M1 egin!

Mili­tan­te komu­nis­ta eta femi­nis­ta izan zen Ale­xan­dra Kollon­tai. Lehe­nen­go Mun­du Gerra­ren kon­tra ari­tu zen bere izae­ra in…

Mili­tan­te komu­nis­ta eta femi­nis­ta izan zen Ale­xan­dra Kollon­tai. Lehe­nen­go Mun­du Gerra­ren kon­tra ari­tu zen bere izae­ra inpe­ria­lis­ta dela eta. Iraul­tza Boltxe­bi­kean amai­tu­ko zen borro­kal­dian zehar Petro­gra­do­ko Sobie­te­ko kide hau­ta­tu zuten. 1917an alder­di boltxe­bi­kea­ren Batzor­de Nagu­si­ko kide hau­ta­tu zuten. Leni­ne­kin bat egin zuen eta urri­ko intsu­rrek­zioa­ren, Negu­ko Jau­re­gia har­tzea­ren eta sobie­tei

M1 egin!

Hain­bat arra­zoik piz­tu zuten mal­ga­xe herria­ren asmo inde­pen­den­tis­ta eta bul­tza­tu zuten matxi­na­da leher­tzea. Bate­tik, Big…

Hain­bat arra­zoik piz­tu zuten mal­ga­xe herria­ren asmo inde­pen­den­tis­ta eta bul­tza­tu zuten matxi­na­da leher­tzea. Bate­tik, Biga­rren Mun­du Gerran arma­da fran­tse­sean engaia­tu­ta­ko mal­ga­xeak etxe­ra buel­tan ziren. Bes­te­tik, mugi­men­du aber­tza­leak borro­kan zeu­den eta elkar­te sekre­tuak ere mugi­men­duak egi­ten ari ziren. Gai­ne­ra, popu­la­zio indi­ge­na­ren bizi bal­din­tzak era­bat eska­sak ziren. 1947ko martxoa­ren 29an leher­tu zen

M1 egin!

1978ko martxoa­ren 23an Ses­tao­ko Babcock&Wilcox-eko lan­gi­leek lan­te­gia oku­pa­tu zuten. Hor­ni­du­ra onda­su­ne­tan zen­tra­tu­tak…

1978ko martxoa­ren 23an Ses­tao­ko Babcock&Wilcox-eko lan­gi­leek lan­te­gia oku­pa­tu zuten. Hor­ni­du­ra onda­su­ne­tan zen­tra­tu­ta­ko lan­te­gia zen, eta 1918. urtean zabal­du zene­tik, Ezke­rral­de­ko indus­tria ehu­na­ren par­te garran­tzitsua izan zen mul­ti­na­zio­nal esta­tu­ba­tua­rra. 1972tik aurre­ra enpre­sa­ren egoe­ra oker­tzen hasi zen. Hona­ko fak­to­reek erraz­tu zuten pro­ze­sua: finan­tza ara­zo partxea­tuek, pla­ni­fi­ka­zio fal­tak eta jar­due­ra­ren espe­zia­li­za­zio era­ba­te­koa. Gai­ne­ra,

M1 egin!

Marie­lle Fran­co, Sozia­lis­moa eta Aska­ta­su­na Alder­di­ko (PSOL) zine­gotzia Rio de Janei­ron, 2018ko martxoa­ren 14an hil zute…

Marie­lle Fran­co, Sozia­lis­moa eta Aska­ta­su­na Alder­di­ko (PSOL) zine­gotzia Rio de Janei­ron, 2018ko martxoa­ren 14an hil zuten. Itxu­ra guz­tien ara­be­ra, kri­men poli­ti­koa izan zen. Hil­ke­ta aurre­ra era­man zute­nak goi mai­la­ko tiratzai­leak ziren; exeku­zioa izan zela ez dago zalan­tza­rik; eta, ziur aski, gorro­to kri­me­na izan zen. Fran­co eza­gun bihur­tu zen Giza Esku­bi­deen

M1 egin!

1976ko martxoa­ren 3an poli­zia arma­tu espai­no­lak 5 lan­gi­le hil zituen Gas­tei­zen gre­ba oro­ko­rra­ren tes­tuin­gu­ruan. 1976ko …

1976ko martxoa­ren 3an poli­zia arma­tu espai­no­lak 5 lan­gi­le hil zituen Gas­tei­zen gre­ba oro­ko­rra­ren tes­tuin­gu­ruan. 1976ko urta­rri­la­ren 9an 6.000 lan­gi­le ingu­ruk haien lan-egoe­­ra hobetze­ko gre­ba hasi zuten. For­jas Ala­ve­sas enpre­san sor­tu zen pro­tes­ta, bai­na den­bo­rak aurre­ra egin aha­la, Gas­teiz oso­ko enpre­se­ta­ra zabal­du zen. Martxoa­ren 3an, hiru­ga­rren gre­ba oro­ko­rre­ra dei­tu zuten. Aurre­ko gre­ba

M1 egin!

Pro­cla­ma­ción RASD | POR UN SAHARA LIBRE .org – PUSL

RAS­Da­ren alda­rri­ka­pe­na 1976ko otsai­la­ren 27an Saha­ra­ko Erre­pu­bli­ka Ara­biar Demo­kra­ti­koa alda­rri­ka­tu zen (RASD gaz­te­le­raz­ko siglen ara­be­ra). 80 Esta­tu baino gehia­gok erre­ko­no­zi­men­dua eman dio eta Afri­kar Bata­su­ne­ko kide da. Fron­te Poli­sa­rioa 1973ko maiatza­ren 10ean sor­tu zen Saha­ra­ren aska­ta­su­na lor­tze­ko asmoz. 1968an era­tu­ta­ko Saha­ra­ren Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua era­kun­de poli­­ti­­ko-arma­­tua­­ren oinor­de­ko izan zen. 1970ean matxi­na­da

M1 egin!

1990eko otsai­la­ren 11an ate­ra zen espetxe­tik Rolih­la­la Nel­son Man­de­la Afri­ka­ko Kon­gre­su Nazio­na­le­ko (ANC) bes­te buru­za­gi…

1990eko otsai­la­ren 11an ate­ra zen espetxe­tik Rolih­la­la Nel­son Man­de­la Afri­ka­ko Kon­gre­su Nazio­na­le­ko (ANC) bes­te buru­za­gi batzue­kin bate­ra. 27 urte baino gehia­go pasa­tu zituen kar­tze­lan. 1940eko hamar­ka­dan ANCe­ko gaz­te­ria sor­tu zuen. Sinetsi­ta zegoen bide ez bio­len­toen bidez apart­hei­da­ren sis­te­ma ez zute­la ordez­ka­tu­ko. Hori dela eta, 50eko hamar­ka­da erdial­de­tik aurre­ra alder­di­ko buru­za­giak

M1 egin!

XIX. men­dean poten­tzia kolo­ni­zatzai­leen intere­sek elkar topa­tu zuten Afri­kan. Beraien hel­bu­ru baka­rra Afri­ka­ko balia­bi­de…

XIX. men­dean poten­tzia kolo­ni­zatzai­leen intere­sek elkar topa­tu zuten Afri­kan. Beraien hel­bu­ru baka­rra Afri­ka­ko balia­bi­de natu­ra­lak era­bat ustiatzea zen. 1956an Ango­la­ko Herri Aska­pen Mugi­men­dua (MPLA, por­tu­ge­raz­ko siglen ara­be­ra) sor­tu zen Agos­tin­ho Neto­ren ingu­ruan. Lerra­tu Gabe­ko Herrial­deen Mugi­men­dua­ren eta Afri­ka­ko Bata­su­ne­ra­ko Era­kun­dea­ren babe­sa jaso zuen MPLAk. Aurre­ra­go Kubak eta SEBSk lagun­du­ko zuten.

M1 egin!

1909ko urta­rri­la­ren 28an AEB­ko oku­pa­zioa amai­tu zen Kuban. Otsai­la­ren 1ean tro­pa yan­kiak irla­tik alde egi­ten hasi ziren …

1909ko urta­rri­la­ren 28an AEB­ko oku­pa­zioa amai­tu zen Kuban. Otsai­la­ren 1ean tro­pa yan­kiak irla­tik alde egi­ten hasi ziren eta api­ri­la­ren 1ean azke­ne­ko tro­pek han­ka egin zuten. Hala ere, Guan­ta­na­mo AEBn men­pe gera­tu zen gaur­daino. AEBk itsa­­so­n­tzi-basea jarri zuten 1903ko ekai­na­ren 2an Guan­ta­na­mon haren koka­pen estra­te­gi­koa­ga­tik eta Itsa­son­tzi Esta­zioe­ta­ra­ko Alo­kai­ruen Hitzar­me­na balia­tu­ta.

M1 egin!

1941eko ekai­na­ren 22an Ale­ma­niak Sobie­tar Bata­su­na inba­di­tu zuen. 1941eko aben­du­ra­ko argi zegoen gerra­ren nora­bi­dea ez z…

1941eko ekai­na­ren 22an Ale­ma­niak Sobie­tar Bata­su­na inba­di­tu zuen. 1941eko aben­du­ra­ko argi zegoen gerra­ren nora­bi­dea ez zela Ale­ma­nia­ko Agin­te Nagu­siak buruan zeu­ka­na. Izan ere, Lenin­gra­dok eta Sebas­to­po­lek erre­sis­ten­tzian jarraitzen zuten ipar eta hegoal­dean, hurre­nez hurren. Horrek Mos­ku­ren kon­tra­ko ofen­tsi­ba eten­da utzi zuen. 1941eko uztai­la­ren 10ean Lenin­gra­do­ko defen­tsa­ri ekin zio­ten. Hiri­ko biz­tan­leek