NATO­ri ez. Inpe­ria­lis­moa­ri, EBri eta sio­nis­moa­ri ez/​No a la OTAN. No al impe­ria­lis­mo, a la Unión Euro­pea y al sionismo

[EUS]

NATOk ordez­katzen zue­naz, due­la 38 urte, martxoa­ren 12an, Eus­kal Herriak, Kata­lu­nia eta Kana­riar Uhar­tee­kin bate­ra, EZ esan zion NATO­ri 1986ko erre­fe­ren­du­mean. Gaur egun, orduan adi­na arra­zoi edo gehia­go ditu­gu NATO, inpe­ria­lis­mo ipa­rra­me­ri­ka­rra eta bere lekaioak, EB eta Israe­len sio­nis­moa gaitzetsi eta baztertzeko.

Biga­rren Mun­du Gerraz geroz­tik, inpe­ria­lis­moa­ren his­to­ria kon­ti­nen­te guz­tie­ta­ko (Lati­noa­me­ri­ka, Afri­ka, Asia, Ekial­de Ertai­na…) esta­tu-kol­pe eten­ga­been his­to­ria izan da, erreak­zioa­ren aur­ka­ko gerre­ta­ko sarras­kie­na (Nika­ra­gua, Uru­guai…), mugi­men­du des­ko­lo­ni­zatzai­lea­ren aur­ka­ko gerre­na (Viet­nam, Laos, Korea, Alje­ria, Kon­go, Ken­ya…), kolo­re­ta­ko ustez­ko «iraul­tze­na»» (Ser­bia, Geor­gia, Ukrai­na, Libano…), irai­la­ren 11ren oste­ko «terro­rea­ren aur­ka­ko gerra­re­na» (Afga­nis­tan, Irak…), terro­ris­mo isla­mi­koa (Al Qae­da, ISIS…) kon­trol- eta nagu­si­ta­sun-armatzat era­bil­tzen duten gerre­na (Afga­nis­tan, Asia Zen­tra­la, Kau­ka­so, Siria, Libia, Asia, Asia…).

NATO inpe­ria­lis­moa­ren tres­na mili­tar eta poli­ti­koa da, eta 1949ko api­ri­lean sor­tu zene­tik, Euro­pa kon­tro­latze­ko, EB kon­tro­latze­ko –EB morroi leial bihur­tu bai­tu – , SES­Bi –orain Erru­sia­ri– eta Txi­na­ri aurre egi­te­ko eta mun­dua men­de­ratze­ko tres­na osa­ga­rri gisa era­bil­tze­ko. Zere­gin horre­tan balia­bi­de eko­no­mi­ko eta arma­men­tis­ti­ko han­diak –ato­mi­koak bere­zi­ki– eta base mili­tar uga­ri era­bil­tzen ditu. Paper garran­tzitsua joka­tu du Jugos­la­via­ren desegi­tean, Libia, Siria, Yemen eta Ira­ken aur­ka­ko gerre­tan, Erru­sia­ren aur­ka­ko gerran Ukrai­nan, Ira­nen eta Txi­na­ren aur­ka­ko jazar­pen-gerran, eta bai­ta Pales­ti­na­ren aur­ka­ko gerran ere, Israe­le­kin alian­tza egi­nez. Eta, agian, Euro­pan bere­zi­ki, orde­na bur­ge­sa­ren eta inpe­ria­lis­ta­ren alde­ko jen­dar­mea­ren pape­ra ere betetzen du, eta horrek zuze­nean era­gi­ten digu Eus­kal Herrian.

Ukrai­na­ko eta Pales­ti­na­ko gerrak inpe­ria­lis­moa­ren eta NATO­ren jar­du­na­ren para­dig­ma­ti­koak dira. Ukrai­na­ren kasuan, NATOk Erru­sia­ren aur­ka­ko jazar­pen poli­ti­ka­re­kin bul­tza­tu­ta­ko gerra bat, NATO ekial­de­rantz heda­tuz –une hone­tan 16 kide iza­te­tik 31 iza­te­ra iga­roz – , Ukrai­na era­bi­liz, 2014ko otsai­le­ko Mai­da­ne­ko esta­tu kol­pea­ren ondo­ren, NATOk anto­la­tua Euro­pa­ko nazis­moa­ren lagun­tza­re­kin, aldez aurre­tik pres­ta­tu­ri­ko gerra ato­mi­ko eta bak­te­rio­lo­gi­ko baten pla­ta­for­ma beza­la, Erru­sia­ren aur­ka lehe­nik, eta gero agian Txi­na­ren aur­ka, aldi berean Ukrai­na­ko erru­siar kul­tu­ra eta biz­tan­le­ria guz­tia liki­da­tuz (Don­bass). Gerra horre­tan buru- bela­rri mur­gil­du dira NATO eta EB, finan­tzia­zio izu­ga­rria­re­kin eta arma­men­tu asko­re­kin eta Erru­sia­ren aur­ka­ko 12 zigor sor­ta­re­kin. Asmoa zen herrial­de hau hon­da­men­di­ra era­ma­tea eta EBk bera­re­kin dituen harre­ma­nak haus­tea, bai­na eka­rri due­na men­de­bal­de­ko Euro­pa­ra­ko kri­si eko­no­mi­ko han­di bat izan da, lan­gi­leen eta herri­ta­rren kaltetan.

Pales­ti­na­ren kasuan, 1947an NBEk Pales­ti­na zati­tu zue­nean, lehe­nik, eta 1948an sio­nis­moak bote­re poli­ti­koa har­tu zue­nean, pro­ze­su bat hasi zen zei­ne­tan Israel izan­go zena Ekial­de Hur­bi­le­ko inpe­ria­lis­moa­ren pun­ta bihur­tu­ko zen. Herrial­de ara­bia­rrek Israe­len erre­gi­men usur­patzai­lea­ren aur­ka­ko 1948 – 49ko gerra gal­du egin zuten, eta horrek erbes­te­ra bida­li zituen 700.000 pales­ti­nar, NAKBA deitzen dena. Hor­tik aurre­ra, pro­ze­su bat ger­ta­tu­ko da, ingu­ru­ko herrial­de ara­bia­rren aur­ka­ko hain­bat gerrek tar­te­ka­tu­ta. Pro­ze­su horre­tan, hain­bat gau­za ger­ta­tu­ko dira: pales­ti­na­rren lurrak kolo­noen alde eten­ga­be lapur­tzea; biz­tan­leak ghet­toe­tan masi­bo­ki bereiz­tea, hala nola Zis­jor­da­nia­koan, harre­siz, erre­pi­de iris­gaitzez edo kon­tro­lez zehar­ka­tu­ta dau­de­la­rik; Gaza kon­tzen­tra­zio-espa­rru han­di bat bihur­tzea; pales­ti­nar popu­la­zioa­ri esku­bi­de sozial eta poli­ti­koak ken­tzea eta oina­rriz­ko pre­miei uko egi­tea; eten­ga­be­ko jazar­pe­na, atxi­lo­ke­ta arbi­tra­rioak, hil­ke­tak eta tor­tu­rak, gaur egun iritsi garen bene­ta­ko geno­zi­dio­ra iritsi arte; eta hala­ber erbes­te­ra­tuak itzul­tzea debe­katzea. Beraz, irten­bi­de baka­rra Israel­go era­kun­de sio­nis­ta­ren desegi­tea eta Pales­ti­na­ren des­ko­lo­ni­za­zio inte­gra­la dira, bai­ta pales­ti­na­rrek Jor­dan ibai­tik itsa­so­raino beren lurrak berres­ku­ratzea, esta­tu pales­ti­nar baka­rra sor­tzea eta erbes­te­ra­tuak itzul­tzea ere.

Aipatze­koa da NATOk bere atza­pa­rrak Eus­kal Herrian ere fin­katzen ditue­la. Hone­la Bar­dee­ta­ko tiro-poli­go­noa dau­ka­gu, armak ekoiz­tu eta NATO beza­la­ko herrial­de eta era­kun­de kri­mi­na­le­ta­ra espor­tatzen dira, armen gas­tu­ra­ko zer­ga eta diru­la­gun­tzen bidez­ko kon­tri­bu­zioa egi­ten da, eta enpre­sek, ban­kuek, uni­ber­tsi­ta­teek, era­kun­de poli­ti­koek eta bes­te batzuek poli­ti­ka arma­men­tis­ti­ko eta kri­mi­na­lean paper garran­tzitsua jokatzen dute, NATO­ren, sio­nis­moa­ren eta bere gerra inpe­ria­lis­ten alde.

Eta aipatze­koa da, bai­ta ere, Eus­kal Herri­ko, Euro­pa­ko eta bes­te herrial­de batzue­ta­ko sek­to­re gero eta garran­tzitsua­goek inpe­ria­lis­moa­ren eta sio­nis­moa­ren aur­ka egi­ten duten borro­ka, eta era berean Erre­sis­ten­tzia­ren Ardatze­ko era­kun­de eta herrial­deak, Pales­ti­na­ren alia­tuak, era­ma­ten ari diren borro­ka, hala nola Hez­bo­la, Iran, Siria, Yemen­go Ansa­ro­la eta Ira­ke­ko herri tal­de anti­in­pe­ria­lis­tak, eta hala­ber beren subira­no­ta­su­na defen­datze­ko eta inpe­ria­lis­mo hege­mo­nis­ta eta kri­mi­na­la­ri aurre egi­te­ko koor­di­natzen ari diren herrial­de asko ere.

