[Cat/​Cast] Només hi ha una via: auto­de­ter­mi­na­ció- Endavant

[Cata­là] Davant de les decla­ra­cions cada vega­da més fre­qüents anun­ciant “plans B” o alter­na­ti­ves per a esqui­var i des­ca­feï­nar la con­fron­ta­ció de legi­ti­mi­tats que supo­sa­rà la prohi­bi­ció de la con­sul­ta, i inten­tant legi­ti­mar aques­tes opcions des d’organitzacions de l’independentisme “trans­ver­sal”, Enda­vant OSAN volem mani­fes­tar el següent: 1‑Entenem aques­tes decla­ra­cions com un epi­so­di més dins l’estratègia de certs sec­tors del […]