150 kul­tur­gi­le batu dira Bil­bo­ko eta Gas­teiz­ko txos­ne­tan Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ri jarri­ta­ko beto poli­ti­koa­ren kontra/​150 artis­tas se unen con­tra el veto polí­ti­co al Movi­mien­to Socia­lis­ta en las txos­nas de Bil­bao y Vitoria

[EUS]

Gero eta gehia­go dira Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ri Bil­bon (Biz­kaia) eta Gas­tei­zen (Ara­ba) jarri­ta­ko beto poli­ti­koa salatzen ari dire­nak. Orain­tsu, Eus­kal Herri­ko 150 kul­tur­gi­lek pla­za­ra­tu dute gutun bat, Gas­teiz­ko Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ri (GKS), ber­ta­ko Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tu Sozia­lis­ta­ri eta Bil­bo­ko Lube­rri Kon­par­tsa­ri jaie­tan par­te har­tze­ko eza­rri die­ten debe­kua­ren kon­tra. Izan ere, hiru kolek­ti­bo horien kon­tra­ko betoa man­ten­tzen dute Gas­teiz­ko Txos­na Batzor­deak eta Bil­bo­ko Kon­par­tsen Koor­di­na­kun­deak, arra­zoi poli­ti­koak dire­la-eta, ez bai­tie­te uzten fes­te­tan txos­na bat jar­tzen eta jaien par­te izaten.

Musi­ka­gin­tzan, antzez­le-lane­tan, ber­tso­la­ritzan, lite­ra­tu­ran eta aba­rre­tan aritzen diren 150 bat per­tso­na elkar­tu dira Mugi­men­du Sozia­lis­ta­re­ki­ko betoa­ren aur­ka, Artis­tok denon­tza­ko jai herri­koien alde! lelo­pean. Gaur aur­kez­tu dute euren idatzia, Bil­bo­ko Kafe Antzo­kian. «Jai herri­koiak mai­te ditu­gu­la­ko, artis­tak betoen kon­tra gau­de eta kon­pon­bi­dea nahi dugu, bai Bil­bon bai Gas­tei­zen», alda­rri­ka­tu dute sinatzai­leek gutunean.

Sinatzai­le uga­ri: musi­ka­riak, antzez­leak, ber­tso­la­riak zein idazleak

Musi­ka-mun­du­ko per­tso­na eta tal­de uga­rik egin dute bat idatzia­re­kin; bes­teak bes­te, Fer­min Mugu­ru­za, Iosu Zaba­la, Natxo de Feli­pe, Idoia Tapia, El Dro­gas, Bin­gen Men­di­za­bal, Niko Etxart, Gari, Ver­de Pra­to, Meri­na Gris, Kili­ki Frex­ko, Olaia Inziar­te, Txu­ma Muru­ga­rren, Xabier Zebe­rio, J Mar­ti­na, Nakar, Etxe­pe, Ezpa­lak, Hofe, Jose­ba Ira­zo­ki, Ben­go, Muti­ko, Ødei, Yako­vlev 42, Tatxers eta La Basuk.

Antzez­le eza­gu­nak ere badi­ra sinatzai­leen artean: Ainhoa Larra­ña­ga, Ander Lipus, Itziar Itu­ño, Ant­ton Telle­ria, Jone Las­piur, Patxo Telle­ria, Miren Arrie­ta, Mikel Las­ku­rain, Patxi Bis­quert eta abar. Betoa­ren kon­tra ager­tu diren ber­tso­la­riak ere badi­ra, esa­te­ra­ko, Amets Arza­llus, Aitor Men­di­lu­ze, Aroa Arri­zu­bie­ta, Kris­ti­na Mar­da­ras, Julio Soto eta Eneko Aba­so­lo Abarkas.

Bes­tal­de, sina­tu duten idaz­leen artean dau­de, adi­bi­dez, Ber­nar­do Atxa­ga, Jose­ba Sarrio­nan­dia, Hedoi Etxar­te, Lei­re Bil­bao, Pako Aris­ti eta Iña­ki Ira­zu. Bes­te­la­ko kul­tur-espa­rru batzue­tan jar­du­ten duten hain­bat lagu­nek ere era­kutsi dute euren des­ados­ta­su­na betoa­re­ki­ko; hain zuzen ere, Ana Gala­rra­ga, Txan Magoa, Asun Gari­kano, Cesar Man­za­nos eta Ernes­to Muri­llo­sek, bes­teak beste.

Jaien par­te iza­te­ko eskubidea

«Jai herri­koiak onda­sun kul­tu­ral bat dira, ibil­bi­de anitze­ko per­tso­na eta tal­de uga­ri­ren lana­ri esker. Izan ere, aniz­ta­su­na­re­ki­ko erres­pe­tuz, beren des­ados­ta­sun ideo­lo­gi­koen gai­ne­tik, jai-giro alaia, par­te-har­tzai­lea eta inklu­si­boa erai­kitzen saiatzen dira», alda­rri­ka­tu du gutu­na babes­tu duen kul­tur­gi­le andanak.

Horri lotu­ta esan dute «kez­ka­tu­ta» dau­de­la, «Bil­bo­ko Kon­par­tse­tan eta Gas­teiz­ko Txos­na Batzor­dean zen­bait era­gi­le­ri eza­rri zaien debe­kua» dela-eta. «Gu ere jai herri­koien par­te gare­la­ko eta izan nahi dugu­la­ko, kez­ka hori publi­ko­ki adie­ra­zi nahi dugu, bai eta ara­zoa kon­pon­tze­ko bideak zabal­du», azal­du dute.

Iritzi dio­te «esku­bi­de uni­ber­tsa­la» dela «herri-jaie­ta­ko par­te iza­tea»; eta, horre­ga­tik, «uler­te­zi­na» iru­ditzen zaie «Lube­rri Kon­par­tsa­ri Bil­bon edo GKS­ri eta Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tua­ri Gas­tei­zen eza­rri­ta­ko betoa». «Nork bere izae­ra eta alda­rrie­kin, jaiak gozatze­ko eta ospatze­ko espa­zioa izan behar luke, elka­rre­na­re­ki­ko tole­ran­tziaz. Elkar­bi­zitza-arauak erres­pe­ta­tuz lagun­tze­ko prest dagoen edo­zein era­kun­dek izan behar du horre­ta­ra­ko auke­ra», sei­na­la­tu dute kul­tur­gi­leek: «Gaur­da­nik bideak ire­ki dai­te­ze­la eskatzen dugu, zen­tzu­rik gabe­ko gataz­ka baka­rrik ekar deza­keen betoa gainditzeko».

Zen­tzu horre­tan, kon­pro­mi­so argi bat ere har­tu dute sinatzai­leek: «Gure esku dagoe­na egin­go dugu betoak atze­ra bota eta aipa­tu kon­par­tsak eta herri-era­kun­deek Bil­bon zein Gas­tei­zen hurren­go jai herri­koie­tan ber­din­ta­su­nean eta dis­kri­mi­na­zio­rik gabe­ko jai giroan eta kul­tur eki­tal­die­tan par­te har dezaten».

Eus­kal Herri­ko 100 kolek­ti­bo ere betoa­ren kontra

Aur­ten­go martxoan ere izan zen Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ri eza­rri­ta­ko beto poli­ti­koa salatze­ko adie­raz­pen indar­tsu bat: Eus­kal Herri­ko 100 bat era­gi­lek argi­ta­ra­tu zuten komu­ni­ka­tu bat, Gas­teiz­ko eta Bil­bo­ko fes­te­tan ere Mugi­men­du Sozia­lis­tak par­te har­tze­ko esku­bi­dea due­la alda­rri­katze­ko. Sinatzai­leen artean dau­de hamai­ka Gaz­tetxe, Gaz­te Asan­bla­da, kolek­ti­bo sozial eta poli­ti­ko, elkar­te, pla­ta­for­ma eta abar.

2024ko maiatza­ren 27an

Fuen­te: https://​gedar​.eus/​e​s​/​a​k​t​u​a​l​i​t​a​t​e​a​/​1​5​0​-​k​u​l​t​u​r​g​i​l​e​-​b​a​t​u​-​d​i​r​a​-​b​i​l​b​o​k​o​-​e​t​a​-​g​a​s​t​e​i​z​k​o​-​t​x​o​s​n​e​t​a​n​-​m​u​g​i​m​e​n​d​u​-​s​o​z​i​a​l​i​s​t​a​r​i​-​j​a​r​r​i​t​a​k​o​-​b​e​t​o​-​p​o​l​i​t​i​k​o​a​r​e​n​-​k​o​n​t​ra/

[ES]

Cada vez son más los que están denun­cian­do el veto polí­ti­co al Movi­mien­to Socia­lis­ta en Bil­bao (Biz­kaia) y Vito­ria (Ála­va). Recien­te­men­te, 150 artis­tas de Eus­kal Herria han hecho públi­ca una car­ta en la que recha­zan la prohi­bi­ción impues­ta a la Coor­di­na­do­ra Socia­lis­ta de Juven­tud de Vito­ria-Gas­teiz (GKS), al Sin­di­ca­to Socia­lis­ta de Vivien­da de la capi­tal ala­ve­sa y a Lube­rri Kon­par­tsak de Bil­bao de par­ti­ci­par en las fies­tas. De hecho, la Comi­sión de Txos­nas de Vito­ria-Gas­teiz y la Coor­di­na­do­ra de Com­par­sas de Bil­bao man­tie­nen el veto a estos tres colec­ti­vos por­que, por razo­nes polí­ti­cas, no les per­mi­ten poner una txos­na en las fies­tas y for­mar par­te de ellas.

Unas 150 per­so­nas que se dedi­can a la músi­ca, al tea­tro, al ber­tso­la­ris­mo, a la lite­ra­tu­ra, etc. se han uni­do en con­tra del veto al Movi­mien­to Socia­lis­ta bajo el lema Artis­tok denon­tza­ko jai herri­koien alde! Hoy han pre­sen­ta­do su escri­to en el Kafe Antzo­kia de Bil­bao. «Por­que ama­mos las fies­tas popu­la­res, los artis­tas esta­mos en con­tra de los vetos y que­re­mos una solu­ción, tan­to en Bil­bao como en Vito­riaß, rei­vin­di­can los fir­man­tes en la misiva.

Nume­ro­sos fir­man­tes: músi­cos, intér­pre­tes, ber­tso­la­ris y escritores

Al escri­to se han suma­do nume­ro­sas per­so­na­li­da­des y gru­pos del mun­do de la músi­ca como Fer­min Mugu­ru­za, Iosu Zaba­la, Natxo de Feli­pe, Idoia Tapia, el Dro­gas, Bin­gen Men­di­za­bal, Niko Etxart, Gari, Ver­de Pra­to, Meri­na Gris, Kili­ki Frex­ko, Olaia Inziar­te, Txu­ma Muru­ga­rren, Xabier Zebe­rio, J Mar­ti­na, Nakar, Etxe­pe, Ezpa­lak, Hofe, Jose­ba Ira­zo­ki, Ben­go, Muti­ko, Ødei, Yako­vlev 42, Tatxers y La Basuk.

Tam­bién hay intér­pre­tes cono­ci­dos entre los fir­man­tes: Ainhoa Larra­ña­ga, Ander Lipus, Itziar Itu­ño, Ant­ton Telle­ria, Jone Las­piur, Patxo Telle­ria, Miren Arrie­ta, Mikel Las­ku­rain, Patxi Bis­quert, etc. Los ber­tso­la­ris que se han opues­to al veto son Amets Arza­llus, Aitor Men­di­lu­ze, Aroa Arri­zu­bie­ta, Kris­ti­na Mar­da­ras, Julio Soto y Eneko Aba­so­lo Abarkas.

Entre los escri­to­res que han fir­ma­do des­ta­can, por ejem­plo, Ber­nar­do Atxa­ga, Jose­ba Sarrio­nan­dia, Hedoi Etxar­te, Lei­re Bil­bao, Pako Aris­ti e Iña­ki Ira­zu. Per­so­nas que se dedi­can a otros ámbi­tos cul­tu­ra­les tam­bién han mos­tra­do su dis­con­for­mi­dad con el veto, como Ana Gala­rra­ga, Txan Magoa, Asun Gari­kano, Cesar Man­za­nos o Ernes­to Muri­llos, entre otros.

Dere­cho a for­mar par­te de las fiestas

«Las fies­tas popu­la­res son un bien cul­tu­ral gra­cias al tra­ba­jo de nume­ro­sas per­so­nas y gru­pos mul­ti­iti­ne­ran­tes. Por­que des­de el res­pe­to a la diver­si­dad, por enci­ma de sus dis­cre­pan­cias ideo­ló­gi­cas, inten­tan cons­truir un ambien­te fes­ti­vo ale­gre, par­ti­ci­pa­ti­vo e inclu­si­vo», pro­cla­man los artis­tas que han apo­ya­do la carta.

A este res­pec­to, han expre­sa­do su «preo­cu­pa­ción» por la «prohi­bi­ción que se ha impues­to a deter­mi­na­dos agen­tes en Bil­bo­ko Kon­par­tsak y en la Comi­sión de Txos­nas de Vito­ria-Gas­teiz». «Por­que noso­tros tam­bién for­ma­mos par­te y que­re­mos ser par­te de las fies­tas popu­la­res, que­re­mos expre­sar públi­ca­men­te esa preo­cu­pa­ción y abrir vías para solu­cio­nar el pro­ble­ma», han explicado.

Con­si­de­ran que «es un dere­cho uni­ver­sal for­mar par­te de las fies­tas popu­la­res», por lo que con­si­de­ran «incom­pren­si­ble el veto impues­to a Lube­rri Kon­par­t­sa en Bil­bao o a GKS y al Sin­di­ca­to de Vivien­da en Vito­ria-Gas­teiz». «Cada cual con su carác­ter y sus cla­mo­res, debe­ría ser un espa­cio para dis­fru­tar y cele­brar las fies­tas con tole­ran­cia mutua. Cual­quier orga­ni­za­ción dis­pues­ta a cola­bo­rar res­pe­tan­do las nor­mas de con­vi­ven­cia debe tener la opor­tu­ni­dad de hacer­lo», seña­lan los artis­tas, que aña­den: «Des­de hoy pedi­mos que se abran cami­nos para supe­rar un veto que sólo pue­de desem­bo­car en un con­flic­to sin sentido».

En este sen­ti­do, los fir­man­tes tam­bién han asu­mi­do un com­pro­mi­so cla­ro: «Hare­mos lo que esté en nues­tras manos para que los vetos sean recha­za­dos y para que la cita­da com­par­sa y las ins­ti­tu­cio­nes popu­la­res par­ti­ci­pen en Bil­bao y Vito­ria-Gas­teiz en las pró­xi­mas fies­tas popu­la­res en un ambien­te fes­ti­vo igua­li­ta­rio y no dis­cri­mi­na­to­rio y en actos culturales».

100 colec­ti­vos de Eus­kal Herria tam­bién con­tra el veto

Ya en mar­zo de este año hubo una enér­gi­ca decla­ra­ción de denun­cia del veto polí­ti­co impues­to al Movi­mien­to Socia­lis­ta: un cen­te­nar de agen­tes de Eus­kal Herria hicie­ron públi­co un comu­ni­ca­do en el que rei­vin­di­ca­ban que el Movi­mien­to Socia­lis­ta tam­bién tie­ne dere­cho a par­ti­ci­par en las fies­tas de Vito­ria y Bil­bao. Entre los fir­man­tes se encuen­tran once gaz­tetxes, Gaz­te Asan­bla­da, colec­ti­vos socia­les y polí­ti­cos, aso­cia­cio­nes, pla­ta­for­mas, etc.

27 de mayo de 2024

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *