Aza­la

Masailezurra apurtzeagatik 200 euro baino ez /​Te rompen la mandíbula por 200 euros

[EUS] Espai­niar zein Fran­tziar bur­ges dik­ta­du­rei adie­raz­pen aska­ta­su­nak kal­te egi­ten die­nean, adie­raz­pen aska­ta­su­na eta mani­fes­ta­zioak egi­te­ko esku­bi­deak debe­ka­tu­rik dau­de Eus­kal Herrian. Zer esa­nik ez, faxis­ta ikus­ga­rrie­nei babe­sa ema­te­ko bada, edo­zein gaia izan­da ere. Matxi­na­da faxis­ta­tik eta 1978 maki­lla­je­tik dato­rren erre­gi­me­na­re­kin gaur­ko Espai­niak apur­tu ez due­nez, ezin da bes­te modu­rik izan. Has­te­ko, eta VOX alder­di fas­zis­ta (2019.04.13) Bil­bon egin zuen eki­tal­dia­ren aurrean egin zen pro­tes­ta­re­kin lotu­rik, ger­ta­tu behar zena ger­ta­tu zela esan beha­rra dago. Eus­kal Herri­ra faxis­tak dato­zen bakoitzean, eus­kal­du­nok izu­nak, kol­peak eta atxi­lo­ke­tak jaso behar ditu­gu zapal­tzen eta esplo­tatzen gai­tuz­te­nen demo­kra­zia­ren ize­nean. Gure zapatzai­le eta kla­se etsaien legea beti defen­datzen dute espai­no­len zipaioek, bai poli­ti­koak zein koer­tzi­ti­boak. Zen­tzu hone­tan, guta­ko askok kolo­re anitze­ko poli­zia «vas­­co-nava­­rra» Espai­niar Poli­zi Auto­no­mi­koa (EPA) eza­gutzea ez da ara­zo hutsa­la. Gau­zak

Merezitako omenaldia /​Homenaje merecido

[EUS] Azken egu­no­tan hain­bat pre­so poli­ti­ko­ri kar­tze­la­tik irte­tean haien herrie­tan eman­da­ko ongi eto­rri beroen hari­ra, zala­par­ta bizian hasi dira bake­za­le fal­tsu ezber­di­nak eta «bik­ti­men» era­kun­de neo-faxi­s­­tak. Lehe­nen­goek ongi eto­rria giro pri­ba­tuan egi­te­ko deia egin dute, eta bes­teek ema­tea debe­katzea eska­tu, eki­tal­di horie­tan bik­ti­men memo­ria irain­tzen

Azkenak

cropped-felipe-gonzalez-gal.jpg

Terrorismo de Estado franco-español

Sien­do Pre­si­den­te del Gobierno, Feli­pe Gon­zá­lez ase­gu­ró que jamás habría prue­bas de la impli­ca­ción de las auto­ri­da­des espa­ño­las en la gue­rra sucia. Se equi­vo­có por

Irudietan

Berriak

Masailezurra apurtzeagatik 200 euro baino ez /​Te rompen la mandíbula por 200 euros

[EUS] Espai­niar zein Fran­tziar bur­ges dik­ta­du­rei adie­raz­pen aska­ta­su­nak kal­te egi­ten die­nean, adie­raz­pen aska­ta­su­na eta mani­fes­ta­zioak egi­te­ko esku­bi­deak debe­ka­tu­rik dau­de Eus­kal Herrian. Zer esa­nik ez, faxis­ta ikus­ga­rrie­nei babe­sa ema­te­ko bada, edo­zein gaia izan­da ere. Matxi­na­da faxis­ta­tik eta 1978 maki­lla­je­tik dato­rren erre­gi­me­na­re­kin gaur­ko Espai­niak apur­tu ez due­nez,

Merezitako omenaldia /​Homenaje merecido

[EUS] Azken egu­no­tan hain­bat pre­so poli­ti­ko­ri kar­tze­la­tik irte­tean haien herrie­tan eman­da­ko ongi eto­rri beroen hari­ra, zala­par­ta bizian hasi dira bake­za­le fal­tsu ezber­di­nak eta «bik­ti­men» era­kun­de neo-faxi­s­­tak. Lehe­nen­goek ongi eto­rria giro pri­ba­tuan egi­te­ko deia egin dute, eta bes­teek ema­tea debe­katzea eska­tu, eki­tal­di horie­tan bik­ti­men memo­ria irain­tzen

Lo que no quieren que sepamos sobre Blas Infante

Se acer­ca de nue­vo la noche del 10 al 11 de agos­to. Una noche como aque­lla de 1936 que ter­mi­nó con el ase­si­na­to de Blas Infan­te Pérez a manos del ejér­ci­to espa­ñol. Caí­da la noche lo saca­ron del cine Jaú­re­gui para hacer su últi­mo via­je. En

Terrorismo de Estado franco-español

Sien­do Pre­si­den­te del Gobierno, Feli­pe Gon­zá­lez ase­gu­ró que jamás habría prue­bas de la impli­ca­ción de las auto­ri­da­des espa­ño­las en la gue­rra sucia. Se equi­vo­có por com­ple­to y enton­ces dichas auto­ri­da­des pasa­ron de negar toda impli­ca­ción en la gue­rra sucia a jus­ti­fi­car­la, adu­cien­do que la cola­bo­ra­ción fran­ce­sa con­tra

Bilboko Erronda kaleko egoitzaren harira jasan dugun erasoaren aurrean

2018ko urrian argi­ta­ra­tu genuen idatzi baten bitar­tez, gure Bil­bo­ko egoitza­ren ingu­ru­ko ger­tae­ra batzuen berri eman genuen. Orduan azal­du genuen beza­la, egoitza­ren titu­lar­ta­su­na «Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea» elkar­tea­ren esku dago, eta ber­ta­ko zuzen­da­ritza tal­dea urte­tan Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko mili­tan­te­ek osa­tu dute. Ikas­tur­te honen hasie­ran ordea, egoitza era­bil­tzen eta kudeatzen

Euskal sozialdemokraziaren koordinatzaileak eskainitako elkarrizketaren harira /​Sobre la entrevista al coordinador de la socialdemocracia vasca

[EUS] Zer esan deza­ke­gu, Eus­kal Herria­ren aur­ka Espai­niak eta Fran­tziak dara­bil­ten kon­fron­ta­zioa­ri buruz­ko kon­trae­san nagu­si­rik plan­te­atzen ez dute­nez? Zer­ga­tik, garran­tzi han­di­ko auke­ra media­ti­ko horren aurrean, ez da plan­te­atzen Eus­kal Herria­ren nazio eta gizar­te ara­zoa? Zer­ga­tik ez da argi eta gar­bi plan­te­atzen Herri Lan­gi­lea bere etor­ki­zu­na­ren

Agenda

mar 20

[Bilboko Jaiak] Brindisa errepresaliatu eta erorien alde

agos­to 20 @ 7:00 pm8:00 pm CEST
mié 21

Efemerideak

Feb 05
Feb 21

Boltxeteka

Para qué sirve la Historia (I de III)

La juven­tud tra­ba­ja­do­ra, ellas sobre todo, mal­vi­ve en una reali­dad incom­pren­si­ble para el poder adul­to, tan­to más en las nacio­nes opri­mi­das. El gaz­tetxe de Hon­da­rri­bia ha pla­nea­do al menos tres cha­­r­­­las-deba­­­te sobre el tema. El sába­do 25 de mayo dis­cu­ti­re­mos

Boltxe

Mao Zedong y el Che Guevara: el encuentro de dos revolucionarios

El Che Gue­va­ra admi­ra­ba a Mao Zedong. En noviem­bre de 1960, ambos diri­gen­tes revo­lu­cio­na­rios se reunie­ron por pri­me­ra vez en Bei­jing. La revo­lu­ción cuba­na esta­ba a pun­to de cum­plir el segun­do aniver­sa­rio de la toma del poder. Y en el año que esta­ba

Rolando Astarita

FMI, deuda externa y consignas transicionales

Un lec­tor del blog pre­gun­tó, en la sec­ción Comen­ta­rios, si la con­sig­na del Fren­te de Izquier­da, «rup­tu­ra total con el FMI», en el actual con­tex­to, es de tipo tran­si­cio­nal. Las con­sig­nas tran­si­cio­na­les son aque­llas que, en prin­ci­pio, impul­sa­rían a las masas

Doce apuntes sobre marxismo (I de XII)

Nota: Serie de doce apar­ta­dos bre­ves sobre mar­xis­mo, escri­ta para el pro­gra­ma de for­ma­ción teó­ri­ca ela­bo­ra­do por el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. «Ser mar­xis­ta es algo muy difí­cil […] mide la tem­pe­ra­tu­ra de su pro­pio país, su cir­cuns­tan­cia más inme­dia­ta­men­te

Editoriala

Gasteiz 1976: Pasan los años…

Pasan los años des­de aquel mar­zo de 1976 y los ros­tros de los cin­co obre­ros ase­si­na­dos en Gas­teiz por la poli­cía fas­cis­ta espa­ño­la se man­tie­nen como

Koadro eskola

Feminismoa

Amnistiaren txokoa

Txikitok bataila irabazi du /​Txikito ha ganado la batalla

[EUS] Iña­ki Bil­bao «Txi­ki­to» Leza­ma­ko pre­so poli­ti­koak batai­la ira­ba­zi dio Puer­to III-ko kar­tze­la­ri. Bisi­te­ta­ra joa­te­ko esku­bur­di­nak jarri­ta ate­ra behar­ko zue­la jaki­na­ra­zi zion orain egun gutxi

Si el hom­bre es social por natu­ra­le­za, sólo desa­rro­lla­rá su ver­da­de­ra natu­ra­le­za en la socie­dad, y el poder de su natu­ra­le­za tie­ne que ser medi­do, no por el del indi­vi­duo con­cre­to, sino por el de la socie­dad. — F. Engels