Pales­ti­na­ren aur­ka­ko era­so berria: Nazioar­te­ko Zigor-Auzi­te­gia/­Nue­vo ata­que con­tra Pales­ti­na: Tri­bu­nal Penal Internacional

[EUS]

Izu­ga­rria da eza­gu­tu berri dugu­na. Haga­ko Nazioar­te­ko Zigor Auzi­te­giak nazioar­te­ko 5 atzi­pe­nal­di-agin­du eman ditu. Tek­ni­ko­ki ez du asko­ra­ko balio (are gutxia­go mun­duaz barre egi­ten duen ente sio­nis­ta­ren­tzat) eta esan beha­rra dago 5 horie­ta­tik 2 sio­na­ziak dire­la eta 3 erre­sis­ten­tzia pales­ti­na­rra­re­nak. Gai­ne­ra, geno­zi­dak lepo­ratzen diz­kie guz­tiei. Izu­ga­rria, alde pales­ti­na­rra­ri dagokionez.

Lehe­nen­goa. NZAa kapi­ta­la­ren eta lau inozo­ren asma­ki­zu­na da. Yan­kiak ez dau­de barruan ez zaie­la­ko intere­satzen mun­duan zehar egin dituz­ten eta egi­ten dituz­ten kri­me­nek kon­pli­ka­zioak sor­tzea. Bes­te batzuk ez dau­de ber­me fal­ta­ga­tik eta ordez­katzen duen far­t­sa inpe­ria­lis­ta­ga­tik. Beraz, inpe­ria­lis­mo yan­kia­ri intere­satzen zaio­nean egi­ten duen ibil­bi­dea dauka.

Biga­rre­na. Era­kun­de oku­patzai­lea­ren bi sio­na­ziak Yoav Gallant defen­t­sa minis­troa eta Ben­ja­min Netan­yahu lehen minis­troa dira. Hil­tzai­leak eta terro­ris­ta publi­koak eta sio­nis­moa bere oso­ta­su­nean prak­ti­katzen ari den geno­zi­dioa­ren zati han­di bat, bai­na ez baka­rra, ezta hurrik eman ere. Gehie­gi­ke­ria ema­ten du, bai­na gizar­te oku­patzai­le gehie­na sio­nis­ta da kon­ben­tzi­men­duz edo praktikaz.

Hiru­ga­rre­na. Erre­sis­ten­tzia­ko 3 borro­ka­la­riek ere ize­nak dituz­te. Hama­se­ko kideak ere badi­ra: Yah­ya Sin­war, Ismail Hani­yeh eta Moham­med Dief. Batzuen eta bes­teen arte­ko aldea age­ri­koa da. Pales­ti­nar hauek due­la 76 urte baino gehia­go­tik sio­nis­tek eta lehe­na­go bri­tai­niar inpe­ria­lis­tek oku­pa­tu­ta­ko eta kolo­ni­za­tu­ta­ko lurra defen­datzen dute. Ildo horre­tan, nazioar­te­ko eti­ka eta eza­gutza dau­de oku­patzai­lea­ren aur­ka­ko borro­ka­ren zile­gi­ta­su­na­ri buruz, bide guz­tiak era­bi­liz, borro­ka arma­tua barne.

Lau­ga­rre­na. Pales­ti­nar herria­ren oku­pa­zioa eta geno­zi­dioa bere lurra­ren, Pales­ti­na­ren, aska­pen-borro­ka legi­ti­moa­re­kin pare­katzea, nazioar­te­ko arau­dia modu faxis­tan aldatzea da. NZA‑k Pales­ti­na­ko herria­ren oku­pa­zioa­re­kin eta geno­zi­dioa­re­kin kola­bo­ratzen du. Kola­bo­ra­zio­nis­tak dira pra­xian. Gaur egun, geno­zi­dioa­ren ber­mea ema­ten dien sio­nis­moa­ren tal­de juri­di­koa dira. Argi esan behar da, lege­la­riak dira, bai, bai­na kapi­ta­lis­tak eta inpe­ria­lis­tak dire­nez… inpe­rio yankiari/​sionistari obe­ditzen diote.

Bos­ga­rre­na. Adie­ra­zi behar da nor­tzuk diren NZA-ren era­ba­ki horren, oku­pa­zioa­ren eta herri pales­ti­na­rra­ren geno­zi­dioa­ren erantzuleak.

  • Lehe­nik eta behin, era­kun­de nazio­nis­ta (Israel) sozial­ki, kul­tu­ral­ki eta poli­ti­ko­ki men­de­bal­de­ko kapi­ta­la­ren agin­due­ta­ra dagoen sarras­ki-maki­na bihur­tu da, eta Pales­ti­na­ko «azpi­gi­za­kiak», hau da, pales­ti­na­rrak, aka­batze­ko prest dago.
  • Biga­rre­nik, Pales­ti­na­ko Era­kun­de Nazio­na­la (PAN), Pales­ti­na­ko bur­ge­sia. ANP oku­patzai­lee­kin elkar­la­nean ari da kolono arma­tuak eta arma­da oku­patzai­lea dau­de­la ziur­tatze­ko. Erre­sis­ten­tzia­ren fak­zioen erre­pre­sio­gi­lea eta oku­pa­zio-inda­rren informatzailea.
  • Hiru­ga­rre­nik, era­kun­de sio­nis­ta­ri neu­rri han­dia­goan edo txi­kia­goan lagun­tzen dio­ten herrial­de ara­bia­rrak. Jaki­na, Ipar Ame­ri­ka­ko Esta­tu Terro­ris­tak, Kana­da, eta Euro­pa­ko Erki­de­goa eta Men­de­bal­de osoa. Azken hauek nola­bai­te­ko dis­tan­tzia­ki­de­ta­su­na nahi zuten, bai­na beti «sionista»-en ondoan, eurek sor­tu baitzuten.

Sei­ga­rre­na. Pun­tua­lak iza­ten ari gara, bai­na ez dugu amai­tu nahi hona­ko hau adie­ra­zi gabe. EAJk, Bas­kon­ga­de­tan gober­natzen hasi zenean, esa­ten zuen poli­zia txi­li­bi­tua, ger­tu­koa, auzo­koa eta abar nahi zue­la. Aldi berean, ira­kas­le sio­nis­tak ekar­tzen zituen herria­ren aur­ka (batez ere bere eus­kal erre­sis­ten­tzia­ren, ETA­ren aur­ka) indar erre­pre­si­bo bat entre­na­tu eta anto­latze­ko, ustez bere zer­bitzu­ra egon behar­ko lukeena.

Adie­ra­zi behar dugu, hala­ber, Pales­ti­na­ko herria­ren sufri­men­dua­ren aurrean EHBil­du­ko buru­za­gien erre­fe­ren­tziaz­ko adie­raz­pen batzuk ditu­gu­la. Iña­rri­tuk era­kun­de sio­nis­ta defen­datze­ko idatzi bat sina­tu zuen, Esta­tu demo­kra­ti­kotzat joz. Matu­tek dio ger­tatzen ari dena­ren zero pun­tua Pales­ti­na­ko Erre­sis­ten­tzia­ren urria­ren 7ko era­soal­dian koka­tu behar dela. Ote­gi­ren adie­raz­pe­ne­kin amaitzen dugu: auke­ra baka­rra Esta­tu bikoa dela esa­nez. Badi­ru­di Fran­tziak Alje­rian esta­tu pro­pioa sor­tze­ko esku­bi­dea izan­go zue­la, adi­bi­dez. Sei­na­le horiek guz­tiek kapi­tal-sis­te­ma­ri eta inpe­ria­lis­mo yan­kia­ren intere­sei men eman iza­na adie­raz­ten digu­te. Eus­kal Herrian bada­ki­gu EAJk eta EHBil­duk (eta bes­te batzuek) jarre­ra kola­bo­ra­zio­nis­ta dute­la bi esta­tuen plan­te­amen­dua­ri eus­ten dio­te­nean. Hori horre­la da, esan dute eta onar­tu edo atze­ra egin behar­ko dute.

Ibai­tik itsa­so­raino, Pales­ti­na osoa!

Amnis­tia osoa!

Inde­pen­den­tzia­ren eta sozia­lis­moa­ren alde!

Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta sor­tzea­ren alde!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

2024ko maiatza­ren 22an

[ES]

Es terri­ble lo que aca­ba­mos de cono­cer. El Tri­bu­nal Penal Inter­na­cio­nal (TPI) de la Haya ha emi­ti­do 5 órde­nes de arres­to inter­na­cio­nal. Téc­ni­ca­men­te no vale para mucho (y menos para el ente sio­nis­ta que se ríe del mun­do) y hay que seña­lar que 2 de las 5, son para sio­na­zis y 3 para la resis­ten­cia pales­ti­na. Ade­más, acu­sa a todos ellos de geno­ci­das. Terri­ble, en lo que a la par­te pales­ti­na se refiere.

Pri­me­ro. El TPI es un inven­to del capi­tal y de cua­tro inge­nuos. Los yan­quis no están den­tro por­que no les intere­sa que los crí­me­nes que han hecho y hacen a lo lar­go del mun­do les creen com­pli­ca­cio­nes. Otros no lo están por la fal­ta de garan­tías y la far­sa impe­ria­lis­ta que repre­sen­ta. Con lo cual, tie­ne el reco­rri­do que tie­ne cuan­do al impe­ria­lis­mo yan­qui le interese.

Segun­do. Los dos sio­na­zis del ente ocu­pan­te con­tra los que se ha dic­ta­do una orden de arres­to inter­na­cio­nal son el minis­tro de defen­sa Yoav Gallant y el pri­mer minis­tro Ben­ja­min Netan­yahu. Ase­si­nos y terro­ris­tas públi­cos y par­te impor­tan­te, pero no úni­ca ni mucho menos, del geno­ci­dio que está prac­ti­can­do el sio­nis­mo en su con­jun­to. Sue­na fuer­te, pero la mayo­ría de la socie­dad ocu­pan­te es sio­nis­ta por con­vic­ción o por su práctica.

Ter­ce­ro. Los 3 com­ba­tien­tes de la resis­ten­cia tam­bién tie­nen nom­bres. Son tam­bién miem­bros de Hamas: Yah­ya Sin­war, Ismail Hani­yeh y Moham­med Dief. La dife­ren­cia entre unos y otros es evi­den­te. Estos pales­ti­nos defien­den su tie­rra ocu­pa­da y colo­ni­za­da des­de hace más de 76 años por los sio­nis­tas y antes por los impe­ria­lis­tas bri­tá­ni­cos. En este sen­ti­do, exis­te una éti­ca y reco­no­ci­mien­to inter­na­cio­nal acer­ca de la legi­ti­mi­dad de la lucha con­tra el ocu­pan­te por todos los medios, inclui­da la lucha armada.

Cuar­to. Equi­pa­rar la ocu­pa­ción y el geno­ci­dio del pue­blo pales­tino fren­te a la legi­ti­ma lucha de libe­ra­ción de su tie­rra, Pales­ti­na, es cam­biar de una mane­ra fas­cis­ta la nor­ma­ti­va inter­na­cio­nal. El TPI lo que hace es cola­bo­rar con la ocu­pa­ción y con el geno­ci­dio del pue­blo pales­tino. Son cola­bo­ra­cio­nis­tas en su pra­xis. Actual­men­te son el equi­po jurí­di­co del sio­nis­mo que les da el aval del geno­ci­dio. Hay que decir cla­ro, son juris­tas, sí, pero como capi­ta­lis­tas e impe­ria­lis­tas… obe­de­cen al impe­rio yanqui/​sionista.

Quin­to. Es nece­sa­rio seña­lar quié­nes son los res­pon­sa­bles de esta deci­sión del TPI, de la ocu­pa­ción y del geno­ci­dio al pue­blo palestino.

  • En pri­mer lugar, el ente nazio­nis­ta (Israel) con­ver­ti­do social, cul­tu­ral y polí­ti­ca­men­te en una máqui­na de exter­mi­nio a las órde­nes del capi­tal occi­den­tal en su con­jun­to y dis­pues­to a exter­mi­nar a los «sub­hu­ma­nos» de Pales­ti­na, es decir, a los palestinos.
  • En segun­do lugar, la Enti­dad Nacio­nal Pales­ti­na (ANP), bur­gue­sía pales­ti­na. La ANP cola­bo­ra con los ocu­pan­tes para ase­gu­rar la exis­ten­cia de los colo­nos arma­dos y del ejér­ci­to ocu­pan­te. Repre­so­ra de las fac­cio­nes de la resis­ten­cia e infor­man­te de las fuer­zas de ocupación.
  • En ter­cer lugar, los paí­ses ára­bes que cola­bo­ran, en mayor o menos medi­da, con el ente sio­nis­ta. Por supues­to los Esta­dos Terro­ris­tas de Amé­ri­ca del Nor­te, Cana­dá, y la Comu­ni­dad euro­pea y el Occi­den­te total. Estos últi­mos pre­ten­dien­do cier­ta equi­dis­tan­cia, pero siem­pre al lado del ente sio­nis­ta pues son quie­nes los crearon.

Sex­to. Esta­mos sien­do pun­tua­les, pero no que­re­mos ter­mi­nar sin seña­lar lo siguien­te. El PNV en sus ini­cios de gober­na­ción en las Vas­con­ga­das decía que pre­ten­día una poli­cía con sil­ba­to, cer­ca­na, de barrio, etc. Al mis­mo tiem­po traía ins­truc­to­res sio­nis­tas para entre­nar y orga­ni­zar una fuer­za repre­si­va con­tra el pue­blo (sobre todo con­tra su resis­ten­cia vas­ca, ETA) que supues­ta­men­te debe­ría estar a su servicio.

Tam­bién tene­mos que seña­lar que ante el sufri­mien­to del pue­blo pales­tino tene­mos algu­nas decla­ra­cio­nes de refe­ren­cia de diri­gen­tes de EH Bil­du. Iña­rri­tu con la fir­ma de un escri­to en defen­sa del ente sio­nis­ta cali­fi­cán­do­lo como Esta­do demo­crá­ti­co. Matu­te dicien­do que el pun­to cero de lo que está ocu­rrien­do había que situar­lo en la ofen­si­va de la Resis­ten­cia pales­ti­na del 7 de octu­bre. Ter­mi­na­mos con las decla­ra­cio­nes de Ote­gi ase­gu­ran­do que la úni­ca opción posi­ble es la de dos Esta­dos. Es como si Fran­cia hubie­ra teni­do dere­cho a crear un Esta­do pro­pio en Arge­lia, por ejem­plo. Todas estas seña­les nos indi­can su entre­ga al sis­te­ma del capi­tal y a los intere­ses del impe­ria­lis­mo yan­qui. En Eus­kal Herria somos cons­cien­tes de la posi­ción cola­bo­ra­cio­nis­ta que man­tie­nen el PNV y EH Bil­du (y otros) al sos­te­ner el plan­tea­mien­to de los dos Esta­dos. Eso es así, lo han dicho y ten­drán que asu­mir­lo o retractarse.

¡Des­de el río has­ta el mar, toda Palestina!

¡Amnis­tía total!

¡Por la inde­pen­den­cia y el socialismo!

¡Por la crea­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vasco!

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

22 de mayo de 2024

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *