Tinko amnistia

Uztai­le­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​07/​05 Espai­na­ko Poli­zia Nazio­na­lak 15 per­tso­na ingu­ru identifikatu,motxilak ara­ka­tu eta argaz­kiak ate­ra ditu Iru­ñea­ko Kalix­to taber­nan. 2022/​07/​06 Bil­bo­ko Urki­la Zen­tro Sozia­lis­ta­ren atea osti­ka­da batez bota eta hus­tu du Ertzain­tzak. 22/​07/​07 San Fer­mi­ne­tan 2700 poli­zia baino gehia­go egon dira. 22/​07/​07 Eñaut Ara­men­di LAB sin­di­ka­tu­ko kidea atxi­lotzen dute fran­tziar jen­dar­meek Urru­ña­ko bide­sa­rian hiru migratzai­le Baio­na­ra era­ma­ten ari zela. 2022/​07/​10 Zor­tzi per­tso­na atxi­lo­tuak Iru­ñean San Fer­mi­ne­tan Curia kalean ger­ta­tu­ta­ko isti­luen­ga­tik. 2022/​07/​12 Espetxe­ra­tua San Fer­min egu­ne­ko pro­ze­sio­ko isti­luen hari­ra atxi­lo­tu­ta­ko lagu­ne­ta­ko bat.

Leer Más >>
Tinko amnistia

Balan­ce repre­si­vo de julio

05/​07/​2022 La Poli­cía Nacio­nal ha iden­ti­fi­ca­do a 15 per­so­nas, ha ras­trea­do mochi­las y foto­gra­fia­do en el bar Kalix­to de Iru­ña. 06/​07/​2022 La Ertzain­tza derri­ba de una pata­da la puer­ta del Cen­tro Socia­lis­ta Urki­la de Bil­bao. 07/​07/​22 En San Fer­mín ha habi­do más de 2700 poli­cías. 07/​07/​22 Gen­dar­mes fran­ce­ses detie­nen a Eñaut Ara­men­di, miem­bro del sin­di­ca­to LAB, cuan­do tras­la­da­ba a tres migran­tes en el pea­je de Urru­ña a Baio­na. 10/​07/​2022 Ocho per­so­nas dete­ni­das en Pam­plo­na por los inci­den­tes ocu­rri­dos en la calle

Leer Más >>
Tinko amnistia

Zaloa, zure izae­ra bizia­ren oroitza­pe­na gure­kin gel­ditzen da betiko

Gaur goi­ze­ko 5:30ean Zaloa Res­pal­di­za, Tin­ko­ko lagun­tzai­lea eta urte­tan amnis­tia­ren alde­ko mili­tan­tea, zen­du da gai­xo­ta­sun larri baten ondo­rioz. Hutsu­ne han­dia uzten digu Zaloak, eta bihotza apur­tu­ta, bai­na bere izae­ra bizia­ren oroitza­pe­na gure­kin gel­ditzen da beti­ko. Azken urteo­tan pre­soen seni­dee­kin berak egin­da­ko lana azpi­ma­rra­tu behar dugu. 2016an zipaioek atxi­lo­tu zuten, Zaloa Audien­tzia Nazio­na­la­ren zita­zioa­ri muzin egin eta gero, 2015ean amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zio baten anto­latzai­lee­ta­ko bat iza­tea lepo­ratzen zio­te­la­ko. Mani­fes­ta­zio hura zor­tzi urte eta gero amnis­tia­ren alde

Leer Más >>
Tinko amnistia

Ekai­ne­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​06/​03 Xabier Atris­tain pre­so poli­ti­ko ohia berriz espetxe­ra­tua izan da. 2022/​06/​06 Sarai Goi­tia eta Gal­der Bar­ba­dok poli­zia­ren jazar­pe­na salatzen dute epai­te­gian. 2022/​06/​06 Zen­bait gaz­te jipoi­tu eta bat atxi­lo­tua era­ma­ten du ertzain­tzak Iru­nen. 2022/​06/​08 100 egun betetzen ditu kar­tze­lan Pablo Gon­za­lez kaze­ta­riak. 2022/​06/​08 EHUk eta Aran­za­di Elkar­teak egin­da­ko txos­te­na­ren ara­be­ra Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta “exeku­zio estra­ju­di­zia­la” baten bik­ti­ma izan zen. 2022/​06/​09 13 urte eta 6 hila­be­te­ko kar­tze­la zigo­rra eskatzen dute Hase­len espetxe­ratzea salatze­ko pro­tes­tan atxi­lo­tu­ta­ko lau gaz­te­ri. 2022/​06/​10 26 per­tso­na atxi­lo­tu dituz­te Hego Eus­kal Herrian gra­fi­tiak egi­tea lepo­ra­tu­ta. 2022/​06/​13 Bortizki

Leer Más >>
Tinko amnistia

Balan­ce repre­si­vo de junio

03/​06/​2022 El expre­so polí­ti­co Xabier Atris­tain vuel­ve a ser encar­ce­la­do. 06/​06/​2022 Sarai Goi­tia y Gal­der Bar­ba­do denun­cian aco­so poli­cial en el juz­ga­do. 06/​06/​2022 La Ertzain­tza gol­pea a varios jóve­nes y se lle­va a un dete­ni­do en Irun. 08/​06/​2022 El perio­dis­ta Pablo Gon­zá­lez cum­ple 100 días en la cár­cel. 08/​06/​2022 La UPV y la Socie­dad Aran­za­di infor­man que Txa­bi Etxe­ba­rrie­ta fue víc­ti­ma de una «eje­cu­ción extra­ju­di­cial». 09/​06/​2022 Soli­ci­tan 13 años y 6 meses de cár­cel para cua­tro jóve­nes dete­ni­dos en la pro­tes­ta por el

Leer Más >>
Tinko amnistia

Maiatze­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​05/​03 35 egun bete ditu Asier Guri­di ihes­la­ri poli­ti­koak gose gre­ban. 2022/​05/​04 Lau per­so­na etxe­tik bota dituz­te Zipaioek Artean. 2022/​05/​05 Osa­sun egoe­ra dela eta gose gre­ba utzi du Asier Guri­di ihes­la­ri poli­ti­koak. 2022/​05/​05 Udal­tzai­nek bi per­so­na iden­ti­fi­ka­tu dituz­te Lau­dio­ko Gaz­tetxean. 2022/​05/​09 Kon­trol poli­zia­la indar­tu du Doni­ba­ne Lohi­zu­ne­ko herri­ko etxeak, 22 kame­ra berri jarriz. 2022/​05/​12 Kar­tze­la zigo­rrak era isun han­diak eska­tu dituz­te 2020ko gre­ba oro­ko­rrean Iru­ñe­rrian atxi­lo­tu­ta­ko bost per­tso­nen aur­ka. 2022/​05/​15 Espai­nia­ko poli­zia gogor oldar­tu zen Reale­ko zaleen aur­ka Vila-realean, hain­bat per­so­na ospi­ta­le­ra­tuak izan ziren.

Leer Más >>
Tinko amnistia

Balan­ce repre­si­vo de mayo

03/​05/​2022 El exi­lia­do polí­ti­co Asier Guri­di cum­ple 35 días en huel­ga de ham­bre. 04/​05/​2022 Cua­tro per­so­nas son desahu­cia­das por los cipa­yos en Artea. 05/​05/​2022 El exi­lia­do polí­ti­co Asier Guri­di aban­do­na la huel­ga de ham­bre por el esta­do de salud. 05/​05/​2022 La Poli­cía Muni­ci­pal iden­ti­fi­ca a dos per­so­nas en el Gaz­tetxe de Lau­dio. 09/​05/​2022 La casa del pue­blo de San Juan de Luz refuer­za el con­trol poli­cial con 22 nue­vas cáma­ras. 12/​05/​2022 Soli­ci­tan penas de cár­cel y mul­tas ele­va­das contra

Leer Más >>

Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko kide baten atxi­lo­ke­ta eta kar­tze­latzea­ren aurrean

Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko kide baten atxi­lo­ke­ta eta ira­ga­rri­ta­ko kar­tze­latzea­ren aurrean, Tin­kok elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio mili­tan­te honi bai­ta bere seni­deei zein par­te har­tzen duen mugi­men­du poli­ti­koa­ri ere. Era berean, erre­pre­sioa sus­tatzen duten esta­men­tu ezber­di­nak sala­tu nahi ditu­gu, izan ere bio­len­tzia estruk­tu­ra­lak era­gi­le ins­ti­tu­zio­nal ezber­di­nen par­te har­tzea ezin­bes­te­koa du lan­gi­le­riak era­so hauek natu­ral­ta­su­nez ikus ditzan. Erre­pre­sioa­ren zile­giz­tatzeak aska­ta­sun itxu­ra eman­go dien ele­men­tuen beha­rra dau­ka, alder­di poli­ti­ko ins­ti­tu­zio­na­le­ta­tik epai­le eta poli­ziak arte, komu­ni­ka­bi­dee­ta­tik eta pen­tsae­ra zuzen­tze­ko gai­non­tze­ko erre­min­te­ta­tik pasatuz.

Leer Más >>

Ante la deten­ción y encar­ce­la­mien­to de un miem­bro del Movi­mien­to Socialista

Ante la deten­ción y el anun­cia­do encar­ce­la­mien­to de un miem­bro del Movi­mien­to Socia­lis­ta, Tin­ko quie­re mos­trar su soli­da­ri­dad tan­to con este mili­tan­te como con sus fami­lia­res y con el movi­mien­to polí­ti­co en el que par­ti­ci­pa. Asi­mis­mo, que­re­mos denun­ciar a los dife­ren­tes esta­men­tos que pro­mue­ven la repre­sión, ya que la vio­len­cia estruc­tu­ral requie­re de la par­ti­ci­pa­ción de los dife­ren­tes agen­tes ins­ti­tu­cio­na­les para que la cla­se tra­ba­ja­do­ra per­ci­ba estas agre­sio­nes con natu­ra­li­dad. La legi­ti­ma­ción de la repre­sión requie­re de elementos

Leer Más >>
Tinko amnistia

Api­ri­le­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​04/​04 Aske gera­tu da Josu Ginea pre­so poli­ti­koa 2022/​04/​04 Guz­ti­ra 194.450 euro­ko isu­nak eza­rri diz­kie­te eus­kal fut­bol zale­tue­ta­ko 68 kide­ri. 2022/​04/​05 Gari­koitz Azpia­zu, Mikel Karre­ra eta Aitzol Irion­do pre­so poli­ti­koak Espai­nia­ra­tu nahi dituz­te. 2022/​04/​06 Gutxie­nez 4 per­tso­na atxi­lo­tu dituz­te Ipar Eus­kal Herrian mar­go­ke­ta batzuen hari­ra. 2022/​04/​17 Iru­ñe­ko Abe­rri Egu­nean bi ema­ku­me komi­sal­de­gi­ra era­man zituz­ten ezta­bai­da baten hari­ra, mozal legea apli­ka­tu eta bati nazio­na­li­ta­tea ken­tzea­re­kin mehatxa­tu zio­ten. 2022/​04/​18 Poli­zia­ren­ga­tik ihe­si zihoan gizon bat hil da Bil­bon, Ibai­za­bal ibaian ito­ta. 2022/​04/​19 Iru­ñe­rria­ko Zen­tro Sozia­lis­ta hus­tu dute.

Leer Más >>