Api­ri­le­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​04/​04 Aske gera­tu da Josu Ginea pre­so poli­ti­koa 2022/​04/​04 Guz­ti­ra 194.450 euro­ko isu­nak eza­rri diz­kie­te eus­kal fut­bol zale­tue­ta­ko 68 kide­ri. 2022/​04/​05 Gari­koitz Azpia­zu, Mikel Karre­ra eta Aitzol Irion­do pre­so poli­ti­koak Espai­nia­ra­tu nahi dituz­te. 2022/​04/​06 Gutxie­nez 4 per­tso­na atxi­lo­tu dituz­te Ipar Eus­kal Herrian mar­go­ke­ta batzuen hari­ra. 2022/​04/​17 Iru­ñe­ko Abe­rri Egu­nean bi ema­ku­me komi­sal­de­gi­ra era­man zituz­ten ezta­bai­da baten hari­ra, mozal legea apli­ka­tu eta […]

Blan­ce repre­si­vo de abril

04/​04/​2022 Que­da libre el pre­so polí­ti­co Josu Ginea. 04/​04/​2022 En total se han impues­to mul­tas de 194.450 euros a 68 afi­cio­na­dos del fút­bol vas­co. 05/​04/​2022 Quie­ren tras­la­dar a Espa­ña a los pre­sos polí­ti­cos Gari­koitz Azpia­zu, Mikel Karre­ra y Aitzol Irion­do. 06/​04/​2022 Al menos 4 per­so­nas han sido dete­ni­das en Ipa­rral­de por unas pin­ta­das. 17/​04/​2022 Dos muje­res fue­ron tras­la­da­das a comi­sa­ría en el Abe­rri Egu­na de Iru­ña con motivo […]

Martxo­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​03/​02 Biz­kai­ko SOS Arra­za­ke­riak zipaioak 2018an boli­viar jato­rri­ko ema­ku­me bati egin­da­ko era­soa sala­tu du.2022/​03/​04 Pablo Gon­za­lez kaze­ta­ria espetxe­ra­tu dute Polo­nian. Lau egu­nez izan dute inko­mu­ni­ka­tu­ta.2022/​03/​05 Donos­tial­de­ko Jar­du­ne­ko 3 kide­ri 1200 euro­ko isu­nak iritsi zaie Txi­ki­to pre­so poli­ti­koa­ren alde­ko pro­pa­gan­da jar­tzea­ga­tik.2022/​03/​05 5 per­tso­na migratzai­le atxi­lo­tu ditu Urru­ñan Fran­tzia­ko poli­ziak.2022/​03/​08 GKS­ko hiru kide jen­dar­me­ria­ra dei­tu dituz­te Doni­ba­ne-Gara­zin.2022/​03/​10 Gas­teiz­ko Jua­ni blo­ke oku­pa­tu­ta­ko etxe­bi­zitza hus­tu dute polizia […]

Balan­ce repre­si­vo de marzo

02/​03/​2022 SOS Racis­mo Biz­kaia denun­cia la agre­sión de un cipa­yo a una mujer de ori­gen boli­viano en 2018.04/​03/​2022 El perio­dis­ta Pablo Gon­zá­lez es ingre­sa­do en pri­sión en Polo­nia. Lo han teni­do cua­tro días inco­mu­ni­ca­do.05/​03/​2022 A 3 miem­bros de Jar­dun de Donos­tial­dea les lle­gan mul­tas de 1200 euros por poner pro­pa­gan­da a favor del pre­so polí­ti­co Txi­ki­to.05/​03/​2022 La poli­cía fran­ce­sa detie­ne en Urruña […]

Mili­tan­te poli­ti­koen defen­tsan, Amnis­tia osoa!

Aur­ten Pre­so Poli­ti­koen Nazioar­te­ko Egu­nak eta Abe­rri Egu­nak bat egi­ten dute. Gaur­koan Tin­kok zera adie­ra­zi nahi du. Mili­tan­tzia poli­ti­koa eta erre­pre­sioa txan­po­na­ren bi aldeak dira. Mugi­men­du iraul­tzai­leek egoe­ra erro­tik aldatze­ko lanean dihar­du­ten bitar­tean, kla­se domi­natzai­leek bio­len­tzia neu­rri­ga­bea era­bil­tzen dute zapal­kun­tza eta esplo­ta­zio egoe­ra bere horre­tan man­ten­tze­ko, une bakoitzean gehien kome­ni zaien bitar­te­koa era­bi­liz. Eus­kal Herria­ren kasuan, […]

En defen­sa de la mili­tan­cia polí­ti­ca ¡AMNISTÍA TOTAL!

Este año coin­ci­den el Día Inter­na­cio­nal de los Pre­sos Polí­ti­cos y el Abe­rri Egu­na. En el día de hoy Tin­ko quie­re expre­sar lo siguien­te: La mili­tan­cia polí­ti­ca y la repre­sión son las dos caras de la mis­ma mone­da. Mien­tras los movi­mien­tos revo­lu­cio­na­rios tra­ba­jan para rever­tir de raíz la situa­ción, las cla­ses domi­nan­tes emplean una vio­len­cia des­me­di­da para […]

Asier Guri­di eus­kal exi­lia­tu poli­ti­koa gose greban

Tin­kok bere elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio Asier Guri­di Zalo­ña erre­fu­xia­tu poli­ti­koa­ri burutzen ari den gose gre­ba­ren aurrean. Era berean, bere semea­ren esku­bi­de guz­tiak ber­ma­tuak iza­te­ko beha­rrez­koak diren tra­mi­te guz­tiak egi­te­ko ozto­po­rik jar ez die­zaio­ten gal­de­gi­ten dugu. Asier Guri­di pre­so egon zen 5 urtez, eta gaur Vene­zue­lan dago errefuxiatuta.1992ko aben­dua­ren 15ean atxi­lo­tu zuen Espai­nia­ko Guar­dia Zibi­lak, eta bost […]

Asier Guri­di exi­lia­do polí­ti­co vas­co en huel­ga de hambre

Tin­ko quie­re mos­trar su soli­da­ri­dad ante la huel­ga de ham­bre que lle­va a cabo el refu­gia­do polí­ti­co Asier Guri­di Zalo­ña. Asi­mis­mo, exi­gi­mos que no se le pon­gan obs­tácu­los para rea­li­zar los trá­mi­tes nece­sa­rios para garan­ti­zar todos los dere­chos de su hijo. Asier Guri­di, pre­so duran­te 5 años y refu­gia­do hoy en Vene­zue­la, fue dete­ni­do el 15 de diciem­bre de […]

Ikas­le gre­bak pai­ra­tu­ta­ko erre­pre­sioa­ren aurrean

Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­deak Hego Eus­kal Herrian dei­tu­ta­ko ikas­le gre­ba­ren hari­ra zipaioek eta uni­ber­tsi­ta­te­ko segur­ta­sun pri­ba­tu­ko kideek gre­ba­la­rien aur­ka buru­ta­ko era­soen aurrean, tar­tean buru­tu­ta­ko 30etik gora atxi­lo­ke­tak, Tin­kok hona­koa adie­ra­zi nahi du: 1. Gure anto­la­kun­deak bat egi­ten du gre­ba­la­rien alda­rri­ka­pe­ne­kin, izan ere sis­te­ma kapi­ta­lis­tak hez­kun­tza era­bil­tzen du bur­ge­sia­ren behar eko­no­mi­ko eta pro­duk­ti­boak asetze­ko, eta ez jen­dea­ren gaitasun […]

Ante la repre­sión ejer­ci­da con­tra la huel­ga estudiantil

Ante los ata­ques con­tra los huel­guis­tas pro­ta­go­ni­za­dos por los cipa­yos y miem­bros de la segu­ri­dad pri­va­da de la uni­ver­si­dad con moti­vo de la huel­ga estu­dian­til con­vo­ca­da por la orga­ni­za­ción Ikas­le Aber­tza­leak en Hego Eus­kal Herria, entre ellos más de 30 deten­cio­nes, Tin­ko quie­re mani­fes­tar lo siguien­te: 1. Nues­tra orga­ni­za­ción com­par­te las rei­vin­di­ca­cio­nes de los huel­guis­tas, ya […]