Sor­tu­ren era­soa­ri eran­tzun dio Etxa­rri­ko AEMk

Hain­bat dira Etxa­rri Ara­naz­ko Uda­lak, Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­la­ren agin­duz, guda­rien oroi­me­nez­ko mono­li­toa kon­fis­katzeak era­gin­da­ko erreak­zioak. Horien artean azpi­ma­rra­ga­rria da Sor­tu­re­na, epai­te­gi faxis­ta­ren jar­due­ra kri­ti­katzean zen­tra­tu beha­rrean, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua aur­ka egi­ten jar­tzen due­la inda­rra eta, larria­goa dena, berau sei­na­latzen. Herri mai­lan zabal­du­ta­ko Sor­tu­ren idaz­kiak eran­tzu­te­ra irte­ten behar­tzen gaitu.

Larri­ta­sun han­di­ko ardu­ra­ga­be­ke­ria izu­ga­rria iru­ditzen zai­gu, Uda­la­ren eta Sor­tu par­te den EH Bil­du­ren iru­dia gar­bitze­ko saia­ke­ran, jo-pun­tua herri mugi­men­du baten eta bere mili­tan­teen (eza­gutzen ditue­la­rik) gai­nean kokatzen aritzea, sala­ke­ta horrek herri hone­ta­ko jen­de­ri, seni­de­ri eta lagu­ni era­kar litzaie­keen ondo­rioe­kin. Dagoe­ne­ko zer­bait eza­gu­na eta min­ga­rria, eta dena alda­rri­katzea­ga­tik herria­ri zego­kio­la erabakitzea.

Ustez, herri boron­da­tea­ren ber­mea izan behar duen eta teo­ri­ko­ki sis­te­ma, bar­ne­tik era­gin­da, aldatze­ra zihoan Udal baten eran­tzu­ki­zu­na herri mugi­men­du bati pasatzen saiatzen dira, eta abo­ka­tu bate­kin kon­tak­tuan jar­tzea­ga­tik ere ise­ka egi­ten dio­te. Borro­katzen omen duten sis­te­man gero eta sar­tu­ta­go dau­de­la era­kus­ten duen adi­bi­de ona.

Sor­tuk Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren Aur­ka egi­ten dituen beza­la­ko sei­na­latzee­kin, ziur­ta­sun osoz ez dela izan­go abo­ka­tuen asis­ten­tzia behar­ko dugun azken aldia, edo zer­bait oke­rra­goa. Ziur­ta­tu deza­ke­gu­na da, beraiek egin zute­na ez beza­la, guk ez ditu­gu­la gure anto­la­kun­dea­ren prin­tzi­pioak ez Audien­tzia Nazio­na­la­re­kin egin­da­ko pak­tue­tan sal­du­ko, jakin­da epai­ke­ta ospa­tu­ko ez dela lehe­na­go­tik, horre­ta­ra­ko bate­ra­ko dirua bil­tzen dugun bitartean.

Sor­tuk, bere idaz­kian, hain­ba­te­tan gal­detzen du Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te­ak non gau­den, non ezku­ta­tu garen. Eta esan behar dio­gu lanean ari gare­la, bizitze­ko eta mili­tan­tzia­ra­ko, eta mili­tatzen dugu­la sol­da­ta­rik kobra­tu gabe, ez die­ta­rik, ez des­pla­za­men­du­rik. Ezku­ta­tu gabe eta gure herria­re­kin parez pare egi­ten dugu. Mugitzen garen ingu­rue­tan dau­den loreak zapal­tzen dugun lokatz berean haz­ten dire­nak dira, eta ez gure herrian bel­du­rra, tor­tu­ra eta heriotza erein dute­nei egin­da­ko eta Sor­tuk par­te har­tzen duen lore-eskain­tze­tan daudenak.

Azke­nik eta, antza denez, guda­riak omen­tze­ko herriak eska­tu behar zuen bai­me­na­ri dago­kio­nez, Sor­tu­ri gal­de­tu behar dio­gu ada­rra jotzen ari zai­gun, bene­tan uste duen herriak libe­ra­tu ins­ti­tu­zio­na­lei herri hone­ta­ko seme-ala­ben memo­ria gor­detze­ko bai­me­na eska­tu behar die­la. Bene­tan hori pen­tsatzen badu, esan nahi due­la­ko haien noraez ideo­lo­gi­ko­koak eurek ordez­katzen omen duten herria, mono­li­toa zegoen toki­ra begi­ru­nez eta minez joa­ten zena, mes­pretxatze­ra era­man dituela.

Otxo­por­ti­llo­ko adie­raz­pen des­bi­de­ra­tu horri dago­kio­nez, zei­na­ren bitar­tez herri mugi­men­du osoa Sor­tu­ren bai­tan kokatze­ko saia­ke­ra egi­ten ari diren, kasu hone­tan euren­ga­natzen saiatzen ari dire­na da aipa­tu­ta­ko lekuan fusi­la­tu­ta­koei herri mugi­men­du­ko adie­raz­pen ezber­di­nek, due­la 40 urte­tik hona, egi­ten die­ten ome­nal­dia, beti bere bik­ti­men ondoan ego­ten jakin duen herri bat ordez­katzen duen eki­tal­dia ale­gia. Kasu hone­tan ere ez die­gu erre­pre­sa­lia­tuen memo­riaz jabetzen eta mani­pu­latzen utzi­ko, ezta memo­ria horrek ordez­katzen duen poten­tzia­la neu­tra­li­zatzen saia dai­te­zen ere.

Etxa­rri Ara­naz, 2020ko otsai­la­ren 4a.

Etxa­rri Ara­naz­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Sorturen agiria

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *