Irten­bi­de fal­tsu­rik ez: Pales­ti­na aska­tu, Israel borrokatu!/No a las fal­sas solu­cio­nes: Pales­ti­na libre, com­ba­ta­mos a Israel

[EUS]

Pales­ti­na­ri buruz hitz egi­tean, egoe­ra honi amaie­ra eman­go dio­ten irten­bi­de posi­bleak entzu­ten dira nonahi. Pales­ti­na­re­kin Elkar­ta­su­na­tik, pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia­ren alda­rria gure egin­da, argi esa­ten dugu irten­bi­de baka­rra Pales­ti­na osoa­ren des­ko­lo­ni­za­zioa eta enti­ta­te sio­nis­ta­ren des­ager­pe­na dela. Hau da, egoe­ra kolo­nia­la gain­ditze­ko bide baka­rra des­ko­lo­ni­za­zio pro­ze­su oso bat da, Israel­go egi­tu­ra kolo­nial eta poli­ti­ko-mili­ta­rren desegi­tea eta sio­nis­moa­ren deu­sez­tatzea inpli­ka­tu behar due­na. Zen­tzu horre­tan, pasa den maiatza­ren 18an mila­ka lagun mobi­li­za­tu ginen Iru­ñe­ko kalee­tan, bi esta­tuen irten­bi­de fal­tsua age­rian utziz eta Pales­ti­na­ren aska­ta­su­na Israel des­ager­tze­ko beha­rra­re­kin lotuz.

Ildo horre­ta­tik, azken egu­no­tan, mai­la inter­na­zio­na­le­ko hain­bat agen­tek egin­da­ko adie­raz­pen eta mugi­men­duen ingu­ruan, beha­rrez­koa ikus­ten dugu zen­bait ideia kon­fron­ta­tu eta gezur­tatzea. Izan ere, hauek behar beza­la kokatzen ez badi­ra, Pales­ti­na­ren mese­de­tan egin­da­ko ekin­tzak izan­go bali­ra beza­la ager daitezke-eta.

 1. Nazioar­te­ko Zigor Auzi­te­gi­ko fis­kal­tzak due­la zen­bait egun egin­da­ko atxi­lotze eskae­ra. Ber­tan Ben­ja­min Netan­yahu eta Yoav Gallant Israel­go minis­troak eta Yah­ya Sin­war, Moham­med Deif eta Ismail Hani­yeh pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia­ko kideak atxi­lotze­ko eskae­ra egin zuen. Horren aurrean, argi esan nahi dugu: ebaz­pen hau onar­te­zi­na eta kolo­nia­la da. Era­sotzai­lea eta era­so­tua pare­katzen ditu. Zapal­dua­ren auto­de­fen­t­sa kri­mi­na­li­zatzen du, gataz­ka­ren ardu­ra bi ban­doen artean banatzen due­la­rik. Bai­na hemen ez dago ber­di­nen arte­ko gataz­ka­rik. Hemen, enti­ta­te geno­zi­da bat eta bere aska­ta­su­na­ren­ga­tik borro­katzen ari den herri bat dau­de. Beraz, ezin dira inolaz ere zapal­tzai­le eta zapal­dua ber­din­du. Ez da kon­pa­ra­ga­rria basa­ke­ria kolo­nia­la, jato­rriz­ko herri baten auto­de­fen­t­sa zile­gia­re­kin. Bes­tal­de, gataz­ka des­po­li­ti­za­tu eta nor­ba­na­koen­gan zen­tratzen du. Sarras­kia­ren era­gi­leak per­tso­na kon­kre­tuak izan­go bali­ra beza­la eta ez enti­ta­te sio­nis­ta­ren izae­ra bera. Egun­go agin­ta­riak ken­du­ta, bes­te­la­ko Israel bat exis­titzea posi­ble balitz beza­la. Eta hiru mili­tan­te ken­du­ta, erre­sis­ten­tzia buka­tu­ko balitz beza­la, zapal­kun­tza egoe­ra objek­ti­bo baten frui­tua bes­te­rik ez denean. Bai­na ez deza­gun geu­re burua engai­na­tu. Israel kolo­nia­lis­moa, oku­pa­zioa, geno­zi­dioa eta aparthei­da da. Ez dago Israel aldatze­rik, bere jato­rri eta iza­te­tik ber­ta­tik, bortxa, gar­bi­ke­ta etni­koa eta sarras­kia bere DNA‑n txer­ta­tu­ta bai­ti­tu. Era berean, Pales­ti­na zer­bait bada bere erre­sis­ten­tzia da, eta gaur arte iraun badu, horre­xe­ga­tik da. Hori dena gutxi balitz, eskae­ra onar­tu­ta ere, ez luke Netan­yahu­ren Gober­nua­ren kon­tra­ko era­gin zuze­nik izan­go, Nazioar­te­ko Zigor Auzi­te­giak ez bai­tau­ka esku­me­nik Israelen.
 2. Pales­ti­nar Esta­tua­ren aitor­tza, Espai­nia, Irlan­da eta Nor­ve­gia­ko gober­nuen par­te­tik. Has­te­ko, azpi­ma­rra­tu nahi­ko genu­ke Espai­nia­ko gober­nu «pro­gre­sis­tak» bul­tza­tu­ri­ko ekin­tza hau itxu­ra­ke­ria elek­to­ra­lis­ta bes­te­rik ez dela, ekai­na­ren 9an izan­go diren euro­par hau­tes­kun­deei begi­ra egin­da­koa. Dena den, era­ba­kia har­tu den dataz hara­go, hau ez da irten­bi­de bat inon­dik inora: 
  1. Zein esta­tu aitor­tu dute? Zis­jor­da­nia­ko lur zati iso­la­tuak eta Gaza­ko sarras­ki-espa­rrua? Hori ez da Pales­ti­na: Pales­ti­na Jor­dan ibai­tik Medi­te­rra­neo itsa­so­ra doan lur-ere­mua da. Gaur egun pales­ti­na­rren esku gel­ditzen diren ogi-apu­rrak pales­ti­nar Esta­tutzat jotzea Nak­ba jus­ti­fi­katzea da, oku­pa­zioa eta kolo­ni­za­zioa zile­giz­tatzea eta enti­ta­te sio­nis­ta­ri exis­titze­ko esku­bi­dea aitor­tzea. Bai­na Israe­lek ez dau­ka exis­titze­ko esku­bi­de­rik, lurral­de bat oku­pa­tu, kolo­ni­za­tu eta ber­tan gar­bi­ke­ta etni­ko baten bitar­tez «esta­tu» bat sor­tzea ez bai­ta esku­bi­de bat.
  2. Nor aitor­tzen dute? Agen­te gisa, Pales­ti­nar Agin­te Nazio­na­la da aitor­tzen eta haus­potzen dute­na, Israe­le­ki­ko men­pe­koa den ins­ti­tu­zio kola­bo­ra­zio­nis­ta, pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia­ren aur­ka­ko erre­pre­sioan fun­tsez­ko pape­ra betetzen due­na eta bere herria­ren begie­tan zile­gi­ta­su­na gal­tzen ari dena. Pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia­ren buru­za­gitza des­pla­zatze­ko eta Pales­ti­nar Agin­te Nazio­na­lak sines­ga­rri­ta­su­na berres­ku­ratze­ko saia­ke­ra da, pales­ti­nar herria­ren ordez­ka­ri gisa indartzeko.
  3. Pales­ti­nar Esta­tua aitor­tzea, enti­ta­te sio­nis­ta­ren aur­ka­ko eta des­ko­lo­ni­za­zio pro­ze­su oso baten alde­ko borro­ka bati lotu­ta ez doan bitar­tean, Israel bera­ren exis­ten­tzia aitor­tzea da. EBren nahiz NATO­ren agen­da inpe­ria­lis­ta ezar­tzen eta Israel armaz hor­nitzen ari diren bitar­tean, eta bere kon­tra­ko boi­ko­ta­ren, desin­ber­tsioen eta zigo­rren bidez Israel­go Esta­tua pre­sio­na­tu gabe, pales­ti­nar esta­tua aitor­tzea ekin­tza sin­bo­li­ko bezain hutsa­la da, enti­ta­te sio­nis­ta­ren kri­men laz­ga­rrien aur­ka­ko hase­rrea baretze­ko eta Pales­ti­na­ren alde­ko elkar­ta­sun mugi­men­dua itzal­tze­ko meka­nis­mo gisa era­bi­lia dena. Azken batean, egoe­ra dagoen beza­la uztea da, oku­pa­zioak eta geno­zi­dioak bere horre­tan jarrai dezan ahal­bi­detze­ko bal­din­tzak ezar­tzen baititu.

Hor­taz, bai Nazioar­te­ko Zigor Auzi­te­gia­ren ebaz­pe­na eta bai­ta Euro­pa­ko hain­bat esta­tu­ren aitor­pe­nak ere, hel­bu­ru ber­di­na duten mugi­men­du gisa uler­tu behar ditu­gu: bi esta­tuen irten­bi­dea­ren ideia indar­tu, Israe­len exis­ten­tzia zile­giz­ta­tu eta Pales­ti­nar herria­ren ordez­ka­ritza otzan eta «onar­ga­rri» bat haus­potzea, erre­sis­ten­tzia eta elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta biga­rren plano batean koka­tuz. Mugi­men­du hauen hutsal­ta­su­na­ren era­kus­ga­rri da hauen ondo­ren geno­zi­dioa gel­di­tu edo «leun­du» beha­rrean, azken egu­ne­tan enti­ta­te sio­nis­tak Rafah-ko bon­bar­da­ke­ta gogor­tu iza­na, «zonal­de segu­rue­tan» hamar­na­ka erre­fu­xia­tu bizi­rik kiskaliz.

Horren aurrean gure pos­tu­rak argia izan behar du. Alde bate­tik, gure egin­ki­zun inter­na­zio­na­lis­ta da, pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia kri­mi­na­li­za­tu nahi duten ebaz­pen kolo­nia­len aurrean, honi gure babes osoa adie­raz­tea. Bes­tal­de, ezin­bes­te­koa da bi esta­tuen irten­bi­de fal­tsua kon­fron­tatzen jarraitzea. Pales­ti­nar Esta­tua aitor­tzeak ez ditu erre­fu­xia­tuak etxe­ra­tu­ko, ez ditu pre­so poli­ti­koak aska­tu­ko, ez du aparthei­da deu­sez­ta­tu­ko eta ez du oku­pa­zioa eta kolo­ni­za­zioa amaituko.

Ez ditza­gun Pales­ti­nar herria­ri inpo­sa­tu nahi zaiz­kion irten­bi­de fal­tsuak ero­si. Pales­ti­na osoa­ren aska­ta­su­na­ren alde eta enti­ta­te sio­nis­ta­ren eta bere kon­pli­zeen aur­ka borro­katzen jarrai dezagun!

Pales­ti­na­re­kin Elkartasuna

2024ko maiatza­ren 29an

[ES]

Al hablar de Pales­ti­na, se escu­chan por doquier las posi­bles solu­cio­nes al con­flic­to. Des­de Pales­ti­na­re­kin Elkar­ta­su­na, hacien­do nues­tra la rei­vin­di­ca­ción de la resis­ten­cia pales­ti­na, defen­de­mos que la úni­ca solu­ción pasa por la des­co­lo­ni­za­ción de Pales­ti­na y la des­apa­ri­ción de la enti­dad sio­nis­ta, sien­do nece­sa­rio un pro­ce­so com­ple­to de des­co­lo­ni­za­ción que impli­que la diso­lu­ción de las estruc­tu­ras colo­nia­les y polí­ti­co-mili­ta­res israe­líes y la des­apa­ri­ción del sio­nis­mo. Lo rei­vin­di­ca­mos el pasa­do 18 de mayo en Iru­ñea, lle­nan­do las calles con un men­sa­je que evi­den­cia­ba la fal­sa solu­ción de los dos esta­dos y la nece­si­dad de la des­apa­ri­ción de Israel.

En vis­ta de los últi­mos acon­te­ci­mien­tos, vemos nece­sa­rio con­fron­tar y des­men­tir las posi­cio­nes de cier­tos agen­tes inter­na­cio­na­les, ya que, de no inter­pre­tar­las correc­ta­men­te, pue­den pasar por accio­nes que bene­fi­cian a Pales­ti­na cuan­do hacen pre­ci­sa­men­te lo contrario.

 1. En pri­mer lugar, que­re­mos refe­rir­nos a la soli­ci­tud emi­ti­da por la Fis­ca­lía de la Cor­te Penal Inter­na­cio­nal, que pide dar órde­nes de arres­to con­tra los minis­tros israe­líes Ben­ja­min Netan­yahu y Yoav Gallant, y tam­bién con­tra los miem­bros de la resis­ten­cia pales­ti­na Yah­ya Sin­war, Moham­med Deif y Ismail Hani­yeh. Esta reso­lu­ción es inacep­ta­ble por ser total­men­te colo­nial, ya que pone al mis­mo nivel a agre­sor y agre­di­do, cri­mi­na­li­za al opri­mi­do y repar­te la res­pon­sa­bi­li­dad del con­flic­to en dos ban­dos, cuan­do este no es un con­flic­to entre igua­les, sino que está por un lado una enti­dad geno­ci­da y por otro un pue­blo que lucha por su liber­tad. Hay que dejar cla­ro que no pode­mos equi­pa­rar al opre­sor con el opri­mi­do, ya que no es com­pa­ra­ble la bar­ba­rie colo­nial con la legí­ti­ma auto­de­fen­sa de un pue­blo. Ade­más, esta reso­lu­ción cen­tra los crí­me­nes de la enti­dad colo­nial en indi­vi­duos con­cre­tos, como si estos fue­ran el pro­ble­ma y no la pro­pia enti­dad sio­nis­ta, como si con otros diri­gen­tes Israel pudie­se ser dife­ren­te, y como si dete­nien­do a tres mili­tan­tes se pudie­se ter­mi­nar con la resis­ten­cia, cuan­do esta nace de una situa­ción de opre­sión obje­ti­va. No nos enga­ñe­mos: Israel es colo­nia­lis­mo, ocu­pa­ción, geno­ci­dio y apartheid. Es impo­si­ble cam­biar o refor­mar Israel, por­que des­de sus ini­cios lle­va la vio­len­cia, la lim­pie­za étni­ca y la masa­cre en su ADN. Ade­más de todo ello, aun­que se apro­ba­se esta peti­ción, no ten­dría efec­tos con­tra el Gobierno de Netan­yahu por­que la Cor­te Penal Inter­na­cio­nal no tie­ne com­pe­ten­cias en Israel.
 2. Por otro lado, está el reco­no­ci­mien­to del Esta­do de Pales­ti­na por par­te de los gobier­nos de Espa­ña, Irlan­da y Norue­ga. Para empe­zar, que­re­mos sub­ra­yar que esta acción pro­mo­vi­da por el Gobierno «pro­gre­sis­ta» de Espa­ña se tra­ta de un movi­mien­to elec­to­ra­lis­ta en vis­ta de las elec­cio­nes euro­peas del 9 de junio. Pero es que, ade­más, es un paso que no supo­ne avan­zar hacia la solución: 
  • ¿Qué Esta­do es el que se reco­no­ce? ¿Las islas de Cis­jor­da­nia y el cam­po de con­cen­tra­ción de Gaza? Eso no es Pales­ti­na: Pales­ti­na es todo el terri­to­rio que va des­de el río Jor­dán al mar medi­te­rrá­neo. Reco­no­cer las miga­jas que hoy con­tro­la el pue­blo pales­tino es jus­ti­fi­car la Nak­ba, legi­ti­mar la ocu­pa­ción y la colo­ni­za­ción y reco­no­cer a la enti­dad sio­nis­ta el dere­cho de exis­tir. Pero Israel no tie­ne dere­cho a exis­tir, por­que ocu­par una tie­rra, colo­ni­zar­la y crear un «esta­do» median­te la lim­pie­za étni­ca no es un derecho.
  • ¿A quién se reco­no­ce? Como agen­te, es la Auto­ri­dad Nacio­nal Pales­ti­na a la que se le da el reco­no­ci­mien­to, y esta es una ins­ti­tu­ción cola­bo­ra­cio­nis­ta total­men­te depen­dien­te de Israel, que está desem­pe­ñan­do un papel fun­da­men­tal en la repre­sión con­tra la resis­ten­cia pales­ti­na y que está per­dien­do legi­ti­mi­dad fren­te a su pue­blo. Esta deci­sión es un inten­to de des­pla­zar a la resis­ten­cia pales­ti­na y de dar­le cre­di­bi­li­dad a la Auto­ri­dad Nacio­nal Pales­ti­na, refor­zán­do­la como repre­sen­tan­te del pue­blo palestino.
  • Reco­no­cer al Esta­do pales­tino, mien­tras siguen impo­nien­do la agen­da impe­ria­lis­ta de la UE y de la OTAN, siguen abas­te­cien­do de armas a Israel, y sin hacer nada por pre­sio­nar a la enti­dad sio­nis­ta, median­te el boi­cot, las des­in­ver­sio­nes y las san­cio­nes, y sin apo­yar la des­co­lo­ni­za­ción total de Pales­ti­na, es reco­no­cer la pro­pia exis­ten­cia de Israel. Reco­no­cer al Esta­do pales­tino sin con­fron­tar con Israel es una acción sim­bó­li­ca y vacía, que sólo sir­ve para cal­mar el enfa­do por los crí­me­nes de la enti­dad sio­nis­ta y para apa­gar el movi­mien­to en soli­da­ri­dad con Pales­ti­na. Supo­ne acep­tar la situa­ción actual, ya que pone las con­di­cio­nes para que Israel con­ti­núe con su polí­ti­ca de ocu­pa­ción y genocidio.

