Azala / Portada
 

Boltxe

Soli­da­ri­dad ante la repre­sión al movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta cata­lán. La auto­de­ter­mi­na­ción es un dere­cho de los pueblos

Con­for­me se acer­ca el 1 de octu­bre, día de cele­bra­ción del Refe­rén­dum en Cata­lun­ya, la esca­la­da repre­si­va por par­te del Esta­do espa­ñol y sus fuer­zas en el ámbi­to polí­ti­co, judi­cial, poli­cial, infor­ma­ti­vo, va en aumento.  A las ame­na­zas per­so­na­les a más de 700 alcal­des […]

2017-09-20 Azala, Berriak144

Iñaki Gil de San Vicente

Espa­ña con­tra Cata­lun­ya ¿qué debe­mos hacer?

Com­pa­ñe­ras, com­pa­ñe­ros, un dilu­vio de ame­na­zas, prohi­bi­cio­nes, regis­tros y anu­la­cio­nes de dere­chos y liber­ta­des está cayen­do sobre el pue­blo de Cata­lun­ya. El pasa­do 11 de sep­tiem­bre, en la Dia­da cele­bra­da en el aba­rro­ta­do Fos­sar de les More­res, ya diji­mos que debía­mos prepararnos […]

2017-09-21130

Boltxe

Mani­fest sobre fets del 20 de setem­bre en rela­ció al refe­rèn­dum de d’octubre al Prin­ci­pat de Cata­tun­ya / Mani­fies­to sobre hechos del 20 de sep­tiem­bre en rela­ción al refe­rén­dum del 1 de octu­bre en el Prin­ci­pat de Catalunya

  [CAT] Els Pai­sos Cata­lans hem assis­tit hui a un dels espec­ta­cles més llas­ti­mo­sos des que s’instaurà la demo­crà­cia par­la­men­ta­ria, ara fa qua­si qua­ran­ta anys: Les for­ces d’ocupació espan­yo­les han efec­tuat una sèrie d’operacions, amb deten­cions, iden­ti­fi­ca­cions i escor­colls, enca­mi­na­des a impe­dir el […]

2017-09-2118

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Cata­lun­ya

[EUS] Aska­ta­su­na esku­ratze­ko jorratzen ari den bidean sufritzen ari den erre­pre­sioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi dio Cata­lun­ya­ko herria­ri. Cata­lun­ya auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea­ren urrats tak­ti­koa gau­zatze­ko era­ba­ki­ga­rri­ta­sun osoa era­kus­ten ari den hone­tan, Espai­nia­ko Esta­tua­ren benetako […]

2017-09-2157
Editoriala / Editorial

Boltxe

De Com­pos­te­la a Bar­ce­lo­na, hacien­do camino

Ape­nas ha pasa­do un mes des­de que en el mar­co del Dia da Patria Gale­ga y jun­to a otras orga­ni­za­cio­nes y colec­ti­vos revo­lu­cio­na­rios del Esta­do espa­ñol y de Por­tu­gal, fir­ma­mos el Mani­fies­to Inter­na­cio­na­lis­ta de Com­pos­te­la. La lec­tu­ra de dicho mani­fies­to no deja lugar a dudas. […]

2017-09-06214
Koadro eskola

Boltxe

[204] El pen­sa­mien­to de Lenin

En este pro­gra­ma de Escue­la de Cua­dros, Nés­tor Kohan pre­sen­ta el pen­sa­mien­to revo­lu­cio­na­rio de Lenin a par­tir de su libro «Lenin, la pre­gun­ta del vien­to». Sep 4, 2017Boltxe

2017-09-0448
Feminismoa

Silvia Federicci

«Etxe­ko lanak oso bakar­tzai­leak izan dira emakumeentzat»

Urtee­ta­ko desore­kak zorrotz azter­tu ditue­na­ren nekea sumatzen zaio begie­tan, bai­na ahots sen­doz min­tzo da. Sil­via Fede­ri­cik (Par­ma, Ita­lia, 1942) hiru hiri zapal­du ditu aste­be­tean, eta guz­tie­tan dei­tu dio­te elka­rriz­ke­te­ta­ra­ko. «Ez gal­de­tu idatzi­ta dagoen ezer», eska­tu du Iru­ñe­ra hel­du denean. Katakrakek […]

2017-09-1922
Amnistiaren txokoa

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Cata­lun­ya

[EUS] Aska­ta­su­na esku­ratze­ko jorratzen ari den bidean sufritzen ari den erre­pre­sioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak bere elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi dio Cata­lun­ya­ko herria­ri. Cata­lun­ya auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea­ren urrats tak­ti­koa gau­zatze­ko era­ba­ki­ga­rri­ta­sun osoa era­kus­ten ari den hone­tan, Espai­nia­ko Esta­tua­ren benetako […]

2017-09-2157
Berriak / Noticias
Sarean / En la red
Boltxeteka
Eztabaidak / Debates

Boltxe

Apun­tes sobre el Mani­fies­to de la Comi­sión K17

Este 2017 se cum­ple el cen­te­na­rio de la revo­lu­ción rusa de febre­ro y el de la revo­lu­ción bol­che­vi­que de octu­bre (noviem­bre). Pen­sa­mos que debe­ría abrir­se un deba­te sobre las apor­ta­cio­nes de estas dos revo­lu­cio­nes y de cómo apli­car­las a la situa­ción con­cre­ta de […]

2017-03-30 3 487
Azken iruzkinak / Últimos comentarios
Agenda
Nov 11

Lenin egu­na 2017

noviembre 11
Efemerideak

No hay próximos eventos en este momento.

Esaera famatuak / Frases célebres

Váyan­se al cara­jo yan­quis de mier­da que aquí hay un pue­blo digno, aquí hay un pue­blo digno, yan­quis de mier­da, váyan­se al cara­jo 100 veces, aquí esta­mos los hijos de (Simón) Bolí­var, de Guai­ca­pu­ro (líder indí­ge­na local) y de Tupac Ama­rú. Noso­tros esta­mos resuel­tos a ser libres.