rra­goa bihur­tzen du dena. Itxu­ra­ke­ria­ren garaio­tan, garran­tzi han­dia har­tzen du begi bis­tan dagoen guz­tia behar beza­la apain­tzeak. Antzer­kiak jarrai dezan ezin­bes­te­koa da. Horre­ga­tik txa­loak bal­koie­tan, eta horre­ga­tik bata­sun des­kla­sa­tu fal­tsu baten sus­ta­pe­na, itxu­raz asep­ti­koa, bai­na edu­kian ezber­din­ta­sun sozia­lak age­rian uzten dituen

Leer Más >>
EUSKO JAURLARITZAREN DIRU LAGUNTZAK ALKILERRARI
Etxebizitza Sindikatua

EUSKO JAURLARITZAREN DIRU LAGUNTZAK ALKILERRARI

1. LAGUNTZEN BALORAZIOA 11/​2020 Lege Dekre­tuak zioen, Komu­ni­ta­te Auto­no­moek eza­rri­ko zituz­te­la alo­kai­ruen lagun­tzen zen­ba­te­ko, zein bal­din­tzak. 900 euro­ko lagun­tze­taz ari ziren. Hain­bat aste­ren ostean, Eus­ko Jaur­la­ritzak (EJ) publi­katzen ditu: Lehe­nik, adie­raz­ga­rria da hain­bes­te atze­ra­tu iza­na. Pyme eta auto­no­moen­tza­ko lagun­tze­kin era­man­da­ko pro­ze­sua ezber­di­na izan da, egun gutxi batzuk iga­ro ziren lagun­tzak argitze­ra­ko eta gal­de­te­gi for­ma­ko web orri bat ere publi­ka­tu zuten. Aldi berean, ban­kuek dio­te ez daki­te­la ezer asko­ren­tza­ko auke­ra baka­rra zen mikro­kre­di­tuei buruz. Biga­rre­nik, diru lagun­tza 250 euro­koa bes­te­rik ez da.

Leer Más >>