Tinko amnistia

Aben­du­ko balan­tze errepresiboa

2021/​12/​01 Dani Pas­tor pre­so poli­ti­koak gose gre­ba­ri eki­ten dio COVID-19an posi­ti­bo eman ondo­ren inpo­sa­tu­ta­ko iso­la­men­dua salatze­ko. 2021/​12/​02 Zipaioek per­tso­na bat atxi­lotzen dute Tolo­san eta bilu­zik uzten dute zie­ga batean. 2021/​12/​03 Dani Pas­to­rrek gose gre­ba ber­tan behe­ra uzten du kon­fi­na­men­dua buka­tutzat eman eta gero. 2021/​12/​03 Asier Guri­di erre­fu­xia­tu poli­ti­koak gose gre­ba bat has­ten du bere semearen

Tinko amnistia

Balan­ce repre­si­vo de diciembre

01/​12/​2021 El pre­so polí­ti­co Dani Pas­tor comien­za una huel­ga de ham­bre para denun­ciar el con­fi­na­mien­to impues­to tras dar posi­ti­vo en COVID-19. 02/​12/​2021 Los cipa­yos detie­nen a una per­so­na en Tolo­sa y la dejan des­nu­da en la cel­da. 03/​12/​2021 Dani Pas­tor aban­do­na la huel­ga de ham­bre tras dar­le por fina­li­za­do el con­fi­na­mien­to. 03/​12/​2021 El refu­gia­do polí­ti­co Asier Guridi

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Hisham Abu Hawa­sh, 140 días en huel­ga de hambre

El pre­so polí­ti­co pales­tino Hisham Abu Hawa­sh, bajo deten­ción admi­nis­tra­ti­va, está a pun­to de cum­plir 140 días en huel­ga de ham­bre y se encuen­tra en esta­do crí­ti­co. Hawa­sh pue­de morir en cual­quier momen­to y, en todo caso, ten­drá daños irre­ver­si­bles en sus órga­nos vita­les. Se da la cir­cuns­tan­cia de que a Hawa­sh le

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Hisham Abu Hawa­sh, 140 egun gose greban

Hisham Abu Hawa­sh pre­so poli­ti­ko pales­ti­na­rra 140 egun betetzear dago gose gre­ban, eta egoe­ra kri­ti­koan dago. Hawa­sh edo­zein une­tan hil dai­te­ke eta, edo­no­la ere, bere bizi-orga­­noe­­tan kal­te itzu­le­zi­nak izan­go ditu. Hawash‑i pre­so izae­ra ber­tan behe­ra utzi dio­te, bai­na edo­zein une­tan ezez­ta­tu dai­te­ke eta ezin da oku­pa­zio­ko ospi­ta­le sio­nis­ta­tik ate­ra. Egoera

Sio­nis­moa­ren basa­ke­riak jarraitzen du | Amnis­tia Ta Askatasuna

Israel­go Esta­tu sionistak/​terroristak Pales­ti­na oku­patzen jarraitzen du; haren lurrak legez kan­po­ko koka­le­kuen bidez lapur­tzen; herrix­ka osoak sun­tsitzen; biz­tan­le­ria zibi­la­ren aur­ka­ko bereiz­ke­ta­rik gabe­ko sarras­kiak egi­ten, adin­ga­beak eta hau­rrak bar­ne; kar­gu­rik eta epai­ke­ta­rik gabe­ko atxi­lo­ke­ta admi­nis­tra­ti­boak burutzen, etab. Era berean, pales­ti­nar herria­ren Erre­sis­ten­tziak borro­kan jarraitzen du Pales­ti­na askatze­ko, Jor­dan ibai­tik Medi­te­rra­neo­raino. Era

Con­ti­núa la bar­ba­rie del sionismo

El Esta­do sionista/​terrorista de Israel con­ti­núa con la ocu­pa­ción de Pales­ti­na; con la usur­pa­ción de sus tie­rras por medio de asen­ta­mien­tos ile­ga­les; con la des­truc­ción de pobla­dos ente­ros; con las masa­cres indis­cri­mi­na­das con­tra la pobla­ción civil que inclu­yen meno­res de edad y niños; con deten­cio­nes admi­nis­tra­ti­vas sin car­gos ni jui­cio, etc.

Zer­ta­ra­ko nahi ditu Ertzain­tzak gra­na­da zorabiagarriak?

EAJ-ren poli­zia poli­ti­koa izan zenak (beti ere Esta­tu espai­nia­rra­ren pean), gaur egun eus­kal arku poli­ti­ko ins­ti­tu­zio­nal osoak sos­ten­gatzen eta txa­lotzen due­nak, Israel­go segur­ta­sun sio­nis­ta­re­kin dituen harre­man eta kon­tra­tu his­to­ri­koe­kin jarraitzen du. Gaur egun, Esqua­dra Mos­­so-ek beza­la, Guar­dian Defen­se & Home­land Secu­rity SA-ko sio­nis­ten alde­tik jarrai­bi­de mili­ta­rra jasotzen du (nola­nahi ere, ez

¿Para qué quie­re la Ertzain­tza gra­na­das aturdidoras?

La que fue la poli­cía polí­ti­ca del PNV (siem­pre bajo man­da­to del Esta­do espa­ñol), en la actua­li­dad sus­ten­ta­da y aplau­di­da por todo el arco polí­ti­co ins­ti­tu­cio­nal vas­co, con­ti­nua sus his­tó­ri­cos con­tac­tos y con­tra­tos con la segu­ri­dad sio­nis­ta israe­lí. Hoy, al igual que los Mos­sos d“Esquadra, reci­be ins­truc­ción mili­tar de par­te de los

Espai­niar kar­tze­le­ta­ko egoe­ra covid neu­rrien ondorioz

Covi­da­ren aitza­kia­pean espai­niar kar­tze­le­tan pre­so dau­de­nen eta euren fami­lien aur­ka har­tzen ari diren neu­rri berrien aurrean, Tin­kok hona­koa adie­ra­zi nahi du: Bes­te batzue­tan esan dugun moduan, zapal­tzen gai­tuz­ten gober­nu ezber­di­nak har­tzen ari diren neu­rri gehie­nek askoz zeri­ku­si han­dia­goa dute esku­bi­deen murriz­ke­ta­re­kin eta pro­pa­gan­da­re­kin (musu­koa kale­tik berriz era­man behar iza­tea, adi­bi­dez), osasun

Situa­ción de las cár­ce­les espa­ño­las como con­se­cuen­cia de las medi­das covid

Ante las nue­vas medi­das que, bajo la excu­sa del covid, se están toman­do con­tra quie­nes están en las pri­sio­nes espa­ño­las así como con­tra sus fami­lia­res, Tin­ko quie­re expre­sar los siguien­te: Como hemos dicho en otras oca­sio­nes, la mayo­ría de las medi­das que están toman­do los dife­ren­tes gobier­nos que nos oprimen