Tinko amnistia

Balan­ce repre­si­vo de abril

09/​04/​2023 La Guar­dia Civil ha iden­ti­fi­ca­do y regis­tra­do en Iru­ña a la gen­te que via­ja­ba en los auto­bu­ses que se diri­gían al Abe­rri Egu­na orga­ni­za­do por Jar­dun. 10/​04/​2023 – La Audien­cia Nacio­nal con­de­na a un año y nue­ve meses de pri­sión a Iñi­go Guli­na y Mikel Barrios. 13/​04/​2023 – Fami­lia­res de Mikel Zabal­za y varias orga­ni­za­cio­nes han denun­cia­do el ascen­so del guar­dia civil Artu­ro Espe­je, vin­cu­la­do al caso de las tor­tu­ras a Zabal­za. 15/​04/​2023 – En el der­bi cele­bra­do en Bil­bao varios aficionados

Leer Más >>
Tinko amnistia

CHARLA EL 14 DE MAYO EN TXANTREA

El 14 de mayo esta­rán en la Txan­trea (en Kas­ka­llue­ta) dan­do una char­la Sen­doa Jura­do y Valen­ti­na Mori­so­li. Jato­rria /​Ori­gen

Leer Más >>
Tinko amnistia

Lo pre­sos polí­ti­cos han gana­do la lucha

Gari­koitz Etxe­be­rria logra el com­pro­mi­so de la cár­cel El pre­so polí­ti­co de Lizar­tza Gari­koitz Etxe­be­rria, en huel­ga de ham­bre des­de el pasa­do 19 de abril, ha des­con­vo­ca­do su pro­tes­ta. La cár­cel le ha ase­gu­ra­do que esta sema­na o la siguien­te esta­rá en un módu­lo nor­mal y que no debe com­par­tir cel­da con nadie más. Una vez más la lucha y la soli­da­ri­dad de los pre­sos que se han movi­li­za­do jun­to a Gari ha dado resul­ta­dos. ¡En defen­sa de los militantes

Leer Más >>
Tinko amnistia

Pre­so poli­ti­koek borro­ka ira­ba­zi dute

Kar­tze­la­ren kon­pro­mi­soa lor­tu du Gari­koitz Etxe­be­rriak Gari­koitz Etxe­be­rria Lizar­tza­ko poli­ti­koak, api­ri­la­ren 19tik gose gre­ban zegoe­na, ber­tan behe­ra utzi du bere pro­tes­ta. Kar­tze­lak ziur­ta­tu dio aste hone­tan edo hurren­goan modu­lu arrunt batean egon­go dela eta ez due­la zie­ga bes­te inore­kin par­te­ka­tu behar. Bes­te behin ere borro­kak eta Gari­re­kin bate­ra mobi­li­za­tu diren pre­soen elkar­ta­su­nak emaitzak eman ditu. Mili­tan­te poli­ti­koen defen­tsan, amnis­tia osoa! Jato­rria /​Ori­gen

Leer Más >>
Tinko amnistia

Ocho pre­sos polí­ti­cos vas­cos en huel­ga de ham­bre en soli­da­ri­dad con Gari­koitz Etxeberria

En soli­da­ri­dad con Gari­koitz Etxe­be­rria El pre­so polí­ti­co de Lizar­tza Gari­koitz Etxe­be­rria, en huel­ga de ham­bre des­de el 19 de abril, cum­ple su sex­to día en huel­ga de ham­bre y el undé­ci­mo en huel­ga de patio https://​tin​koam​nis​tia​.org/​2​0​2​3​/​0​4​/​1​9​/​g​a​r​i​k​o​i​t​z​– e​t​x​e​b​e​r​r​i​a​– g​o​s​e​– g​r​e​b​an/​. En la jor­na­da de hoy se han suma­do otros sie­te pre­sos polí­ti­cos, entre los que se encuen­tran Jon Kepa Pre­cia­do, Orkatz Gallas­te­gi, Mikel San Sebas­tián, Aitor Cotano, Dani Pas­tor y Jesús Mari Etxe­ba­rria en la cár­cel de Zaba­lla. Patxi Ruiz

Leer Más >>
Tinko amnistia

Zor­tzi eus­kal pre­so poli­ti­ko dago gose greban

Gari­koitz Etxe­be­rria­re­kin elkar­ta­su­nean Api­ri­la­ren 19tik gose gre­ban dagoen Gari­koitz Etxe­be­rria Lizar­tza­ko pre­so poli­ti­koak bere sei­ga­rren egu­na du gose gre­ban, eta hamai­ka­ga­rre­na patio gre­ban https://​tin​koam​nis​tia​.org/​2​0​2​3​/​0​4​/​1​9​/​g​a​r​i​k​o​i​t​z​– e​t​x​e​b​e​r​r​i​a​– g​o​s​e​– g​r​e​b​an/​. Gaur­koan bes­te zaz­pi pre­so poli­ti­ko batu zaiz­kio, Gari­koitzen alda­rri­ka­pe­na eure­na egi­nez: Jon Kepa Pre­cia­do, Orkatz Gallas­te­gi, Mikel San Sebas­tian„ Aitor Cotano, Dani Pas­tor eta Jesus Mari Etxe­ba­rria Zaba­lla­ko kar­tze­lan hasi dira gose gre­ban. Patxi Rui­zek gau­za bera egin du Iru­ñe­koan. Horre­taz apar­te, kar­tze­lak eskain­tzen duen ban­de­ja­ri uko egin­go dio­te gaur Jon

Leer Más >>
Tinko amnistia

Gaur­ko mobi­li­za­zioa­ren argaz­ki batzuk

Gaur, Zaba­lla­ko espetxe­ra hur­bil­du gara Gari­koitz Etxe­be­rria pre­so poli­ti­koa­re­ki­ko elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko. Espetxe­ra hur­bil­du bezain las­ter, Ertzain­tza­ren dis­po­si­ti­bo batek bidea gala­ra­zi digu, azke­nean espetxe berak kon­tzen­tra­zioa­ren bai­me­na uka­tu eta segu­r­­ta­­sun-peri­­me­­tro bat eza­rri bai­ti­gu­te. Poli­zia­ren kon­tro­la egon arren, zen­bait soli­da­riok dis­tan­tzia­tik egin ahal izan dugu kon­tzen­tra­zioa. Hemen kon­tzen­tra­zioan ira­ku­rri­ta­ko tes­tua. Gaur­koa bede­ratzi­ga­rren egu­na du Garik patio gre­ban. Bos­ga­rre­na gose gre­ban. Kar­tze­la, berez, gogo­rra bada, zer esa­nik ez ins­ti­tu­zio honek berez­koa duen indar­ke­ria estruk­tu­ra­la­ri zure osa­su­naz aurre egin

Leer Más >>
Tinko amnistia

APIRILAK 23 KONTZENTRAZIOA ZABALLAKO ESPETXEAN

Gari­koitz Etxe­be­rria eus­kal pre­so polit­koa gose gre­ban Zaba­lla­ko espetxean.Kon­tzen­tra­zioa api­ri­lak 23 goi­ze­ko 11:00etan Zaba­lla­ko espetxean. AMNISTIA OSOA! Jato­rria /​Ori­gen

Leer Más >>