Pro­cla­ma­ción RASD | POR UN SAHARA LIBRE .org – PUSL

RAS­Da­ren alda­rri­ka­pe­na

1976ko otsai­la­ren 27an Saha­ra­ko Erre­pu­bli­ka Ara­biar Demo­kra­ti­koa alda­rri­ka­tu zen (RASD gaz­te­le­raz­ko siglen ara­be­ra). 80 Esta­tu baino gehia­gok erre­ko­no­zi­men­dua eman dio eta Afri­kar Bata­su­ne­ko kide da.

Fron­te Poli­sa­rioa 1973ko maiatza­ren 10ean sor­tu zen Saha­ra­ren aska­ta­su­na lor­tze­ko asmoz. 1968an era­tu­ta­ko Saha­ra­ren Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua era­kun­de poli­ti­ko-arma­tua­ren oinor­de­ko izan zen. 1970ean matxi­na­da piz­tu zen El Aaiu­nen. Orduan, espai­niar Legioa­ren tiroek hain­bat saha­rar jo zituz­ten.

1973ko maiatzean mili­tan­te inde­pen­den­tis­ta saha­ra­rren eta arma­da espai­no­la­ren arte­ko borro­kak hasi ziren. Nazio Batuek Fron­te Poli­sa­rioa Saha­ra­ko indar poli­ti­ko nagu­sitzat jo zuten. Saha­rar nazioa Esta­tu espai­no­la­ren kolo­nia zela iritzi zuen ere bai. Hori dela eta, Saha­ra­ren inde­pen­den­tzian amai­tu­ko zen den­bo­ra-tar­tea hasi behar zela esan zuen NBEk.

Egoe­ra horren aurrean, des­ko­lo­ni­za­zio pro­ze­sua hasi ordez, Espai­niak Maro­ko eta Mau­ri­ta­nia­ri men egin zien eta Madri­le­ko Itu­nak sina­tu zituen. Itun horien ara­be­ra, Men­de­bal­de­ko Saha­ra Maro­ko eta Mau­ri­ta­nia­ri eman zien. Saha­rar herriak bere etsaiei auke­ra­rik ez ema­tea era­ba­ki zuen, eta metro­po­lia­ren irtee­rak eka­rri zuen hutsu­ne lega­la apro­betxa­tu eta Maro­ko­ri aurre har­tu zion. Otsai­la­ren 27ko gauean azken ban­de­ra espai­no­la jais­te­ko eki­tal­di ofi­zia­la egin zen. Eki­tal­dia­ren aurre­tik Bir Leh­lú­ko herrix­kan Saha­ra­ko Erre­pu­bli­ka Ara­biar Demo­kra­ti­koa alda­rri­ka­tu zuen Behin-behi­ne­ko Saha­rar Kon­tsei­lu Nazio­na­lak. Inde­pen­den­tzia eman ordez, bes­te behin Espai­niak bere kolo­nia bat bes­te poten­tzia atze­rri­tar baten esku­tan utzi zuen.

https://​porun​saha​ra​li​bre​.org/​c​a​r​t​a​-​p​r​o​c​l​a​m​a​c​i​o​n​-​r​a​sd/

https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​X​1​y​Y​-​H​T​U​avY

https://www.elsaharaoccidental.com/se-cumplen-39-anos-de-…/…

https://www.spsrasd.info/…/memor%C3%A1ndum-relativo-la-proc…

https://​noteol​vi​des​del​saha​raoc​ci​den​tal​.org/

http

Pro­cla­ma­ción RASD | POR UN SAHARA LIBRE .org – PUSL

Car­ta de Pro­cla­ma­ción de la Inde­pen­den­cia de la Repú­bli­ca Ara­be Saha­raui Demo­crá­ti­ca Bir leh­lu, 27 de Febre­ro de 1976 “El Pue­blo Ara­be Saha­raui, recor­dan­do a los pue­blos del mun­do que han pro­cla­ma­do la Car­ta de las Nacio­nes Uni­das, la Decla­ra­ción Uni­ver­sal de los Dere­chos Huma­nos y la Reso­lu­ci…

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *