OTSAILEKO BALANTZE ERREPRESIBOA 

2023/​02/​01 EHUk kan­po­ratze­ko arris­kuan dau­de Gas­teiz­ko 34 ikas­le iaz­ko gre­ba dela eta. 2023/​02/​02 Hamai­ka per­tso­na epai­tuak dira iaz Ipar Eus­kal Herria­ko hain­bat erre­pi­de­tan pre­soen alde buru­tu­ta­ko blo­keoa­ga­tik. 2023/​02/​03 Iru­ñe­rrian 50 gaz­te­tik gora iden­ti­fi­ka­tu eta isun­du dituz­te GKS­ren pro­pa­gan­da poli­ti­koa egi­tea­ga­tik. 2023/​02/​09 Ipa­rral­de­ko Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko kide bat 2.700 euro­ko kal­te ordai­na eta 300 euro­ko isu­na ordain­tze­ra kon­de­na­tu du Paue­ko Auzi­te­giak. 2023/​02/​13 Ertzaintzak […]

Elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta Alfre­do Cospitorekin

Alfre­do Cos­pi­to, ita­liar pre­so poli­ti­ko anar­kis­tak, 140 egu­ne­tik gora dara­matza gose gre­ban ita­liar esta­tuak eza­rri dion “41 bis” deritzon iso­la­men­du erre­gi­me­na­ren aur­ka. Iso­la­men­du erre­gi­men hau hain­bat anto­la­kun­dek kri­ti­ka­tu eta sala­tu izan dute dau­kan izae­ra gogo­rra­ren­ga­tik eta ber­tan pre­soek jasan behar duten bal­din­tza gogo­rren­ga­tik. Ildo horre­ta­tik, Tor­tu­ra­ren Pre­ben­tzio­ra­ko Euro­par Kon­be­nioak edo­ta Giza Esku­bi­deen Euro­pa­ko Tri­bu­na­lak gizatasunaren […]

Soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta con Alfre­do Cóspito

Alfre­do Cós­pi­to, pre­so polí­ti­co anar­quis­ta ita­liano, lle­va más de 140 días en huel­ga de ham­bre luchan­do con­tra el régi­men de ais­la­mien­to “41 bis” que le ha impues­to el Esta­do ita­liano. Este régi­men de ais­la­mien­to ha sido denun­cia­do por varias orga­ni­za­cio­nes debi­do a la dure­za de las con­di­cio­nes que some­te a los pre­sos, es por ello que incluso […]

OTSAILAK 13 TORTURAREN AURKAKO EGUNA

Eus­kal­du­nok bada­ki­gu zer den tor­tu­ra, zapal­duok, des­ja­be­tuok bada­ki­gu zer den tor­tu­ra. Men­dez men­de egon diren domi­na­zio sis­te­ma guz­tiek kla­se batek bes­te bat men­pe­ratze­ko balio izan dute. Kla­se men­pe­ratzai­leak men­de­ra­tua bere oin­pean har­tze­ko kon­trol sozia­la eta alie­na­zioa era­bi­li ditu eta, edo­zer egi­te­ko gai izan da disi­den­tzia zapal­tze­ko. Bai, edo­zer. Erail­ke­tak, mehatxuak, txan­taiak, jipoiak, jarrai­pe­nak… eta baita […]

Otsai­lak 11an Tor­tu­ra­ren eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko jar­du­nal­dia Ermuan

Otsai­lak 11an Ermuan Eski­la­ra­pe­ko ate­neoan 12:00etan HITZALDIA: Erre­pre­sioa­ri aurre egi­te­ko amnis­tia­ren alde­ko borro­ka­ren beha­rra gaur egun. (Ibai Agi­na­ga, Hegoi Uriar­te, Valen­ti­na Mori­so­li)15:00etan HERRI BAZKARIA (10€).17:00etan KONTZERTU AKUSTIKOA: MARA20:00etan KONTERTUAK: Konor­te, Ain­ke, Bask­bi­litx. Jato­rria /​Ori­gen

11 de febre­ro jor­na­da con­tra la Tor­tu­ra y la Repre­sión en Ermua

11 DE FEBRERO EN EL ATENEO ESKILARAPEKO EN ERMUA A LAS 12:00 CHARLA: La nece­si­dad de la lucha por la amnis­tía en la actua­li­dad para hacer fren­te a la repre­sión. (Ibai Agi­na­ga, Hegoi Uriar­te, Valen­ti­na Mori­so­li) A LAS 15:00 COMIDA POPULAR (10€).A LAS 17:00 CONCIERTO ACÚSTICO: MARAA LAS 20:00 CONCIERTOS: Konor­te, Ain­ke, Bask­bi­litx. Jato­rria /​Ori­gen

Palen­tzia­ko kar­tze­la­ra bidaia 2023/​01/​01

Palen­tzia­ko kar­tze­lan Tin­kok urta­rri­la­ren 1ean pre­so poli­ti­koei egin­da­ko bisi­ta. Mili­tan­te poli­ti­koen defen­tsan, amnis­tia osoa! Elkar­ta­su­na, duin­ta­su­na eta borro­ka! https://​tin​koam​nis​tia​.org/​w​p​– c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​3​/​0​1​/​p​a​l​e​n​t​z​i​a​.​mp4 Jato­rria /​Ori­gen

18 impu­tados en un nue­vo mon­ta­je policial

La Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la ha cita­do a decla­rar a 15 per­so­nas para los días 17 y 18 de noviem­bre acu­sa­dos de par­ti­ci­par en la ongie­to­rri del expre­so Ibai Agi­na­ga. En agos­to fue­ron cita­das otras tres per­so­nas por el mis­mo moti­vo. Dos de estas per­so­nas for­man par­te de nues­tra orga­ni­za­ción. Tin­ko quie­re mos­trar su soli­da­ri­dad con todas las personas […]

18 inpu­tatu mun­taia poli­zial berri batean

Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak 15 per­tso­na dekla­ratze­ra dei­tu ditu aza­roa­ren 17 eta 18rako, Ibai Agi­na­ga pre­so ohia­ren ongie­to­rrian par­te har­tzea lepo­ra­tu­ta. Abuz­tuan bes­te hiru per­tso­na dei­tu zituz­ten arra­zoi ber­be­ra­ga­tik. Per­tso­na haue­ta­tik bi gure anto­la­kun­de­ko kide dira. Tin­kok elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die kal­te­tu­ta­ko per­tso­na guz­tiei, eta erre­pre­sioa­ri aurre egi­te­ko meka­nis­moak sor­tzea­ren beha­rra azpi­ma­rra­tu nahi du. Zen­tzu horre­tan, Tin­kok auziperatuen […]

Soli­da­ri­dad hacia los 18 impu­tados por el ongi eto­rri de Ibai Aginaga

Auzi­pe­tuak aske!Esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen defen­tsan, Amnis­tia osoa! Aquí el video gra­ba­do por Aler­ta Gorria Irra­tia: https://​tin​koam​nis​tia​.org/​w​p​– c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​2​/​1​1​/​A​l​e​r​t​a​G​o​r​r​i​a​.​mp4 Lis­ta de adhe­sio­nes: Atxi­­ki­­me­n­­du-guz­­tiak­De­s­­ca­r­­ga Jato­rria /​Ori­gen