Gali­ziar inde­pen­den­tis­tei eza­rri­ta­ko zigo­rren aurrean /​Ante as con­de­nas a inde­pen­den­tis­tas galegos

A Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la impu­xo for­tes con­de­nas a 4 inde­pen­den­tis­tas gale­gos, as máis altas de 28 anos.

As per­soas xul­ga­das han reco­ñe­ci­do a súa mili­tan­cia, e un deles apro­vei­tou a últi­ma quen­da de pala­bra para rei­vin­di­car que non son terro­ris­tas e decla­rou que, ao con­tra­rio, mili­ta­ban por amor.

Ao fío do argu­men­ta­do polo move­men­to anti­rre­pre­si­vo gale­go duran­te os últi­mos días, Tin­ko tamén que­re denun­ciar este xuí­zo polí­ti­co, así como dicir que non acep­ta­mos o mono­po­lio da vio­len­cia dos esta­dos que nos oprimen.

Tachan de terro­ris­ta a cal­que­ra que se levan­ta con­tra o terro­ris­mo de esta­do. Con­si­de­ra­mos que terro­ris­mo é ocu­par nacións por medio das armas, afo­gar na pobre­za a tra­ba­lla­do­res, facer des­apa­re­cer idio­mas, obri­gar a fami­lias a vivir na rúa, enviar poli­cías a mallar tra­ba­lla­do­res, e cons­truír a rique­za par­ti­cu­lar duns pou­cos sobre o sufri­men­to da maioría.

Con­si­de­ra­mos terro­ris­mo o cár­ce­re, as tor­tu­ras de comi­sa­ría, o aco­so que a poli­cía exer­ce con­tra mili­tan­tes e orga­ni­za­cións polí­ti­cas. Terro­ris­mo é que o derei­to para xes­tio­nar e mani­pu­lar a infor­ma­ción estea en mans dos mes­mos bur­gue­ses e oli­gar­cas que nos pisan. Terro­ris­mo é rexei­tar, en nome do paci­fis­mo, a acti­vi­da­de polí­ti­ca de quen se rebe­la con­tra a vio­len­cia estrutural.

Tin­ko expre­sa a súa soli­da­rie­da­de a todos e todas as loi­ta­do­ras de Gali­za, e vol­ve facer un cha­ma­men­to para orga­ni­zar­se con­tra a repre­sión e a favor da amnis­tía total.

Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak zigor gogo­rrak eza­rri diz­kie gaur 4 inde­pen­den­tis­ta gali­zia­rri, han­die­nak 28 urtekoak.

Epai­tuek euren mili­tan­tzia onar­tu dute, eta haie­ta­ko batek azken txan­da­ko hitza apro­betxa­tu du beraiek terro­ris­tak ez zire­la alda­rri­katze­ko eta izua zabal­tze­ko ez, bai­zik eta mai­ta­su­na­ga­tik mili­tatzen zute­la adierazteko.

Gali­zia­ko erre­pre­sio­ren kon­tra­ko mugi­men­duak aurre­ko egu­ne­tan argu­dia­tu­ta­koa­ren hari­tik, Tin­kok ere epai­ke­ta poli­ti­ko hau sala­tu nahi du, bai­ta zapal­tzen gai­tuz­ten Esta­tuen bio­len­tzia­ren mono­po­li­oa onar­tzen ez dugu­la esa­tea ere.

Terro­ris­ta dei­tu­ra jar­tzen dio­te esta­tu terro­ris­moa­ren aur­ka altxatzen den oro­ri. Guretzat terro­ris­moa armen bidez nazioak oku­patzea da, lan­gi­leak pobre­zian itotzea, hiz­kun­tzak des­age­rra­raz­tea, fami­liak kale gorrian bizitze­ra behar­tzea, poli­zia lan­gi­leak jipoitze­ra bidal­tzea, eta gutxi batzuk gehien­goa­ren sufri­men­dua­ren gai­nean haien abe­ras­ta­sun par­ti­ku­la­rra eraikitzea.

Guretzat terro­ris­moa kar­tze­la, komi­sa­rie­ta­ko tor­tu­ra, poli­ziak anto­la­kun­de eta mili­tan­te poli­ti­koen aur­ka gau­zatzen duen jazar­pe­na da. Terro­ris­moa infor­ma­zioa kudeatze­ko eta hau mani­pu­latze­ko esku­bi­dea zapal­tzen gai­tuz­ten bur­ges eta oli­gar­ka ber­be­ren eskue­tan ego­tea da. Terro­ris­moa bake­za­le­ta­su­na­ren ize­nean bio­len­tzia estruk­tu­ra­la­ren aur­ka matxi­natzen dire­nen jar­due­ra poli­ti­koa arbuiatzea da.

Tin­kok elkar­ta­su­na adie­raz­ten die Gali­zia­ko borro­ka­la­ri guz­tiei, eta erre­pre­sioa­ren aur­ka anto­latze­ko deia egi­ten du bes­te behin ere. Erre­pre­sioa­ren aur­ka! Amnis­tia osoa­ren alde!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *