Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Pales­ti­na­ren aur­ka­ko era­so berria: Nazioar­te­ko Zigor-Auzi­te­gia/­Nue­vo ata­que con­tra Pales­ti­na: Tri­bu­nal Penal Internacional

[EUS] Izu­ga­rria da eza­gu­tu berri dugu­na. Haga­ko Nazioar­te­ko Zigor Auzi­te­giak nazioar­te­ko 5 atzi­­pe­­na­l­­di-agi­n­­du eman ditu. Tek­ni­ko­ki ez du asko­ra­ko balio (are gutxia­go mun­duaz barre egi­ten duen ente sio­nis­ta­ren­tzat) eta esan beha­rra dago 5 horie­ta­tik 2 sio­na­ziak dire­la eta 3 erre­sis­ten­tzia pales­ti­na­rra­re­nak. Gai­ne­ra, geno­zi­dak lepo­ratzen diz­kie guz­tiei. Izu­ga­rria, alde pales­ti­na­rra­ri dago­kio­nez. Lehe­nen­goa. NZAa kapi­ta­la­ren eta lau inozo­ren asma­ki­zu­na da. Yan­kiak ez dau­de barruan ez zaie­la­ko intere­satzen mun­duan zehar egin dituz­ten eta egi­ten dituz­ten kri­me­nek kon­pli­ka­zioak sor­tzea. Bes­te batzuk ez daude

Leer Más >>
Tinko amnistia

APIRILEKO BALANTZE ERREPRESIBOA

2024/​04/​01 Bara­kal­do­ko Udal­tzain­goak kalean bizi ziren bi per­tso­na tiroz zau­ri­tu zituen, horie­ta­ko bat larri zau­ri­tua. 2024/​04/​02 Bea­tri­ce Molle-Haran eta Jean-Noël Etche­verry epai­tu zituz­ten Paris­ko Zigor Auzi­te­gian, 2016ko Luhu­so­ko ope­ra­zioa­ren hari­ra. Armak eta leher­gaiak iza­tea eta garraiatzea lepo­ratzen die­te. 2024/​04/​03 Ertzain­tza­ren Taser pis­to­len era­bi­le­ra bi kasu­tik hama­bi­ra igo da lau urtean. 2024/​04/​04 Bil­bo­ko Udal­tzain­goak eta Ertzain­tzak kale-sal­tzai­­leak jaza­rri zituz­ten, sal­tzen ari ziren mate­ria­la lapur­tu eta borra-kol­­pe­­ka era­so egin zie­ten. 2024/​04/​05 Sei per­tso­na epaitzea pro­po­sa­tu du García

Leer Más >>
Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

2024ko maiatza­ren 1a /​1 de mayo de 2024

[EUS] 2024ko maiatza­ren 1aren tes­tuin­gu­ruan, eta sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren logi­kan, api­ri­la­ren 21ean Espai­nia­ko Esta­tu­ko EAEk eran­tzu­ki­zun «demo­kra­ti­ko­ko» eki­tal­di han­di bat egin zuen… Fik­zio hut­sa, kapi­ta­la­ren sis­te­ma­ri baka­rrik mese­de egi­ten dio­na. Botoen ehu­ne­ko hain­bes­te eta abs­ten­tzioa alde bate­ra utzi­ta, bada­go ber­din jarraitzen duen zer­bait. Hau da, Eus­kal Herrian kapi­ta­la­ren sis­te­ma­ri eta kla­se zatiei era­gi­ten dien alda­ke­ta­rik ez. Gau­zak horre­la, hor­tik ere ez da alda­ke­ta­rik eto­rri­ko Eus­kal Herria­ren­tzat, ezta bere lan­gi­le kla­sea­ren­tzat eta herri geru­zen­tzat ere. Tes­tuin­gu­ru horre­tan, inperio

Leer Más >>
Tinko amnistia

Esku­bi­de zibil eta poli­ti­koen defen­t­sa eta amnis­tia­ren alda­rria Berangon

Agi­ria eta argaz­kiak 2022ko Martxoa­ren 13an Ibai Agi­na­ga Beran­go­ko eus­kal pre­so poli­ti­koa­ri egin­da­ko ongi eto­rrian par­te har­tzea lepo­ra­tu­ta, 17 per­tso­na pro­ze­sa­tu ditu Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­lak. Ber­ta­ko fis­kal­tzak hona­ko eskae­ra gogor hauek egin ditu: ‑36 urte baino gehia­go­ko espetxe zigo­rrak.-171 urte­ko inha­bi­li­ta­zioak.-75900 euro­ko isu­nak. Nahiz eta hasie­ra batean, eta inork eska­tu gabe, ongi eto­rri eki­tal­dia bai­men­du, gero­ra auzia zabal­du eta orain 17 per­tso­na pro­ze­sa­tu egin ditu Ismael Moreno epai­leak. Nola ez, zir­ku­lu fak­ti­ko horie­tan mugitzen diren komunikabide

Leer Más >>
Tinko amnistia

Defen­sa de los dere­chos civi­les y polí­ti­cos y rei­vin­di­ca­ción de la amnis­tía en Berango

Comu­ni­ca­do y fotos La Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la ha pro­ce­sa­do a 17 per­so­nas acu­sa­das de par­ti­ci­par en el ongie­to­rri al pre­so polí­ti­co vas­co de Beran­go Ibai Agi­na­ga el 13 de mar­zo de 2022. La fis­ca­lía ha for­mu­la­do duras peti­cio­nes que son las siguien­tes: Más de 36 años de cár­cel. 171 años de inha­bi­li­ta­ción. 75900 euros en mul­tas. A pesar de que en un prin­ci­pio, y sin que nadie lo pidie­ra, se dio la auto­ri­za­ción para el acto, pos­te­rior­men­te se

Leer Más >>
Tinko amnistia

MARTXOKO BALANTZE ERREPRESIBOA

2024/​03/​01 Otsai­la­ren 2an Asti­ga­rra­gan “age­rral­di siko­ti­koa” zuen gizon bat bortxaz hil du Ertzain­tzak. 2024/​03/​03 Ertzain­tzak Gas­tei­zen buru­tu zen mani­fes­ta­zioa­ren kon­tra gogor oldar­tu zen,hainbat per­tso­na zau­ri­tu, iden­ti­fi­ka­tu eta atxi­lo­tu zituen. 2024/​03/​06 Sei gaz­te atxi­lo­tu zituz­ten Lapur­din andeatzeak eta poli­zia­ren kon­tra­ko era­soak lepo­re­tu­ta. 2024/​03/​07 Espai­na­ko Poli­zia Nazio­na­lak Indar Gorri­ko 50 zale­tu baino gehia­go atxi­lo­tu zituen Iru­ñe­rrian. 2024/​03/​14 Espai­na­ko Poli­zia Nazio­na­lak, Ertzain­tzak eta Donos­tia­ko Udal­tzain­goak Mar­tu­te­ne­ko etxe baten zeu­den 56 lagun atze­man ditu, hoie­ta­tik 29 poli­­zia-etxe­­ra era­man dituzte,

Leer Más >>
Boltxe

Espai­nia­ko Esta­tu­ko 2024ko api­ri­la­ren 21eko hau­tes­kun­deen aurrean /​Ante las elec­cio­nes del 21 de abril de 2024 en la CAV del Esta­do español

[EUS] Api­ri­le­ko hau­tes­kun­de haue­tan, aurre­koe­tan baino gau­za era ez dugu. Hau da, hiz­pi­de, dugun sis­te­ma kapi­ta­lis­ta ira­baz­le ate­ra­ko da. Kon­tua oso erra­za da. Ira­baz­le ate­ra­ko da ber­tan par­te har­tzen dute­ne­ta­ko inork ez due­la­ko zalan­tzan jar­tzen Eus­kal Herria­ren oku­pa­zioa­ren bote­rea, ezta kapi­ta­la­ren sis­te­ma ere. Ez gara sar­tzen alder­di, tal­de edo koa­li­zio bakoitza­ren dis­kur­tsoen xehe­ta­su­ne­tan. Ez dugu egi­ten, hotzean azter­tu­ta ez dagoe­la­ko fun­tsez­ko des­ber­din­ta­su­nik herria­ren­tzat eta eus­kal lan­gi­le­ria­ren­tzat. Ez dago ezer alda­tu­ko due­nik gure orain­go eta etor­ki­zu­ne­ko existentzia,

Leer Más >>
Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

2024ko Abe­rri Egu­na /​Abe­rri Egu­na 2024

[EUS] Kapi­ta­lis­moa­ren kri­sia, gutxien dute­nen­tza­ko bizi-bal­­di­n­tzen oker­tzea, erre­pre­sioa, inpe­ria­lis­mo eta kapi­tal han­dia­re­ki­ko EBko eta toki­ko bur­ge­sien men­de­ko­ta­su­na, mun­du­ko kla­se eta herri zapal­duen­tza­ko etor­ki­zun hur­bil zai­la… Hori da, labur-labur, eus­kal herri lan­gi­leak eta, bere­zi­ki, bere lan­gi­le kla­seak bizi duen errea­li­ta­te gor­di­na. Sis­te­ma kapi­ta­lis­tak batez bes­te­ko ira­­ba­­zi-tasa jais­ten jarraitzen du. Horre­ga­tik, gero eta neu­rri basa­tia­goak beren lan-inda­­rra sal­du behar dute­nen­tzat. Hor­tik dator, hala­ber, gero eta jen­de gehia­go­ren bizi-bal­­di­n­tza txa­rre­nak. Hor­tik, osa­sun publi­koa­ren (sozia­lis­ta ez dena) egoe­ra agonikoa,

Leer Más >>
Tinko amnistia

En las cár­ce­les de la CAV se está vul­ne­ran­do el dere­cho de visita

En las cár­ce­les que están en manos del Gobierno de la CAV están impi­dien­do hacer visi­tas a varias per­so­nas por moti­vos ideo­ló­gi­cos. Como decía­mos, son varias las per­so­nas veta­das, nor­mal­men­te sin nin­gún tipo de expli­ca­ción. En otras oca­sio­nes han argu­men­ta­do que estas per­so­nas tenían ante­ce­den­tes pena­les, aún sien­do men­ti­ra. Pero en esta oca­sión y sin dar­se cuen­ta han entre­ga­do el docu­men­to a un pre­so polí­ti­co. En él se pue­de leer lo siguien­te: «DESFAVORABLE: De acuer­do con la información

Leer Más >>
Tinko amnistia

En las cár­ce­les de la CAV se está vul­ne­ran­do el dere­cho de visitas

las cár­ce­les que están en manos del Gobierno de la CAV están impi­dien­do hacer visi­tas a varias per­so­nas por moti­vos ideo­ló­gi­cos. Como decía­mos, son varias las per­so­nas veta­das, nor­mal­men­te sin nin­gún tipo de expli­ca­ción. En otras oca­sio­nes han argu­men­ta­do que estas per­so­nas tenían ante­ce­den­tes pena­les, aún sien­do men­ti­ra. Pero en esta oca­sión y sin dar­se cuen­ta han entre­ga­do el docu­men­to a un pre­so polí­ti­co. En él se pue­de leer lo siguien­te: «DESFAVORABLE: De acuer­do con la infor­ma­ción recabada

Leer Más >>