Esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen defen­t­sa eta amnis­tia­ren alda­rria Berangon

Agi­ria eta argaz­kiak 2022ko Martxoa­ren 13an Ibai Agi­na­ga Beran­go­ko eus­kal pre­so poli­ti­koa­ri egin­da­ko ongi eto­rrian par­te har­tzea lepo­ra­tu­ta, 17 per­tso­na pro­ze­sa­tu ditu Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak. Ber­ta­ko fis­kal­tzak hona­ko eskae­ra gogor hauek egin ditu: ‑36 urte baino gehia­go­ko espetxe zigo­rrak.-171 urte­ko inha­bi­li­ta­zioak.-75900 euro­ko isu­nak. Nahiz eta hasie­ra batean, eta inork eska­tu gabe, ongi eto­rri eki­tal­dia bai­men­du, gerora […]

Defen­sa de los dere­chos civi­les y polí­ti­cos y rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tía en Berango

Comu­ni­ca­do y fotos La Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la ha pro­ce­sa­do a 17 per­so­nas acu­sa­das de par­ti­ci­par en el ongie­to­rri al pre­so polí­ti­co vas­co de Beran­go Ibai Agi­na­ga el 13 de mar­zo de 2022. La fis­ca­lía ha for­mu­la­do duras peti­cio­nes que son las siguien­tes: Más de 36 años de cár­cel. 171 años de inha­bi­li­ta­ción. 75900 euros en mul­tas. A […]

MARTXOKO BALANTZE ERREPRESIBOA

2024/​03/​01 Otsai­la­ren 2an Asti­ga­rra­gan “age­rral­di siko­ti­koa” zuen gizon bat bortxaz hil du Ertzain­tzak. 2024/​03/​03 Ertzain­tzak Gas­tei­zen buru­tu zen mani­fes­ta­zioa­ren kon­tra gogor oldar­tu zen,hainbat per­tso­na zau­ri­tu, iden­ti­fi­ka­tu eta atxi­lo­tu zituen. 2024/​03/​06 Sei gaz­te atxi­lo­tu zituz­ten Lapur­din andeatzeak eta poli­zia­ren kon­tra­ko era­soak lepo­re­tu­ta. 2024/​03/​07 Espai­na­ko Poli­zia Nazio­na­lak Indar Gorri­ko 50 zale­tu baino gehia­go atxi­lo­tu zituen Iru­ñe­rrian. 2024/​03/​14 […]

En las cár­ce­les de la CAV se está vul­ne­ran­do el dere­cho de visita

En las cár­ce­les que están en manos del Gobierno de la CAV están impi­dien­do hacer visi­tas a varias per­so­nas por moti­vos ideo­ló­gi­cos. Como decía­mos, son varias las per­so­nas veta­das, nor­mal­men­te sin nin­gún tipo de expli­ca­ción. En otras oca­sio­nes han argu­men­ta­do que estas per­so­nas tenían ante­ce­den­tes pena­les, aún sien­do men­ti­ra. Pero en esta oca­sión y sin dar­se cuenta […]

En las cár­ce­les de la CAV se está vul­ne­ran­do el dere­cho de visitas

las cár­ce­les que están en manos del Gobierno de la CAV están impi­dien­do hacer visi­tas a varias per­so­nas por moti­vos ideo­ló­gi­cos. Como decía­mos, son varias las per­so­nas veta­das, nor­mal­men­te sin nin­gún tipo de expli­ca­ción. En otras oca­sio­nes han argu­men­ta­do que estas per­so­nas tenían ante­ce­den­tes pena­les, aún sien­do men­ti­ra. Pero en esta oca­sión y sin dar­se cuen­ta han […]

EAE­ko kar­tze­le­tan bisi­ta esku­bi­dea urratzen ari dira

EAE­ko Gober­na­ren esku dau­den kar­tze­le­tan hain­bat per­tso­na­ri pre­soe­kin bisi­tak egi­tea gala­raz­ten ari zaiz­kie arra­zoi ideo­lo­gi­koe­tan oina­rri­tu­ta. Esan beza­la, hain­bat dira bisi­ta­ri moduan beta­tu­ko per­tso­nak, nor­ma­lean inola­ko azal­pe­nik gabe. Bes­te batzue­tan bisi­ta­riek aurre­ka­ri pena­lak zituz­te­la argu­dia­tu dute, gezu­rra izan­da ere. Bai­na orain­goan eta kon­tu­ra­tu gabe doku­men­tua pre­so poli­ti­ko baten esku utzi dute. Ber­tan, gaz­te­le­raz idatzi­ta ira­kur daiteke: […]

Lec­tu­ra sobre los últi­mos acon­te­ci­mien­tos represivos

Estos ata­ques aten­tan direc­ta­men­te con­tra nues­tros dere­chos colec­ti­vos más ele­men­ta­les, como los dere­chos de orga­ni­za­ción, reu­nión, movi­li­za­ción y liber­tad de expre­sión. En las últi­mas sema­nas dife­ren­tes cuer­pos poli­cia­les han lle­va­do a cabo fuer­tes accio­nes repre­si­vas en Eus­kal Herria. La Poli­cía Fran­ce­sa ha efec­tua­do reda­das en Urru­ña y la Espa­ño­la en Iru­ñea, dete­nien­do a dece­nas de per­so­nas. Los cipa­yos han […]

Azken ger­ta­ka­ri erre­pre­si­boen ingu­ru­ko irakurketa

Era­so hauek gure esku­bi­de kolek­ti­bo oina­rriz­koe­nen aur­ka jotzen dute zuze­nean, hala nola anto­latze, bil­tze, mobi­li­zatze eta adie­raz­pen aska­ta­su­ne­ra­ko esku­bi­deen aur­ka. Azken astee­tan poli­zia tal­de ezber­di­nek jar­due­ra erre­pre­si­bo gogo­rrak buru­tu dituz­te Eus­kal Herrian. Fran­tzia­ko Poli­ziak Urru­ñan eta Espai­nia­koak Iru­ñean sare­ka­dak egin dituz­te, hamar­na­ka per­tso­na atxi­lo­tuz. Zipaioek Tolo­san, Donos­tian, Gas­tei­zen eta Bil­bon olda­rral­di bio­len­to­ak gau­za­tu dituz­te hain­bat zauritu […]

Gaiz­ka Astor­ki­za­ga ha sido encar­ce­la­do en Zaballa

Final­men­te Gaiz­ka Astor­ki­za­ga «Fito» se ha pre­sen­ta­do en la cár­cel de Zaba­lla para cum­plir su con­de­na de 2 años de cár­cel. La con­de­na fue acor­da­da en el jui­cio del pasa­do mes de junio y se supo­nía que la con­de­na con­lle­va­ba la sus­pen­sión de la pri­sión por no ser supe­rior a dos años, pero la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la ordenó […]

Gaiz­ka Astor­ki­za­ga Zaba­llan espetxe­ra­tua izan da

Gaiz­ka Astor­ki­za­gak “Fito” Zaba­llan aur­kez­tu bu bere burua 2 urte­ko kar­tze­la zigo­rra betea­raz­te­ko. Pasa den ekai­ne­ko epai­ke­tan ados­tu zuten kon­de­na eta, berez, zigo­rrak kar­tze­lal­dia­ren ete­na zeka­rren bi urte baino gehia­go­koa ez iza­tea­ga­tik, bai­na Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak bere atxi­lo­ke­ta agin­du zuen orain dela egun batzuk. Horre­taz apar­te, Gaiz­ka­ren­tzat bes­te 18 urte­ko kar­tze­la zigo­rra eskatzen du sal­bues­pen epaitegi […]