[Cat/​Cast] Només hi ha una via: auto­de­ter­mi­na­ció- Endavant

[Cata­là]

Davant de les decla­ra­cions cada vega­da més fre­qüents anun­ciant “plans B” o alter­na­ti­ves per a esqui­var i des­ca­feï­nar la con­fron­ta­ció de legi­ti­mi­tats que supo­sa­rà la prohi­bi­ció de la con­sul­ta, i inten­tant legi­ti­mar aques­tes opcions des d’organitzacions de l’independentisme “trans­ver­sal”, Enda­vant OSAN volem mani­fes­tar el següent:

1‑Entenem aques­tes decla­ra­cions com un epi­so­di més dins l’estratègia de certs sec­tors del regio­na­lis­me de tota la vida de recon­duir l’anomenat “pro­cés sobi­ra­nis­ta” cap a un pac­te amb l’Estat Espan­yol que no pas­si per l’exercici del dret a l’autodeterminació. Aques­ta estra­tè­gia és pos­si­ble per­què, des de l’anomenada “socie­tat civil” s’ha estès la idea que sen­se la direc­ció tàci­ta i les con­di­cions impo­sa­des per l’autonomisme, no hi ha pro­cés d’independència. L’acceptació d’una pre­gun­ta que, de fet, és ja una tram­pa, és un altre epi­so­di relle­vant en aques­ta deriva.

2‑La sobi­ra­nia ema­na del poble, no del Par­la­ment de Cata­lun­ya, que és una ins­ti­tu­ció espan­yo­la ator­ga­da per l’Estat Espan­yol. Qual­se­vol camí que no pas­si per la con­vo­ca­tò­ria, cele­bra­ció i reco­nei­xe­ment del caràc­ter vin­cu­lant d’un refe­rèn­dum d’autodeterminació sig­ni­fi­ca escla­far la demo­crà­cia des del Par­la­ment i és, per tant, inac­cep­ta­ble. No com­ba­tre-ho és ser-ne còmplice.

3‑Si les orga­nitza­cions i par­tits que actual­ment lide­ren el pro­cés traei­xen l’esperit de la rei­vin­di­ca­ció popu­lar expres­sa­da repe­ti­da­ment en els darrers anys cal­drà cons­truir, des del poble, els ins­tru­ments neces­sa­ris per la rup­tu­ra. Aques­ta rup­tu­ra cal plan­te­jar-la en clau nacio­nal, pel con­junt dels Paï­sos Cata­lans i super­ant, per tant, les fron­te­res ins­ti­tu­cio­nals, i en clau de con­fron­ta­ció amb aquells sec­tors de la bur­ge­sia que blo­que­gen o boi­co­te­gen l’exercici del dret a l’autodeterminació.


[Cas­te­llano]

Ante las decla­ra­cio­nes cada vez más fre­cuen­tes anun­cian­do «pla­nes B» o alter­na­ti­vas para esqui­var y des­ca­fei­nar la con­fron­ta­ción de legi­ti­mi­da­des que supon­drá la prohi­bi­ción de la con­sul­ta, e inten­tan­do legi­ti­mar estas opcio­nes des­de orga­ni­za­cio­nes del inde­pen­den­tis­mo «trans­ver­sal», Enda­vant (OSAN) que­re­mos mani­fes­tar lo siguiente:

1‑Entendemos estas decla­ra­cio­nes como un epi­so­dio más den­tro de la estra­te­gia de cier­tos sec­to­res del regio­na­lis­mo de toda la vida de recon­du­cir el lla­ma­do «pro­ce­so sobe­ra­nis­ta» hacia un pac­to con Espa­ña que no pase por el ejer­ci­cio del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción. Esta estra­te­gia es posi­ble por­que, des­de la lla­ma­da «socie­dad civil» se ha exten­di­do la idea de que sin la direc­ción táci­ta y las con­di­cio­nes impues­tas por el auto­no­mis­mo, no hay pro­ce­so de inde­pen­den­cia. La acep­ta­ción de una pre­gun­ta que, de hecho, es ya una tram­pa, es otro epi­so­dio rele­van­te en esta deriva.

2‑La sobe­ra­nía ema­na del pue­blo, no del Par­la­men­to de Cata­lu­ña, que es una ins­ti­tu­ción espa­ño­la otor­ga­da por el Esta­do Espa­ñol. Cual­quier camino que no pase por la con­vo­ca­to­ria, cele­bra­ción y reco­no­ci­mien­to del carác­ter vin­cu­lan­te de un refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción sig­ni­fi­ca aplas­tar la demo­cra­cia des­de el Par­la­men­to y es, por tan­to, inacep­ta­ble. No com­ba­tir­lo es ser cómplice.

3‑Si las orga­ni­za­cio­nes y par­ti­dos que actual­men­te lide­ran el pro­ce­so trai­cio­nan el espí­ri­tu de la rei­vin­di­ca­ción popu­lar expre­sa­da repe­ti­da­men­te en los últi­mos años habrá que cons­truir, des­de el pue­blo, los ins­tru­men­tos nece­sa­rios para la rup­tu­ra. Esta rup­tu­ra debe plan­tear­se en cla­ve nacio­nal, el con­jun­to de los Paí­sös Cata­lans y superan­do, por tan­to, las fron­te­ras ins­ti­tu­cio­na­les, y en cla­ve de con­fron­ta­ción con aque­llos sec­to­res de la bur­gue­sía que blo­quean o boi­co­tean el ejer­ci­cio del dere­cho a la autodeterminación.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *