2024ko maiatza­ren 1a /​1 de mayo de 2024

[EUS]

2024ko maiatza­ren 1aren tes­tuin­gu­ruan, eta sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren logi­kan, api­ri­la­ren 21ean Espai­nia­ko Esta­tu­ko EAEk eran­tzu­ki­zun «demo­kra­ti­ko­ko» eki­tal­di han­di bat egin zuen… Fik­zio hut­sa, kapi­ta­la­ren sis­te­ma­ri baka­rrik mese­de egi­ten dio­na. Botoen ehu­ne­ko hain­bes­te eta abs­ten­tzioa alde bate­ra utzi­ta, bada­go ber­din jarraitzen duen zer­bait. Hau da, Eus­kal Herrian kapi­ta­la­ren sis­te­ma­ri eta kla­se zatiei era­gi­ten dien alda­ke­ta­rik ez. Gau­zak horre­la, hor­tik ere ez da alda­ke­ta­rik eto­rri­ko Eus­kal Herria­ren­tzat, ezta bere lan­gi­le kla­sea­ren­tzat eta herri geru­zen­tzat ere.

Tes­tuin­gu­ru horre­tan, inpe­rio yan­ki-sio­nis­tak eta bere alia­tu euro­pa­rrek eta bes­te batzuek gida­tu­ta­ko gerra inpe­ria­lis­tak ere aipa­tu behar dira. Ildo horre­tan, kau­sa pales­ti­na­rrak eta Erre­sis­ten­tzia­ren Ardatzak Pales­ti­na defen­datze­ko eta sio­nis­moa­ri aurre egi­te­ko egin­da­ko aurre­ra­pen garran­tzitsuak ere balo­ra­tu behar dira. Era berean, azpi­ma­rratze­koak dira Erru­siak Uka­rai­nan NATO­ren aur­ka egin­da­ko aurrerapenak.

Hala ere, kapi­ta­lak agin­tean jarraitzen du, nahiz eta kri­si eko­no­mi­koa eta batez bes­te­ko ira­ba­zi-tasa jais­te­ko joe­ra izan. Hau da, orain­dik ere pai­ratzen dugu haien ustia­pen-sis­te­ma, jakin­da bene­ta­ko asta­ke­riak eta sarras­kiak egin­go dituz­te­la bote­rea­ri eusteko.

Maiatza­ren batean, pro­le­ta­rioen gehien­goa kon­tzien­tziatze­ko egin beha­rre­ko lan han­dia adie­ra­zi nahi dugu apal­ki. Asko­tan bere kla­seaz jabetzen ez dena kontzientziatzea.

Beha­rrez­koa da aha­le­gi­nean jarraitzea kon­tzien­tzia­rik gabe­ko pro­le­ta­riotza honek jakin dezan erre­gi­me­ne­ko ezein alder­di (nagu­si den sis­te­ma­koa) ez dagoe­la bera­ri etor­ki­zun bat ziur­tatze­ko edo Eus­kal Herria­ren­tzat etor­ki­zun sozia­lis­ta eta askea ziur­tatze­ko lanean. Alder­di haue­ta­ko Inork ez du sun­tsi­tu­ko jaten ema­ten dion sis­te­ma. Horie­ta­ko inork ez digu eka­rri­ko eus­kal esta­tu sozia­lis­ta, hori­xe bai­ta eus­kal herri lan­gi­lea­ri oro har eta bere lan­gi­le-kla­sea­ri bere­zi­ki intere­satzen zaion sis­te­ma bakarra.

Amnis­tia osoa!

Inde­pen­den­tzia­ren eta sozia­lis­moa­ren alde!

Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitzea­ren alde!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

2024ko api­ri­la­ren 26an

[ES]

En el con­tex­to de este 1 de mayo de 2024 y en la lógi­ca del sis­te­ma capi­ta­lis­ta, el 21 de abril la CAV del Esta­do espa­ñol reali­zó un gran acto de res­pon­sa­bi­li­dad demo­crá­ti­ca… Pura fic­ción que solo bene­fi­cia al sis­te­ma del capi­tal. Inde­pen­dien­te­men­te de los tan­tos por cien­to de votos y abs­ten­ción hay algo que con­ti­núa igual. Esto es, nin­gún cam­bio que afec­te al sis­te­ma del capi­tal y sus frac­cio­nes de cla­se en Eus­kal Herria. Así las cosas, tam­po­co de ahí ven­drá nin­gún cam­bio para Eus­kal Herria ni para su cla­se tra­ba­ja­do­ra y ni para sus capas populares.

En este con­tex­to tam­bién hay que seña­lar las gue­rras impe­ria­lis­tas coman­da­das por el impe­rio yan­qui-sio­nis­ta y sus alia­dos euro­peos y otros. En este sen­ti­do tam­bién hay que valo­rar los impor­tan­tes avan­ces de la cau­sa pales­ti­na, así como del Eje de la Resis­ten­cia para defen­der Pales­ti­na y enfren­tar­se al sio­nis­mo. Asi­mis­mo, son de resal­tar los avan­ces de Rusia con­tra la OTAN en Ucrania.

No obs­tan­te, el capi­tal se man­tie­ne al man­do, aun con­tan­do con la cri­sis eco­nó­mi­ca y su ten­den­cia a la baja en cuan­to a su tasa media de ganan­cia. Es decir que toda­vía sufri­mos su sis­te­ma de explo­ta­ción sabien­do que harán ver­da­de­ras bar­ba­ri­da­des y matan­zas para con­ser­var el poder.

En este pri­me­ro de mayo que­re­mos seña­lar humil­de­men­te la enor­me tarea pen­dien­te para con­cien­ciar a la gran mayo­ría del pro­le­ta­ria­do. Con­cien­ciar al que en muchas oca­sio­nes no es cons­cien­te de la cla­se a la que pertenece.

Es nece­sa­rio seguir en el empe­ño para que este pro­le­ta­ria­do sin con­cien­cia sepa que nin­gún par­ti­do del régi­men (del sis­te­ma impe­ran­te) está por la labor de ase­gu­rar­le a él un futu­ro ni a ase­gu­rar un futu­ro socia­lis­ta y libre para Eus­kal Herria. Nin­guno de estos par­ti­dos va a des­truir el sis­te­ma que le da de comer. Nin­guno de ellos nos trae­rá el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co que es el úni­co sis­te­ma que le intere­sa al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co en gene­ral y a su cla­se obre­ra en particular.

¡Amnis­tía total!

¡Por la inde­pen­den­cia y el socialismo!

¡Por la cons­truc­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vasco!

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

26 de abril de 2024

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *