Uztai­le­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​07/​05 Espai­na­ko Poli­zia Nazio­na­lak 15 per­tso­na ingu­ru identifikatu,motxilak ara­ka­tu eta argaz­kiak ate­ra ditu Iru­ñea­ko Kalix­to tabernan.

2022/​07/​06 Bil­bo­ko Urki­la Zen­tro Sozia­lis­ta­ren atea osti­ka­da batez bota eta hus­tu du Ertzaintzak.

22/​07/​07 San Fer­mi­ne­tan 2700 poli­zia baino gehia­go egon dira.

22/​07/​07 Eñaut Ara­men­di LAB sin­di­ka­tu­ko kidea atxi­lotzen dute fran­tziar jen­dar­meek Urru­ña­ko bide­sa­rian hiru migratzai­le Baio­na­ra era­ma­ten ari zela.

2022/​07/​10 Zor­tzi per­tso­na atxi­lo­tuak Iru­ñean San Fer­mi­ne­tan Curia kalean ger­ta­tu­ta­ko istiluengatik.

2022/​07/​12 Espetxe­ra­tua San Fer­min egu­ne­ko pro­ze­sio­ko isti­luen hari­ra atxi­lo­tu­ta­ko lagu­ne­ta­ko bat.

2022/​07/​14 Auzi­pe­tuak dira Mari­xol Ipa­rra­gi­rre, Mikel Albi­su eta Josetxo Ariz­ku­ren, Miguel Angel Blan­co­ren hil­ke­ta­ren harira.

2022/​07/​15 Espai­na­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lak 3 per­tso­na dei­tu ditu dekla­ratze­ra Ibai Agi­na­ga­ren ongi eto­rria dela eta.

2022/​07/​17 Itziar Moreno pre­so poli­ti­koa­ren lagu­nak kotxe istri­pua pai­ratzen du 800 kilo­me­tro­ta­ra dagoen Ren­ne­se­ko espetxe­ra doanean.

22/​07/​19 Guar­dia Zibi­lak, Mozal legea eza­rriz, isu­na jarri dio 0 – 3 Pla­ta­for­ma­ri argaz­ki soli­da­rio batengatik.

2022/​07/​19 Zaz­pi­na hila­be­te­ko zigo­rra eta 7.000 euro­ko ordai­na eza­rri die­te Ernai­ko zaz­pi gazteri.

2022/​07/​23 Jakes Esnal eta Jon Paro­ten bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­na alda­rri­katze­ko zen­bait erre­pi­de, tren­bi­de eta Bia­rritze­ko aire­por­tua blo­keatzen dituz­te, eta ber­tan 26 per­tso­na atxi­lo­tuak dira.

2022/​07/​25 Hiru per­tso­na atxi­lo­tu dituz­te Gas­tei­zen lanean ari ez zen ertzain bati era­sotzea leporatuta.

2022/​07/​30 Itaia­ko bi kide iden­ti­fi­ka­tu zituz­ten CRS-ek Baio­na­ko jaie­tan pan­kar­ta bat jar­tzen ari zirela.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *