Lan­gi­leon intere­sen alde, kla­se bata­su­na: urta­rri­la­ren 30ean gre­ba oro­ko­rra /​Por los intere­ses de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, uni­dad de cla­se: el 30 de enero huel­ga general

Ira­kur­ke­ta honen bidez, Bil­bon lan poli­ti­koa egi­ten dugun hain­bat era­gi­le tokat zein nazio­na­lek urta­rri­la­ren 30ean Eus­kal Herrian dei­tu­ta dagoen gre­ba oro­ko­rre­ra atxi­kitzen gare­la adie­ra­zi nahi dugu. Horre­taz gain, lan­gi­leon intere­sen alde aurre­ra­pau­suak eman ahat iza­te­ko tan­gi­te anto­la­kun­tza­ren eta kla­se bata­su­na­ren beha­rra azpi­ma­rratzen ditu­gun hei­nean, gre­ba egu­ne­ra­ko blo­ke pro­pio bat anto­la­tu dugu­la jaki­na­ra­zi nahi dugu, hurren­go lerroe­tan azal­du­ko dugun edu­ki poli­ti­koa­ren inguruan.

Kri­si kapi­ta­lis­tak kol­pa­tu­ta­ko tes­tuin­gu­ruan bizi gara gaur egun. Azken urtee­tan nabar­men egin dute behe­ra lan­gi­teon bizi eta lan bal­din­tzek lan­pos­tue­ta­ko eze­gon­kor­ta­sun egoe­rak, sol­da­ten jaitsie­rak, etxe kale­ratzeak, argi moz­ke­tak… Lan­gi­le­ria­ren gai­ne­ko esplo­ta­zioa han­di­tu egin da kapi­ta­la­ren meta­ke­ta beha­rrei eran­tzu­te­ko, eta Eus­kal Herrian ere pro­le­ta­ri­za­zio pro­ze­su bat ari gara bizitzen. Argi dugu egoe­ra honek ez due­la, bere kabuz, hobe­ra egingo.

Tes­tuin­gu­ru hone­tan, behar-beha­rrez­koak dira lan­gi­le­ria­ren intere­sen alde­ko mobi­li­za­zioak, batez ere, gure lan eta bizi bal­din­tzen hobe­kun­tza errea­lak gau­za­tu asmoz, lan­gi­te anto­la­kun­tza indar­tzea eta hedatzea hel­bu­ru dute­nak. Zen­tzu horre­tan, eta gre­ba oro­ko­rra lan­gi­te­ria­ren defen­tsa­ra­ko eta hezi­ke­ta poli­ti­ko­ra­ko tres­na his­to­ri­koa izan den hei­nean, bat egi­ten dugu urta­rri­la­ren 30eko gre­ba deialdiarekin.

Hata ere, koiun­tu­ra poli­ti­ko hone­tan, bi ikus­ke­ra poli­ti­ko kon­tra­ja­rri dau­de­la deritzo­gu, mahai-gai­ne­ratzen diren alda­rri­ka­pe­nen eta horien gau­za­pe­ne­ra­ko plan­te­amen­duen ara­be­ra. Lehe­nak, kla­se ertai­na­ren ikus­mol­deak, bur­ge­sia­re­kin pak­tu sozial berri bat eskatzen du, batzuek «Ongi­za­te Esta­tu» dei­tu­ri­koa­ren bizi-bal­din­tze­ta­ra buel­tatzea hel­bu­ru. Pak­tu sozial horren auke­ra, ordea, guz­tiz muga­tua da, ez bai­ta bate­ra­ga­rria kapi­ta­la­ren meta­ke­ta beha­rrak eskatzen duen lana­ren berran­to­ta­ke­ta­re­kin; eta gau­za­ga­rria iza­te­ko­tan ere, kon­tuan izan behar dugu pro­ze­su sozia­ten gai­ne­ko kon­tro­la duen bur­ge­sia­ren bal­din­tza­pe­koa izan­go litza­te­kee­ta, pro­te­tal­goa­ren kal­te­tan. Gure ikus­pun­tu­tik, aldiz, hel­bu­rua gaur egun­go bal­din­tze­ta­tik abia­tu­ta lan­gi­le­ria­ren bata­sun estra­te­gi­ko eta orga­ni­za­ti­boa berre­rai­kitzea da. Zehatza­go esan­da, gure hel­bu­rua kri­si tes­tuin­gu­ruak eza­rri duen haus­tu­ra eko­no­mi­koa lan­gi­te­ria berran­to­latze­ko balia­tu, eta Eus­kal Herrian sozia­lis­moa­ren erai­kun­tza­ra­ko auke­ra ire­kitzea da.

Horre­taz gain, gure lan eta bizi bal­din­tzen hobe­kun­tzak lor­tze­ko bitar­te­ko baka­rra lan­gi­le bata­su­nez eta kla­se inde­pen­den­tziaz jar­du­tea da. Lan­gi­le bata­su­nez dio­gu, bate­tik, ez dela­ko onar­ga­rria lan­gi­le­ria­ren bai­ta­ko sek­to­re batzuen hobe­kun­tza mate­ria­lak sek­to­re kol­pa­tue­nen biz­kar gau­zatzea; eta, bes­te­tik, bur­ge­siak tan­gi­leoi espa­rru bakoitzean egi­ten diz­ki­gun era­soen erro komu­na gure kla­se kon­di­zioa denez (gaz­te eta ema­ku­me lan­gi­teon sol­da­ta deba­luatzea, bizitze­ko modu­ko pen­tsioak ukatzea, etor­ki­nak jazar­tzea, ikas bal­din­tzak oker­tzea…) era­so horiei guz­tiei era bate­ra­tuan eran­tzun behar die­gu­la­ko. Bes­tal­de, kla­se inde­pen­den­tzia alda­rri­katzen dugu ezin ditu­gu­la­ko gure lan eta bizi bal­din­tzen hobe­kun­tzak bur­ge­sia­ren ins­ti­tu­zioen edo­ta boron­da­tea­ren men­de utzi, bai­zik eta gure anto­la­kun­tza pro­pioa­ren esku. Lor­pen txi­kie­nek ere lan­gi­te anto­ta­kun­tza­ren inda­rra­ren ondo­rio izan behar dute hura eli­katzea­re­kin bate­ra, eta ezin dute inoiz ere etor­ki­zu­ne­ko borro­ka han­dia­goen hipo­te­ka izan. Pro­le­tal­goa­ren eten­ga­be­ko anto­la­kun­tza da, espa­rru guz­tie­tan, gure lan eta bizi bal­din­tzen hobe­kun­tza­ra­ko tres­na; eta Eus­kal Herrian sozia­lis­moa­ren erai­kun­tza pro­ze­sua­ri ateak ire­kitzea da haien gau­za­pe­ne­ra­ko ber­mea, kapi­ta­lis­moa­ren bai­tan ez bai­ta­go pro­le­tal­goa­ren­tza­ko ongi­za­te posiblerik.

Beraz, gre­ba oro­ko­rre­ra­ko deial­dia luzatzen dio­gu Eus­kal Herri­ko lan­gi­te­ria­ri; eta, horre­kin bate­ra, dei bere­zia egi­ten die­gu Biz­kaian tan­gi­te anto­la­kun­tza­ren beha­rra oina­rri har­tu­ta jar­dun poli­ti­koa duten era­gi­leei, «Lan­gi­leon intere­sen alde, kla­se bata­su­na» tema­pean Bil­bon egin­gu dugun mobi­li­za­zioa­re­kin bat egin dezaten.

Kalean iku­si­ko dugu elkar, gora lan­gi­leon borroka!

2020ko urta­rri­la­ren 26an

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *