[Cat/​Cast] Només hi ha una via: auto­de­ter­mi­na­ció- Endavant

[Cata­là]

Davant de les decla­ra­cions cada vega­da més fre­qüents anun­ciant “plans B” o alter­na­ti­ves per a esqui­var i des­ca­feï­nar la con­fron­ta­ció de legi­ti­mi­tats que supo­sa­rà la prohi­bi­ció de la con­sul­ta, i inten­tant legi­ti­mar aques­tes opcions des d’organitzacions de l’independentisme “trans­ver­sal”, Enda­vant OSAN volem mani­fes­tar el següent:

1‑Entenem aques­tes decla­ra­cions com un epi­so­di més dins l’estratègia de certs sec­tors del regio­na­lis­me de tota la vida de recon­duir l’anomenat “pro­cés sobi­ra­nis­ta” cap a un pac­te amb l’Estat Espan­yol que no pas­si per l’exercici del dret a l’autodeterminació. Aques­ta estra­tè­gia és pos­si­ble per­què, des de l’anomenada “socie­tat civil” s’ha estès la idea que sen­se la direc­ció tàci­ta i les con­di­cions impo­sa­des per l’autonomisme, no hi ha pro­cés d’independència. L’acceptació d’una pre­gun­ta que, de fet, és ja una tram­pa, és un altre epi­so­di relle­vant en aques­ta deriva.

2‑La sobi­ra­nia ema­na del poble, no del Par­la­ment de Cata­lun­ya, que és una ins­ti­tu­ció espan­yo­la ator­ga­da per l’Estat Espan­yol. Qual­se­vol camí que no pas­si per la con­vo­ca­tò­ria, cele­bra­ció i reco­nei­xe­ment del caràc­ter vin­cu­lant d’un refe­rèn­dum d’autodeterminació sig­ni­fi­ca escla­far la demo­crà­cia des del Par­la­ment i és, per tant, inac­cep­ta­ble. No com­ba­tre-ho és ser-ne còmplice.

3‑Si les orga­nitza­cions i par­tits que actual­ment lide­ren el pro­cés traei­xen l’esperit de la rei­vin­di­ca­ció popu­lar expres­sa­da repe­ti­da­ment en els darrers anys cal­drà cons­truir, des del poble, els ins­tru­ments neces­sa­ris per la rup­tu­ra. Aques­ta rup­tu­ra cal plan­te­jar-la en clau nacio­nal, pel con­junt dels Paï­sos Cata­lans i super­ant, per tant, les fron­te­res ins­ti­tu­cio­nals, i en clau de con­fron­ta­ció amb aquells sec­tors de la bur­ge­sia que blo­que­gen o boi­co­te­gen l’exercici del dret a l’autodeterminació.


[Cas­te­llano]

Ante las decla­ra­cio­nes cada vez más fre­cuen­tes anun­cian­do «pla­nes B» o alter­na­ti­vas para esqui­var y des­ca­fei­nar la con­fron­ta­ción de legi­ti­mi­da­des que supon­drá la prohi­bi­ción de la con­sul­ta, e inten­tan­do legi­ti­mar estas opcio­nes des­de orga­ni­za­cio­nes del inde­pen­den­tis­mo «trans­ver­sal», Enda­vant (OSAN) que­re­mos mani­fes­tar lo siguiente:

1‑Entendemos estas decla­ra­cio­nes como un epi­so­dio más den­tro de la estra­te­gia de cier­tos sec­to­res del regio­na­lis­mo de toda la vida de recon­du­cir el lla­ma­do «pro­ce­so sobe­ra­nis­ta» hacia un pac­to con Espa­ña que no pase por el ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción. Esta estra­te­gia es posi­ble por­que, des­de la lla­ma­da «socie­dad civil» se ha exten­di­do la idea de que sin la direc­ción táci­ta y las con­di­cio­nes impues­tas por el auto­no­mis­mo, no hay pro­ce­so de inde­pen­den­cia. La acep­ta­ción de una pre­gun­ta que, de hecho, es ya una tram­pa, es otro epi­so­dio rele­van­te en esta deriva.

2‑La sobe­ra­nía ema­na del pue­blo, no del Par­la­men­to de Cata­lu­ña, que es una ins­ti­tu­ción espa­ño­la otor­ga­da por el Esta­do Espa­ñol. Cual­quier camino que no pase por la con­vo­ca­to­ria, cele­bra­ción y reco­no­ci­mien­to del carác­ter vin­cu­lan­te de un refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción sig­ni­fi­ca aplas­tar la demo­cra­cia des­de el Par­la­men­to y es, por tan­to, inacep­ta­ble. No com­ba­tir­lo es ser cómplice.

3‑Si las orga­ni­za­cio­nes y par­ti­dos que actual­men­te lide­ran el pro­ce­so trai­cio­nan el espí­ri­tu de la rei­vin­di­ca­ción popu­lar expre­sa­da repe­ti­da­men­te en los últi­mos años habrá que cons­truir, des­de el pue­blo, los ins­tru­men­tos nece­sa­rios para la rup­tu­ra. Esta rup­tu­ra debe plan­tear­se en cla­ve nacio­nal, el con­jun­to de los Paí­sös Cata­lans y superan­do, por tan­to, las fron­te­ras ins­ti­tu­cio­na­les, y en cla­ve de con­fron­ta­ción con aque­llos sec­to­res de la bur­gue­sía que blo­quean o boi­co­tean el ejer­ci­cio del dere­cho a la autodeterminación.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *