Gaz­teiz, 1976ko martxoa­ren 3a /​Gaz­teiz, 3 de mar­zo de 1976

[EUS] Gaur, 1976ko martxoa­ren 3aren urte­mu­gan, eus­kal lan­gi­le­ria­ren eta, oro har, herri lan­gi­lea­ren erre­pre­sioa­ren eta bizi-bal­­di­n­tzen eten­ga­be­ko degra­da­zioa­ren aurrean, kla­se elkar­ta­su­na­ren beha­rraz jabe­tu behar gara. Gaur egun argi dugu gure hel­bu­rua ez dela eus­kal nazio bur­ge­sa­ren alde borro­katzea, bai­zik eta eus­kal lan­gi­leen nazioa­ren alde eta mun­du­ko iraul­tza sozia­lis­ta­ren garai­pe­na­ren alde. Pre­mi­sa horiek ukae­zi­nak dira guretzat. Horiek […]

Gerra ziki­na eta erre­pre­sioa­ren bes­te ger­ta­ka­ri bat Eus­kal Herrian / Otro epi­so­dio de gue­rra sucia y repre­sión en EuskalHerria

[EUS] Eus­kal Herri­ko biz­tan­leen­gan bel­du­rra sor­tze­ko bes­te ger­tae­ra bat dugu. Orain­goan bes­te eus­kal pre­so ohi bati (T.V‑ri) ere ego­ki­tu zaio. Egue­sen ger­ta­tu zen, Iru­ñe­tik ger­tu, Espai­nia­ko guar­dia zibi­la­ren kon­trol han­di batek T.V. pre­so ohia­ren autoa gel­dia­ra­zi zue­nean.Eus­kal Herria oku­patzen duten inda­rren kon­trol eta erre­pre­sio his­to­rian ohi­ko bes­te bat. Hale­re, ez zen hain nor­ma­la izan, pare […]

2023ko otsai­la­ren 13a, tor­tu­ra­ren aur­ka­ko egu­na /​13 de febre­ro de 2023, día con­tra la tortura

[EUS] Jose­ba Arre­gi 1981eko otsai­la­ren 13an hil zen Cara­ban­chel­go (Madril) espetxean, Espai­nia­ko poli­ziak egin­da­ko tor­tu­ren ondo­rioz. Bere hil­ke­tak tor­tu­ra­ren aur­ka­ko egu­na mar­katzen du. Azken 60 urtee­tan Eus­kal Herrian 10.000 per­tso­na baino gehia­gok jasan dituz­te tor­tu­rak zuze­nean. Prak­ti­kan, tor­tu­ra doan da oku­patzen eta esplo­tatzen gai­tuz­ten esta­tuen­tzat. Argi dago tor­tu­rak bere for­mak aldatzen ditue­la, erre­pre­sioa bere osotasunean […]

Eus­kal sozial­de­mo­kra­zia gero eta eskui­ne­ra­go /​La social­de­mo­cra­cia vas­ca cada vez más a la derecha

[EUS] Sare/​EHBildu zen­tro­ko eta eskui­ne­ko tal­de sozial­de­mo­kra­ta­ren azken adie­raz­pe­nek eta eki­me­nek ez dute ezer alfe­rrik gal­tze­ko, nahiz eta lehen aldia ez den, modu bate­ra edo bes­te­ra, era zaba­lean ira­ga­rri bai­tiz­tu­te. Eki­me­nik hur­bi­le­na (dato­rren urta­rri­la­ren 7a) esplo­tatzen eta oku­patzen gai­tuen sis­te­ma­ren alde­ko pro­pa­gan­da da (mahai-ingu­­ru for­ma­tuan). Horre­ta­ra­ko, tor­tu­ra­tuak izan diren per­tso­nak, dis­per­tsioa jasan dute­nak, GALen biktimak […]

Urria­ren 12 eta aben­dua­ren 6aren aurrean, Eus­kal Esta­tu Sozialista

[EUS] Urria­ren 12an, gaiz­ki­le deitzen genien geno­zi­dioa egin zute­nei, bai eta, sarras­kia ahaz­tu­ta, his­pa­no­ame­ri­ka­ko kul­tu­ra post-kolo­­nia­­laz poz­ten dire­nei ere. Badi­ra Espai­nian, Fran­tzian eta bai­ta Eus­kal Herrian ere. Eskui­ne­koak eta «ezke­rre­koak». Zer supo­satzen du aben­dua­ren 6ak kapi­ta­la­ren Espai­niak ustiatzen eta oku­patzen dituen nazioe­ta­ko lan­gi­le­ria­ren­tzat? Horrek esan nahi du ez dugu­la zeri­ku­si­rik 1939ko jarraitzai­leek ospatzen duten egun […]

Urriak 12, mada­ri­ka­tuak! /​12 de octu­bre, ¡mal­di­tos!

[EUS] Urria­ren hama­bian ospatzen dira Espai­nia­ren geno­zi­dioak mun­duan izan dire­nak eta dire­nak, Fran­tzia, Inga­la­te­rra, Bel­gi­ka, Holan­da eta abar luze bate­na ahaz­tu gabe. Hau da, tor­tu­ra, oku­pa­zioa, jato­rriz­ko kul­tu­ra des­age­rra­raz­tea, hil­ke­tak, mes­pretxua eta irai­nak ospatzen dira Espai­nia­ren bote­re eko­no­mi­ko-poli­ti­ko-ideo­lo­gi­ko-zapal­tzai­lea­ren ize­nean. Ez dugu zeri­ku­si­rik zapal­du eta esplo­tatzen dute­nek ospatzen duten eze­re­kin. Eus­kal lan­gi­le-nazioa fran­tses eta espai­niar inperialismoaren […]

Amnis­tia­ren alde­ko eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko mugi­men­dua­ren agi­ria /​Comu­ni­ca­do el Movi­mien­to por la amnis­tía y con­tra la represión

[EUS] Jarraian letra etza­nez adie­raz­ten ditu­gun para­gra­fo­ak Mugi­men­duak joan den abuz­tuan egin zuen haus­nar­ke­ta­ren par­te dira, eta berretsi egi­ten dugu. Izan ere, ira­ga­rri­ta­ko erre­pre­sioa­ren par­te gara jada. Dato­rren erre­pre­sio basa­tia­ren aurrean Pre­miaz­koa da iden­ti­fi­katzea zein ondo­rio izan­go dituen epe labu­rrean Eus­kal Herrian, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren kri­si­rik han­die­na izan­go dena, batez ere men­de­bal­de­ko zona­lean. Hau da, hondamendia […]

Hil­tzai­le sio­nis­tei eta defen­datzen dituen eus­kal bur­ge­sia­ri buruz /​Sobre los ase­si­nos sio­nis­tas y la bur­gue­sía vas­ca que les defiende

[EUS] Txu­le­ria sio­nis­ta eus­kal eta espai­niar sis­te­ma­ren ones­pe­na­re­kin eta, batez ere, EAJk faxista/​sionistei eman­da­ko lagun­tza eta estal­du­ra­re­kin sen­ti­tu da Bil­bon. Labur­bil­duz, eus­kal eta espai­niar bur­ge­siak apus­tu gar­bia egi­ten du egun­go egoe­ran. Alde bate­tik, Ukrai­na­ko alder­di faxis­ta­ri babe­sa ema­ten dio, eta, bes­teak bes­te, Eus­kal Herrian ber­tan sio­nis­moa babes­ten eta zuritzen du. Gober­natzen gai­tuen kla­se­ko ins­tru­men­tuak (eus­kal […]

Lorea eta Jon biak Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te­ei elka­rriz­ke­ta /​Entre­vis­ta a Lorea y Jon mili­tan­tes del Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

[EUS] Lorea, eus­kal ihes­la­ri poli­ti­ko ohia eta Jon eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia eta biak Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­du­ko mili­tan­te­ak Lehe­nen­go gal­de­ra elka­rriz­ke­ta baino lehen egin behar da. Zer­ga­tik ez duzue zuen nor­ta­su­na­ri buruz­ko datu gehia­go eman nahi? Ez da bel­du­rra edo pre­ben­tzioz­ko neu­rria erre­pre­sioa­ren aurrean. Bada­ki­gu oku­pa­tu eta esplo­tatzen gai­tuz­ten bi esta­tuak eta euskal […]

Abe­rri Egu­na 2022. Borro­katze­ko esku­bi­dea eta bete­beha­rra dugu /​Abe­rri Egu­na 2022. Tene­mos el dere­cho y el deber de luchar

[EUS] Sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren eten­ga­be­ko jazar­pe­na­ren aurrean, borro­katze­ko esku­bi­dea gaitzetsiz eta nazio eta kla­se zapal­kun­tza mutu­rre­ra era­ma­nez, guk gure bete­beha­rra borro­katzea dela adie­raz­ten dugu. Due­la hamar­ka­da batzuk, sis­te­ma­ren meka­nis­mo guz­tiak abian jarri ziren ENAMen des­­ko­n­­po­­si­­zio-pro­­ze­­sua gau­zatze­ko. Mugi­men­du hori jada sozial­de­mo­kra­zia eta eus­kal bur­ge­sia txi­kia­ren pean zegoen. Indar hauek etor­ki­zun sozia­lis­ta baz­ter­tu zuten Eus­kal Herria­ren­tzat, baze­ki­te­la­ko lor­pen hori […]