Pales­ti­na­ko queer-en eskae­ra askatzai­le bat /​Una Deman­da Libe­ra­do­ra de les Queers en Palestina

[EUS]

Lan­gi­le, ikas­le, neka­za­ri, gura­so gisa idaz­ten dugu hau; pales­ti­nar gisa, pales­ti­nar queer gisa. Ez dugu tes­tu hau idaz­ten gure queer­ta­su­nak bere­zi bihur­tzen ditue­la­ko gure posi­zioak, bai­zik eta, queer gisa bes­te­tuak izan garen modu berean, tak­ti­ka patriar­kal kolo­nia­lei aurre egin behar die­gu­la­ko orain, pales­ti­nar queer gisa are gehia­go alie­na­tu nahi gai­tuz­te­nak. Seku­la­ko aha­le­gi­na egin behar dugu gure hitzak eta ener­giak hemen bil­tze­ko. Gor­putz pales­ti­na­rren gai­ne­ko basa­ke­ria eta sarras­ki une ikus­ga­rri haue­tan —bortxa­ke­tak, tor­tu­rak, lesioak eta muti­la­zioak bar­ne — , gai­xo­tu egi­ten gai­tu dolu­tik eta anto­la­kun­tza­tik des­bi­de­ra­tu behar iza­teak eskae­ra hau egin behar izateko.

Urria­ren 7az geroz­tik, geno­zi­dio aze­le­ra­tu baten leku­ko izan gara Gaza­ko Zerren­dan eta Pales­ti­na­ko leku guz­tie­tan. Geno­zi­dio hori lotsa­ga­be­ki eta publi­ko­ki alda­rri­ka­tu dute hain­bat aldiz Israel­go gober­nu­ki­de eta mili­ta­rrek. Israel­go esta­tuak eta haren alde­koek egin­da­ko izu­ga­rri­ke­ria basa­ti eta hil­tzai­leen tamai­nak gero eta bal­din­tza gogo­rra­goak sor­tzen ditu Pales­ti­nan bizi­rik jarraitzen dute­nen­tzat, egu­ne­ro, edo­non. Basa­ke­ria hau mun­du­ko lide­rren lagun­tza eko­no­mi­ko, mili­tar, diplo­ma­ti­ko eta poli­ti­ko jarrai­tua­ren bidez man­ten­du da, his­to­ri­ko­ki eta gaur egun. Jaso, doku­men­ta­tu eta kon­ta­tu egi­ten ditu­gu erre­gi­men sio­nis­ta­ren hase­rre sun­tsitzai­lea­ren esku­tik azken 75 urtee­tan izan­da­ko ehun­ka sarras­ki katas­tro­fi­ko; Deir Yas­sin eta Tan­tu­ra­ko sarras­kiak (1948), zei­ne­tan oina­rritzen den Israe­len sorre­ra; Kafr Qas­sem-eko sarras­kia (1956); Sabra eta Xati­la­ko sarras­kia (1982), gutxi batzuk baka­rrik aipatzea­ga­tik. Mugi­men­du poli­ti­ko eta sozial askatzai­le batek ere ezin du bizitza­rik eta duin­ta­su­nik lor­tu, bal­din eta Israel­go heriotza-maki­na geno­zi­da­re­kin bat egi­ten badu. Odo­la­ren gai­nean sor­tu zen Israel, eta odo­la­ren bidez man­ten­tzen da.

Une hone­tan, eta urte luzez egin duen iden­ti­ta­te-poli­ti­ka libe­ra­len era­bi­le­ra­re­kin bat eto­rriz, Israe­lek queer gor­putzak balia­tu ditu Pales­ti­na­ri edo­zein babes ema­tea ozto­patze­ko eta koka­le­kuen proiek­tu kolo­nia­la­ri buruz­ko edo­zein kri­ti­ka saihes­te­ko. Israel­da­rrek (poli­ti­ka­riek, era­kun­deek eta «azi­bi­lek») diko­to­mia kolo­nia­lak era­bil­tzen dituz­te pales­ti­na­rren aur­ka­ko era­soak legi­ti­matze­ko, hala nola «zibi­li­za­tua» eta «bar­ba­roa», «giza­kia» eta «ani­ma­lia», eta bes­te bina­ris­mo des­hu­ma­ni­zatzai­le batzuk. Erre­to­ri­ka kolo­nial horren bidez, Men­de­bal­de­ko gober­nuen eta gizar­te libe­ra­len babe­sa lor­tu eta mobi­li­za­tu nahi du Israe­lek, eta, horre­ta­ra­ko, aska­ta­su­na, aniz­ta­su­na eta giza esku­bi­deak erres­pe­tatzen dituen nazio gisa aur­kez­ten du bere burua, zei­na gizar­te «muns­tro» eta «zapal­tzai­le» baten aur­ka borro­katzen ari den. Argi eta gar­bi islatzen dute hori Israel­go Lehen Minis­troa­ren adie­raz­pe­nek: «Borro­ka bat dago argia­ren seme-ala­ben eta ilun­peen seme-ala­ben artean, giza­te­ria­ren eta oiha­ne­ko legea­ren artean».

Adie­raz­pen lotsa­ga­be­ki arra­zis­ta eta geno­zi­da horiek egi­ten dituz­ten bitar­tean, akti­bis­tak isil­tzen, haiei jazar­tzen, atxi­lotzen eta kri­mi­na­li­zatzen ari dira Pales­ti­nan eta nazioar­tean; lan­gi­leak beren lan­pos­tue­ta­tik kale­ratzen ari dira, eta uni­ber­tsi­ta­tee­ta­ko ikas­leak zigor­tzen. Pales­ti­na­re­ki­ko elkar­ta­su­na adie­ra­zi duten nazioar­te­ko ekin­tzai­le femi­nis­tek eta quee­rrek sio­nis­ten era­soei eta jazar­pe­nei egin behar die­te aurre, izan ere, sio­nis­ten ara­be­ra, pales­ti­na­rrek berek «bortxa­tu» egin­go lituz­ke­te eta «burua moztu»ko lie­ke­te Pales­ti­na babes­ten dute­nei, zer eta ema­ku­me eta queer iza­te hutsa­ga­tik. Hala ere, sarri­tan, sio­nis­moak bortxa­ke­ta eta heriotza nahi ditu pre­ses­ki Pales­ti­na­re­kin soli­da­rio diren ema­ku­me zein quee­rren­tzat. Bru­ta­li­za­tu­ta­ko gor­putzen gai­ne­ko fan­ta­sia sio­nis­tek ez gai­tuz­te harritzen, gure larrua­za­lean eta espi­ri­tuan jasan izan ditu­gu eta. Bai­na ez dira inoiz nekatzen beren zital­ke­ria espli­zi­tua puz­ten. Kon­tua are zen­tzu­ga­bea­goa da era horre­ta­ko mar­koak gizar­te pales­ti­na­rra­ren aur­ka erai­kitzen dire­nean; izan ere, leku­kotza, txos­ten eta doku­men­ta­zio uga­ri dago 75 urte­ko oku­pa­zio mili­tar israel­da­rrean pales­ti­na­rrek jasan behar izan duten sexu-indar­ke­ria­ren hari­ra. Esa­te­ra­ko, mila­ka pre­so pales­ti­na­rrek, gizon zein ema­ku­me, sexu-tor­tu­ra eta bortxa­ke­ta jasan dute Israel sor­tu zene­tik gaur egu­ne­ra arte; eta hor dago, hala­ber, Zis­jor­da­nia­ko pales­ti­na­rrek kolo­noen­gan­dik jasotzen duten egu­ne­ro­ko indar­ke­ria gero eta han­dia­goa; pales­ti­nar bahi­tuak tor­tu­ratzen beren burua gra­batzen dituz­ten Israel­go «zibi­len» Tik­To­ke­ko joe­ra; eta Israel­go mili­ta­rrek sare sozia­le­tan argi­ta­ra­tu­ta­ko azke­ne­ko iru­di ika­ra­ga­rriak: sol­da­duek eta kolo­noek gure gor­putze­tan era­gi­ten duten tor­tu­ra eta sexu-abu­sua­ren mai­la https://​www​.moroc​co​world​news​.com/​2​0​2​3​/​1​1​/​3​5​8​6​8​8​/​s​h​o​c​k​i​n​g​-​v​i​d​e​o​s​-​s​h​o​w​-​i​s​r​a​e​l​i​-​s​o​l​d​i​e​r​s​-​t​o​r​t​u​r​i​n​g​-​w​e​s​t​-​b​a​n​k​-​p​a​l​e​s​t​i​n​i​ansdoku­men­tatzen dute horiek denek, gure sexu-orien­ta­zioa eta gene­roa zei­nahi iza­nik ere (Pales­ti­na­ko bizitza­ren gai­ne­ko nagu­si­ta­sun sio­nis­ta­ren par­te sis­te­ma­ti­ko eta estruk­tu­ra­lak dira indar­ke­ria-mota guz­tiak, sexu-indar­ke­ria bar­ne). Eta, hala ere, Israel­go gizar­teak queer­ta­su­na arma gisa era­bil­tzen jarraitzen du gerra eta erre­pre­sio kolo­nia­la jus­ti­fi­katze­ko; haien bon­bak, apartheid hor­mak, pis­to­lak, aiz­toak eta hon­dea­ma­ki­nak selek­ti­boak bali­ra beza­la nor kal­te­tu auke­ratze­ko orduan, sexua­li­ta­tea­ren edo gene­roa­ren araberakoak.

Ez dugu onar­tzen ins­tru­men­ta­li­za­tu ditza­ten gure queer­ta­su­na, gure gor­putzak eta per­tso­na queer gisa jasa­ten dugun indar­ke­ria, zer eta gure komu­ni­ta­teak demo­ni­zatze­ko eta des­hu­ma­ni­zatze­ko, bere­zi­ki ekin­tza inpe­ria­lis­ta eta geno­zi­den zer­bitzu­ra. Ez dugu onar­tzen ezein gizar­te kolo­ni­za­tu­ri huma­ni­ta­tea esleitze­ko para­me­tro bihur dai­te­zen sexua­li­ta­te pales­ti­na­rra eta sexua­li­ta­te diber­tsoen ingu­ruan pales­ti­na­rrek dituz­ten jarre­rak. Bizitza mere­zi dugu giza­kiak gare­la­ko, gure inper­fek­zio uga­rie­kin, eta ez giza­ta­sun libe­ra­la­ren for­ma kolo­nia­le­ta­tik hur­bil ego­tea­ga­tik. Ez ditu­gu onar­tzen tak­ti­ka kolo­nial eta inpe­ria­lis­ta horiek zei­nek, gure queer­ta­su­na aitza­kiatzat har­tu­ta, gure gizar­te­tik alie­na­tu nahi gai­tuz­ten, eta gure gizar­tea gugan­dik alie­na­tu. Zapal­kun­tza-sis­te­ma inter­ko­nek­ta­tuen aur­ka ari gara borro­katzen, tar­tean patriar­ka­tua eta kapi­ta­lis­moa, eta gure autonomia‑, komu­ni­ta­te. eta aska­pen-ametsak gure auto­de­ter­mi­na­zio-nahia­ri lotuak dau­de zeha­ro. Ezin da aska­pen quee­rrik lor­tu kolo­ni­za­zioa­re­kin, eta ezin da elkar­ta­sun quee­rrik bul­tza­tu men­pe­ratzen gai­tuz­ten egi­tu­ra arra­zis­ta, kapi­ta­lis­ta, faxis­ta eta inpe­ria­lis­te­ki­ko itsu geratzen bada.

Dei egi­ten die­gu mun­du oso­ko akti­bis­ta eta tal­de queer eta femi­nis­tei, elkar­ta­su­na adie­raz die­zaio­ten herri pales­ti­na­rra­ri, nahi­taez­ko des­pla­za­men­dua­ren, lur-lapu­rre­ta­ren eta gar­bi­ke­ta etni­koa­ren aur­ka­ko erre­sis­ten­tzian, eta kolo­nia­lis­mo sio­nis­ta­ren aurrean beren lurrak eta etor­ki­zu­na askatze­ko borro­kan. Dei honi ezin zaio eran­tzun soi­lik mani­fes­tue­kin bat egi­nez edo babes-gutu­nak sina­tuz, bai­zik eta Pales­ti­na­ko eta mun­du oso­ko borro­ka deko­lo­nial eta askatzai­lee­kin kon­pro­mi­so akti­boa har­tuz. Gure eskae­ra ezta­bai­dae­zi­nak hona­ko hauek dira:

 • Erre­fu­sa­tu Israel finan­tza­zea­ri, uko egin Israel­go era­kun­de guz­tie­kin lan­ki­detzan aritzea­ri eta bat egin BDZ mugi­men­dua­re­kin.
 • Gre­ba: Isi­lean edo publi­ko­ki, uka­tu zure esku­lan esplo­ta­tua pales­ti­na­rren akti­bis­moa isi­la­raz­te­ko edo kolo­ni­za­zio mili­ta­rra eta geno­zi­dioa finan­tzatze­ko eta babes­te­ko erabiltzea.
 • Egin eza­zu hain­bat hamar­ka­da­tan queer anti­ko­lo­nia­lis­tek egin­da­koa: berres­ku­ra­tu narra­ti­ba eta eza­rri elka­rriz­ke­ta­ren ter­mi­noak, orain­goan Pales­ti­na­ri buruz. Pales­ti­nan ger­tatzen ari dena geno­zi­dioa da. Israel koka­le­ku-kolo­nia bat da. Pales­ti­na­rrak mili­tar­ki oku­pa­tu­ta­ko eta kolo­ni­za­tu­ta­ko gizar­tea dira. Nazioar­te­ko zuzen­bi­dea­ren ara­be­ra, Israe­lek ez du esku­bi­de­rik oku­patzen duen biz­tan­le­ria­ren­gan­dik «defen­datze­ko», eta pales­ti­na­rrek, berriz, oku­pa­zioa­ren aur­ka erre­sis­titze­ko esku­bi­dea dute. Su-ete­na exijitzea da Israe­li giza­te­ria­ren aur­ka­ko kri­me­nen eran­tzu­ki­zu­na lepo­ratze­ko lehen urrat­sa. Hala­ber, Gaza­ko setioa amaitzea eta koka­le­ku-kolo­nia sio­nis­ta desegi­tea eska­tu behar dugu.
 • Jar zai­tez harre­ma­ne­tan zure toki­ko ordez­ka­rie­kin eta pre­sioa egin, geno­zi­dioa finan­tza­tu ez deza­ten eta Israe­li ema­ten dio­ten lagun­tza mili­tar, diplo­ma­ti­ko eta poli­ti­koa­ri amaie­ra eman die­zaio­ten. Argi eta gar­bi hitz egin Pales­ti­na­re­ki­ko elkar­ta­su­na­ren eten­ga­be­ko kri­mi­na­li­za­zio kon­pli­zea­ren aur­ka, bai eta Euro­pa­ko anti­se­mi­tis­moak ahots pales­ti­nar eta arra­zia­li­za­tuen gai­nean egi­ten duen proiek­zio kolo­nial eta isla­mo­fo­boa­ren aur­ka ere, bere­zi­ki Fran­tzian, Erre­su­ma Batuan, Esta­tu Batue­tan eta Ale­ma­nian ikus­ten ari gare­na. Erre­su­ma Batu­ra­ko plan­ti­lla; AEB.
 • Kale nagu­siak blo­kea­tu. Eserialdi/​kontzentrazioak anto­la­tu metro edo tren-gel­to­ki garran­tzitsue­ne­tan. Mer­ka­ta­ritza-flu­xua eten. Kon­pla­zen­tzia ez da auke­ra baka­rra.

Gu, pales­ti­nar quee­rrak, gure gizar­tea­ren zati inte­gra­la gara, eta zera jaki­na­raz­ten dizue­gu: Jeru­sa­lem­go kale­zu­lo izu­ga­rri mili­ta­ri­za­tue­ta­tik Huwa­ra­ko lur kis­ka­lie­ta­raino, Jaf­fa­ko kale biji­la­tue­ta­tik iga­roz eta Gaza­ko setio-harre­siak zehar­ka­tuz, ibai­tik itsa­so­raino, Pales­ti­na libre da izango.

Guk, sinatzai­leok, pales­ti­na­rrak eta alia­tuak, Pales­ti­na­ko Queer-en Eskae­ra Askatzai­lea zabal­tzen dugu.

Eskae­ra­ren itu­rria: https://​queer​sin​pa​les​ti​ne​.noblogs​.org/​p​a​l​e​s​t​i​n​a​k​o​-​q​u​e​e​r​-​e​n​-​e​s​k​a​e​r​a​-​a​s​k​a​t​z​a​i​l​e​-​b​at/

[ES]

Escri­bi­mos esto como tra­ba­ja­do­res, estu­dian­tes, agri­cul­to­res, adres – como pales­ti­nes, como pales­ti­nes queer. Escri­bi­mos esto no por­que nues­tra disi­den­cia de géne­ro haga que nues­tra posi­ción sea excep­cio­nal, sino por­que, de la mis­ma mane­ra hemos sido mar­gi­na­des como queers, y aho­ra nos enfren­ta­mos a tác­ti­cas colo­nia­les y patriar­ca­les que bus­can alie­nar­nos aún más como pales­ti­nes queers. Reu­nir aquí nues­tras pala­bras y ener­gías requie­re un esfuer­zo enor­me. Nos enfer­ma que, en medio de estos momen­tos de espec­ta­cu­lar bru­ta­li­dad y car­ni­ce­ría sobre les cuer­pos pales­ti­nes, inclu­yen­do vio­la­cio­nes, tor­tu­ras, lesio­nes y muti­la­cio­nes, se nos des­víe del due­lo y la orga­ni­za­ción para tener que hacer esta demanda.

Des­de el 7 de octu­bre esta­mos pre­sen­cian­do un geno­ci­dio ace­le­ra­do en la Fran­ja de Gaza y en todas par­tes de Pales­ti­na. Un geno­ci­dio pro­cla­ma­do des­ca­ra­da y públi­ca­men­te en nume­ro­sas oca­sio­nes por par­te de figu­ras guber­na­men­ta­les y mili­ta­res israe­líes. La bru­ta­li­dad y la mag­ni­tud letal de las atro­ci­da­des come­ti­das por el Esta­do israe­lí y sus par­ti­da­ries, pro­du­cen con­di­cio­nes cada vez más angus­tio­sas para quie­nes siguen vivas en Pales­ti­na, cada día, en todas par­tes. Esta bru­ta­li­dad se ha man­te­ni­do gra­cias al con­ti­nuo apo­yo eco­nó­mi­co, mili­tar, diplo­má­ti­co y polí­ti­co de les líde­res mun­dia­les, his­tó­ri­ca­men­te y en la actua­li­dad. Cons­ta­ta­mos, docu­men­ta­mos y narra­mos los cien­tos de masa­cres catas­tró­fi­cas de los últi­mos 75 años a manos de la ira ani­qui­la­do­ra del régi­men sio­nis­ta; des­de Deir Yas­sin a la Masa­cre de Tan­tu­ra (1948) sobre la que se basa la fun­da­ción de Israel, pasan­do por la Masa­cre de Kafr Qas­sem (1956) o Sabra y Sha­ti­la (1982), y esto por nom­brar solo algu­nas. Nin­gún movi­mien­to polí­ti­co y social libe­ra­dor pue­de alcan­zar la vida y la dig­ni­dad si se ali­nea con la máqui­na de muer­te geno­ci­da de Israel. Israel se fun­da sobre san­gre y se man­tie­ne a par­tir de la muerte.

En estos momen­tos, y en con­so­nan­cia con su lar­ga explo­ta­ción de las polí­ti­cas de iden­ti­dad, Israel ha ins­tru­men­ta­li­za­do les cuer­pos queer para neu­tra­li­zar cual­quier apo­yo a Pales­ti­na y cual­quier crí­ti­ca a su pro­yec­to colo­nial de asen­ta­mien­tos. Los israe­líes (polí­ti­cos, orga­ni­za­cio­nes y «civi­les») usan dico­to­mías colo­nia­les como «civi­li­za­do» y «bár­ba­ro», «humano» y «ani­mal» y otros bina­ris­mos des­hu­ma­ni­za­do­res como dis­cur­so para legi­ti­mar los ata­ques con­tra las per­so­nas pales­ti­nas. Con esta retó­ri­ca colo­nial , Israel bus­ca reca­bar y movi­li­zar el apo­yo de los gobier­nos occi­den­ta­les y las socie­da­des libe­ra­les pre­sen­tán­do­se como una nación que «res­pe­ta la liber­tad, la diver­si­dad y los dere­chos huma­nos, y que lucha con­tra una socie­dad «mons­truo­sa» y opre­so­ra». Esto que­dó cla­ra­men­te plas­ma­do en la decla­ra­ción del Pri­mer Minis­tro de Israel, don­de afir­mó: «Hay una lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinie­blas, entre la huma­ni­dad y la ley de la selva».

Mien­tras que estas decla­ra­cio­nes des­ca­ra­da­men­te geno­ci­das y racis­tas suce­den, se silen­cia, aco­sa, detie­necri­mi­na­li­za a acti­vis­tes en Pales­ti­na e inter­na­cio­nal­men­te; se des­pi­de a tra­ba­ja­do­res de sus pues­tos de tra­ba­jo; y se sus­pen­de a estu­dian­tes de las uni­ver­si­da­des. Les acti­vis­tas femi­nis­tas y queer inter­na­cio­na­les en soli­da­ri­dad con Pales­ti­na se enfren­tan a ata­ques y aco­so por par­te de sio­nis­tas, bajo la pre­mi­sa de que quie­nes apo­yan a Pales­ti­na serían «vio­la­das» y «deca­pi­ta­das» por les pales­ti­nes por el mero hecho de ser muje­res y queer. Sin embar­go, la mayo­ría de las veces, es pre­ci­sa­men­te la vio­la­ción y la muer­te lo que el sio­nis­mo desea para las muje­res y les queer que se soli­da­ri­zan con Pales­ti­na. Las fan­ta­sías sio­nis­tas sobre cuer­pos bru­ta­li­za­dos no nos sor­pren­den, pues hemos expe­ri­men­ta­do su mani­fes­ta­ción real sobre nues­tra piel y nues­tro espí­ri­tu. Y aún así nun­ca se can­san de exa­ge­rar en su viru­len­cia explí­ci­ta. Resul­ta aún más absur­do cuan­do se cons­tru­yen este tipo de encua­dres con­tra la socie­dad pales­ti­na a la luz de los innu­me­ra­bles tes­ti­mo­nios, infor­mes y docu­men­ta­cio­nes de la vio­len­cia sexual a la que se han enfren­ta­do les pales­ti­nes a lo lar­go de los 75 años de ocu­pa­ción mili­tar israe­lí. Des­de les millo­nes de pri­sio­ne­res pales­ti­nes, hom­bres y muje­res, some­ti­dos a tor­tu­ra sexual y vio­la­ción des­de la crea­ción de Israel has­ta nues­tros días, pasan­do por la vio­len­cia dia­ria y cre­cien­te de les colo­nes con­tra les pales­ti­nes en Cis­jor­da­nia, has­ta les «civi­les» israe­líes que se gra­ban a sí mis­mes tor­tu­ran­do a pales­ti­nes secues­tra­des como ten­den­cia en Tik­Tok, y las más recien­tes y estre­me­ce­do­ras imá­ge­nes publi­ca­das en las redes socia­les por sol­da­des israe­líes que docu­men­tan el gra­do de tor­tu­ra y abu­so sexual que sol­da­des y colo­nes inflin­gen sobre nues­tres cuer­pos. Inde­pen­dien­te­men­te de nues­tra orien­ta­ción sexual y géne­ro: todas las for­mas de vio­len­cia, inclui­da la vio­len­cia sexual, for­man par­te sis­te­má­ti­ca y estruc­tu­ral de la domi­na­ción sio­nis­ta sobre la vida pales­ti­na. Y, sin embar­go, la socie­dad israe­lí sigue usan­do como arma lo queer para jus­ti­fi­car la gue­rra y la repre­sión colo­nial, como si sus bom­bas, muros de apartheid, pis­to­las, cuchi­llos y exca­va­do­ras fue­ran selec­ti­vos a la hora de ele­gir a quién dañar en fun­ción de su orien­ta­ción sexual o de género.

Recha­za­mos la ins­tru­men­ta­li­za­ción de nues­tra disi­den­cia de géne­ro, nues­tres cuer­pos y la vio­len­cia a la que nos enfren­ta­mos como per­so­nas queer, para demo­ni­zar y des­hu­ma­ni­zar a nues­tras comu­ni­da­des, espe­cial­men­te al ser­vi­cio de actos impe­ria­lis­tas y geno­ci­das. Nos nega­mos a que la sexua­li­dad pales­ti­na y las posi­cio­nes pales­ti­nas hacia las diver­sas sexua­li­da­des se con­vier­tan en pará­me­tros para asig­nar huma­ni­dad a cual­quier socie­dad colo­ni­za­da. Mere­ce­mos la vida por­que somos huma­nos, con la mul­ti­tud de nues­tras imper­fec­cio­nes, y no por nues­tra pro­xi­mi­dad a modos colo­nia­les de huma­ni­dad libe­ral. Recha­za­mos las tác­ti­cas colo­nia­les e impe­ria­lis­tas que pre­ten­den alie­nar­nos de nues­tra pro­pia socie­dad y alie­nar a nues­tra socie­dad de noso­tres, sobre la base de nues­tra queer­dad. Lucha­mos con­tra sis­te­mas de opre­sión inter­co­nec­ta­dos, inclui­dos el patriar­ca­do y el capi­ta­lis­mo. Nues­tros sue­ños de auto­no­mía, comu­ni­dad y libe­ra­ción están intrín­se­ca­men­te liga­dos a nues­tro deseo de auto­de­ter­mi­na­ción. Por eso, nin­gu­na libe­ra­ción queer pue­de lograr­se con la colo­ni­za­ción, y nin­gu­na soli­da­ri­dad queer pue­de fomen­tar­se si per­ma­ne­ce cie­ga a las estruc­tu­ras racia­les, capi­ta­lis­tas, fas­cis­tas e impe­ria­les que nos dominan.

Hace­mos un lla­ma­do a les acti­vis­tas y gru­pos femi­nis­tas y queer de todo el mun­do para que se soli­da­ri­cen con el pue­blo pales­tino en su resis­ten­cia al des­pla­za­mien­to for­zo­so, al robo de tie­rras y a la lim­pie­za étni­ca, y en su lucha por la libe­ra­ción de sus tie­rras y su futu­ro ante el colo­nia­lis­mo sio­nis­ta. Este lla­ma­do no pue­de res­pon­der­se úni­ca­men­te com­par­tien­do este mani­fies­to o fir­man­do car­tas de apo­yo, sino median­te un com­pro­mi­so acti­vo con las luchas deco­lo­nia­les y libe­ra­do­ras en Pales­ti­na y en todo el mun­do. Nues­tras deman­das indis­cu­ti­bles son las siguientes:

 • Recha­za la finan­cia­ción israe­lí, nié­ga­te a cola­bo­rar con todas las ins­ti­tu­cio­nes israe­líes y úne­te al movi­mien­to BDS.
 • Huel­ga: En silen­cio o públi­ca­men­te, recha­za que tu mano de obra se uti­li­ce para silen­ciar el acti­vis­mo pales­tino o para finan­ciar, apo­yar y res­pal­dar la colo­ni­za­ción mili­tar y el genocidio.
 • Haz lo que les queers anti­co­lo­nia­lis­tes han hecho duran­te déca­das, recu­pe­ra la narra­ti­va y esta­ble­ce los tér­mi­nos de la con­ver­sa­ción, esta vez sobre Pales­ti­na. Lo que está ocu­rrien­do en Pales­ti­na es un Geno­ci­dio. Israel es una colo­nia de asen­ta­mien­to. Les pales­ti­nes son una socie­dad mili­tar­men­te ocu­pa­da y colo­ni­za­da. Según el dere­cho inter­na­cio­nal, Israel no tie­ne dere­cho a «defen­der­se» de la pobla­ción que ocu­pa, mien­tras que les pales­ti­nes tie­nen dere­cho a resis­tir con­tra su ocu­pa­ción. Exi­gir el alto el fue­go es el pri­mer paso para res­pon­sa­bi­li­zar a Israel de sus crí­me­nes con­tra la huma­ni­dad. Tam­bién debe­mos exi­gir el fin del ase­dio a Gaza y el des­man­te­la­mien­to de la colo­nia de asen­ta­mien­to sionista.
 • Pon­te en con­tac­to con tus repre­sen­tan­tes loca­les para pre­sio­nar­les a que des­fi­nan­cien el geno­ci­dio y pon­gan fin a su apo­yo mili­tar, diplo­má­ti­co y polí­ti­co a Israel. Alza la voz con­tra la per­ma­nen­te cri­mi­na­li­za­ción de la soli­da­ri­dad con Pales­ti­na y la pro­yec­ción colo­nial e isla­mo­fó­bi­ca del Anti­se­mi­tis­mo Euro­peo sobre las voces pales­ti­nas y racia­li­za­das, como esta­mos pre­sen­cian­do espe­cial­men­te en Fran­cia, Rei­no Uni­do, Esta­dos Uni­dos y Ale­ma­nia. Plan­ti­lla para Rei­no Uni­do; EEUU.
 • Blo­quea las calles prin­ci­pa­les. Orga­ni­za una sentada/​con­cen­tra­ción en las esta­cio­nes de metro o tren más impor­tan­tes. Inte­rrum­pe el flu­jo comer­cial. La com­pla­cen­cia es una elec­ción.
 • Noso­tres, les pales­ti­nes queer, somos una par­te inte­gral de nues­tra socie­dad, y les infor­ma­mos que: des­de los calle­jo­nes alta­men­te mili­ta­ri­za­dos de Jeru­sa­lén has­ta las tie­rras abra­sa­das de Huwa­ra, pasan­do por las calles vigi­la­das de Jaf­fa y atra­ve­san­do los muros de ase­dio de Gaza, Pales­ti­na será libre, des­de el río has­ta el mar.

Noso­tres, les fir­man­tes, pales­ti­nes y alia­des, ampli­fi­ca­mos la Deman­da Libe­ra­do­ra de les Queers en Pales­ti­na. Aquí pue­den ver la lis­ta actua­li­za­da de firmantes.

Fuen­te: https://​queer​sin​pa​les​ti​ne​.noblogs​.org/​e​s​p​a​n​ol/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *