2024ko maiatza­ren 1a /​1 de mayo de 2024

[EUS] 2024ko maiatza­ren 1aren tes­tuin­gu­ruan, eta sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren logi­kan, api­ri­la­ren 21ean Espai­nia­ko Esta­tu­ko EAEk eran­tzu­ki­zun «demo­kra­ti­ko­ko» eki­tal­di han­di bat egin zuen… Fik­zio hut­sa, kapi­ta­la­ren sis­te­ma­ri baka­rrik mese­de egi­ten dio­na. Botoen ehu­ne­ko hain­bes­te eta abs­ten­tzioa alde bate­ra utzi­ta, bada­go ber­din jarraitzen duen zer­bait. Hau da, Eus­kal Herrian kapi­ta­la­ren sis­te­ma­ri eta kla­se zatiei era­gi­ten dien alda­ke­ta­rik ez. […]

2024ko Abe­rri Egu­na /​Abe­rri Egu­na 2024

[EUS] Kapi­ta­lis­moa­ren kri­sia, gutxien dute­nen­tza­ko bizi-bal­­di­n­tzen oker­tzea, erre­pre­sioa, inpe­ria­lis­mo eta kapi­tal han­dia­re­ki­ko EBko eta toki­ko bur­ge­sien men­de­ko­ta­su­na, mun­du­ko kla­se eta herri zapal­duen­tza­ko etor­ki­zun hur­bil zai­la… Hori da, labur-labur, eus­kal herri lan­gi­leak eta, bere­zi­ki, bere lan­gi­le kla­seak bizi duen errea­li­ta­te gor­di­na. Sis­te­ma kapi­ta­lis­tak batez bes­te­ko ira­­ba­­zi-tasa jais­ten jarraitzen du. Horre­ga­tik, gero eta neu­rri basa­tia­goak beren lan-indarra […]

Gas­teiz, 1976ko martxoa­ren 3a. Martxoa­ren 8a, ema­ku­me lan­gi­lea­ren nazioar­te­ko eguna/​Gasteiz, 3 de mar­zo de 1976. 8 de mar­zo, día inter­na­cio­nal de la mujer trabajadora

[EUS] Urte­ro, martxoa­ren 3an, Espai­nia­ko poli­ziak 1976ko Eus­kal Herri borro­ka­la­rian Gas­tei­zen egin­da­ko sarras­kia gogo­ratzen dugu. Gaur egun, ez dira hobe­tu lan­gi­leen bizi-bal­­di­n­tzak, ez eta lan­gi­leen etor­ki­zun libre eta sozia­lis­ta­ra­ko bal­din­tza poli­ti­ko sozia­lak ere. Gaur egun­go eta etor­ki­zu­ne­ra­ko erron­kak 1976ko ber­be­rak dira: borro­ka eta elkar­ta­su­na, gure hel­bu­ruak lor­tze­ko eta behar den moduan defen­datze­ko. Berretsi egi­ten dugu Euskal […]

2024ko otsai­la­ren 13a, Eus­kal Herri­ko tor­tu­ra­ren aur­ka­ko eguna/​13 de febre­ro de 2024, día con­tra la tor­tu­ra en Eus­kal Herria

[EUS] 1981eko otsai­la­ren 13an, Espai­nia­ko erre­­pre­­sio-inda­­rrek Jose­ba Arre­gi ETA­ko mili­tan­tea tor­tu­ra­tuz hil zuten Madri­len. Hor­tik dator tor­tu­ra­ren aur­ka­ko egu­na Eus­kal Herrian. Doze­na­ka mila eus­kal mili­tan­te tor­tu­ra­tu dituz­te Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde­ko borro­kan. Hori esan­da, ez gara asper­tu­ko azpi­ma­rratzeaz tor­tu­ra ez dela soi­lik oku­patzen eta esplo­tatzen gai­tuz­ten esta­tuen esbi­rroen bidez pai­ratzen dugun kalte […]

Por el Esta­do Socia­lis­ta Vasco 

En las fies­tas espa­ño­las del «día de la his­pa­ni­dad» y de la cons­ti­tu­ción de este 2023, la Espa­ña de dere­cha y dema­sia­da «izquier­da» toda­vía ha teni­do la des­ver­güen­za de seguir escon­dien­do la masa­cre geno­ci­da que Espa­ña hizo en Amé­ri­ca y otros luga­res del pla­ne­ta. Siguen afir­man­do, como Macron con res­pec­to a Áfri­ca occi­den­tal, por ejem­plo, que lle­va­ron la cultura, […]

2023ko guda­ri egu­na. Irai­lak 27 /​27 de sep­tiem­bre. Guda­ri egu­na 2023

[EUS] Eus­kal Herri­ko guda­rien egu­na hain zuzen. Zen­tzu poli­ti­ko, his­to­ri­ko, ideo­lo­gi­ko eta, beraz, tres­na dia­lek­ti­koa da guretzat. Aro ezber­di­ne­tan, kla­se borro­ka garai ezber­di­ne­tan ale­gia, Eus­kal Herri­ko inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­koa­ren ikur argia da. Gara­pen horre­tan askok borro­ka nazio­na­la eta sozia­la uztar­tu eta Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren sorre­ran dugu gure ipa­rra. Aldiz, bes­te batzuk sis­te­ma kapi­ta­lis­tan zeha­ro murgildu […]

Leioa­ko bos­te­ki­ko elkar­ta­su­na /​Soli­da­ri­dad para con los cin­co de Leioa

[EUS] 2016an Leioa­ko Cam­pu­sean izan­da­ko mobi­li­za­zio baten ondo­rioz bur­ge­sia­ko poli­ziak doze­na­ka gaz­tek jasan­da­ko era­soez eta jipoiez gain, zaz­pi urte luze­ren ondo­ren, bost gaz­tek ia 42 urte­ko kar­tze­­la-zigo­­rra eta 45.000 euro­ko zer­­ga-eskae­­ra dute. Kasu hone­tan, lotu­ra estua duten bi gai nabar­men­tzen dira, bes­teak bes­te. Alde bate­tik, egi­tu­ra kapi­ta­lis­tak bere egi­tu­ra osoan duen bote­rea nabar­men­tzen dute, eta unibertsitatea, […]

Tuba­ce­xe­ko gre­ba­re­kin lotu­ta, bes­te epai­ke­ta bat hila­ren 18an/​El 18 de este mes ten­drá lugar un nue­vo jui­cio a tra­ba­ja­do­res de Tubacex

[EUS] Gas­tei­zen epai­tu­ko dute eta Tuba­ce­xe­ko gre­ban isti­luak sor­tze­ko tal­de anto­la­tu bat osatzea egoz­ten die­te. 2021eko martxoan Amu­rrio­ko plan­ta aurrean izan ziren pro­tes­ten hari­ra auzi­pe­tu zituz­ten. Ez dira kasu baka­rrak orain arte epai­tu­ta­koak eta epaitze­ko gel­ditzen dire­nak. Aurre­koan ere bi gre­ba­la­ri epai­tuak izan dira. Lan­gi­le bat zipaio bat jo eta bes­tea aten­ta­tua egi­tea lepo­ra­tuak. Beste […]

Espai­nia­ko Esta­tuan uztai­la­ren 23an egin­go diren hau­tes­kun­deen aurrean /​Ante las elec­cio­nes del 23 de julio en el Esta­do español

[EUS] Gaur egun­go sis­te­ma­ren par­te den eskuin ins­ti­tu­zio­na­le­ko «ezker demo­kra­tak» ezin dio uko egin par­te har­tzen duen sis­te­ma­ri. Hau da, kapi­­tal-sis­­te­­ma indar­tzea mai­la tak­ti­koan eta estra­te­gi­koan. Hori ger­tatzen da Fran­tzia­ko, Espai­nia­ko eta Eus­kal Herri­ko esta­tue­tan. «Eske­rrez­ko» egi­tu­ra hauek kapi­ta­la­ri intere­satzen zaion narra­ti­ba ber­ma­tu egi­ten dute. Bai memo­ria his­to­ri­koa­re­kin, bai Eus­kal Herria oku­pa­tu eta ustia­tu dutenak […]

Elkar­ta­su­na La Hai­ne­re­kin /​Soli­da­ri­dad con La Haine

[EUS] Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren Esta­tuak ez du atse­de­nik har­tzen, hori egi­nez gero bere heriotza eka­rri­ko bai­lu­ke. Horre­la, lege anti­de­mo­kra­ti­koak, bai­na bera bizi­rik irau­te­ko ezin­bes­te­koak dire­nak, indar­ga­be­tu beha­rrean, egoe­ra des­ber­di­ne­ta­ra ego­kitzen dituz­te. Erre­pre­sioa­ri dago­kio­nez, «terro­ris­moa­ren gorai­pa­me­na» eta «gorro­­to-deli­­tua» adi­bi­de gar­biak dira. Ez dira tres­na baka­rrak. Hor dago «auto­ri­ta­tea­ren aur­ka­ko aten­ta­tua» deritzo­na, «des­or­de­na publi­koak» dei­tu­ri­koak, etab., indar errepresiboak […]