Ez herri zapal­du ez lan­gi­le kla­se gisa ez dugu etor­ki­zu­nik NATO­ren eta EBren barruan.

ASKATASUNA EUSKAL HERRIARENTZAT!

NATO ETA EB KANPORA!

Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik, martxoa­ren 9an, larun­ba­tean, 13:00etan, Bil­bo­ko Arria­gan egin­go den elka­rre­ta­ratze­ra deitzen dugu.

OTAN EZ Plataforma

2024ko otsai­la­ren 24an

[ES]

Cons­cien­tes de lo que repre­sen­ta­ba la OTAN, hace 38 años, un 12 de mar­zo, Eus­kal Herria, jun­to con Cata­lun­ya y Cana­rias dijo NO a la OTAN en el Refe­rén­dum de 1986. Hoy, tene­mos tan­tas o más razo­nes que enton­ces para con­de­nar y recha­zar la OTAN, el impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano y sus laca­yos, la Unión Euro­pea y el sio­nis­mo de Israel.

Ya des­de la Segun­da Gue­rra Mun­dial, la his­to­ria del impe­ria­lis­mo ha sido una his­to­ria de cons­tan­tes gol­pes de Esta­do en todos los con­ti­nen­tes (Amé­ri­ca Lati­na, Áfri­ca, Asia, Orien­te Medio…), de matan­zas en gue­rras con­tra­in­su­rrec­cio­na­les (Nica­ra­gua, Uru­guay…), de gue­rras con­tra el movi­mien­to des­co­lo­ni­za­dor (Viet­nam, Laos, Corea, Arge­lia, Con­go, Kenia…), de supues­tas «revo­lu­cio­nes» de colo­res (Ser­bia, Geor­gia, Ucra­nia, Líbano…), la «gue­rra con­tra el terror» tras el 11‑S (Afga­nis­tan, Irak…), gue­rras con uti­li­za­ción del terro­ris­mo islá­mi­co (Al Qae­da, ISIS…) como armas de con­trol y domi­nio (Afga­nis­tán, Asia Cen­tral, Cáu­ca­so, Siria, Libia, Irak, Asia, África…).

La OTAN es un ins­tru­men­to mili­tar y polí­ti­co del impe­ria­lis­mo, que des­de su crea­ción en abril de 1949, ha sido uti­li­za­do para con­tro­lar Euro­pa, para con­tro­lar la Unión Euro­pea –a quien ha con­ver­ti­do en su sier­vo fiel – , para hacer fren­te a la URSS, aho­ra a Rusia, y a Chi­na y como ins­tru­men­to com­ple­men­ta­rio de domi­na­ción del mun­do, tarea a la que dedi­ca gran­des recur­sos eco­nó­mi­cos y arma­men­tís­ti­cos, ató­mi­cos espe­cial­men­te, y nume­ro­sas bases mili­ta­res. Ha juga­do un impor­tan­te papel en el des­man­te­la­mien­to de Yugos­la­via, en la gue­rra con­tra Libia, con­tra Siria, con­tra Yemen, con­tra Irak, en la gue­rra con­tra Rusia en Ucra­nia, en la gue­rra de aco­so a Irán y a Chi­na, y tam­bién en la gue­rra con­tra Pales­ti­na en alian­za con Israel. Y cum­ple tam­bién, qui­zá espe­cial­men­te en Euro­pa, un papel de gen­dar­me defen­sor del orden bur­gués e impe­ria­lis­ta, lo cual nos afec­ta direc­ta­men­te a Eus­kal Herria.

Las gue­rras de Ucra­nia y Pales­ti­na son para­dig­má­ti­cas de la actua­ción del impe­ria­lis­mo y de la OTAN. En el caso de Ucra­nia, una gue­rra pro­pi­cia­da por la OTAN con su polí­ti­ca de aco­so a Rusia median­te la expan­sión de la OTAN hacia el Este, pasan­do de 16 miem­bros a 31 en este momen­to, uti­li­zan­do a Ucra­nia, tras el gol­pe de Esta­do del Mai­dan de febre­ro de 2014, orga­ni­za­do por la OTAN con el apo­yo del nazis­mo euro­peo, como pla­ta­for­ma de una pre­vis­ta gue­rra ató­mi­ca y bac­te­rio­ló­gi­ca con­tra Rusia pri­me­ro, y lue­go qui­zá con­tra Chi­na, liqui­dan­do al mis­mo tiem­po toda la cul­tu­ra y pobla­ción rusa de Ucra­nia (Don­bass). Una gue­rra en la que se han vol­ca­do la OTAN y la Unión Euro­pea, con una enor­me finan­cia­ción y gran can­ti­dad de arma­men­to, con doce ron­das de san­cio­nes con­tra Rusia, con la pre­ten­sión de lle­var a este país a la rui­na y rom­per las rela­cio­nes de la Unión Euro­pea con el mis­mo, pero que lo que ha traí­do ha sido una gran cri­sis eco­nó­mi­ca de la Euro­pa occi­den­tal en per­jui­cio de los tra­ba­ja­do­res y la población.

En el caso de Pales­ti­na, con la par­ti­ción de Pales­ti­na por la ONU en 1947, pri­me­ro, y lue­go la toma de pose­sión del poder polí­ti­co por el sio­nis­mo en 1948 se ini­cia­rá un pro­ce­so para con­ver­tir lo que será Israel, en una pun­ta de lan­za del impe­ria­lis­mo en el Medio Orien­te. La con­si­guien­te gue­rra de 1948 – 1949 con­tra el régi­men usur­pa­dor de Israel por par­te de paí­ses ára­bes, que per­die­ron la gue­rra supu­so el gran éxo­do de pales­ti­nos al exi­lio (700.000), la Nak­ba. A par­tir de ahí, se va a pro­du­cir un pro­ce­so, inter­ca­la­do por varias gue­rras con­tra los paí­ses ára­bes veci­nos, en el que se irá pro­du­cien­do un robo cons­tan­te de las tie­rras pales­ti­nas a favor de colo­nos, la segre­ga­ción masi­va de la pobla­ción en gue­tos, como el de Cis­jor­da­nia fran­quea­do por muros, carre­te­ras inac­ce­si­bles o con­tro­les, o el gran cam­po de con­cen­tra­ción de Gaza, la pri­va­ción de sus dere­chos socia­les y polí­ti­cos y de las nece­si­da­des más bási­cas, asi como el cons­tan­te aco­so, per­se­cu­ción, deten­cio­nes arbi­tra­rias, ase­si­na­tos y tor­tu­ras, has­ta lle­gar al autén­ti­co geno­ci­dio al que hemos lle­ga­do hoy en día, y la prohi­bi­ción de la vuel­ta de los exi­lia­dos. De mane­ra que no cabe más solu­ción que la diso­lu­ción del ente sio­nis­ta de Israel y la des­co­lo­ni­za­ción inte­gral de Pales­ti­na, asi como la recu­pe­ra­ción por los pales­ti­nos de sus tie­rras des­de el río Jor­dan has­ta el mar, la crea­ción de un úni­co Esta­do pales­tino y la vuel­ta de los exiliados.

Es de men­cio­nar que la OTAN tam­bién asien­ta sus garras en Eus­kal Herria. Des­de el Polí­gono de tiro de las Bár­de­nas, pasan­do por la pro­duc­ción y expor­ta­ción de armas a paí­ses y orga­ni­za­cio­nes cri­mi­na­les como la OTAN, a la con­tri­bu­ción vía impues­tos y sub­ven­cio­nes al gas­to en armas, y al papel de empre­sas, ban­cas, uni­ver­si­da­des, ins­ti­tu­cio­nes polí­ti­cas y otras en la polí­ti­ca arma­men­tís­ti­ca y cri­mi­nal, a favor de la OTAN, del sio­nis­mo y sus gue­rras imperialistas.

Y es de men­cio­nar tam­bién la lucha que están desa­rro­llan­do sec­to­res cada vez más impor­tan­tes de Eus­kal Herria, de Euro­pa y otros paí­ses en con­tra del impe­ria­lis­mo y del sio­nis­mo, la lucha que están lle­van­do las orga­ni­za­cio­nes y los paí­ses lla­ma­dos del Eje de la Resis­ten­cia, alia­dos de Pales­ti­na, como son Hez­bo­la, Iran, Siria, los hutíes de Yemen, los gru­pos popu­la­res anti­im­pe­ria­lis­tas de Irak, así como muchos paí­ses que se están coor­di­nan­do para defen­der su sobe­ra­nía y enfren­tar­se al impe­ria­lis­mo hege­mo­nis­ta y criminal.

Ni como pue­blo opri­mi­do ni como cla­se tra­ba­ja­do­ra tene­mos futu­ro den­tro de la OTAN y la Unión Europea.

¡Liber­tad para Eus­kal Herria!

OTAN ETA UE/​EB KANPORA!

Por todo ello lla­ma­mos a una con­cen­tra­ción el sába­do 9 de mar­zo a las 13h en el Arria­ga de Bilbao.

OTAN EZ PLATAFORMA

24 de febre­ro de 2024

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *