Jon Iurrebaso Atutxa

EPP­Kren komu­ni­ka­tua­ri buruz­ko zen­bait ohar eta bes­te­la­koak /​Notas sobre el comu­ni­ca­do de EPPK y otros

[EUS] EPPK pre­so poli­ti­ko­rik gabe­ko Eus­kal Herriaz min­tzatzen da. Gezu­rra diru­di, Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde bizia arris­kuan jarri duen kolek­ti­bo poli­ti­koak hala­ko maxi­ma alda­rri­katzea, hau da, pre­so poli­ti­ko­rik ez ego­tea, gutxie­nez film yan­kie­tan ager­tzen den bizi­ki­detza beza­la­koa, bai­na oso antzi­na­ko fil­me­tan. Argi dago, gure hel­bu­ruak lor­tu ezean,

LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN / NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ
Etxebizitza Sindikatua

LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN /​NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ

PRENTSA OHARRA Covid-19a­­ren ostean etxe­bi­zitza­ren ara­zoa dago min­tza­gai; ara­zo iso­la­tu bat edo zer­bait berria bai­litzan. Gas­teiz­ko Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tua martxan jarri genue­ne­tik etxe­bi­zitza­ri dago­kio­nean pro­le­tal­goak pai­ratzen duen errea­li­ta­te gor­di­na­re­kin egon gara kon­tak­tuan: uga­za­ba­ren jazar­pen eten­ga­beak jasa­ten dituz­te­nak, higie­zin agen­tzien gose espe­ku­latzai­leak esta­fa­tu­ri­koak, jana­ri bonuak sumi­sioa lor­tze­ko estor­tsio tres­na modu­ra era­bil­tzen dituz­ten gizar­te zerbitzuen

DATUAK AZTERTZEN / ANALIZANDO LOS DATOS
Etxebizitza Sindikatua

DATUAK AZTERTZEN /​ANALIZANDO LOS DATOS

HARI ORIGINALA TWITTERREN: https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​4​5​7​3​8​0​8​4​0​4​6​4​393 HILO ORIGINAL EN TWITTER: https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​7​6​9​0​3​8​9​3​4​7​3​6​897 | DATUAK AZTERTZEN 1⁄10 Info­gra­fia hone­tan, sal­bues­pen egoe­ra hasi zene­tik Sin­di­ka­tu­ra ger­tu­ra­tu diren kasuak azter­tzen ditu­gu Jada aurrei­kus genitza­keen zen­bait ondo­rio ate­ra eta dato­zen hurratsak defi­ni­tu asmoz [HARIA] 2⁄10 E‑maila martxan jarri zene­tik, Sin­di­ka­tua­re­kin 315 per­tso­na jarri dira harre­ma­ne­tan. Gehien­goa (%85a) ema­ku­meak dira.

Boltxe

Kar­tze­lak eta sal­bues­pen egoe­ra. Hain­bat pre­so poli­ti­ko­ren seni­deak /​Cár­ce­les y esta­do de excep­ción. Fami­lia­res de varios pre­sos políticos

[EUS] Idaz­ki hau sinatzen dugu­nok espai­niar eta fran­tziar kar­tze­le­tan pre­so dau­den hain­bat eus­kal mili­tan­te poli­ti­ko­ren seni­deak gara. Kar­tze­le­ta­ko errea­li­ta­tea beti gor­di­na den arren, Covid-19a­­ren pan­de­mia­ren zein harrez­ke­ro eza­rri­ta­ko sal­bues­pen egoe­ra­ren ondo­rioz era­to­rri­ta­ko egoe­rak are eta gogo­rra­goa bihur­tzen du dena. Itxu­ra­ke­ria­ren garaio­tan, garran­tzi han­dia har­tzen du begi bis­tan dagoen guz­tia behar bezala

EUSKO JAURLARITZAREN DIRU LAGUNTZAK ALKILERRARI
Etxebizitza Sindikatua

EUSKO JAURLARITZAREN DIRU LAGUNTZAK ALKILERRARI

1. LAGUNTZEN BALORAZIOA 11/​2020 Lege Dekre­tuak zioen, Komu­ni­ta­te Auto­no­moek eza­rri­ko zituz­te­la alo­kai­ruen lagun­tzen zen­ba­te­ko, zein bal­din­tzak. 900 euro­ko lagun­tze­taz ari ziren. Hain­bat aste­ren ostean, Eus­ko Jaur­la­ritzak (EJ) publi­katzen ditu: Lehe­nik, adie­raz­ga­rria da hain­bes­te atze­ra­tu iza­na. Pyme eta auto­no­moen­tza­ko lagun­tze­kin era­man­da­ko pro­ze­sua ezber­di­na izan da, egun gutxi batzuk iga­ro ziren lagun­tzak argitze­ra­ko eta

HILO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES / ZERBITZU SOZIALEN INGURUKO HARIA
Etxebizitza Sindikatua

HILO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES /​ZERBITZU SOZIALEN INGURUKO HARIA

HILO ORIGINAL DISPONIBLE EN: HILO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES En este hilo habla­re­mos sobre los Ser­vi­cios Socia­les (a par­tir de aho­ra SS) de Vito­­ria-Gas­­teiz, expli­can­do su situa­ción actual res­pec­to al pro­ble­ma de la vivien­da y de la ali­men­ta­ción; para des­pués poner sobre la mesa algu­nas ideas acer­ca de la fun­ción que cum­plen los SS: Los

Etxebizitza Sindikatua

PRESENTACIÓN /​AURKEZPENA

SINDICATO DE VIVIENDA /​NOTA DE PRESENTACIÓN Hemos ini­cia­do un nue­vo cur­so las mili­tan­tes del Bir­ja­betze Kolek­ti­boa y con el nue­vo cur­so lle­gan muchos cam­bios. Hace ya un año que anun­cia­mos la aper­tu­ra de la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción y des­de enton­ces, las cosas han cam­bia­do mucho; duran­te el pasa­do cur­so, la ofi­ci­na ha sido una

Etxebizitza Sindikatua

NI UNA NEVERA VACÍA /​HOZKAILU HUTSIK EZ

NO SE PUEDE LUCHAR CON EL ESTÓMAGO VACÍO: ¡NI UNA NEVERA VACÍA! Kai­xo com­pa­ñe­ros y ami­gos! Hace ya unas sema­nas que des­de el Sin­di­ca­to de Vivien­da pusi­mos en mar­cha un correo de con­tac­to para todas aque­llas per­so­nas que, en esta situa­ción tan difí­cil debi­da al Covid-19, tie­nen pro­ble­mas con la vivien­da. Como habíamos

La sani­dad del Esta­do espa­ñol ha fracasado

Ya pode­mos con­fir­mar­lo. Por la exten­sión, rapi­dez de pro­pa­ga­ción, núme­ro de casos y ratio de mor­tan­dad, la pan­de­mia se está ceban­do con las per­so­nas habi­tan­tes en el Esta­do espa­ñol. Los recur­sos sani­ta­rios no eran, al con­tra­rio de lo que nos han veni­do dicien­do sus ges­to­res, ni por can­ti­dad ni por calidad,

Ema­ku­me lan­gi­leok anto­la­kun­tzaz aska­tu! /​¡Muje­res obre­ras, libe­ré­mo­nos median­te la organización!

[EUS] Bere­bi­zi­ko garran­tzi poli­ti­koa du Martxoa­ren 8ak ema­ku­me lan­gi­leon­tzat, batez ere non­dik gato­zen eta nora goa­zen nahas­tu­rik ager­tzen zaiz­ki­gun garaio­tan. Bur­ge­siak azken men­deo­tan martxan jarri­ta­ko apa­ra­tu ideo­lo­gi­koek frui­tuak eman dituz­te­la diru­di, eta gurean ere, erro­tuz joan da Martxoa­ren 8a Ema­ku­mea­ren Nazioar­te­ko Egu­na dela­ko ustea. Horren ondo­rioz, are ezin­bes­te­koa­goa bila­katzen da