Foro Sozia­la, kapi­ta­la­ren poli­ti­ka­ren hezitzai­lea ere (III) /​Foro Social, tam­bién edu­ca­dor de la polí­ti­ca del capi­tal (III)

[EUS] Joan den hilean Eus­kal Foro Sozia­la­ri buruz idatzi genuen. Gaur, «Bil­bo­ko Gizar­te Foroak» eus­kal pre­so ohien harre­ra egi­tea gaitzes­ten due­la jakin dugu. Hori guz­tia «bakea­ren» eta «bizi­ki­detza­ren» alde. Kapi­ta­la­ren eta haren alia­tu tak­ti­ko eta estra­te­gi­koen ezin­bes­te­ko tres­na dela esa­ten jarraitzen dugu. Dis­kur­tsoa garatzen ari diren hei­nean, fran­tses eta espai­nia­rra­ren demo­kra­zia kapi­ta­lis­ta­ren filo­so­fia eta balioen […]

Eus­kal Foro Sozia­la (II) /​El Foro Social vas­co (II)

[EUS] Due­la egun batzuk, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Kon­tra­ko Mugi­men­duak eus­kal Foro Sozia­la Paris, Madril eta EHBi­l­­du-ren eus­kal sozial­de­mo­kra­zia­ren tres­natzat jo zuen. Adie­raz­pen berrien aurrean, ohar hauek egin nahi ditu­gu. Foro Sozia­la, Aie­te­ko Kon­fe­ren­tzia, bakea­ren arti­sauak, Sare, Sor­tu… Egi­tu­ra eta eki­tal­di horie­tan guz­tie­tan beti boron­da­te one­ko per­tso­nak egon dire­la ima­ji­natzen dugu. Egoe­ra oro­ko­rra hobe­tu, sufrimenduak […]

Eus­kal Foro Sozia­la: Paris, Madrid eta sozial­de­mo­kra­zia­ren (EHBil­du) lana­be­sa /​El Foro Social vas­co: ins­tru­men­to de Madrid, Paris y la social­de­mo­cra­cia vas­ca EHBildu

[EUS] Ildo horre­tan, Foro Sozia­lak bat egi­ten du Vacon­ga­das eta penin­tsu­la­ko Nafa­rroa­ko (batez ere) gehien­go poli­ti­ko eta sin­di­ka­la­re­kin, guz­tiak sis­te­man txer­ta­tu­ta bai­tau­de. Bere ere­muan, muga­ren bi aldee­ta­ko eus­kal bur­ges txi­ki, ertain eta han­dien dis­kur­tsoak eta intere­sak osatzen ditu. Alder­di poli­ti­koak, sin­di­ka­tuak eta sis­te­ma­ri atxi­ki­ta­ko fau­na media­ti­ko eta inte­lek­tua­la­ren gai­ne­ra­ko figu­ri­nak eli­katzen ditu ere. Aldi berean, […]

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko Mugi­men­du­ko bi mili­tan­te atxi­lo­tuak izan dira Bizkaian

Atxi­lo­tuen berri, euren seni­tar­te­koen bidez jakin du Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak. Hauek Usan­so­lon (Gal­da­kao) bizi den Valen­ti­na Mori­so­lli eta Iba­rren­ge­lun bizi den Gaiz­ka Astor­ki­za­ga (eus­kal pre­so poli­ti­ko ohia) dira. Atxi­lo­ke­ta biak buru­tu ditue­nak Ertzain­tza izan da. Atxi­lotzeaz gain, eurek bizi diren pisuak miatzen ari da Ertzain­tza. Atxi­lo­ke­ten agin­dua Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­le­ko epai­te­gi batek […]

Txi­ki­to Puer­to Real ospi­ta­lean, Entzu­te­gi Nazio­na­lak agindua

Txi­ki­to Puer­to Real ospi­ta­lean man­ten­tzen dute atzo­da­nik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak jakin ahal izan due­nez. Infor­ma­zioa­ren itu­rria eus­kal pre­so poli­ti­koa den Dani Pas­tor da eta Danik baiez­ta­tu du bai­ta Txi­ki­tok hazi­ta­ko borro­ka­re­kin aurre­ra deter­mi­na­zio tin­koa man­ten­tzen due­la. Atzo, hilak 28, 15.00etatik 19.00arte Txi­ki­to­re­kin egon ahal izan zen Dani. 19.00etan anbu­lan­tzian era­man zuten Txi­ki­to, Entzutegi […]

Txi­ki­to en el Hos­pi­tal Puer­to Real por orden de la Audien­cia Nacional

Txi­ki­to per­ma­ne­ce ingre­sa­do en el hos­pi­tal Puer­to Real des­de ayer, según ha podi­do saber el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y con­tra la repre­sión. La fuen­te de la infor­ma­ción es Dani Pas­tor, pre­so polí­ti­co vas­co, quien ha afir­ma­do que Txi­ki­to man­tie­ne una fir­me deter­mi­na­ción en con­ti­nuar con su lucha. Ayer, día 28, de las 15.00 has­ta las 19.00, Dani […]