APIRILAREN 28ko HAUTESKUNDE ARROTZETAN ABSTENTZIOA!

Espai­niar esta­tuak hau­tes­kun­deak dei­tu ditu, men­pean duen eus­kal ere­muan, dato­rren api­ri­la­ren 28rako. Bere Kon­gre­sua eta Sena­tua berri­tu behar ditu eta due­la hain­bat hamar­ka­de­ta­tik egi­ten duen moduan, hau­tes­kun­de horiek gure herria­ren oku­pa­zioa egon­kor­tu eta zapal­kun­tza­ri mozo­rro demo­kra­ti­koa ema­te­ko bitar­te­ko izan­go dira. Bi esta­tu zapal­tzai­leek eus­kal lurral­dean hau­tes­kun­deak anto­latzen dituz­ten bakoitzean beza­la, nazio aska­pe­na­ren alde­ko eus­kal­du­nok, oku­patzai­leen […]

Aur­ten ere M1 Lan­gi­leon­tzat! Maiatzak 1ean Donos­tia­ra! ¡Este año tam­bién 1M para las tra­ba­ja­do­ras! ¡El 1 de Mayo a Donos­tia!

[EUS] «Kla­se borro­ka ala sumi­sioa. Lan­gi­le bote­rea erai­ki.» Horiek izan ziren aurre­ko urtean maiatza­ren lehe­nean Donos­tian ate­ra geni­tuen alda­rriak, Lan­gi­le­ria­ren Nazioar­te­ko Egu­nean. Due­la 130 urte Biga­rren Inter­na­zio­nal Komu­nis­tak maiatza­ren lehe­na Lan­gi­leen Nazioar­te­ko Egu­na izen­da­tu zue­ne­tik, mun­du oso­ko lan­gi­le­riak egun hori balia­tu izan du lan­gi­le borro­ka­ren alda­rri­ka­pe­ne­ra­ko. Guk aurre­ko urtean M1 Lan­gi­leon­tzat pla­ta­for­ma sor­tu genuen, kla­se […]

Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la­ren uka­pe­na­ri eta esplo­ta­zioan oina­rri­tu­ta­ko makro eki­tal­dia­ri aurre egi­te­ko Bil­bao 2020 Euro­co­pa honi ez dina­mi­ka abia­tu dute

2020ko ekai­na eta uztai­la artean, UEFAk Euro­co­pa­ko 16. edi­zioa ospa­tu­ko du. «Espai­nia­ko fut­bol fede­ra­zioak bere pro­po­sa­me­na egin ondo­ren, Bil­bo­ko San Mames zelaian tal­deen fase­ko 3 par­ti­du eta final zor­tzi­re­ne­ta­ko par­ti­du bat joka­tu­ko dira» dina­mi­ka­ko kideek argi­tu dute­nez. Gaur­ko age­rral­dian argi adie­ra­zi dute ez dute­la hala­ko Euro­co­pa­rik nahi. Sala­tu dute Eus­kal lan­gi­le­ria­ren proiek­tu nazio­na­la ukatzeaz gain, » […]

Lenin

«¡Les otor­go todo, menos el poder!», decla­ra el zaris­mo. «¡Sal­vo el poder, todo es ilu­sión!», res­pon­de el pro­le­ta­ria­do revo­lu­cio­na­rio». V. I. LENIN