APIRILAREN 28ko HAUTESKUNDE ARROTZETAN ABSTENTZIOA!

[wpdm_​package id=“100563”]

Espai­niar esta­tuak hau­tes­kun­deak dei­tu ditu, men­pean duen eus­kal ere­muan, dato­rren api­ri­la­ren 28rako. Bere Kon­gre­sua eta Sena­tua berri­tu behar ditu eta due­la hain­bat hamar­ka­de­ta­tik egi­ten duen moduan, hau­tes­kun­de horiek gure herria­ren oku­pa­zioa egon­kor­tu eta zapal­kun­tza­ri mozo­rro demo­kra­ti­koa ema­te­ko bitar­te­ko izan­go dira.

Bi esta­tu zapal­tzai­leek eus­kal lurral­dean hau­tes­kun­deak anto­latzen dituz­ten bakoitzean beza­la, nazio aska­pe­na­ren alde­ko eus­kal­du­nok, oku­patzai­leen hel­bu­ruak zapuz­tu eta beraien bote­rea indar­tu ordez, eus­kal erre­sis­ten­tzia indar­tze­ko erron­ka dugu.

Azken urtee­tan gure herriak zein aska­pen borro­kak kri­si latz bat pai­ratzen dute. Nazioar­te­ko inpe­ria­lis­moa­re­ki­ko tra­tuek eta erre­for­mis­moak aska­ta­sun auke­ra indar­ga­be­tu eta behin-beti­ko asi­mi­la­tuak iza­tea­ren ata­rian koka­tu gaituzte.

Horre­ga­tik, une haue­tan bere­bi­zi­koa dugu kon­pro­mi­so aber­tza­lez eta ausar­diaz, etsaie­ki­ko indar-harre­ma­na iraul­tze­ko pau­suak bul­tzatzea. Zere­gin horre­tan, eus­kal lan­gi­le­riak eta herri sek­to­reok, hots Eus­kal Herri Lan­gi­leak, eran­tzu­ki­zun bere­zia dugu. Ikus­pe­gi estra­te­gi­koa atxi­kiz, espai­niar eta fran­tziar sis­te­ma poli­ti­koan inte­gratze­ko joe­ra­ri kon­tra­ja­rriz, aska­pen borro­ka iraul­tzai­lea sus­ta­tu behar dugu.

Hor­taz, dei egi­ten dio­gu herri eus­kal­dun osoa­ri, api­ri­la­ren 28ko hau­tes­kun­de arrotze­tan ez par­te har­tze­ra eta aldiz, inde­pen­den­tzia­ren alde­ko aha­le­gi­nak biderkatzera.

INDEPENDENTZIAREN ALDE ERRESISTENTZIA HAUSPOTU!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *