Euro­pa se atrin­che­ra con­tra el enemi­go inventado

El Depar­ta­men­to de Esta­do ha orde­na­do la eva­cua­ción de las fami­lias y de una par­te del per­so­nal de la emba­ja­da de Esta­dos Uni­dos en Kiev, afir­man­do que se tra­ta de una «medi­da de pre­cau­ción fren­te a una posi­ble inva­sión rusa en Ucra­nia». Tam­bién ha ele­va­do al nivel 4 de ries­go –el más alto– la adver­ten­cia a los ciu­da­da­nos estadounidenses […]

Gali­ziar inde­pen­den­tis­tei eza­rri­ta­ko zigo­rren aurrean /​Ante as con­de­nas a inde­pen­den­tis­tas galegos

A Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la impu­xo for­tes con­de­nas a 4 inde­pen­den­tis­tas gale­gos, as máis altas de 28 anos. As per­soas xul­ga­das han reco­ñe­ci­do a súa mili­tan­cia, e un deles apro­vei­tou a últi­ma quen­da de pala­bra para rei­vin­di­car que non son terro­ris­tas e decla­rou que, ao con­tra­rio, mili­ta­ban por amor. Ao fío do argu­men­ta­do polo move­men­to anti­rre­pre­si­vo gale­go duran­te os últi­mos días, Tin­ko tamén […]