Asier Guri­di gose gre­ban asi­lo esku­bi­dea­ren alde

Asier Guri­di Zalo­ña eus­kal ihes­la­ri poli­ti­koak gose gre­ba­ri ekin zion atzo, aben­duak 3, Cara­ca­se­ko Espai­niar Kon­tsu­la­tua­ren aurrean, bere asi­lo esku­bi­dea onar die­zaio­ten. Borro­ka honen non­dik nora­koak azal­tze­ko argi­ta­ra­tu duen gutu­nean, euren burua doku­men­ta­zio­rik gabe bizitze­ra bul­tza­tu­ta ikus­ten duten ihes­la­ri poli­ti­koen egoe­ra age­rian uzten du. Pape­rik gabe, ihes­la­riek ez dau­ka­te esku­bi­de mini­moak ber­matze­ko auke­ra­rik ere. Artatze medikua […]

Asier Guri­di en huel­ga de ham­bre por el dere­cho al asilo

El hui­do polí­ti­co Asier Guri­di Zalo­ña dio ini­cio a una huel­ga de ham­bre ayer, 3 de diciem­bre, fren­te al Con­su­la­do Espa­ñol en Cara­cas, para rei­vin­di­car que le sea reco­no­ci­do el dere­cho a asi­lo. En la car­ta que ha publi­ca­do para expli­car los por­me­no­res, deja paten­te cuál es la situa­ción de los hui­dos polí­ti­cos que se ven obli­ga­dos a vivir […]

Dani Pas­to­rrek ber­tan behe­ra utzi du gose greba

Dani­ren hitzak: Azteaz­ke­nean 00:00etan abian jarri nuen gose gre­ba, bizi izan­da­ko egoe­ra ezber­di­nen ondo­rioz. Egun horre­tan ber­tan, goi­ze­ko 10etan Zue­ra­ko espetxe­ko Segur­ta­sun Zuzen­da­rior­dea­re­kin batzar­tu nin­tzen. Honek, nik azal­du­ta­ko ger­tae­ra guz­tiak iker­tze­ko kon­pro­me­zua adie­ra­zi zidan. Bes­tal­de, medi­ku tal­deak gaur adie­ra­zi dit osti­ra­lean amaie­ra jarri­ko zaio­la kon­fi­na­men­du egoe­ra­ri. Hau guz­tia dela eta, hala­beha­rrez buru­ra era­man behar izan dudan […]

Dani Pas­tor fina­li­za la huel­ga de hambre

Pala­bras de dani: Ini­cié la huel­ga de ham­bre a las 00:00 horas del miér­co­les 1 de diciem­bre a con­se­cuen­cia de las diver­sas situa­cio­nes vivi­das. A las 10:00 de ese mis­mo miér­co­les me entre­vis­té con el sub­di­rec­tor de Segu­ri­dad de la cár­cel de Zue­ra, el cual, se ha com­pro­me­ti­do a inves­ti­gar los hechos que le he narra­do. Por otra par­te, el […]

Dani Pas­tor gose gre­ban. Aben­duak 4 elkarretaratzea.

Due­la gutxi jakin dugu Daniel Pas­tor Alon­so eus­kal pre­so poli­ti­koak gose gre­ba hasi due­la aben­dua­ren 1etik Zue­ra­ko espetxean, bizitzen ari den egoe­ra dela eta. Dani iso­la­men­du egoe­ra bat bizitzen ari da, espetxe­ko zabar­ke­ria hutsa­ga­tik den­bo­ran luzatzen ari dena. COVID-19an posi­ti­bo eman eta modu­lu­tik lekual­da­tu eta kon­fi­na­tu ondo­ren, hain­bat aste­ren ondo­ren odo­le­ko kar­ga biri­koa neur­tze­ko ana­li­si bat […]

Dani Pas­tor en huel­ga de ham­bre. El 4 de diciem­bre movilización.

Recien­te­men­te hemos sabi­do que el pre­so polí­ti­co vas­co Daniel Pas­tor Alon­so ha comen­za­do una huel­ga de ham­bre des­de el 1 de diciem­bre en la cár­cel de Zue­ra debi­do a la situa­ción que está vivien­do. Dani está vivien­do una situa­ción de ais­la­mien­to que se está pro­lon­gan­do en el tiem­po por pura negli­gen­cia de la pri­sión. Des­pués de haber […]

Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko jar­du­nal­dia Ondarrun

Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko jar­du­nal­dia anto­la­tu dugu Onda­rru­ko Gaz­tetxean aben­dua­ren 11an. Ber­tan Tuba­ce­xe­ko lan­gi­le bat egon­go da, Voxen aur­ka­ko mani­fes­tal­di batean atxi­lo­tu­ta­ko erre­pre­sa­lia­tuak eta eus­kal pre­so poli­ti­ko ohi bat. Egun horre­tan ere Tin­ko­ren aur­kez­pe­na egin­go da. Hitzal­dia­ren ondo­ren ber­tso baz­ka­ria eta egu­na bukatze­ko musi­ka kon­tzer­tuak egon­go dira. Ani­ma­tu eta par­te har­tu! Jato­rria /​Ori­gen

Jor­na­da anti­rre­pre­si­va en Ondarru

Hemos orga­ni­za­do una jor­na­da anti­rre­pre­si­va en el Gaz­tetxe de Onda­rru para el día 11 de diciem­bre. Ese día esta­rá pre­sen­te un tra­ba­ja­dor de Tuba­cex, varios repre­sa­lia­dos en una mani­fes­ta­ción con­tra Vox y un expre­so polí­ti­co vas­co. Ese día tam­bién se hará una pre­sen­ta­ción de Tin­ko. Des­pués de las char­las habrá una ber­tso baz­ka­ria y para ter­mi­nar el día […]

Urri­ko balan­tze errepresiboa

Hona hemen urri­ko erre­pre­sioa­ren ingu­ru­ko balan­tzea. Bes­te behin ere ikus deza­ke­gu erre­pre­sioa ez dela fun­tzio­na­rio jakin batzuen era­ba­ki indi­bi­dua­la, Esta­tuek lan­gi­le­ria zapal­du­ta man­ten­tze­ko era­bil­tzen duten meka­nis­moa bai­zik. Jabetza pri­ba­tua, inpe­ria­lis­moa, gerra ziki­na, kode pena­la, kar­tze­lak, poli­zia, epai­te­giak, diru­du­nen enpre­sa diren komu­ni­ka­bi­deak… Horiek guz­tiak dira beha­rrez­koak erre­pre­sioa modu­rik era­gin­ko­rre­nean gau­zatze­ko. Erre­pre­sioa gehien­goa­ren izer­dia eta odo­la­ri esker […]

Balan­ce repre­si­vo de octubre

He aquí el balan­ce repre­si­vo de octu­bre. Una vez más pode­mos ver que la repre­sión no es una deci­sión indi­vi­dual de deter­mi­na­dos fun­cio­na­rios, sino el meca­nis­mo que uti­li­zan los Esta­dos para man­te­ner opri­mi­da a la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Pro­pie­dad pri­va­da, impe­ria­lis­mo, gue­rra sucia, códi­go penal, cár­ce­les, poli­cía, juz­ga­dos, medios de comu­ni­ca­ción que son empre­sas de millo­na­rios… Todos […]