Tan­to la reso­lu­ción de la Cor­te Penal Inter­na­cio­nal como el reco­no­ci­mien­to del Esta­do pales­tino por par­te de varios gobier­nos euro­peos cum­plen una mis­ma fun­ción: refor­zar la idea de la solu­ción de dos esta­dos, legi­ti­mar la exis­ten­cia de Israel y refor­zar una repre­sen­ta­ción del pue­blo pales­tino con­tro­la­ble y «acep­ta­ble», dejan­do en un segun­do plano a la resis­ten­cia y a la soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta. Estos días ha que­da­do cla­ro que se tra­ta de pala­bras vacías, ya que no han ser­vi­do para parar o «ralen­ti­zar» el geno­ci­dio, como ha que­da­do cla­ro con el aumen­to de los bom­bar­deos con­tra Rafah por par­te de la enti­dad sio­nis­ta, que ha que­ma­do vivas a dece­nas de per­so­nas refugiadas.

Fren­te a todo esto nues­tra pos­tu­ra tie­ne que ser cla­ra. Debe­mos apo­yar a la resis­ten­cia pales­ti­na fren­te a reso­lu­cio­nes colo­nia­les que inten­tan cri­mi­na­li­zar­la. Debe­mos seguir con­fron­tan­do la fal­sa solu­ción de los dos esta­dos: reco­no­cer al Esta­do de Pales­ti­na no per­mi­ti­rá el retorno de las per­so­nas refu­gia­das, no libe­ra­rá a los pre­sos y pre­sas, no aca­ba­rá con el apartheid, con el colo­nia­lis­mo ni con la ocupación.

No com­pre­mos las fal­sas solu­cio­nes que se le quie­ren impo­ner al pue­blo pales­tino. Por la liber­tad de toda Pales­ti­na, ¡siga­mos com­ba­tien­do a la enti­dad sio­nis­ta y a sus cómplices!

Pales­ti­na­re­kin Elkartasuna

29 de mayo de 2024

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *