M1 egin!

1982ko maiatza­ren 30ean Esta­tu espai­nia­rra Alian­tza Atlan­ti­koan sar­tu zen, NATOn. Artean Leo­pol­do Cal­vo Sote­lo zen Estat…

1982ko maiatza­ren 30ean Esta­tu espai­nia­rra Alian­tza Atlan­ti­koan sar­tu zen, NATOn. Artean Leo­pol­do Cal­vo Sote­lo zen Esta­tu espai­nia­rre­ko gober­nu­bu­ru. Zor­tzi hila­be­te lehe­na­go Teje­ro­ren guar­dia zibi­len kanoi­pe­tan egon­da­ko dipu­tatu ber­be­rek har­tu zuten NATOn sar­tze­ko era­ba­kia. Fran­ko­ren dik­ta­du­ra… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

M1 egin!

Monar­kia­ren biga­rren gober­nu­ko «Amnis­tia­ren ingu­ru­ko» 1976ko dekre­tuak eta 1977ko «gra­zia neu­rrie­nak» pre­so poli­ti­koen …

Monar­kia­ren biga­rren gober­nu­ko «Amnis­tia­ren ingu­ru­ko» 1976ko dekre­tuak eta 1977ko «gra­zia neu­rrie­nak» pre­so poli­ti­koen zati han­di bat kan­poan utzi zuten. Horre­la, 30 bat eus­kal pre­so poli­ti­ko kar­tze­lan utzi zituz­ten. Maiatza­ren 8tik 15era amnis­tia­ren alde­ko biga­rren astea anto­la­tu zen. Lehe­nen­go… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

M1 egin!

Ver KLASE ELKARTASUNAK EUTSIKO GAITU! Auzoe­ta­tik Piz­tu Bil­bo!

Maiatza­ren lehen hone­tan, KLASE BORROKA gure terri­to­rio eta auzoe­ta­tik egi­tea inoiz baino beha­rrez­koa­goa dela alda­rri­ka­tu nahi dugu. Kla­se elkar­ta­su­nak eutsi­ko gai­tue­la­ko, anto­la­tu gai­te­zen eta borro­ka­tu deza­gun! «Horre­gai­tik argi utzi nahi die­gu ez gau­de­la haien ontzi berean. Ez gau­de­la gure… Itu­rria /​Ori­gen

M1 egin!

Guretzat, Maitzak 1 egu­ne­ro da #Maiatzak1 #1Mayo #M1 #Gora­Lan­gi­leon­Bo­rro­ka #M1Langileontzat #M1Egin #Maiatzak1Egin M…

Guretzat, Maitzak 1 egu­ne­ro da #Maiatzak1 #1Mayo #M1 #Gora­Lan­gi­leon­Borro­ka #M1Langileontzat #M1Egin #Maiatzak1Egin Maiatzak 1 Eus­kal Herria 1 Mai, Mayo, Maig, Maio, May, Maio, Май, Mag­gio, Maj Para noso­tros, 1 de Mayo es 1 todos los días #Maiatzak1 #1Mayo #M1 #Gora­Lan­gi­leon­Bo­rro­ka #M1Langileontzat #M1Egin #Maiatzak1Egin 1 de mayo Eus­kal Herria 1 Nun­ca, Mayo, Maig, Maio, May, Maio, Maj, Maj

M1 egin!

«Izan deza­gun beti pre­sen­te Maia­za­ren lehe­nak duen mezu iraiul­tzai­lea, hori da auke­ra baka­rra. Atzo, gaur beza­la, lan­gil…

«Izan deza­gun beti pre­sen­te Maia­za­ren lehe­nak duen mezu iraiul­tzai­lea, hori da auke­ra baka­rra. Atzo, gaur beza­la, lan­gi­le kla­sea­ren bene­ta­ko buru­ja­betza sozial eta poli­ti­ko­rantz habiatze­ko. » «Ten­ga­mos siem­pre pre­sen­te el men­sa­je revo­lu­cio­na­rio que el pri­me­ro de Mayo con­tie­ne. Esta es la uni­ca… Más Ver tra­duc­ción Itu­rria /​Ori­gen

M1 egin!

Gora maiatza­ren lehe­na, gora lan­gi­le kla­sea­ren borro­ka Sin­to­ni­za eza­zu Iro­la Irra­tia FMko 107.5ean edo entzun eza­zu es…

Gora maiatza­ren lehe­na, gora lan­gi­le kla­sea­ren borro­ka‼️ 🎙 Sin­to­ni­za eza­zu Iro­la Irra­tia FMko 107.5ean edo entzun eza­zu este­ka honen bitar­tez. 📻 Sin­to­ni­za Iro­la Irra­tia en el 107.5 FM o escu­cha por inter­net des­de este enla­ce. 🤙 http://s.streampunk.cc/irola_irratia.mp3 🤟 https://​iro​lai​rra​tia​.org/ Itu­rria /​Ori­gen

M1 egin!

Pan­de­miak, kolo­nia­lis­moa eta kapi­ta­lis­moa (I. zatia)Desjabetuon Lana­be­sa | Bari­kuak 19:00h

Kai­xo! Zuze­ne­koa edo erre­pi­ka­pe­na gal­du badi­tu­zue, jada­nik Iro­la Irra­tia­ren web­gu­nean dau­ka­zue Des­ja­be­tuon Lana­be­sa­ko biru­sak, kapi­ta­lis­moa eta kolo­nia­lis­moa saio bere­zia­ren lehe­nen­go zatia. 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 https://irolairratia.org/…/pandemiak-kolonialismoa-eta-kap…/ Gogo­ra­tu osti­ral hone­tan, api­ri­lak 24, 19:00etan biga­rren ata­la entzun­gai izan­go duzue­la Iro­la Irra­tian FMko 107.5ean. Piz­tu irra­ti libreak! 📻📻📻📻📻📻📻📻📻 ¡Bue­nas! Si os per­dis­teis el direc­to o la repe­ti­ción,