Uztai­le­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​07/​05 Espai­na­ko Poli­zia Nazio­na­lak 15 per­tso­na ingu­ru identifikatu,motxilak ara­ka­tu eta argaz­kiak ate­ra ditu Iru­ñea­ko Kalix­to taber­nan. 2022/​07/​06 Bil­bo­ko Urki­la Zen­tro Sozia­lis­ta­ren atea osti­ka­da batez bota eta hus­tu du Ertzain­tzak. 22/​07/​07 San Fer­mi­ne­tan 2700 poli­zia baino gehia­go egon dira. 22/​07/​07 Eñaut Ara­men­di LAB sin­di­ka­tu­ko kidea atxi­lotzen dute fran­tziar jen­dar­meek Urru­ña­ko bide­sa­rian hiru migratzai­le Baio­na­ra era­ma­ten ari zela. 2022/​07/​10 […]

Balan­ce repre­si­vo de julio

05/​07/​2022 La Poli­cía Nacio­nal ha iden­ti­fi­ca­do a 15 per­so­nas, ha ras­trea­do mochi­las y foto­gra­fia­do en el bar Kalix­to de Iru­ña. 06/​07/​2022 La Ertzain­tza derri­ba de una pata­da la puer­ta del Cen­tro Socia­lis­ta Urki­la de Bil­bao. 07/​07/​22 En San Fer­mín ha habi­do más de 2700 poli­cías. 07/​07/​22 Gen­dar­mes fran­ce­ses detie­nen a Eñaut Ara­men­di, miem­bro del sin­di­ca­to LAB, cuan­do tras­la­da­ba a tres […]