APIRILAREN 28ko HAUTESKUNDE ARROTZETAN ABSTENTZIOA!

Espai­niar esta­tuak hau­tes­kun­deak dei­tu ditu, men­pean duen eus­kal ere­muan, dato­rren api­ri­la­ren 28rako. Bere Kon­gre­sua eta Sena­tua berri­tu behar ditu eta due­la hain­bat hamar­ka­de­ta­tik egi­ten duen moduan, hau­tes­kun­de horiek gure herria­ren oku­pa­zioa egon­kor­tu eta zapal­kun­tza­ri mozo­rro demo­kra­ti­koa ema­te­ko bitar­te­ko izan­go dira. Bi esta­tu zapal­tzai­leek eus­kal lurral­dean hau­tes­kun­deak anto­latzen dituz­ten bakoitzean beza­la, nazio aska­pe­na­ren alde­ko eus­kal­du­nok, oku­patzai­leen helburuak […]