2024ko otsai­la­ren 13a, Eus­kal Herri­ko tor­tu­ra­ren aur­ka­ko eguna/​13 de febre­ro de 2024, día con­tra la tor­tu­ra en Eus­kal Herria

[EUS]

1981eko otsai­la­ren 13an, Espai­nia­ko erre­pre­sio-inda­rrek Jose­ba Arre­gi ETA­ko mili­tan­tea tor­tu­ra­tuz hil zuten Madri­len. Hor­tik dator tor­tu­ra­ren aur­ka­ko egu­na Eus­kal Herrian. Doze­na­ka mila eus­kal mili­tan­te tor­tu­ra­tu dituz­te Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde­ko borrokan.

Hori esan­da, ez gara asper­tu­ko azpi­ma­rratzeaz tor­tu­ra ez dela soi­lik oku­patzen eta esplo­tatzen gai­tuz­ten esta­tuen esbi­rroen bidez pai­ratzen dugun kal­te fisi­ko, psi­ko­lo­gi­ko eta mora­la, haien zipaioen lan­ki­detza sutsua­re­kin. Tor­tu­rak eus­kal lan­gi­leen bizi-bal­din­tza gero eta oke­rra­goe­kin ere badu zeri­ku­sia, alder­di guz­tie­tan. Bai eko­no­mia­ren alde­tik, bai mora­la­ren aspek­tu­tik, aisial­dia­ren espa­rru­tik, aska­ta­sun indi­bi­dual eta kolek­ti­boen arlo­tik, esplo­ta­zioa­ren aur­ka­ko borro­ka­ra­ko esku­bi­dea­ren eta aba­rren alde­tik ere.

Zalan­tza­rik gabe oke­rre­ra egin­go duen egoe­ra horren aurrean, biz­kor­ta­sun han­dia­goz edo txi­kia­goz, borro­katze­ko auke­ra bes­te­rik ez dugu. Hori gure esku dago eta ezin digu­te ken­du. Ildo horre­tan, anto­latze­ko eta borro­katze­ko deia egi­ten dugu. Denok dugu leku bat borro­ka­ra­ko basa­ke­ria kapi­ta­lis­ta eta inpe­ria­lis­tak herrie­kin eta bere lan­gi­le kla­see­kin ez amaitzeko.

Bes­tal­de, tor­tu­raz ari gare­la, ezin dugu sala­tu gabe utzi Pales­ti­na­ko herria­ren aur­ka due­la 75 urte­tik era­kun­de sio­nis­ta, kolo­nial eta inpe­ria­lis­ta egi­ten ari den geno­zi­dioa. Aurre­ko 30 urtee­tan, pales­ti­na­rrek inpe­ria­lis­mo inge­le­sa­ren bota zapal­tzai­lea jasan behar izan zuten. Beraz, due­la 105 urte­tik ez dute minu­tu bate­ko atse­de­nik izan.

Pales­ti­na­ko herriak sarras­ki asko jasan ditu oku­pa­zioa eta esplo­ta­zioa aldi luze hone­tan. Nak­ba baino lehen, Nak­ba garaian (1948), Sabra eta Cha­ti­lan (1982), eta den­bo­ra guz­ti honen zehar geno­zi­dioa edo­ta euren lurral­de­tik kan­po­ratzea eten­ga­be­ki pai­ra­tu behar izan duten sarras­ki basatiak.

Hala eta guz­tiz ere, 2003ko urria­ren 7an, («Al-Aqsa­ren Eraun­tsia» izen­bu­ru zuen ekin­tza, ale­gia) Pales­ti­na­ko Erre­sis­ten­tzia poli­ti­ko eta mili­ta­rra­ren ope­ra­zio ausart eta burutsua­ren ondo­ren, Esta­tu sio­nis­ta herri pales­ti­na­rra­ren aur­ka egi­ten ari den basa­ke­ria muga guz­tiak gain­ditzen ari da azken 4 hila­be­tee­tan. Gar­bi­ke­ta etni­koa­ren fro­gak ukae­zi­nak dira, nahiz eta Nazioar­te­ko Zigor-arlo­ko Auzi­te­giak sio­nis­moa­ri eta bere alia­tuei herri pales­ti­na­rra­ren sarras­kia­re­kin jarraitze­ko auke­ra eman.

Publi­koa da medi­kuen eta osa­sun-lan­gi­leen sarras­kia eta bizi-azpie­gi­tu­ra sani­ta­rioa sun­tsitzea­re­na. Publi­koa da kaze­ta­rien, kul­tu­ra eta kiro­la­ri ospetsuen sarras­kia. Epai­ke­ta­rik gabe­ko atxi­lo­ke­ta­ren ondo­ren­go exeku­zioak, eli­ka­gai­rik eza, era­gin­da­ko gose­tea, hotza, mila­ka muti­la­tu, hil­da­ko mila­ka haur, ikas­le, ira­kas­le emakume…

Hori guz­tia Ipar Ame­ri­ka­ko, Inga­la­te­rra­ko, Fran­tzia­ko, Ale­ma­nia­ko eta aba­rre­ta­ko esta­tu terro­ris­ten finan­tza­ke­ta­ren eta babe­sa­ren pean. Batzuek argi eta gar­bi lagun­tzen dute mate­rial edo inte­li­gen­tzia mili­ta­rra bida­liz, edo lagun­tza ken­tzen dio­te UNR­WA­ri, ezin­bes­te­koa dena gizar­te pales­ti­na­rra­ren biziraupenerako.

Bes­te batzuek, EAE­ko Espai­nia­ko auto­no­mia­ko (Eus­kal Auto­no­mia Erki­de­goa) Gipuz­koa­ko Foru Aldun­diak saritzen du, hain zuzen ere, sio­nis­moa­re­kin eko­no­mia zein poli­ti­ka alde­tik kola­bo­ratzen duen enpre­sa bat (CAF, Bea­sain), sio­nis­ten­tza­ko azpie­gi­tu­ra bat sor­tuz eta, ezin­bes­tez, pales­ti­na­rrak beren lurre­ta­tik kan­po­ratzea dakarrena.

Era berean, EAEn, nabar­me­na da eus­kal bur­ge­sia­ren tele­bis­ta era­kun­deak (EITB) aur­kez­ten duen infor­ma­zioa eta nola aur­kez­ten duen, Pales­ti­na­re­kin zeri­ku­sia duen guz­tia­ri dago­kio­nez. Era­kun­de sio­nis­ta-ren alde­koa, gora­ga­lea eman arte. Kapi­ta­la­ren luba­kia ere bada, eta bide batez esan­da, NATOrena.

Argi dago ezin dela borro­ka­tu zapal­du­ta­ko sub­jek­tu nazio­nal eta sozia­la­ren oku­pa­zioa­ren, inpo­sa­ke­ta­ren, uka­zioa­ren eta esplo­ta­zioa­ren aur­ka, plan­te­amen­du pozoi­tue­kin. Bi esta­tu demo­kra­ti­ko­ren kon­pon­bi­deaz ari gara, bata pales­ti­na­rra eta bes­tea sionista.

Bene­ta­ko tran­pa pozoi­tua da plan­te­amen­du hori. «Israel»ek bere esta­tua desegin behar du, legi­ti­moa ez dela­ko. Oku­patzai­lea, kolo­ni­zatzai­lea da eta jato­rriz­ko pales­ti­nar herria aka­ba­tu nahi due­na. Beraz, Esta­tu baka­rra egon dai­te­ke eta hau pales­ti­na­rra izan­go da eta Pales­ti­na­ko lurral­de his­to­ri­ko guz­tiak bar­ne­bil­du­ko ditu. Hau da, Jor­dan ibai­tik Medi­te­rra­neo itsasoraino.

Elkar­ta­su­na Pales­ti­na­ko herria­re­kin, bere Erre­sis­ten­tzia­re­kin eta bere eman­tzi­pa­zio nazio­nal eta sozia­la­ren alde borro­katzen duen herri eta lan­gi­le kla­se oro­re­kin. Era­ba­te­ko aska­pe­ne­ra­ko hel­bu­ru horrek lotzen gai­tu borro­kan ari garen lan­gi­le kla­se eta herriekin.

Amnis­tia osoa!

Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde!

Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta sor­tzea­ren alde!

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

2024ko otsai­la­ren 13a

[ES]

El 13 de febre­ro de 1981 las fuer­zas de repre­sión espa­ño­las ase­si­na­ron en Madrid por medio de la tor­tu­ra al mili­tan­te de ETA Jose­ba Arre­gi. De ahí el día con­tra la tor­tu­ra en Eus­kal Herria. Dece­nas de miles de mili­tan­tes vas­cos y vas­cas han sido tor­tu­ra­das en la lucha por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria.

Dicho eso, no nos can­sa­re­mos de recal­car que la tor­tu­ra no es solo el daño físi­co, psi­co­ló­gi­co y moral a manos de los esbi­rros que nos ocu­pan y explo­tan, con la cola­bo­ra­ción entu­sias­ta de sus cipa­yos. La tor­tu­ra tam­bién tie­ne que ver con las cada vez peo­res con­di­cio­nes de vida de la cla­se obre­ra vas­ca en todos sus aspec­tos. Bien sea des­de el aspec­to eco­nó­mi­co, el ámbi­to moral, de ocio, de liber­ta­des indi­vi­dua­les y colec­ti­vas, des­de el dere­cho a la lucha fren­te a la explo­ta­ción, etc.

Ante esa tesi­tu­ra que sin duda va a empeo­rar, con más o menos rapi­dez, solo tene­mos la alter­na­ti­va de luchar. Eso sí que está en nues­tras manos y no nos lo pue­den arre­ba­tar. En ese sen­ti­do hace­mos un lla­ma­mien­to a orga­ni­zar­nos y a luchar. Todas y todos tene­mos un lugar para la lucha y para que la bar­ba­rie capi­ta­lis­ta e impe­ria­lis­ta no aca­be con los pue­blos y sus cla­ses obreras.

Por otro lado, y hablan­do de tor­tu­ra, no pode­mos dejar de denun­ciar el geno­ci­dio que está come­tien­do el ente sio­nis­ta, colo­nial e impe­ria­lis­ta con­tra el pue­blo pales­tino des­de hace 75 años. Los 30 años ante­rio­res, los pales­ti­nos tuvie­ron que sopor­tar la bota del impe­ria­lis­mo inglés. Así que no han teni­do un minu­to de des­can­so des­de hace 105 años.

El pue­blo de Pales­ti­na ha sufri­do muchas masa­cres en todo este lar­go perio­do de ocu­pa­ción y explo­ta­ción. Antes de la Nak­ba, duran­te la Nak­ba (1948), en Sabra y Cha­ti­la (1982), y en tan­tas incur­sio­nes que cícli­ca­men­te han per­se­gui­do el obje­ti­vo del geno­ci­dio o la expul­sión del pue­blo pales­tino de su pro­pia tierra.

Así y todo, des­pués de la valien­te e inge­nio­sa ope­ra­ción de la Resis­ten­cia polí­ti­ca y mili­tar Pales­ti­na (7 de octu­bre de 2023, «Dilu­vio de Al-Aqsa»), el sal­va­jis­mo de la enti­dad sio­nis­ta con­tra el pue­blo pales­tino está sobre­pa­san­do todos los limi­tes en los últi­mos 4 meses. Las prue­bas de la lim­pie­za étni­ca son irre­fu­ta­bles, aun­que la Cor­te Penal Inter­na­cio­nal per­mi­ta al sio­nis­mo y a sus alia­dos con­ti­nuar con su matan­za del pue­blo palestino.

Es públi­ca la matan­za de médi­cos, sani­ta­rios y la des­truc­ción de la infra­es­truc­tu­ra sani­ta­ria vital. Es públi­ca la matan­za de perio­dis­tas, de per­so­na­li­da­des de la cul­tu­ra, del depor­te… Eje­cu­cio­nes des­pués de deten­ción sin jui­cio, pri­va­ción de ali­men­tos, ham­bru­na pro­vo­ca­da, frío, miles de muti­la­das y muti­la­dos, miles de niños/​as, estu­dian­tes, pro­fe­so­res y muje­res asesinadas.

Todo ello bajo la finan­cia­ción y pro­tec­ción de los Esta­dos terro­ris­tas uni­dos de Nor­te­amé­ri­ca, Ingla­te­rra, Fran­cia, Ale­ma­nia, etc. Unos cola­bo­ran abier­ta­men­te envian­do mate­rial o inte­li­gen­cia mili­tar o reti­ran la ayu­da a la UNRWA indis­pen­sa­ble para la super­vi­ven­cia de la socie­dad palestina.

Otros, como la Dipu­tación de Gipuz­koa de la auto­no­mía espa­ño­la de la CAV (Comu­ni­dad Autó­no­ma Vas­ca) pre­mia pre­ci­sa­men­te a una de las empre­sas (CAF, Bea­sain) que cola­bo­ra eco­nó­mi­ca­men­te, y por tan­to polí­ti­ca­men­te, con el sio­nis­mo crean­do una infra­es­truc­tu­ra para los sio­nis­tas que supo­ne la expul­sión de los pales­ti­nos de sus tierras.

Asi­mis­mo, en la CAV, el ente tele­vi­si­vo de la bur­gue­sía vas­ca (EITB), es nota­ble en cuan­to a la infor­ma­ción que pre­sen­ta y cómo la pre­sen­ta, en todo lo que tie­ne que ver con Pales­ti­na. Pro sio­nis­ta, has­ta dar náu­seas. Tam­bién es una trin­che­ra del capi­tal y, dicho sea de paso, de la OTAN.

Es evi­den­te que no se pue­de luchar con­tra la ocu­pa­ción, la impo­si­ción, la nega­ción, la explo­ta­ción del suje­to nacio­nal y social opri­mi­do con enve­ne­na­dos plan­tea­mien­tos. Nos refe­ri­mos a la «solu­ción de dos Esta­dos», uno pales­tino y otro sionista.

Esa es una ver­da­de­ra tram­pa enve­ne­na­da. «Israel» tie­ne que disol­ver su Esta­do por­que no es legí­ti­mo. Es el ocu­pan­te, el colo­ni­za­dor, el que quie­re exter­mi­nar al pue­blo ori­gi­na­rio pales­tino. Por lo tan­to, solo pue­de haber un Esta­do y este será pales­tino y ocu­pa­rá todos los terri­to­rios his­tó­ri­cos de pales­ti­na. Es decir, des­de el río Jor­dán has­ta el mar Mediterráneo.

Soli­da­ri­dad con el pue­blo pales­tino, con su Resis­ten­cia y con todo pue­blo y cla­se tra­ba­ja­do­ra que luche por su eman­ci­pa­ción nacio­nal y social. Este obje­ti­vo de libe­ra­ción inte­gral es el que nos une a la cla­se tra­ba­ja­do­ra y a los pue­blos en lucha.

¡Amnis­tía total!

¡Por la inde­pen­den­cia y el socialismo!

¡Por la crea­ción del Esta­do Socia­lis­ta Vasco!

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión

8 de febre­ro de 2024

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *