Pales­ti­nak Eus­kal Herria Ira­kas­ten du/​Palestina alec­cio­na a Eus­kal Herria

[EUS]

Joan den urria­ren 28an Pales­ti­nak zapal­kun­tza sio­nis­ta-inpe­ria­lis­ta­ren aur­ka­ko borro­ka arma­tu­ra­ko duen esku­bi­dea­ren alde­ko mani­fes­ta­zio nazio­nal han­diak gogoe­ta haue­ta­ra garamatza:

 1. Mani­fes­ta­zioa Eus­kal Herrian hedatzen ari den mobi­li­za­zioen gero eta ira­ki­nal­di han­dia­goa­ren ondo­rioa da: 2023ko lehen erdian, Espai­nia­ko Esta­tu oso­ko gre­ben % 60 EAEn egin dira, Esta­tu­ko biz­tan­le­ria­ren %5 baino gutxia­go, eta hamar urte baino gehia­go dara­matza­te kla­se-borro­kak gora egi­ten. Mobi­li­za­zio horiek eta bes­te askok, hemen labur­bil­du ezin ditu­gu­nak, pro­ze­su kon­ple­xu eta gora­behe­ratsua islatzen dute, batzue­tan, azken hamar­ka­da hone­tan eus­kal sozial­de­mo­kra­zia­ren alda­ke­ta erre­for­mis­ta­ri uko egin zio­ten era­kun­deak eta kolek­ti­boak berres­ku­ratze­ko. Eus­kal Herri­ko kla­se-borro­ka nazio­na­la­ren sus­per­tze honi muzin egi­ten badio­gu, bere for­ma guz­tie­kin, ez dugu uler­tu­ko zer­ga­tik, bat-batean, masa-ekin­tza txi­ki eta han­diak «eze­re­ze­tik» sor­tu diren. Horie­ta­ko askok zuze­nean defen­datzen dute zapal­kun­tza­ren aur­ka­ko borro­ka arma­tua­ren esku­bi­dea eta beha­rra, eta bes­te batzuek, berriz, aho­pe­ka onar­tzen dute, anto­latzai­leak sozial­de­mo­kra­zia­ren «bake­za­leak» direlako.

 2. Erre­sis­ten­tzia arma­tu­ra­ko esku­bi­dea­ren aur­ka­ko mani­pu­la­zio pro­pa­gan­dis­ti­koa­ren hamar­ka­den ondo­ren, eta oro har erre­sis­ten­tzia­ra­ko oina­rriz­ko esku­bi­dea­ren ondo­ren, eta ekin­tza poli­ti­ko­ra­ko meto­do bakar­tzat «demo­kra­zia» eta «bakea» gorai­patze hipo­kri­ten ondo­ren, ezker aber­tza­lea izan zenak esku­bi­de hori hiru bos­tur­te­ko era­bat uka­tu ondo­ren, batez ere Espai­nia­ko Gober­nua­ren maku­lu umi­la izan zene­tik, esku­bi­de hori gero eta gehia­go eta era­bat uka­tu ondo­ren, hala­ko pre­sio pro­pa­gan­dis­ti­koa­ren ondo­ren, lan­gi­leen eta herri­ta­rren auto­de­fen­t­sa ber­piz­tu egin zen oina­rriz­ko esku­bi­deen aur­ka­ko indar­ke­ria erre­pre­si­boa­ren aurrean. Modu nabar­me­nean, 2022ko hasie­ra­tik, indar­tu egin zen NATO­ren kri­men ukro­na­zien aur­ka Erru­siak babes­tu­ta­ko Don­bas­se­ko Erre­pu­bli­kek defen­t­sa-indar­ke­ria era­bil­tze­ko esku­bi­dea­ren eta beha­rra­ren herri-defen­t­sa. Defen­t­sa-indar­ke­ria­ren legi­ti­mi­ta­tea­ren berres­ku­ratze ukae­zin horrek jau­zi bat eman zuen sio­nis­moak Pales­ti­na­ren aur­ka zuen basa­ke­ria ikusita.

 3. Haz­ten ari ziren eta haz­ten ari diren ezke­rre­ko inda­rrek iku­si zuten beha­rrez­koa zela herri lan­gi­lea Pales­ti­na­ren defen­tsan deitzea, arra­zoi asko­ren­ga­tik. Orain azpi­ma­rra­tu nahi dugu herri pales­ti­na­rra­ren aur­ka­ko basa­ke­ria terro­ris­ta baka­rrik nahi­koa arra­zoi dela eki­tal­dia deitze­ko, nahiz eta erre­pre­sioa­ren anker­ke­ria txi­kia­goa izan, hemen jokoan dagoe­na zapal­kun­tza­ren aur­ka­ko beha­rrez­ko defen­t­sa gau­zatze­ko esku­bi­dea bai­ta. Pales­ti­na­ri behar/​eskubide hori ukatzen bazaio, uka­tu egi­ten zaio zapal­du­ta­ko giza­te­ria osoari.

 4. Tal­de eta era­kun­de horie­tan aspal­di­tik ari ziren ezta­bai­datzen era­so inpe­ria­lis­tak, Erru­siak Ukrai­nan NATO­ren aur­ka egin­da­ko defen­t­sa-gerraz geroz­tik area­go­tu ziren ezta­bai­dak, bai­na Pales­ti­na­re­kin gau­zak argi gera­tu dira, eta edo­zein zalan­tza eta zehaz­tu­ga­be­ta­sun edo oke­rra­go, edo­zein dis­tan­tzia­ki­de­ta­sun neu­tra­lis­tak, hala nola «bi Esta­tuen» ustez­ko kon­pon­bi­deak, mese­de objek­ti­boa egi­ten dio inpe­ria­lis­mo sio­nis­ta­ri. Bat egi­te horre­tan, aurre­ra egin zen etor­ki­zu­nean erre­sis­ten­tzia arma­tu­ra­ko esku­bi­de pales­ti­na­rra­ren alde­ko adie­raz­pen nazio­nal bat zehaz­te­ko, 2023ko martxoan NATO­ren aur­ka egin­da­ko mani­fes­ta­zio­tik ika­si­ta­ko lezioak hobetuz.

 5. Elkar­tze hori aurre­ra zihoan bitar­tean, jakin zen inte­lek­tual pro­gres tal­de batek mani­fes­ta­zio bat dei­tu zue­la Donos­tian urria­ren 28rako, subira­no­ta­sun erre­for­mis­ta­ren lur­pe­ko babe­sa­re­kin. Hemen, atze­ra begi­ra­tu behar dio­gu sozial­de­mo­kra­zia­ko kideek NATO­ren aur­ka­ko 2023ko martxoa­ren 11ko mani­fes­ta­zioa­ri egin­da­ko kri­ti­ka­ri. Urria­ren 28koa anto­la­tu zuten kolek­ti­boen artean egon ziren kolek­ti­boek anto­la­tu zuten mani­fes­ta­zio hori. Orduan, erre­for­mis­mo­tik Don­bas­sen alde­ko borro­ka eta NATO­ren aur­ka­ko borro­ka kri­ti­ka­tu ziren, Erru­sia des­ka­li­fi­ka­tu nahian. Urte erdi geroa­go, erre­sis­ten­tzia pales­ti­nar oso ondo anto­la­tuak hain­bes­te­raino gutxietsi du subira­nis­moa­ren nazioar­te­ko estra­te­gia, non ez bai­tu bes­te erre­me­dio­rik izan ekin­tza bat deitzea, ez borro­ka pales­ti­na­rra­ren pre­mia­ren alde­koa, bai­zik eta 1947an «bi Esta­tuek» inpo­sa­tu­ta­ko «kon­pon­bi­dea­ren» alde­koa, bai­na argi eta gar­bi esan gabe.

 6. Urria­ren 21erako deial­dia pren­tsan dago, eta ira­kur­tze­ko pazien­tzia iza­nez gero, bereha­la ikus­ten da ez due­la haus­ten «bi Esta­tua­ren» tran­pa­re­kin, «nego­zia­zio baketsua­re­kin», «nazioar­te­ko legez­ko­ta­su­na­re­kin» eta aba­rre­kin Pales­ti­na motel edo azkar itotze­ko estra­te­gia sio­nis­ta; aitzi­tik, zehar­ka sar­tzen du dema­go­gia lega­lis­ta eta neu­tra­lis­ta­re­kin, eta disi­mu­la­tu egi­ten du, esku­bi­deei, oro har, zapal­tzai­le sio­nis­ten eta zapal­du­ta­ko pales­ti­na­rren bake-bizi­ki­detza­ri, Israel­go Esta­tua­ren des­ager­pe­na eska­tu gabe, etab. Ez da inoiz eskatzen indar­ke­ria basa­tiz erau­zi­ta­ko lurrak itzul­tzea, ezta mila­ka pre­so pales­ti­na­rrak askatzea ere, are gutxia­go espetxe­ra­tu­ta­ko hau­rrak, etab.; ez du ezer esa­ten mili­oi­ka erre­fu­xia­tu eta erbes­te­ra­tuen itzu­le­ra­ri buruz, ezta geno­zi­dio sani­ta­rioa­ri eta kul­tu­ra­la­ri buruz ere… eta tor­tu­ra sio­nis­tak, epai­leek legez­ta­tuak, badi­ru­di ez dire­la exis­titzen; ez da ezer esa­ten goi-mai­la­ko tek­no­lo­gia erre­pre­si­boan ente sio­nis­tak nazioar­tean betetzen duen rol erre­pre­si­boaz, etab. Objek­ti­bo­ki ente sio­nis­ta­ri mese­de egi­ten dion doku­men­tua da, eta objek­ti­bo­ki Pales­ti­na­ri kal­te egi­ten diona.

 7. Orduan, zer­ga­tik eta zer­ta­ra­ko anto­la­tu zen eki­tal­di hori Donos­tian, inpe­ria­lis­mo sio­nis­ta­ri, NATO­ri eta Men­de­bal­dea­ri objek­ti­bo­ki mese­de egi­ten die­na, nahiz eta par­te-har­tzai­le gehie­nek uste zuten Pales­ti­na defen­datzen zue­la? Eran­tzun baino lehen, jakin deza­gun EH Bil­duk prak­ti­kan bere egi­ten due­la «bi Esta­tuen» soka­ren inpo­si­zioa, NBEk 1947an inpo­sa­tu­ta­ko asta­ke­ria bai­ta, «nego­zia­zio-meto­doa» «nazioar­te­ko legez­ko­ta­su­na­ren» muga estue­ta­ra her­tsi­ki mugatzen due­na, fun­tsean eta fun­tsean, kolo­nia­lis­moak eta inpe­ria­lis­moak XIX. men­dea­ren amaie­ra­tik gutxie­nez eza­rri­ta­ko «legez­ko­ta­su­na» dela ezku­ta­tuz. EH Bil­du­ren Israe­len alde­ko bira luzea da1, nahiz eta boze­ra­mai­leak adie­raz­pen anbi­guo eta poli­se­mi­koe­kin disi­mu­latzen saiatu.

 8. Pen­tsatzen dugu, gutxie­nez, hiru arra­zoi nagu­sik azal­tzen dute­la hori: Bata, subira­nis­mo erre­for­mis­ta­ren beha­rra, berres­ku­ratze­ko ez bada ere, nola­bai­te­ko iru­di aurre­ra­koia man­ten­tze­ko, zen­troa­ren botoa­ren gora­ka­da­re­kin kon­pen­tsa­tu­ko due­na ezke­rre­tik egin­da­ko higa­du­ra poli­ti­koa, Espai­nia­ko Gober­nua­ri, inpe­ria­lis­ta eta pro­sio­nis­ta­ri bal­din­tza­rik gabe lagun­tzea daka­rre­na, batez ere jakin­da herri-mai­lan eza­gu­na dela subira­nis­mo erre­for­mis­ta­ren barruan Israe­len alde­ko sek­to­re bat dagoe­la. Sek­to­re horrek pre­sioa egin zuen kapi­ta­lis­mo sio­nis­ta­ri boi­kot egi­te­ko kan­pai­na­ren aurka.

 9. Bi, urria­ren 28an Bil­bon egin­go den mani­fes­ta­zio nazio­na­le­ra­ko deia egin ondo­ren, Ger­ni­ka-Pales­ti­na eki­me­nak bereha­la ira­ga­rri zuen hila­ren 21eko mani­fes­ta­zioa­ren era­ba­te­ko arra­kas­ta eta dina­mi­ka­ren jarrai­pe­na, betie­re 6. pun­tuan aipa­tu ditu­gun para­me­troen ara­be­ra, horre­la eus­kal ezker­tia­rren berres­ku­ratze pro­ze­sua­ren baliz­ko aurre­ra­pe­na edo, bes­te­la, lan­gi­le herria­ren sek­to­ree­tan kon­tzien­tzia kri­ti­koa har­tzea bal­dar­tze­ko. Subira­no­ta­sun erre­for­mis­tak ezin du onar­tu indar iraul­tzai­leak bere ezke­rrean haz­tea, horre­la area­go­tu egin­go bai­ti­ra bere dege­ne­ra­zio erre­for­mis­ta­ri egin­da­ko kri­ti­ka oso bidez­koak. Bai­na Pales­ti­na­ko erre­sis­ten­tzia arma­tua­ren alde­ko deial­diak inda­rra har­tzen zue­la iku­si­ta, eta Erru­sia­ri NATO­ren aur­ka ema­ten zion babe­sak aurre­ra egin zue­la iku­si­ta, zei­na aurre­koe­ta­tik banae­zi­na bai­ta, eta subira­no­ta­sun erre­for­mis­ta­ren era­gi­na zuten oina­rri mili­tan­te txi­kia­goen barruan babe­sa ere han­ditzen ari zela iku­si­ta, buro­kra­ziak era­ba­ki zuen bere gaz­te-besoak eki­tal­dia­re­kin bat egi­tea, eta, aldiz, modu zaba­la­goan, uda­le­tan hain­bat eki­tal­di anto­latzen ditu, Pales­ti­na­ren alde mobi­li­zatzen den indar baka­rra edo, nola­nahi ere, era­ba­ki­ga­rria dela sinetsa­raz­te­ko, legez­ko­ta­sun inpe­ria­lis­ta­tik irten gabe egi­ten due­la disimulatuz.

 10. Eta hiru, subira­nis­moa behin eta berriz erre­pi­katzeak hel­bu­ru luzea­go eta era­ba­ki­ga­rria­goa bilatzen du den­bo­ran: bere oina­rriei, hau­tes­leei eta eus­kal biz­tan­leei, orde­na horre­tan, sinetsa­raz­tea «subira­no­ta­su­nean» aurre­ra egi­te­ko bitar­te­ko posi­ble eta era­gin­kor baka­rra «nazioar­te­ko legez­ko­ta­su­na» soi­lik era­bil­tzen dela, nahiz eta horren aur­ka modu bate­ra edo bes­te­ra mun­du­ko gero eta herri gehia­go ari diren aurre egi­ten, inpe­ria­lis­moak eza­rri­ta­ko «legez­ko­ta­sun» hori kapi­ta­la giza­te­ria lan­gi­lea­ren gai­ne­tik men­de­ratze­ko tres­na dela jakitun.

 11. Bi mani­fes­ta­zio horiek, Donos­tia­koa 21ekoa eta Bil­bo­koa 28koa, Eus­kal Herrian bi nazio ere­du mugatze­ko fasean behin beti­ko sar­tu gare­na­ren era­kus­le dira. Hori da ezin­bes­te­ko bal­din­tza ezker iraul­tzai­leek aurre­ra egin deza­ten: egun­go mun­du mai­la­ko kri­si kapi­ta­lis­tan erai­ki nahi dugun nazio ere­dua­ren ikus­pe­gi his­to­ri­koa iza­tea. Ere­du bat da, dio­gun beza­la, kapi­ta­la­ren orde­na bere adie­raz­pen guz­tie­tan onar­tzen due­na, kasu hone­tan Pales­ti­na­ren egi­tez­ko bal­din­tza­pe­na «bi Esta­tuen» zepoa­ren men­pe. Bes­te ere­du batek azal­tzen du, pazien­tziaz eta prak­ti­kaz, sozia­lis­mo­rik gabe ezi­nez­koa dela eus­kal inde­pen­den­tzia eta Pales­ti­na esta­tu bakar batean bil­tzea, «ibai­tik itsa­so­raino», ken­du­ta­ko lurral­de guz­tiak berres­ku­ra­tu eta herria­ren­ga­tik eta herria­ren­tzat gober­na­tu­ko ditue­na, eta horrek era­kun­de sio­nis­ta­ren des­ager­pe­na eskatzen du. Are gehia­go, oso erra­za da, nahiz eta orain azal­tze­ko tar­te­rik ez dugun, «bi Esta­tuen» «irten­bi­de inpe­ria­lis­ta­ren» eta subira­nis­moak «buru­ja­betzan aurre­ra egi­te­ko» hiru bide –Ipa­rral­de, Nafa­rroa eta Bas­kon­ga­dak– plan­te­atze­ko duen joe­ra­ren arte­ko sako­ne­ko iden­ti­ta­tea erakustea.

 12. Jaki­na, bi ere­duen artean zalan­tzaz­ko ere­mu bat dago, zalan­tzaz­koa, eta ber­tan espai­niar eta fran­tziar inpe­ria­lis­moek eta alie­na­zioa­ren indus­triak egin­da­ko mito­lo­gia euro­peis­tek eta kos­mo­po­li­tek ere era­gi­ten dute. Hala eta guz­tiz ere, eus­kal herri lan­gi­leak eta bere adie­raz­pen-aniz­ta­sun abe­ratsak oina­rriz­ko ikus­mol­dea du berriz ere, zer kla­se-ere­du nazio­nal erai­ki behar duen. Has­ta­pe­ne­tan dagoen arren eta prak­ti­ka eta lan­ke­ta teo­ri­ko kolek­ti­bo asko fal­ta zaion arren, kla­se­ko borro­ka nazio­na­la­ren bar­ne-logi­kak ahol­katzen du Bil­bo­ko martxo­ko eta urri­ko mani­fes­ta­zioe­ta­ra era­man duten espe­rien­tzie­tan sakon­tzea, lehe­na zuze­nean NATO­ren aur­ka eta biga­rre­na erre­sis­ten­tzia pales­ti­na­rra­ren alde eta inpe­ria­lis­mo sio­nis­ta­ren aur­ka, NATO­ren pie­za argia.

 13. Ira­ga­na­ri begi­ra, ikus­ten dugu 1950eko hamar­ka­da­ren amaie­ra­ko mun­du­ko tes­tuin­gu­ruak asko lagun­du zue­la inpe­ria­lis­ta­ren aur­ka­ko ere­du estra­te­gi­ko bat sor­tzen. Dik­ta­du­ra Hegoal­dean, kla­se borro­ka nazio­na­la batez ere 1960ko hamar­ka­da­ren amaie­ra­tik aurre­ra, orduan hasi baitzi­ren bere burua anto­latzen herri mugi­men­duak, sin­di­ka­tuak eta alder­diak, borro­ka eus­kal­tza­lea eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­koa, eta abar, Euro­pa­ko espe­rien­tzie­ta­ra eta aska­pen anti­in­pe­ria­lis­ta­ko gerre­ta­ra hur­bil­tzen joan ziren. Orain dela bi hamar­ka­da­tik hona, zehaz­ta­sun han­di­rik gabe, mun­du mai­la­ko tes­tuin­gu­ru sozio­po­li­ti­ko berri bat sor­tu da, kri­si kapi­ta­lis­ta­ren larri­ta­sun han­diak behar­tu­ta. Eus­kal pro­le­ta­rioen eskue­tan dagoen Esta­tu sozia­lis­ta­rik gabe, Eus­kal Herriak kapi­ta­la­ren eskla­bo iza­ten jarrai­tu­ko du. Pales­ti­nak, lehentxea­go Don­bas­se­ko Herri Erre­pu­bli­kek beza­la, ira­ga­ne­ko eta orain­go kla­se-borro­ka guz­tiek beza­la, bidea argitzen digute.

Petri Reka­ba­rren

2023ko aza­roa­ren 1an 

[ES]

La gran mani­fes­ta­ción nacio­nal en defen­sa del dere­cho de Pales­ti­na a la lucha arma­da con­tra la opre­sión sio­nis­ta-impe­ria­lis­ta del pasa­do 28 de octu­bre en Bil­bo, nos lle­va a las siguien­tes reflexiones:

 1. La mani­fes­ta­ción es efec­to de la cre­cien­te efer­ves­cen­cia movi­li­za­cio­nes que se expan­de por Eus­kal Herria: en la pri­me­ra mitad de 2023 el 60% de las huel­gas de todo el Esta­do espa­ñol se han rea­li­za­do en la CAV que tie­ne menos del 5% de la pobla­ción esta­tal, con­fir­man­do la ten­den­cia al alza de la lucha de cla­ses des­de hace más de una déca­da. Estas y otras muchas movi­li­za­cio­nes que ni remo­ta­men­te pode­mos sin­te­ti­zar aquí refle­jan tam­bién el pro­ce­so com­ple­jo y enre­ve­sa­do con alti­ba­jos a veces, de recu­pe­ra­ción de orga­ni­za­cio­nes y colec­ti­vos que recha­za­ron el giro refor­mis­ta de la social­de­mo­cra­cia vas­ca acen­tua­do en esta últi­ma déca­da. Si igno­ra­mos esta reac­ti­va­ción de la lucha nacio­nal de cla­se en Eus­kal Herria, con todas sus múl­ti­ples for­mas, no com­pren­de­re­mos por qué, de repen­te, han sur­gi­do «de la nada» peque­ñas y gran­des accio­nes de masas muchas de las cua­les defien­den direc­ta­men­te el dere­cho y la nece­si­dad de la lucha arma­da con­tra le opre­sión, mien­tras que otras la asu­men en voz baja por­que los orga­ni­za­do­res son los «paci­fis­tas» de la socialdemocracia.

 2. Des­pués de déca­das de mani­pu­la­ción pro­pa­gan­dís­ti­ca con­tra el dere­cho a la resis­ten­cia arma­da en con­cre­to y del mis­mo dere­cho bási­co a la resis­ten­cia en gene­ral, y de loas hipó­cri­tas a la «demo­cra­cia» y a la «paz» como úni­cos méto­dos de acción polí­ti­ca; des­pués de tres lus­tros de cre­cien­te y lue­go total nega­ción de ese dere­cho por par­te de lo que fue la izquier­da aber­tza­le ofi­cial sobre todo des­de que ha pasa­do a ser una mule­ta humil­de del Gobierno de Espa­ña…; des­pués de seme­jan­te pre­sión pro­pa­gan­dís­ti­ca, resul­ta que la auto­de­fen­sa obre­ra y popu­lar resur­gió fren­te a la cre­cien­te vio­len­cia repre­si­va con­tra dere­chos bási­cos. De for­ma mani­fies­ta des­de comien­zos de 2022 se refor­zó la defen­sa popu­lar del dere­cho y de la nece­si­dad del recur­so a la vio­len­cia defen­si­va por las Repú­bli­cas del Don­bass apo­ya­das por Rusia con­tra los crí­me­nes ucro­na­zis de la OTAN. Esa inne­ga­ble recu­pe­ra­ción de la legi­ti­mi­dad de la vio­len­cia defen­si­va dio un sal­to al ver la inhu­ma­na fero­ci­dad del sio­nis­mo con­tra Palestina.

