Hil­tzai­le sio­nis­tei eta defen­datzen dituen eus­kal bur­ge­sia­ri buruz /​Sobre los ase­si­nos sio­nis­tas y la bur­gue­sía vas­ca que les defiende

[EUS] Txu­le­ria sio­nis­ta eus­kal eta espai­niar sis­te­ma­ren ones­pe­na­re­kin eta, batez ere, EAJk faxista/​sionistei eman­da­ko lagun­tza eta estal­du­ra­re­kin sen­ti­tu da Bil­bon. Labur­bil­duz, eus­kal eta espai­niar bur­ge­siak apus­tu gar­bia egi­ten du egun­go egoe­ran. Alde bate­tik, Ukrai­na­ko alder­di faxis­ta­ri babe­sa ema­ten dio, eta, bes­teak bes­te, Eus­kal Herrian ber­tan sio­nis­moa babes­ten eta zuritzen du. Gober­natzen gai­tuen kla­se­ko ins­tru­men­tuak (eus­kal […]

Lorea eta Jon biak Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te­ei elka­rriz­ke­ta /​Entre­vis­ta a Lorea y Jon mili­tan­tes del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

[EUS] Lorea, eus­kal ihes­la­ri poli­ti­ko ohia eta Jon eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta biak Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te­ak Lehe­nen­go gal­de­ra elka­rriz­ke­ta baino lehen egin behar da. Zer­ga­tik ez duzue zuen nor­ta­su­na­ri buruz­ko datu gehia­go eman nahi? Ez da bel­du­rra edo pre­ben­tzioz­ko neu­rria erre­pre­sioa­ren aurrean. Bada­ki­gu oku­pa­tu eta esplo­tatzen gai­tuz­ten bi esta­tuak eta euskal […]

Abe­rri Egu­na 2022. Borro­katze­ko esku­bi­dea eta bete­beha­rra dugu /​Abe­rri Egu­na 2022. Tene­mos el dere­cho y el deber de luchar

[EUS] Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren eten­ga­be­ko jazar­pe­na­ren aurrean, borro­katze­ko esku­bi­dea gaitzetsiz eta nazio eta kla­se zapal­kun­tza mutu­rre­ra era­ma­nez, guk gure bete­beha­rra borro­katzea dela adie­raz­ten dugu. Due­la hamar­ka­da batzuk, sis­te­ma­ren meka­nis­mo guz­tiak abian jarri ziren ENAMen des­­ko­n­­po­­si­­zio-pro­­ze­­sua gau­zatze­ko. Mugi­men­du hori jada sozial­de­mo­kra­zia eta eus­kal bur­ge­sia txi­kia­ren pean zegoen. Indar hauek etor­ki­zun sozia­lis­ta baz­ter­tu zuten Eus­kal Herria­ren­tzat, baze­ki­te­la­ko lor­pen hori […]

Gor­ka Urta­ran-PNV: sec­ción vas­co-espa­ño­la de la dic­ta­du­ra del capital

La bur­gue­sía vas­ca, sin son­ro­jar­se, mani­fes­tó que no apli­ca­ría la “ley mor­da­za” espa­ño­la, ley para defen­sa de la bur­gue­sía. Des­de el 2015 son dece­nas de miles de san­cio­nes deri­va­das de esta ley las que hemos pade­ci­do en Eus­kal Herria por par­te de las poli­cías auto­nó­mi­cas espa­ño­las y poli­cías muni­ci­pa­les. Jato­rria /​Ori­gen

Gor­ka Urta­ran-EAJ: kapi­ta­la­ren dik­ta­du­ra­ren atal euskal-espainiarra

Eus­kal bur­ge­siak, lotsa­go­rri­tu gabe, adie­ra­zi zuen ez zue­la apli­ka­tu­ko Espai­nia­ko mozal legea, bur­ge­sia­ren defen­tsa­ra­ko legea ale­gia. Hala ere, 2015az geroz­tik, lege horre­ta­tik era­to­rri­ta­ko mila­ka zeha­pen jaso ditu­gu Eus­kal Herrian Espai­nia­ko poli­zia auto­no­mi­koen eta udal­tzai­nen alde­tik. “CAZA AL GRAFITERO. Cri­mi­nó­lo­gos, gra­fó­lo­gos, agen­tes de la Poli­cía y de la lim­pie­za uni­dos en la tarea. Ya hemos pilla­do a varios/​as […]

Hisham Abu Hawa­sh, 140 días en huel­ga de hambre

El pre­so polí­ti­co pales­tino Hisham Abu Hawa­sh, bajo deten­ción admi­nis­tra­ti­va, está a pun­to de cum­plir 140 días en huel­ga de ham­bre y se encuen­tra en esta­do crí­ti­co. Hawa­sh pue­de morir en cual­quier momen­to y, en todo caso, ten­drá daños irre­ver­si­bles en sus órga­nos vita­les. Se da la cir­cuns­tan­cia de que a Hawa­sh le han sus­pen­di­do su con­di­ción de […]

Hisham Abu Hawa­sh, 140 egun gose greban

Hisham Abu Hawa­sh pre­so poli­ti­ko pales­ti­na­rra 140 egun betetzear dago gose gre­ban, eta egoe­ra kri­ti­koan dago. Hawa­sh edo­zein une­tan hil dai­te­ke eta, edo­no­la ere, bere bizi-orga­­noe­­tan kal­te itzu­le­zi­nak izan­go ditu. Hawash‑i pre­so izae­ra ber­tan behe­ra utzi dio­te, bai­na edo­zein une­tan ezez­ta­tu dai­te­ke eta ezin da oku­pa­zio­ko ospi­ta­le sio­nis­ta­tik ate­ra. Egoe­ra horren aurrean Hawa­sh-ek gose grebarekin […]

Sio­nis­moa­ren basa­ke­riak jarraitzen du | Amnis­tia Ta Askatasuna

Israel­go Esta­tu sionistak/​terroristak Pales­ti­na oku­patzen jarraitzen du; haren lurrak legez kan­po­ko koka­le­kuen bidez lapur­tzen; herrix­ka osoak sun­tsitzen; biz­tan­le­ria zibi­la­ren aur­ka­ko bereiz­ke­ta­rik gabe­ko sarras­kiak egi­ten, adin­ga­beak eta hau­rrak bar­ne; kar­gu­rik eta epai­ke­ta­rik gabe­ko atxi­lo­ke­ta admi­nis­tra­ti­boak burutzen, etab. Era berean, pales­ti­nar herria­ren Erre­sis­ten­tziak borro­kan jarraitzen du Pales­ti­na askatze­ko, Jor­dan ibai­tik Medi­te­rra­neo­raino. Era berean, pre­so poli­ti­ko pales­ti­na­rren gose […]

Con­ti­núa la bar­ba­rie del sionismo

El Esta­do sionista/​terrorista de Israel con­ti­núa con la ocu­pa­ción de Pales­ti­na; con la usur­pa­ción de sus tie­rras por medio de asen­ta­mien­tos ile­ga­les; con la des­truc­ción de pobla­dos ente­ros; con las masa­cres indis­cri­mi­na­das con­tra la pobla­ción civil que inclu­yen meno­res de edad y niños; con deten­cio­nes admi­nis­tra­ti­vas sin car­gos ni jui­cio, etc. Asi­mis­mo, el con­jun­to de la […]

Zer­ta­ra­ko nahi ditu Ertzain­tzak gra­na­da zorabiagarriak?

EAJ-ren poli­zia poli­ti­koa izan zenak (beti ere Esta­tu espai­nia­rra­ren pean), gaur egun eus­kal arku poli­ti­ko ins­ti­tu­zio­nal osoak sos­ten­gatzen eta txa­lotzen due­nak, Israel­go segur­ta­sun sio­nis­ta­re­kin dituen harre­man eta kon­tra­tu his­to­ri­koe­kin jarraitzen du. Gaur egun, Esqua­dra Mos­­so-ek beza­la, Guar­dian Defen­se & Home­land Secu­rity SA-ko sio­nis­ten alde­tik jarrai­bi­de mili­ta­rra jasotzen du (nola­nahi ere, ez dira Eus­kal Herrian sio­nis­te­kin negozioak […]