Urte guz­ti hauek eta gero, pena eta harro­ta­sun haun­diz, gure jar­du­na ete­tea era­ba­ki dugu. Eske­rrik asko bihotz bihotzez…

Urte guz­ti hauek eta gero, pena eta harro­ta­sun haun­diz, gure jar­du­na ete­tea era­ba­ki dugu. Eske­rrik asko bihotz bihotzez bidean aur­ki­tu dugun lagun eta era­gi­le guz­tiei! Kalee­tan iku­si­ko dugu elkar! Borro­kak darrai! _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​Des­pues de todos estos años, con pena y orgu­llo, hemos deci­di­do cesar nues­tra acti­vi­dad. Gra­cias a todas las per­so­nas y colec­ti­vos con las que hemos compartido […]

1855eko uztai­la­ren 2 piz­tu zen Cata­lun­ya­ko lehe­nen­go gre­ba oro­ko­rra, Esta­tu espai­niar mai­lan lehen­go gre­ba oro­ko­rra ere …

1855eko uztai­la­ren 2 piz­tu zen Cata­lun­ya­ko lehe­nen­go gre­ba oro­ko­rra, Esta­tu espai­niar mai­lan lehen­go gre­ba oro­ko­rra ere izan zen. «Elkar­tu ala hil» lelo­pean Cata­lun­ya­ko indus­tria gune garran­tzitsue­netako 100.000 lan­gi­lek gre­ba egin zuten. Cata­lun­ya gara­pen indus­trial betean zegoen. Indus­tria­li­za­zio… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

Leo­nard Pel­tie­rrek, sioux tri­bue­ta­ko kideak eta Mugi­men­du Indio Ame­ri­ka­rre­ko mili­tan­te­ak, 45 urte dara­matza pre­so. 1975e

Leo­nard Pel­tie­rrek, sioux tri­bue­ta­ko kideak eta Mugi­men­du Indio Ame­ri­ka­rre­ko mili­tan­te­ak, 45 urte dara­matza pre­so. 1975eko ekai­na­ren 26an hasi zen haren jazar­pe­na poli­zia erre­ser­ba batean sar­tu zenean komu­ni­ta­te india­rre­ko kide bat atxi­lotze­ra. Mugi­men­du Indio Ame­ri­ka­rra­re­kin amaitze­ko, eta,… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

1976ko ekai­na­ren 16an, 10.000 ingu­ru ikas­le hegoa­fri­kar bil­du ziren Sowe­to­ko barru­tian, Johan­nes­bur­go kan­poal­dean. Apart…

1976ko ekai­na­ren 16an, 10.000 ingu­ru ikas­le hegoa­fri­kar bil­du ziren Sowe­to­ko barru­tian, Johan­nes­bur­go kan­poal­dean. Aparthei­da­ren kon­tra­ko martxa baten par­te har­tu eta Ban­tu Hez­kun­tza­ren legea apli­katzea­ren aur­ka pro­tes­ta egi­tea zen hel­bu­rua. Ban­tu Hez­kun­tza­ren legeak hona­koak inpo­satzen ziz­kien:… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

1979ko ekai­na­ren 10ean, Ore­re­tan, Espai­nia­ko poli­zia nazio­nal batek, Vicen­te Badi­llo “Fran­cis” mari­ka tra­bes­tia tiro bat…

1979ko ekai­na­ren 10ean, Ore­re­tan, Espai­nia­ko poli­zia nazio­nal batek, Vicen­te Badi­llo “Fran­cis” mari­ka tra­bes­tia tiro batez hil zuen 32 urte zitue­la. Fran­cis, Ala­kan­te­ko herri txi­ki baten jaioa zen, bai­na oso gaz­te­ta­tik Eus­kal Herri­ra eto­rri zen bizitze­ra, Ore­re­ta­ra zehaz­ki. Oar­soal­de­ko… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

1979ko ekai­na­ren 3an, Tude­lan, Gladys del Estal, mili­tan­te eko­lo­gis­ta, buruan tiro bat jota hil zuten. Ese­rial­di baketsu…

1979ko ekai­na­ren 3an, Tude­lan, Gladys del Estal, mili­tan­te eko­lo­gis­ta, buruan tiro bat jota hil zuten. Ese­rial­di baketsu baten par­te har­tzen ari zen Nazioar­te­ko Ener­gia Nuklea­rra­ren Aur­ka­ko Egu­nean. Harris­bur­ge­ko istri­pua­ren ondo­ren dei­tu zuten egun hura. José Mar­tí­nez Salas guar­dia zibi­lak hil zuen… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

1982ko maiatza­ren 30ean Esta­tu espai­nia­rra Alian­tza Atlan­ti­koan sar­tu zen, NATOn. Artean Leo­pol­do Cal­vo Sote­lo zen Estat…

1982ko maiatza­ren 30ean Esta­tu espai­nia­rra Alian­tza Atlan­ti­koan sar­tu zen, NATOn. Artean Leo­pol­do Cal­vo Sote­lo zen Esta­tu espai­nia­rre­ko gober­nu­bu­ru. Zor­tzi hila­be­te lehe­na­go Teje­ro­ren guar­dia zibi­len kanoi­pe­tan egon­da­ko dipu­tatu ber­be­rek har­tu zuten NATOn sar­tze­ko era­ba­kia. Fran­ko­ren dik­ta­du­ra… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

Monar­kia­ren biga­rren gober­nu­ko «Amnis­tia­ren ingu­ru­ko» 1976ko dekre­tuak eta 1977ko «gra­zia neu­rrie­nak» pre­so politikoen …

Monar­kia­ren biga­rren gober­nu­ko «Amnis­tia­ren ingu­ru­ko» 1976ko dekre­tuak eta 1977ko «gra­zia neu­rrie­nak» pre­so poli­ti­koen zati han­di bat kan­poan utzi zuten. Horre­la, 30 bat eus­kal pre­so poli­ti­ko kar­tze­lan utzi zituz­ten. Maiatza­ren 8tik 15era amnis­tia­ren alde­ko biga­rren astea anto­la­tu zen. Lehe­nen­go… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

Ver KLASE ELKARTASUNAK EUTSIKO GAITU! Auzoe­ta­tik Piz­tu Bilbo!

Maiatza­ren lehen hone­tan, KLASE BORROKA gure terri­to­rio eta auzoe­ta­tik egi­tea inoiz baino beha­rrez­koa­goa dela alda­rri­ka­tu nahi dugu. Kla­se elkar­ta­su­nak eutsi­ko gai­tue­la­ko, anto­la­tu gai­te­zen eta borro­ka­tu deza­gun! «Horre­gai­tik argi utzi nahi die­gu ez gau­de­la haien ontzi berean. Ez gau­de­la gure… Itu­rria /​Ori­gen

Guretzat, Maitzak 1 egu­ne­ro da #Maiatzak1 #1Mayo #M1 #Gora­Lan­gi­leon­Bo­rro­ka #M1Langileontzat #M1Egin #Maiatzak1Egin M…

Guretzat, Maitzak 1 egu­ne­ro da #Maiatzak1 #1Mayo #M1 #Gora­Lan­gi­leon­Borro­ka #M1Langileontzat #M1Egin #Maiatzak1Egin Maiatzak 1 Eus­kal Herria 1 Mai, Mayo, Maig, Maio, May, Maio, Май, Mag­gio, Maj Para noso­tros, 1 de Mayo es 1 todos los días #Maiatzak1 #1Mayo #M1 #Gora­Lan­gi­leon­Bo­rro­ka #M1Langileontzat #M1Egin #Maiatzak1Egin 1 de mayo Eus­kal Herria 1 Nun­ca, Mayo, Maig, Maio, May, Maio, Maj, Maj Maj Itu­rria /​Ori­gen