Argala gaur

Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) Nota: Seis pun­tos para la cha­r­­la-deba­­te sobre Arga­la en Arra­sa­te, el 6 de diciem­bre. Arga­la

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Gudariak direlako amnistia osoa! /​¡Porque son gudaris amnistía total!

[EUS] Guda­riak dire­la­ko amnis­tia osoa! Lotsa­rik gabe eta argi­ta­sun osoz dio­gu Eus­kal Herria­ren aska­ta­su­na­ren alde­ko borro­ka­la­riak dire­la, horre­ga­tik dau­de­la kar­tze­lan, erbes­tean eta depor­ta­zioan, eta horre­ga­tik ere alda­rri­katzen dugu­la amnis­tia. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen aska­ta­su­na­ren alda­rria baino askoz gehia­go ere bada. Amnis­tia­ren alda­rri­ka­pe­na herrien eta lan­gi­leen aska­ta­su­na­ren alde­ko oihua da. Amnis­tia

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

«Gudariak direlako, amnistia osoa» lelopean manifestazioa deitu du amnistiaren aldeko mugimenduak azaroaren 24an Bilbon

[ES] Pre­ci­sa­men­te por eso reivin­di­ca­mos la amnis­tía para los repre­sa­lia­dos y las repre­sa­lia­das polí­ti­cas: por­que son guda­ris. Como dice la can­ción, “no nos da mie­do, no nos da ver­güen­za reco­no­cer quié­nes somos, qué somos”. El sis­te­ma capi­ta­lis­ta bus­ca la ani­qui­la­ción de los pue­blos para crear un mer­ca­do uni­for­me a su ser­vi­cio y en

Kartzelarien grebaren aurrean /​Ante la huelga de carceleros

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Espai­nia­ko kar­tze­la­riek aza­roa­ren 17tik 20ra bitar­tean dei­tu­ta­ko gre­ba­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Gre­ba honen ondo­rioz, espai­niar Esta­tuak bahi­tu­ta

Boltxe

Azaroaren 24an ere, Amnistia osoa! /​También el 24 de noviembre, ¡Amnistía total!

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Lehe­nen­go eta behin gure agu­rrik beroe­na, inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­kan jarraitze­ko Eus­kal Herri­ra itzu­li ezi­nik zabil­tza­ten kide guz­tion­tzat (pre­so, depor­ta­tu nahiz ihes­la­riak). Hor­tik aurre­ra,

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Estrasburgoko epaiaren aurean /​Ante la sentencia de Estrasburgo

[EUS] Giza Esku­bi­deen Euro­pa­ko Auzi­te­giak Fran­tzian bete­ta­ko zigo­rren metatzea­ren hari­ra gaur kale­ra­tu­ta­ko epaia­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na eta babe­sa adie­ra­zi nahi die era­ba­ki honek era­gi­ten dien pre­so zein hur­koei, eta hona­ko balo­ra­zio poli­ti­koa egin nahi du: Eus­kal Herria zan­patzen duten Esta­tuei gure herria oku­patze­ko zile­gi­ta­su­nik onar­tzen

Jon Kepa Preciado

Zuek gabe inora ez /​Sin vosotrxos a ninguna parte

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Irai­la pasa­tu da, borro­kan ero­ri­ta­ko guda­riak bere­zi­ki gogo­ra­tu eta omen­du ditu­gun garaia. Gataz­kak urte asko­tan era­gin­da­ko bio­len­tzia­ren isla. Bai­na urtean zehar, ia egu­ne­ro ez bada,

Boltxe

Amnistiaren aldeko Bilboko Aste Nagusian /​Manifestación a favor de la amnistía en Aste Nagusia de Bilbo

[EUS] Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde borro­ka egi­tea­ga­tik kar­tze­lan, depor­ta­zioan edo erbes­tean dau­de­la­ko, amnis­tia. Oku­patzen gai­tuz­ten Fran­tzia­ko eta Espai­nia­ko Esta­tuei aurre egin zie­te­la­ko, amnis­tia. Mani­fes­ta­riak, gre­ba­la­riak, eta oro har herri mugi­men­dua jipoitzen duten mer­tze­na­rio arma­tuen aurrean altxa­tu zire­la­ko, amnis­tia. Eus­ka­ra­ren alde­ko borro­ka sus­tatze­ko ezin­bes­te­koak izan dire­la­ko, amnis­tia. Elkar­ta­su­na eta

Sendoa Jurado García

Preso ez-politikoak /​Presos no-políticos

[next­pa­ge title=”[EUS]”] [column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Azken garaie­tan asko hitz egin da pre­so poli­ti­koei buruz, beraie­kin egi­ten dituz­ten injus­ti­ziei buruz eta Esta­tu espai­no­lean dagoen demo­kra­zia ezaz. Pre­so poli­ti­koen exis­ten­tzia­re­kin

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Amnistiaren aldeko oihua Puerto III-ko kartzelaraino eraman dute (Agiria eta argazkiak) /​Llevan el grito por la amnistía hasta la cárcel de Puerto III (Comunicado y fotos)

Hauek dira kar­tze­la aurrean ira­ku­rrit­ko tes­tua eta ate­ra­ta­ko argaz­kiak: Orain dela 3 urte kar­te­la ber­be­ra honen aurrean egon ginen amnis­tia alda­rri­katzen. Gero­xea­go Topa­se­ra, Valen­ce­ra eta Alca­­la-Meco­­ko kar­tze­le­ta­ra ere egin geni­tuen martxak, kasua­ren ara­be­ra pre­so poli­ti­ko erien aska­ta­su­na gal­de­gi­te­ko edo pre­so poli­ti­koen borro­kal­diei babe­sa ema­te­ko. Esan beza­la, Puer­to de San­ta Maria­ra itzu­li

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Sententzien aurrean /​Ante las últimas sentencias

[EUS] Gaur Audien­tzia Nazio­nal espai­no­lak argi­ta­ra­tu­ta­ko bi sen­ten­tzia­ren berri izan dugu. Hauen aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die zigor­tuak izan diren 12 gaz­teei, eta hona­ko ira­kur­ke­ta poli­ti­koa pla­za­ra­tu nahi du: Altsa­su­ko auzia Zer espe­ro lite­ke epai­le faxis­ten­gan­dik, eta batez ere kon­tuan izan­da sala­ko pre­si­den­tea, Guar­dia

Boltxe

Jon Kepa Preciado Kordobatik Valdemorora lekualdatu dute /​Han trasladado a Jon Kepa Preciado de la cárcel de Córdoba a la de Valdemoro

[EUS] Guar­dia Zibi­lak Jon Kepa Pre­cia­do San­tur­tzi­ko pre­so poli­ti­koa lekual­da­tu du Kor­do­ba­ko espetxe­tik Val­de­mo­ro­ko­ra. Alda­ke­ta honen arra­zoia da Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lean ekai­na­ren 1ean egon­go den epai­ke­ta batean leku­ko gisa dei­tua izan dela. Jon Kepak 14 urte dara­matza kar­tze­lan eta La San­té, Soto del Real, Estre­me­ra, Val­de­mo­ro, Alge­ci­ras eta Kor­do­ba­ko espetxee­ta­tik

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Preso politiko oihen kontu korronte eta ondasunen bahiketaren aurrean /​Ante el secuestro de cuentas corrientes y bienes de presxs poíticx

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Audien­tzia Nazio­nal espai­no­lak hain­bat pre­so poli­ti­ko­ren kon­tu korron­te eta onda­su­nen gai­nean buru­tu­ta­ko bahi­tu­ra­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Esta­tu

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Amnistiaren Aldeko eta Errepresioaren aurkako Mugimenduaren kriminalizazioaren aurrean /​Ante la criminalización del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos [EUS] [ES] [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] [EUS] Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ren kon­tra­ko era­soak, jazar­pe­na eta kri­mi­na­li­za­zioa bere jaiotza­ren une bere­tik ger­ta­tu dira. Era­so hauek for­ma ezber­di­nak har­tu dituz­te, bai­na aman­ko­mu­nean

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Ruben Olloren atxiloketaren aurrean /​Ante la detención de Rubén Ollo

[EUS] El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re denun­ciar la deten­ción de Rubén Ollo Olaz­ti y aplau­dir la acti­tud desobe­dien­te del joven nava­rro. La Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la le citó para el 19 de enero acu­sán­do­le de «humi­llar a las víc­ti­mas del terro­ris­mo» en las redes socia­les. Olaz­ti recha­zó

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Frantziako kartzelarien grebak presoen eskubideak zapaltzen ditu /​La huelga de carceleros en Francia no respeta los derechos de los presos

[column size=1/2] Edu­kien tau­la /​Tabla de con­te­ni­dos Fran­tzia­ko kar­tze­la­rien gre­bak pre­soen esku­bi­deak zapal­tzen ditu La huel­ga de car­ce­le­ros en Fran­cia no res­pe­ta los dere­chos de los pre­sos [/column][column size=1/2] Jeitsie­rak /​Descargas PDF (A4) PDF (A5) PDF (Let­ter) ePUB mobi (Kind­le) [/column][clear h=50] Fran­tzia­ko kar­tze­la­rien gre­bak pre­soen esku­bi­deak zapal­tzen ditu [EUS]

Boltxe

Amnistiaren aldeko manifestazioa burutu da Bilbon

Ehun­ka lagun bil­du dira Bil­bon amnis­tia­ren alda­rria­re­kin. Azken urteo­tan beza­la Sarek dei­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioa­ren ostean amnis­tia­ren alde­ko alda­rriak bere espa­zioa bere­ga­na­tu zuen Bil­bo­ko alde zaha­rre­ko kalee­tan.

Jon Kepa Preciado

Solo depende de nosotros

Ser un mili­tan­te con­se­cuen­te no es fácil, menos aún cuan­do te encuen­tras bajo lla­ve, [email protected] y en manos del enemi­go. En cual­quier par­te del mun­do, oír que hay pre­sos polí­ti­cos es enten­der que hay un con­flic­to polí­ti­co vivo, un con­flic­to polí­ti­co debi­do a la situa­ción de fal­ta de liber­tad, de demo­cra­cia real,

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Pasa den larunbatean Amnistiaren aldeko mugimenduak manifestazioa burutu zuen Bilbon /​El pasado sábado el movimiento proamnistía se movilizo en Bilbao

[EUS] Has­te­ko, jakin berri dugun albis­tea hela­ra­zi nahi dizue­gu: Javier Perez de Nan­cla­res eus­kal erre­fu­xia­tu poli­ti­koa Mexi­kon hil da gaur. Eus­kal Herri­ra itzu­li ahal izan gabe hil da mili­tan­te poli­ti­ko hau. Gure dolu­mi­nak fami­lia­ri. Agur eta oho­re Javier! Klan­des­ti­ni­ta­tean, depor­ta­zioan, kar­tze­lan eta azke­nik etxean pre­so. Horre­la pasa­tu du Bele­nek bere

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Belen Gonzalezen heriotzaren aurrean /​Ante el fallecimiento de Belén Gonzalez

[EUS] Bart Belen Gon­za­lez Peñal­va eus­kal pre­so poli­ti­koa hil da Donos­tia­ko Ospi­ta­lean. Bele­nek 8 urte zera­matzan «espetxeal­di arin­duan», A Lama­ko (Pon­­te­­ve­­dra-Gali­­za) kar­tze­lan min­bi­zi bate­ga­tik eba­kun­tza egin eta gero bere gai­xo­ta­su­na kon­po­ne­zi­na zela ebatzi zute­ne­tik. Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio Bele­nen fami­lia­ri eta tris­tu­ra adie­ra­zi albis­te hone­ga­tik. Bes­tal­de,

Boltxe

Amnistiaren aldeko manifestazio nazionala, azaroaren 18an Bilbon /​Manifestación nacional por la Amnistia el 18 de noviembre en Bilbao

De nue­vo el colec­ti­vo el Movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la repre­sión nos con­vo­ca a todas y a todos a dar un paso ade­lan­te en el com­pro­mi­so hacia las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos vas­cos. De nue­vo en Bil­bo lla­man a que sal­ga­mos a la calle a recla­mar amnis­tía para quie­nes tan­to die­ron para lograr la liber­tad para

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Azken asteko errepresioaren inguruko irakurketa/​Lectura sobre la represión de la última semana

[EUS] Ustez­ko eta­ki­deen atxi­lo­ke­ta Ale­ma­nian Urria­ren 27an Ale­ma­nia­ko Poli­ziak Iñi­go Guli­na eta Mikel Barrios nafa­rrak atxi­lo­tu zituen. Iñi­go Guli­na lehe­na­go ere pre­so egon­da­koa da eta Mikel Barrio­sek 2008an sare­ka­da poli­zial bati ihes egin zion. Atxi­lo­ke­ta hauek argi­ki era­kus­ten dute zein den «Nazioar­te­ko Komu­ni­ta­tea» deritzan horrek man­ten­tzen duen jarre­ra Eus­kal Herriak

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

EPPK-Ren erabakiaren inguruan /​Sobre la decisión del EPPK

[EUS] Sarre­ra Pre­soen ingu­ru­ko urratsei dago­kie­nez pre­soek eurek eman behar dituz­ten era­ba­kien jabe izan behar dute­la onar­tu­ta, EPPK-ren Zuzen­da­ritzak uztai­lean argi­ta­ra­tu­ta­ko txos­te­na­ren ingu­ruan Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak egi­ten duen ira­kur­ke­ta poli­ti­koa da hona­koa. Ira­kur­ke­ta hau egi­tea beha­rrez­koa ikus­ten dugu, bate­tik, EPPK haus­nar­ke­ta publi­koak egi­ten dituen era­gi­le poli­ti­koa den

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Alde Hemendik /​¡Que se vayan!

[EUS] Urria­ren 12an His­pa­ni­ta­tea­ren Egu­na ospatzen dute batzuek, eta bera­re­kin bate­ra, Espai­niar Koroa­ren ize­nean Ame­ri­ke­tan 1492an hasi­ta­ko sarras­kia. 1987ko urrian lege bidez eza­rri zuten Espai­nia­ko «jaie­gun nazio­na­la» izan­go zela eta, lege horren arti­ku­lu baka­rrean, zera zio­ten: «Auke­ra­tu­ta­ko datak, urriak 12, gure plu­ral­ta­sun kul­tu­ral eta poli­ti­ko­tik hasi­ta­ko Esta­tu baten erai­kitze pro­ze­sua

Boltxe

Faxismoa eta errepresioaren aurka, autodeterminazio eskubidearen alde! /​¡Contra el fascismo y la represión, a favor del derecho de autodeterminación!

&nsbr; [EUS] Faxis­moa eta erre­pre­sioa­ren aur­ka, auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea­ren alde! Espai­niar Esta­tua faxis­ta da, mono­po­li­oa­ren mese­de­ta­ra dagoen egi­tu­ra da eta kla­se zapal­duak jazar­tzen ditu. Era berean, Esta­tua­ren mugen bar­ne­ko herrien auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­deak ukatzen ditu eta esku­bi­de horren aur­ka erre­pre­sio inda­rra gogor zuzen­tzen du. Eus­kal Herri­ko iraul­tzai­leok eder­ki eza­gutzen dugu noraino iritsi

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Catalunya

[EUS] Aska­ta­su­na esku­ratze­ko jorratzen ari den bidean sufritzen ari den erre­pre­sioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi dio Cata­lun­ya­ko herria­ri. Cata­lun­ya auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea­ren urrats tak­ti­koa gau­zatze­ko era­ba­ki­ga­rri­ta­sun osoa era­kus­ten ari den hone­tan, Espai­nia­ko Esta­tua­ren bene­ta­ko aur­pe­gia ari da age­rian gel­ditzen, faxis­moa­ren aur­pe­gia hain zuzen ere.

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Asier Garciaren (Euskal Preso Politikoa) bikotekidearen istripuaren aurrean /​Ante el accidente sufrido por la pareja de Asier Garcia (Preso político vasco)

[EUS] Atzo arratsal­dean istri­pua sufri­tu zuen Asier Gar­cia Jus­to Altza­ko (Donos­tia) pre­so poli­ti­koa­ren biko­te­ki­deak, Bada­jo­ze­ko kar­tze­la­ra­ko bidean zihoa­nean gaur bisi­ta egi­te­ko asmoz. Istri­pua­ren ondo­rioz, pre­soa­ren seni­deak kol­pe uga­ri jaso zituen gor­putzean zehar, hara­­gi-ete­­na sufri­tu zuen eskui­ne­ko besoan eta lepo­koa jarri behar izan zio­ten. Bidaiatzen zuen autoa deu­sez­ta­tu­ta gel­di­tu zen. Amnis­tia­ren

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Andoni Goikoetxea, Gazteluko preso politikoa, ez da epaiketara joango

Orain­go hone­tan 6 eus­kal mili­tan­te­ren aur­ka­ko epai­ke­ta poli­ti­koa suer­ta­tu­ko da Fran­tzian. Ando­ni Goi­koetxea Gabi­ron­do herri­ta­rrak esta­tu eta lege faxis­ten aurrean eran­tzun irmo bat ema­naz, sasi epai­ke­ta­ra ez azal­tzea era­ba­ki du. Etor­ki­zu­nean auzi poli­ti­ko gehia­go ez ego­te­ko bidea amnis­tia­ren alde­ko borro­ka da. Amnis­tia da erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go­rik ez ego­tea ahal­bi­de­tu­ko duen alter­na­ti­ba

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Amnistiaren aldeko mobilizazioa burutu zen Bilboko aste nagusian /​Manifestación pro amnistía en la semana grande de Bilbao

Mani­fes­ta­zioan ehun­ka lagun par­te har­tu zuten, hona hemen eki­tal­dian ira­ku­rri­ta­ko tes­tua: Gaur­ko gure lehe­nen­go hitzak, 20 urte pre­so eman eta gero espetxeak erail­da­ko azken eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren­tzat dira: agur eta oho­re, Kepa del Hoyo! Eta erail­da­koa esa­ten dugu heriotza honek ardu­ra­dun poli­ti­koak ditue­la­ko. Kepa­ren heriotza ez da, “sasi-demo­­kra­­ten klu­be­ko” alder­diek

Jon Iurrebaso Atutxa

Sorturen erantzunkizun etiko-moralari buruz/​Sobre la responsabilidad ética y moral de Sortu

[EUS] Sor­tu bidea Bide horren balo­re nagu­sie­nak gure etsaien legea­ren aurrean sumi­so iza­tea eta berau onar­tzea supo­satzen du. Eta ez gara oker hori­xe ozen­ki alda­rra­kitzen badu­gu. Zer eskein­tzen die­gu gure EPP-ei amo­re per­so­nal eta poli­ti­koa ez bada? ETA-k amo­re eman du. Sor­­tu-k egin du ere. Eta zer egi­ten dugu guretza­ko

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Kepa del Hoyo preso politikoaren heriotzaren aurrean /​Ante la muerte del preso político Kepa del Hoyo

[EUS] Kepa del Hoyo Gal­da­kao­ko pre­so poli­ti­koa­ren heriotza­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Gure mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kio Kepa del Hoyo­ren fami­lia­ri eta lagu­nei eta besar­ka­da bero bat bizitzen ari diren une min­ga­rri haue­tan. Kepak 46 urte zituen eta ia 20 urte zera­matzan