 3. Las fuer­zas de izquier­da que esta­ban y están cre­cien­do, vie­ron que era nece­sa­rio con­vo­car al pue­blo tra­ba­ja­dor en defen­sa de Pales­ti­na por muchas razo­nes, entre las que aho­ra des­ta­ca­mos que la sola bru­ta­li­dad terro­ris­ta con­tra el pue­blo pales­tino es ya en sí mis­ma una razón sufi­cien­te para con­vo­car el acto, inclu­so aun­que la fero­ci­dad repre­si­va fue­ra menor, por­que lo que aquí está en jue­go es el dere­cho a ejer­cer la nece­sa­ria defen­sa con­tra la opre­sión. Si se nie­ga esa necesidad/​derecho a Pales­ti­na se le nie­ga a toda la huma­ni­dad oprimida.

 4. Des­de hacía tiem­po, en esos gru­pos y orga­ni­za­cio­nes se venía dis­cu­tien­do sobre los ata­ques impe­ria­lis­tas, deba­tes incre­men­ta­dos des­de la gue­rra defen­si­va de Rusia con­tra la OTAN en Ucra­nia, pero con Pales­ti­na las cosas han que­da­do cla­ras y cual­quier duda e inde­fi­ni­ción o peor, cual­quier equi­dis­tan­cia neu­tra­lis­ta como la supues­ta solu­ción de los «dos Esta­dos», bene­fi­cia obje­ti­va­men­te al impe­ria­lis­mo sio­nis­ta. En esta con­fluen­cia, se avan­za­ba en la con­cre­ción de una futu­ra mani­fes­ta­ción nacio­nal a favor del dere­cho pales­tino a la resis­ten­cia arma­da, mejo­ran­do las lec­cio­nes apren­di­das de la mani­fes­ta­ción con­tra la OTAN de mar­zo de 2023.

 5. Mien­tras este agru­pa­mien­to iba para ade­lan­te, se supo que un gru­po de inte­lec­tua­les pro­gres con­vo­ca­ban una mani­fes­ta­ción en Donos­tia para el día 28 de octu­bre, con el apo­yo sub­te­rrá­neo del sobe­ra­nis­mo refor­mis­ta. Aquí debe­mos vol­ver la mira­da un poco atrás, a la crí­ti­ca rea­li­za­da por miem­bros de la social­de­mo­cra­cia a la mani­fes­ta­ción con­tra la OTAN del 11 de mar­zo de 2023 orga­ni­za­da por colec­ti­vos que tam­bién estu­vie­ron entre los colec­ti­vos que orga­ni­za­ron la del 28 de octu­bre. Enton­ces, des­de el refor­mis­mo se cri­ti­có la lucha en defen­sa del Don­bass y lucha defen­si­va con­tra la OTAN inten­tan­do des­ca­li­fi­car a Rusia. Medio año des­pués, la muy bien orga­ni­za­da resis­ten­cia pales­ti­na ha des­acre­di­ta­do has­ta tal pun­to la estra­te­gia inter­na­cio­nal del sobe­ra­nis­mo que no ha teni­do más reme­dio que con­vo­car un acto que no es a favor de la nece­si­dad de la lucha pales­ti­na sino en favor de la «solu­ción impues­ta» en 1947 de los «dos Esta­dos», pero sin decir­lo abiertamente.

 6. El lla­ma­mien­to para el 21 de octu­bre está en pren­sa y si se tie­ne la pacien­cia de leer­lo se des­cu­bre inme­dia­ta­men­te que no rom­pe con la estra­te­gia sio­nis­ta de asfi­xiar len­ta o rápi­da­men­te a Pales­ti­na con la tram­pa de los «dos Esta­do», de la «nego­cia­ción pací­fi­ca», de la «lega­li­dad inter­na­cio­nal», etcé­te­ra, sino que la cue­la de ron­dón, indi­rec­ta­men­te con la dema­go­gia lega­lis­ta y neu­tra­lis­ta disi­mu­la­da con decla­ra­cio­nes hue­cas sobre los dere­chos en gene­ral, sobre la con­vi­ven­cia en paz de opre­so­res sio­nis­tas y pales­ti­nos opri­mi­dos, sin exi­gir la des­apa­ri­ción del Esta­do de Israel, etc. En nin­gún momen­to se exi­ge la devo­lu­ción de las tie­rras arran­ca­das con vio­len­cia sal­va­je, ni la libe­ra­ción de los miles de pri­sio­ne­ros y pri­sio­ne­ras pales­ti­nas, ni mucho menos de los niños y niñas encar­ce­la­dos, etc.; no dice nada sobre la vuel­ta de los millo­nes de refu­gia­dos y exi­lia­dos, ni sobre el geno­ci­dio sani­ta­rio y cul­tu­ral…, y las tor­tu­ras sio­nis­tas, lega­li­za­das por los jue­ces, pare­ce que no exis­ten; no se dice nada del rol con­tra­in­sur­gen­te en alta tec­no­lo­gía repre­si­va que cum­ple el ente sio­nis­ta a esca­la inter­na­cio­nal, etc. Es un docu­men­to que obje­ti­va­men­te bene­fi­cia al ente sio­nis­ta y obje­ti­va­men­te per­ju­di­ca a Palestina.

 7. ¿Enton­ces, por qué y para qué se orga­ni­zó ese acto en Donos­tia que obje­ti­va­men­te bene­fi­cia al impe­ria­lis­mo sio­nis­ta, a la OTAN y a Occi­den­te, aun­que la mayo­ría inmen­sa de asis­ten­tes pen­sa­ba que defen­día a Pales­ti­na? Antes de res­pon­der, sepa­mos que EH Bil­du hace suya en la prác­ti­ca la impo­si­ción de la soga de los «dos Esta­dos», que es una bar­ba­ri­dad impues­ta por una ONU obe­dien­te a Esta­dos Uni­dos en 1947, que limi­ta estric­ta­men­te el «méto­do nego­cia­dor» a los estre­chí­si­mos lími­tes de la «lega­li­dad inter­na­cio­nal», ocul­tan­do que, en lo esen­cial y en el fon­do, es la «lega­li­dad» impues­ta por el colo­nia­lis­mo y el impe­ria­lis­mo des­de al menos fina­les del siglo XIX. El giro prois­rae­lí de EH Bil­du vie­ne de lar­go2, aun­que sus por­ta­vo­ces inten­ten disi­mu­lar­lo con decla­ra­cio­nes ambi­guas y polisémicas.

 8. Pen­sa­mos que, como míni­mo, hay tres gran­des razo­nes que lo expli­can. Una, la nece­si­dad del sobe­ra­nis­mo refor­mis­ta de man­te­ner, no solo de recu­pe­rar, una cier­ta ima­gen pro­gre­sis­ta que com­pen­se, con el aumen­to del voto del cen­tro, el des­gas­te polí­ti­co por la izquier­da que le supo­ne el apo­yo incon­di­cio­nal al Gobierno espa­ñol, impe­ria­lis­ta y pro­sio­nis­ta, sobre todo sabien­do como saben que es cono­ci­da a nivel popu­lar la exis­ten­cia de un sec­tor prois­rae­lí den­tro del sobe­ra­nis­mo refor­mis­ta. Ese sec­tor hizo pre­sión con­tra la cam­pa­ña de boi­cot al capi­ta­lis­mo sionista.

 9. Dos, una vez con­vo­ca­da la mani­fes­ta­ción nacio­nal del 28 de octu­bre en Bil­bo la ini­cia­ti­va Ger­ni­ka-Pales­ti­na anun­ció rápi­da­men­te el éxi­to abso­lu­to de la mani­fes­ta­ción del día 21 y la con­ti­nui­dad de su diná­mi­ca siem­pre bajo los pará­me­tros que hemos cita­do en el pun­to 6 para así tor­pe­dear el posi­ble avan­ce del pro­ce­so de recu­pe­ra­ción de las izquier­das vas­cas, o en su defec­to, la toma de con­cien­cia crí­ti­ca en sec­to­res del pue­blo obre­ro. El sobe­ra­nis­mo refor­mis­ta no pue­de tole­rar que crez­can las fuer­zas revo­lu­cio­na­rias a su izquier­da por­que con ello se incre­men­ta­rán las crí­ti­cas muy jus­tas a su dege­ne­ra­ción refor­mis­ta. Pero al ver que toma­ba fuer­za la con­vo­ca­to­ria en defen­sa de la resis­ten­cia arma­da pales­ti­na, y el avan­ce del apo­yo a Rusia con­tra la OTAN que es inse­pa­ra­ble de lo ante­rior, y al ver que tam­bién cre­cía el apo­yo den­tro de las men­gua­das bases mili­tan­tes influen­cia­das por el sobe­ra­nis­mo refor­mis­ta, la buro­cra­cia deci­dió que su bra­zo juve­nil se suma­ra al even­to, mien­tras que de una for­ma más amplia orga­ni­za una serie de actos en ayun­ta­mien­tos para hacer creer que es la úni­ca fuer­za, o en todo caso la deci­si­va, que se movi­li­za a favor de Pales­ti­na, disi­mu­lan­do que lo hace sin salir­se de la lega­li­dad imperialista.

 10. Y tres, esta insis­ten­cia del sobe­ra­nis­mo bus­ca un obje­ti­vo más lar­go y cru­cial en el tiem­po: hacer creer a sus bases, al elec­to­ra­do y a la pobla­ción vas­ca, por este orden, que el úni­co medio posi­ble y efec­ti­vo para avan­zar hacia la «sobe­ra­nía» es uti­li­zan­do exclu­si­va­men­te la «lega­li­dad inter­na­cio­nal», a pesar de que con­tra ella se están enfren­tan­do de un modo u otro cada vez más pue­blos del mun­do, cons­cien­tes de que esa «lega­li­dad» impues­ta por el impe­ria­lis­mo es un ins­tru­men­to de domi­na­ción del capi­tal sobre la huma­ni­dad trabajadora.

 11. Las dos mani­fes­ta­cio­nes, la de Donos­tia del 21 y la de Bil­bo del 28, son la mues­tra de que ya hemos entra­do defi­ni­ti­va­men­te en la fase de deli­mi­ta­ción de dos mode­los de nación en Eus­kal Herria, Este es el requi­si­to impres­cin­di­ble para el avan­ce de las izquier­das revo­lu­cio­na­rias: dis­po­ner de una visión his­tó­ri­ca del mode­lo de nación que que­re­mos cons­truir en la actual cri­sis capi­ta­lis­ta mun­dial. Un mode­lo es el que acep­ta, como deci­mos, el orden del capi­tal en todas sus expre­sio­nes, en este caso la supe­di­ta­ción de hecho de Pales­ti­na al cepo de los «dos Esta­dos». Otro mode­lo es el que, con pacien­cia y con prác­ti­ca, expli­ca que sin el socia­lis­mo es impo­si­ble la inde­pen­den­cia vas­ca y la reuni­fi­ca­ción de Pales­ti­na en un solo y úni­co Esta­do «des­de el río has­ta el mar», que recu­pe­re todos los terri­to­rios arre­ba­ta­dos y los gobier­ne por y para el pue­blo, lo que exi­ge la des­apa­ri­ción del ente sio­nis­ta. Es más, resul­ta muy fácil aun­que care­ce­mos de espa­cio aho­ra para expli­car­lo, mos­trar la iden­ti­dad de fon­do entre la «solu­ción» impe­ria­lis­ta de los «dos Esta­dos» y la ten­den­cia en el sobe­ra­nis­mo a plan­tear tres vías dife­ren­cia­das –Ipa­rral­de, Nafa­rroa y Vas­con­ga­das– de «avan­ce a la soberanía».

 12. Natu­ral­men­te, entre ambos mode­los exis­ten una fran­ja dubi­ta­ti­va, inde­ci­sa, en la que tam­bién actúan los impe­ria­lis­mos espa­ñol y fran­cés, y las mito­lo­gías euro­peís­ta y has­ta cos­mo­po­li­tas fabri­ca­das por la indus­tria de la alie­na­ción. Pese a esto, el pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co y su rica diver­si­dad de expre­sio­nes ya vuel­ve a tener una con­cep­ción bási­ca de qué mode­lo nacio­nal de cla­se nece­si­ta cons­truir. Aun­que está en los ini­cios y le fal­ta aún mucha prác­ti­ca y ela­bo­ra­ción teó­ri­ca colec­ti­va, la lógi­ca inter­na de la lucha nacio­nal de cla­se acon­se­ja que se pro­fun­di­ce en las expe­rien­cias que han lle­va­do a las mani­fes­ta­cio­nes de mar­zo y octu­bre en Bil­bo, la pri­me­ra direc­ta­men­te con­tra la OTAN y la segun­da a favor de la resis­ten­cia pales­ti­na y con­tra el impe­ria­lis­mo sio­nis­ta, pie­za cla­va de la OTAN.

 13. Miran­do al pasa­do, vemos que el con­tex­to mun­dial de fina­les de la déca­da de 1950 en ade­lan­te ayu­dó sobre­ma­ne­ra a crear un mode­lo estra­té­gi­co anta­gó­ni­co al impe­ria­lis­ta. La dic­ta­du­ra en Hegoal­de, la lucha nacio­nal de cla­se sobre todo a par­tir de fina­les de la déca­da de 1960 cuan­do comen­za­ron a auto­or­ga­ni­zar­se los movi­mien­tos popu­la­res, los sin­di­ca­tos y par­ti­dos, la lucha eus­kal­tza­le y anti repre­si­va, etcé­te­ra, se fue­ron acer­can­do a las expe­rien­cias euro­peas y a las de las gue­rras de libe­ra­ción anti­im­pe­ria­lis­ta. Aho­ra y des­de hace dos déca­das, sin mayo­res pre­ci­sio­nes, sur­ge un nue­vo con­tex­to socio­po­lí­ti­co mun­dial for­za­do por la extre­ma gra­ve­dad de la cri­sis capi­ta­lis­ta. Sin un Esta­do socia­lis­ta en manos del pro­le­ta­ria­do vas­co, Eus­kal Herria segui­rá sien­do escla­va del capi­tal. Pales­ti­na, como poco antes las Repú­bli­cas Popu­la­res del Don­bass al igual que toda la lucha de cla­ses pasa­da y pre­sen­te, nos ilu­mi­nan el camino.

Petri Reka­ba­rren

1 de noviem­bre de 2023

 1. https://​pales​ti​na​li​bre​.org/​a​r​t​i​c​u​l​o​.​p​h​p​?​a​=​5​9​335
 2. https://​pales​ti​na​li​bre​.org/​a​r​t​i​c​u​l​o​.​p​h​p​?​a​=​5​9​335

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *