Azken ger­ta­ka­ri erre­pre­si­boen ingu­ru­ko irakurketa

Era­so hauek gure esku­bi­de kolek­ti­bo oina­rriz­koe­nen aur­ka jotzen dute zuze­nean, hala nola anto­latze, bil­tze, mobi­li­zatze eta adie­raz­pen aska­ta­su­ne­ra­ko esku­bi­deen aurka.

Azken astee­tan poli­zia tal­de ezber­di­nek jar­due­ra erre­pre­si­bo gogo­rrak buru­tu dituz­te Eus­kal Herrian. Fran­tzia­ko Poli­ziak Urru­ñan eta Espai­nia­koak Iru­ñean sare­ka­dak egin dituz­te, hamar­na­ka per­tso­na atxi­lo­tuz. Zipaioek Tolo­san, Donos­tian, Gas­tei­zen eta Bil­bon olda­rral­di bio­len­to­ak gau­za­tu dituz­te hain­bat zau­ri­tu larri era­gi­nez eta poli­ziak mobi­li­za­zioe­tan infiltratuz.

Erre­pre­sioa ira­ga­ne­ko kon­tua zela uste bazuen inork, ger­ta­ka­ri hauek age­rian uzten dute oker zebi­le­la. Kapi­ta­lis­moa­ren bai­tan erre­pre­sioa ez bai­ta inoiz des­ager­tzen, bai­zik eta mol­da­tu egi­ten dela egoe­ra­ren eta topatzen duen erre­si­ten­tzia­ren arabera.

Aipa­tu ditu­gun era­soak larriak dira, bai­na ez soi­lik era­gin dituz­ten kal­te indi­bi­dua­len­ga­tik. Era­so hauek gure esku­bi­de kolek­ti­bo oina­rriz­koe­nen aur­ka jotzen dute zuze­nean, hala nola anto­latze, bil­tze, mobi­li­zatze eta adie­raz­pen aska­ta­su­ne­ra­ko esku­bi­deen aurka.

Poli­zia ez da ber­ta­ratzen mani­fes­ta­zio­ta­ra esku­bi­de hau ber­matze­ko, zapuz­te­ko eta era­sotze­ko eta bel­du­rra zabal­tze­ko bai­zik. Bere fun­tzioa ez bai­ta lan­gi­le­ria defen­datzea. Bere fun­tzioa orde­na bur­ge­sa man­ten­tzea da.

Era berean, mili­tan­te poli­ti­koen jazar­pe­na eten­ga­bea da eta Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean Eus­kal Herri­ko anto­la­kun­de poli­ti­ko ezber­di­nen aur­ka­ko dosie­rrak betetzen jarraitzen dute.

Tin­kok elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die azken astee­tan erre­pre­sioa pai­ra­tu duten per­tso­na eta anto­la­kun­deei, eta batez ere berretsi nahi du bere sor­kun­tza­tik defen­da­tu duen ideia nagu­sia: erre­pre­sioa­ren aurrean mini­mo batzuen ingu­ruan inda­rrak batze­ko beha­rrez­ko­ta­su­na. Anto­latze, bil­tze, mobi­li­zatze eta adie­raz­pen aska­ta­su­ne­ra­ko esku­bi­deak dira esku­bi­de poli­ti­koak ber­matze­ko gutxie­ne­ko pun­tuak. Guk hel­bu­ru horren alde lanean jarrai­tu­ko dugu.

Mili­tan­te poli­ti­koen defen­tsan, amnis­tia osoa!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *