Guda­rien Basoa­ri era­so egin dio­te

Bideoa ikus­te­ko saka­tu hemen. Hona hemen jaso dugun mezua: 2019ko irai­lean Guda­rien Basoa bir­lan­da­tu genuen Aritxu­le­gi men­dian. Bideoa bereha­la zen­tsu­ra­tu zigu­ten arren, eki­me­na buru­tu genuen. Hila­be­te batzuk beran­dua­go, lan­da­tu­ta­ko haritzak deu­sez­ta­tu dituz­te. Bere garaian Guar­dia Zibi­lak bahi­tu zituen zuhaitzak Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren agin­duz. Ez gin­tuz­ke harri­tu­ko zuhaitz hauen aur­ka­ko era­so berri hau beraie­na iza­teak (argaz­kiak […]

Sor­tu­ren era­soa­ri eran­tzun dio Etxa­rri­ko AEMk

Hain­bat dira Etxa­rri Ara­naz­ko Uda­lak, Espai­nia­ko Audien­tzia Nazio­na­la­ren agin­duz, guda­rien oroi­me­nez­ko mono­li­toa kon­fis­katzeak era­gin­da­ko erreak­zioak. Horien artean azpi­ma­rra­ga­rria da Sor­tu­re­na, epai­te­gi faxis­ta­ren jar­due­ra kri­ti­katzean zen­tra­tu beha­rrean, Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua aur­ka egi­ten jar­tzen due­la inda­rra eta, larria­goa dena, berau sei­na­latzen. Herri mai­lan zabal­du­ta­ko Sor­tu­ren idaz­kiak eran­tzu­te­ra irte­ten behar­tzen gai­tu. Larri­ta­sun han­di­ko ardu­ra­ga­be­ke­ria izu­ga­rria iru­ditzen zai­gu, Uda­la­ren […]

Tor­tu­ra­ren Aur­ka­ko Egu­na: 39 urte Joxe Arre­gi­ren erail­ke­ta­tik

Otsai­la­ren 13 hone­tan 39 urte betetzen dira Joxe Arre­gi Cara­ban­chel­go kar­tze­lan hil zene­tik Espai­nia­ko Poli­ziak, atxi­lo­ke­ta epeak iraun zuen den­bo­ran zehar, egin­da­ko tor­tu­rek era­gin­da­ko zau­rien ondo­rioz. Ordu­tik eta urte­ro, otsai­la­ren 13an Tor­tu­ra­ren Aur­ka­ko Egu­na izan da Eus­kal Herrian. Joxe Arre­gi ez zen izan, inolaz ere, Eus­kal Herriak bere aska­ta­su­na­ren alde man­ten­tzen duen borro­ka­ri era­so egi­te­ko […]

Gaur­ko atxi­lo­ke­ten ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta eta sala­ke­ta

Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Poli­ziek Eus­kal Herrian bi auzi ezber­di­nen­ga­tik egin­da­ko lau atxi­lo­ke­ta­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: David Pla pre­so poli­ti­ko ohia­ren atxi­lo­ke­ta­ri dago­kio­nez, argi gel­ditzen da, bes­te behin ere, Eus­kal Herrian ez dagoe­la martxan inola­ko bake pro­ze­su­rik, eta bene­tan egon dena aldee­ta­ko batek bere burua defen­datze­ko esku­bi­dea­ri uko […]

Pre­so poli­ti­koen hel­bi­deak eta bes­te datu batzuk

Jarraian zen­bait pre­so poli­ti­ko­ri buruz­ko datuak eta hel­bi­deak topa­tu­ko ditu­zue haien ize­nak kli­ka­tuz: ‑Ibai Agi­na­ga Ginea. ‑Daniel Pas­tor Alon­so. ‑Jon Kepa Pre­cia­do Iza­rra. ‑Patxi Ruiz Rome­ro. Jato­rria /​Ori­gen