Gerra ziki­na eta erre­pre­sioa­ren bes­te ger­ta­ka­ri bat Eus­kal Herrian / Otro epi­so­dio de gue­rra sucia y repre­sión en EuskalHerria

[EUS]

Eus­kal Herri­ko biz­tan­leen­gan bel­du­rra sor­tze­ko bes­te ger­tae­ra bat dugu. Orain­goan bes­te eus­kal pre­so ohi bati (T.V‑ri) ere ego­ki­tu zaio. Egue­sen ger­ta­tu zen, Iru­ñe­tik ger­tu, Espai­nia­ko guar­dia zibi­la­ren kon­trol han­di batek T.V. pre­so ohia­ren autoa gel­dia­ra­zi zue­nean.
Eus­kal Herria oku­patzen duten inda­rren kon­trol eta erre­pre­sio his­to­rian ohi­ko bes­te bat. Hale­re, ez zen hain nor­ma­la izan, pare bat egu­nen buruan geroa­go, fusil zorro bat aur­ki­tu iza­na autoa­ren barruan, irra­tia­ren ondoan. Horrek bel­du­rra eta segur­ta­su­nik eza sor­tu nahi ditu.
Oku­pa­tua erre­pri­mitze­ko, sufria­raz­te­ko eta izutze­ko modu asko dau­de. Azken hila­be­teo­tan Eus­kal Herria oku­patzen duten inda­rre­kin jazar­pen eta kola­bo­ra­zio saioak egin dira, bai ipa­rral­dean eta bai­ta hegoal­dean ere.
Jazar­pe­na jasan duten per­tso­nak pre­so ohiak izan dira, gaz­teak… Nola­nahi ere, eus­kal ere­mu iraul­tzai­lean borro­kan ari diren mili­tan­te­ak. Poli­ti­ko­ki eta poli­zial­ki oku­pa­zio-inda­rre­kin lan egi­ten duen eus­kal bur­ge­siak eta eus­kal sozial­de­mo­kra­tek entzun­gor egi­ten dute erre­pre­sioa­ren aurrean, ezku­tatzen edo mini­mi­zatzen ez dute­nean.
Ez da oku­pa­zio erre­pre­sio eta esplo­ta­zioa­ren aurrean bes­te alde bate­ra begi­ratze­ko garaia. Xan­taia­rik, kola­bo­ra­zio-saio­rik edo lar­de­ria­rik ez da isi­la­ra­zi behar. Anto­latze­ko eta borro­katze­ko garaia da.
Amnis­tia osoa. Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde. Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitzea­ren alde.
Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Auka­ko Mugimendua

[ES]

Nos encon­tra­mos con otro suce­so repre­si­vo para gene­rar mie­do en la pobla­ción de Eus­kal Herria. En esta oca­sión le ha toca­do tam­bién a otro expre­so vas­co (T.V.). Suce­dió en Egües, cer­ca de Iru­ñea cuan­do un gran con­trol de la guar­dia civil espa­ño­la detu­vo el coche de T.V.
Nada fue­ra de lo habi­tual en la his­to­ria de con­trol y repre­sión de las fuer­zas que ocu­pan Eus­kal Herria. No tan nor­mal fue, al cabo de un par de días, el hallaz­go de una vai­na de fusil, en el inte­rior del coche, al lado de la radio.
Hay muchas for­mas de repri­mir, hacer sufrir y asus­tar al ocu­pa­do. En los últi­mos meses se han hecho públi­cos suce­sos de per­se­cu­ción y pro­pues­tas de cola­bo­ra­ción con las fuer­zas que ocu­pan Eus­kal Herria, tan­to en el nor­te como en el sur.
Las per­so­nas aco­sa­das han sido expre­sos, jóve­nes… En todo caso mili­tan­tes que luchan en el ámbi­to revo­lu­cio­na­rio vas­co. La bur­gue­sía vas­ca que polí­ti­ca y poli­cial­men­te cola­bo­ra con las fuer­zas de ocu­pa­ción y los social­de­mó­cra­tas vas­cos hacen oídos sor­dos ante la repre­sión cuan­do no la ocul­tan o mini­mi­zan.
No es tiem­po de mirar hacia otro lado ante la ocu­pa­ción, repre­sión y explo­ta­ción. Nin­gún chan­ta­je, inten­to de cola­bo­ra­ción o inti­mi­da­ción se debe silen­ciar. Es tiem­po de orga­ni­za­ción y lucha.
Amnis­tia osoa. Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde. Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta erai­kitzea­ren alde.
Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Auka­ko Mugimendua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *