Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Par­te de Patxi (jue­ves, 04-06-2020)

Hoy Patxi cum­ple su 25º día en huel­ga de ham­bre. A estos, hay que sumar la huel­ga de sed man­te­ni­da duran­te los 12 pri­me­ros días. Sigue ais­la­do en el módu­lo de enfer­me­ría. 25 días en huel­ga de ham­bre son muchos en cual­quier caso, pero aún más para una per­so­na que duran­te

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Par­te de Patxi (miér­co­les, 03-06-2020)

Hoy Patxi cum­ple su 24º día en huel­ga de ham­bre. A estos, hay que sumar la huel­ga de sed man­te­ni­da duran­te los 12 pri­me­ros días. Sigue ais­la­do en el módu­lo de enfer­me­ría. Según el examen médi­co de ayer, sus pará­me­tros vita­les son esta­bles. Aún así, tenien­do una altu­ra de 1,80 metros

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Car­ta de Patxi Ruiz des­de la cár­cel de Mur­cia II

Eus­kal­dun herria­ri , pri­sión de Mur­cia IItik!! Tam­bién diri­gi­da a [email protected] los [email protected] [email protected], sin dis­tin­cio­nes en cuan­to a la orga­ni­za­ción en la que mili­ta­ba, o siguen mili­tan­do, así como a [email protected] acti­vis­tas socia­les [email protected][email protected] socia­les. Las impo­si­cio­nes que, tan­to ins­ti­tu­cio­nes peni­ten­cia­rias como la pri­sión de Mur­cia 2, han toma­do en con­tra de

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Par­te de Patxi (mar­tes, 02-06-2020)

Hoy Patxi cum­ple su 23er día en huel­ga de ham­bre. A estos, hay que sumar la huel­ga de sed man­te­ni­da duran­te los 12 pri­me­ros días. Sigue ais­la­do en el módu­lo de enfer­me­ría. A estas horas no hay cam­bios en la sitau­ción de Patxi, aun­que suma un día más en huel­ga de ham­bre.

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Par­te de Patxi (lunes, 01-06-2020)

Hoy Patxi cum­ple su 22º día en huel­ga de ham­bre. A estos, hay que sumar la huel­ga de sed man­te­ni­da duran­te los 12 pri­me­ros días. Sigue ais­la­do en el módu­lo de enfer­me­ría. No hay nove­da­des des­ta­ca­bles en su situa­ción pero, por supues­to, a medi­da que pasan los días la salud de Patxi

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Par­te de Patxi (domin­go, 31-05-2020)

Hoy Patxi cum­ple su 21er día en huel­ga de ham­bre. A estos, hay que sumar la huel­ga de sed man­te­ni­da duran­te los 12 pri­me­ros días. Sigue ais­la­do en el módu­lo de enfer­me­ría. Hoy ha lla­ma­do a una ami­ga, y aun­que físi­ca­men­te se encuen­tra cada vez más débil, ha mos­tra­do su deter­mi­na­ción para con­ti­nuar

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Liza­rra­tik oha­rra, gaur­ko mobi­li­za­zioa­ren debe­kua eta gero

Gober­nu­ko dele­ga­ritzak Goar­dia Zibi­la­ren bitar­tez, gaur­ko elkar­ta­ratzea­ren debe­kua komu­ni­ka­tu digu. Ustez, osa­sun neu­rrie­tan oina­rritzen da debe­kua (nahiz eta lehe­nen­go elkar­ta­ratzean guz­tiz bete geni­tuen) Sal­bues­pen egoe­ra hone­tan, faxis­tak mani­fes­tatzen diren bitar­tean, anti­fa­xis­tak kol­pa­tuak dira eta Patxi Ruiz eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren alde­ko mobi­li­za­zioak debe­ka­tuak eta era­so­tuak dira (ikus Iru­ñe­ko kar­gak eta zau­ri­tuak).

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Patxi Rui­zen par­tea (oste­gu­na, 2020-05-28)

Gaur­koan Patxik bere 18. egu­na betetzen du gose gre­ban. Hauei lehe­nen­go hama­bi egu­ne­tan egin­da­ko ega­rri gre­ba batzen zaiz­kio. Eri­zain­de­gi­ko modu­luan jarraitzen du iso­la­tu­ta. Gose eta ega­rri gre­ba­ren ondo­rioz, nahi­ko min­ga­rriak iza­ten ari diren zau­riak ate­ra zaiz­kio mihian (mihi fisu­ra­tua dela­koa) eta momen­tuz ez dio­te horre­ta­ra­ko tra­ta­men­du­rik eman. Jato­rria /​Ori­gen

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Patxi­ren par­tea (osti­ra­la, 2020-05-29)

Gaur­koan Patxik bere 19. egu­na betetzen du gose gre­ban. Hauei lehe­nen­go hama­bi egu­ne­tan egin­da­ko ega­rri gre­ba batzen zaiz­kio. Eri­zain­de­gi­ko modu­luan jarraitzen du iso­la­tu­ta. Jato­rria /​Ori­gen