Pro­cla­ma­ción RASD | POR UN SAHARA LIBRE .org – PUSL

RAS­Da­ren alda­rri­ka­pe­na

1976ko otsai­la­ren 27an Saha­ra­ko Erre­pu­bli­ka Ara­biar Demo­kra­ti­koa alda­rri­ka­tu zen (RASD gaz­te­le­raz­ko siglen ara­be­ra). 80 Esta­tu baino gehia­gok erre­ko­no­zi­men­dua eman dio eta Afri­kar Bata­su­ne­ko kide da. 

Fron­te Poli­sa­rioa 1973ko maiatza­ren 10ean sor­tu zen Saha­ra­ren aska­ta­su­na lor­tze­ko asmoz. 1968an era­tu­ta­ko Saha­ra­ren Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua era­kun­de poli­ti­ko-arma­tua­ren oinor­de­ko izan zen. 1970ean matxi­na­da piz­tu zen El Aaiu­nen. Orduan, espai­niar Legioa­ren tiroek hain­bat saha­rar jo zituzten.

1973ko maiatzean mili­tan­te inde­pen­den­tis­ta saha­ra­rren eta arma­da espai­no­la­ren arte­ko borro­kak hasi ziren. Nazio Batuek Fron­te Poli­sa­rioa Saha­ra­ko indar poli­ti­ko nagu­sitzat jo zuten. Saha­rar nazioa Esta­tu espai­no­la­ren kolo­nia zela iritzi zuen ere bai. Hori dela eta, Saha­ra­ren inde­pen­den­tzian amai­tu­ko zen den­bo­ra-tar­tea hasi behar zela esan zuen NBEk.

Egoe­ra horren aurrean, des­ko­lo­ni­za­zio pro­ze­sua hasi ordez, Espai­niak Maro­ko eta Mau­ri­ta­nia­ri men egin zien eta Madri­le­ko Itu­nak sina­tu zituen. Itun horien ara­be­ra, Men­de­bal­de­ko Saha­ra Maro­ko eta Mau­ri­ta­nia­ri eman zien. Saha­rar herriak bere etsaiei auke­ra­rik ez ema­tea era­ba­ki zuen, eta metro­po­lia­ren irtee­rak eka­rri zuen hutsu­ne lega­la apro­betxa­tu eta Maro­ko­ri aurre har­tu zion. Otsai­la­ren 27ko gauean azken ban­de­ra espai­no­la jais­te­ko eki­tal­di ofi­zia­la egin zen. Eki­tal­dia­ren aurre­tik Bir Leh­lú­ko herrix­kan Saha­ra­ko Erre­pu­bli­ka Ara­biar Demo­kra­ti­koa alda­rri­ka­tu zuen Behin-behi­ne­ko Saha­rar Kon­tsei­lu Nazio­na­lak. Inde­pen­den­tzia eman ordez, bes­te behin Espai­niak bere kolo­nia bat bes­te poten­tzia atze­rri­tar baten esku­tan utzi zuen. 

https://​porun​saha​ra​li​bre​.org/​c​a​r​t​a​-​p​r​o​c​l​a​m​a​c​i​o​n​-​r​a​sd/

https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​X​1​y​Y​-​H​T​U​avY

https://www.elsaharaoccidental.com/se-cumplen-39-anos-de-…/…

https://www.spsrasd.info/…/memor%C3%A1ndum-relativo-la-proc…

https://​noteol​vi​des​del​saha​raoc​ci​den​tal​.org/

http

Pro­cla­ma­ción RASD | POR UN SAHARA LIBRE .org – PUSL

Car­ta de Pro­cla­ma­ción de la Inde­pen­den­cia de la Repú­bli­ca Ara­be Saha­raui Demo­crá­ti­ca Bir leh­lu, 27 de Febre­ro de 1976 “El Pue­blo Ara­be Saha­raui, recor­dan­do a los pue­blos del mun­do que han pro­cla­ma­do la Car­ta de las Nacio­nes Uni­das, la Decla­ra­ción Uni­ver­sal de los Dere­chos Huma­nos y la Resoluci…

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *