Erre­for­mek ez dute balio Amnis­tia eta Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta eraikitzeko

Due­la 44 urte, Esta­tu espai­nia­rrean, ins­ti­tu­zio, sin­di­ka­tu eta alder­di nagu­sien gehien­goak (“demo­kra­ti­koak” hor­tik aurre­ra) Amnis­tia­ren Legea onar­tu zuen. Horrek dik­ta­du­ra fran­kis­ta­ra­ko amnis­tia eta pre­so poli­ti­ko gehie­nen­tza­ko indul­tua ahal­bi­de­ra­tu zuen. Aldi berean kapi­tal eta bur­ge­sia­ren sis­te­ma “demo­kra­ti­ko” pean gel­di­tu ziren aipa­tu­ri­ko ins­ti­tu­zio, sin­di­ka­tu eta alder­diak. Era hone­tan, haus­tu­ra demo­kra­ti­koa­ri, iraul­tza sozia­la­ri eta oku­pa­tuak eta esplo­ta­tuak zeu­den nazioen […]

Las refor­mas no valen para cons­truir la Amnis­tía y el Esta­do Socia­lis­ta Vasco

Hace 44 años, en el Esta­do espa­ñol, la mayo­ría de las ins­ti­tu­cio­nes, sin­di­ca­tos y par­ti­dos mayo­ri­ta­rios (a par­tir de ahí “demo­crá­ti­cos”) apro­ba­ron la Ley de Amnis­tía. Esto se con­cre­tó en la Amnis­tía para la dic­ta­du­ra fran­quis­ta y un indul­to para la mayo­ría de los presos/​as políticos/​as. Las cita­das ins­ti­tu­cio­nes, sin­di­ca­tos y par­ti­dos que­da­ron al mis­mo tiem­po bajo el […]

Gose gre­ban dau­den pre­so poli­ti­ko pales­ti­na­rre­kin bat!

Gaur 7 dira orain­dik gose gre­ba muga­ga­bean dau­den pre­so poli­ti­ko pales­ti­na­rrak. Zaz­pi mili­tan­te espetxee­tan Esta­tu sio­nis­ta­ri plan­to egin dio­te­nak eta borro­ka azke­ne­ko pun­tu­ra era­ma­ten ari dire­nak: Israe­lek sis­te­ma­ti­ko­ki apli­katzen duen atxi­lo­ke­ta admi­nis­tra­ti­boa­re­kin amaitze­ko. Pape­rean ile­ga­la den arren, badi­ru­di hone­ta­ra­ko ere ez due­la begi­rik ez esku har­tze­rik Komu­ni­ta­te Inter­na­zio­nal sari­tu eta txa­lo­tuak. Gaur, oku­patzai­leek 4850 pales­ti­nar bahituak […]

¡Jun­to con los pre­sos polí­ti­cos pales­ti­nos en huel­ga de hambre!

Hoy aún son sie­te los pre­sos polí­ti­cos pales­ti­nos en huel­ga de ham­bre inde­fi­ni­da. Sie­te mili­tan­tes que en las cár­ce­les se enfren­tan una vez más al Esta­do sio­nis­ta lle­van­do su lucha has­ta las últi­mas con­se­cuen­cias: para aca­bar con la deten­ción admi­nis­tra­ti­va que apli­ca Israel sis­te­ma­ti­ca­men­te. Aun­que esta sea ile­gal sobre el papel, pare­ce que la premiada […]

Errotxa­pea­ko atxi­lo­tuen hari­ra | Amnis­tia Ta Askatasuna

Gaur irai­lak 2, Poli­zia espai­no­lak Errotxa­pea­ko Gaz­tetxea hus­tu eta bere defen­tsan ager­tu diren gaz­teen aurrean oldar­tu da, hauek gogor­ki jipoi­tuz eta 6 lagun atxi­lo­tuz. Lehe­nik eta behin, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere aska­ta­su­na exijitzen du eta bere seni­de eta lagu­nei besar­ka­da­rik beroe­na bida­li eta elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die. Bes­tal­de, gaz­teen aur­ka­ko era­so berri hau salatu […]

Txi­ki­to, mutu­rre­ko alar­ma-egoe­ra | Amnis­tia Ta Askatasuna

Txi­ki­to, Iña­ki Bil­bao Goi­koetxea, eus­kal pre­so poli­ti­koak abuz­tua­ren 6an ekin zion bere azken gose gre­ba­ri. Aurre­ko egu­nean, gose eta komu­ni­ka­zio gre­ba muga­ga­bea hasi­ko zue­la ira­ga­rri zien bere lagu­nei. Bere azken gose eta komu­ni­ka­zio gre­be­tan izan dituen hel­bu­ru berak ditu: inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa eus­kal lan­gi­le­ria­ren­tzat eta Eus­kal Herria­ren­tzat. Egun batzuk geroa­go, komu­ni­ka­bi­de espai­nia­rren bidez eta klase […]

Txi­ki­to, situa­ción de alar­ma extrema

Txi­ki­to, Iña­ki Bil­bao Goi­koetxea, pre­so polí­ti­co vas­co comen­zó su últi­ma huel­ga de ham­bre el pasa­do 6 de agos­to. El día ante­rior anun­ció a sus alle­ga­dos que comen­za­ba una huel­ga de ham­bre y de comu­ni­ca­cio­nes de mane­ra inde­fi­ni­da. Sus obje­ti­vos son los mis­mos que ha man­te­ni­do en sus últi­mas huel­gas de ham­bre y comu­ni­ca­cio­nes: la rei­vin­di­ca­ción de Inde­pen­den­cia y Socia­lis­mo para […]

Txi­ki­to­ren gose gre­ba­ren aurrean gure jarre­ra eta zen­bait argi­pen orokor

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua (AAEAM aurre­ran­tzean) zen­bait argi­bi­de oro­kor publi­ko egi­tear dagoen unean, Txi­ki­to­ren gose eta komu­ni­ka­zio gre­ba ira­gar­tzen duen Herri­tar Bata­su­na­ren audioa entzun dugu. Audioan azal­tzen da ira­gan 6tik goi­tik Txi­ki­tok gose eta komu­ni­ka­zio gre­ban dagoe­la irai­lean buru­tu zuen gose eta komu­ni­ka­zio gre­ba­ren hel­bu­ru ber­di­ne­kin. Hau da, Eus­kal Herria Inde­pen­den­te, Sozia­lis­ta, batua eta […]

Nues­tra pos­tu­ra ante la huel­ga de ham­bre de Txi­ki­to y algu­nas acla­ra­cio­nes generales

En el momen­to en que el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión (en ade­lan­te, MPACR) está­ba a pun­to de hacer públi­cas algu­nas acla­ra­cio­nes gene­ra­les, hemos escu­cha­do el audio de Herri­tar Bata­su­na que anun­cia la huel­ga de ham­bre y comu­ni­ca­cio­nes de Txi­ki­to. En el audio se expli­ca que des­de el pasa­do 6 Txi­ki­to está en huel­ga de ham­bre y comunicación […]

Foro Sozia­la, kapi­ta­la­ren poli­ti­ka­ren hezitzai­lea ere (III) /​Foro Social, tam­bién edu­ca­dor de la polí­ti­ca del capi­tal (III)

[EUS] Joan den hilean Eus­kal Foro Sozia­la­ri buruz idatzi genuen. Gaur, «Bil­bo­ko Gizar­te Foroak» eus­kal pre­so ohien harre­ra egi­tea gaitzes­ten due­la jakin dugu. Hori guz­tia «bakea­ren» eta «bizi­ki­detza­ren» alde. Kapi­ta­la­ren eta haren alia­tu tak­ti­ko eta estra­te­gi­koen ezin­bes­te­ko tres­na dela esa­ten jarraitzen dugu. Dis­kur­tsoa garatzen ari diren hei­nean, fran­tses eta espai­nia­rra­ren demo­kra­zia kapi­ta­lis­ta­ren filo­so­fia eta balioen […]