NATO­ri EZ, Inpe­ria­lis­moa­ri, EBri eta sio­nis­moa­ri EZ/​NO a la OTAN. NO al impe­ria­lis­mo, a la UE y al sionismo

[EUS]

NATOk ordez­katzen zue­naz, due­la 38 urte, martxoa­ren 12an, Eus­kal Herriak, Kata­lu­nia­re­kin eta Kana­rie­kin bate­ra, EZ esan zion NATO­ri 1986ko erre­fe­ren­du­mean. Gaur egun, orduan adi­na arra­zoi edo gehia­go ditu­gu NATO, inpe­ria­lis­mo ipa­rra­me­ri­ka­rra eta bere lekaioak, EB eta Israe­len sio­nis­moa, gaitzetsi eta baztertzeko.

Biga­rren Mun­du Gerra­ren ondo­ren bere nagu­si­ta­su­na esku­ra­tu zue­ne­tik, AEBe­ta­ko inpe­ria­lis­moak esta­tu-kol­peak, gerrak, inba­sioak eta bon­bar­da­ke­tak baino ez ditu anto­la­tu, mun­du osoan bere subira­no­ta­su­na eta inde­pen­den­tzia defen­datzen duten esta­tuak eta herriak menderatzeko.

NATO, inpe­ria­lis­moa­ren tres­na mili­tar eta poli­ti­ko nagu­sie­ta­ko bat, 1949ko api­ri­lean sor­tu zene­tik, Euro­pa eta EB kon­tro­latze­ko era­bi­li izan da – EB bere morroi fidel bihur­tu du – , SES­Bi –orain Erru­sia– eta Txi­na­ri aurre egi­te­ko, eta mun­dua men­de­ratze­ko tres­na osa­ga­rri gisa. Zere­gin horre­tan balia­bi­de eko­no­mi­ko eta arma­men­tis­ti­ko han­diak –ato­mi­koak bere­zi­ki– eta base mili­tar uga­ri bide­ratzen ditu gizar­te-pre­mien kon­tu­ra. Zere­gin garran­tzitsua izan du Jugos­la­via­ren desegi­tean, Libia­ren, Siria­ren, Yeme­nen eta Ira­ken aur­ka­ko gerran, eta orain Erru­sia­ren aur­ka­ko gerran Ukrai­nan, Ira­nen eta Txi­na­ren aur­ka­ko jazar­pen-gerran, eta bai­ta Pales­ti­na­ren aur­ka­ko gerra geno­zi­dan ere, Israe­le­kin aliatuta.

Inpe­ria­lis­mo ipa­rra­me­ri­ka­rra­ren men­de­ratze estra­te­giak Erru­sia­ren eta Txi­na­ren aur­ka eta Pales­ti­na­ren eta Ekial­de Hur­bi­le­ko Erre­sis­ten­tzia­ren Ardatze­ko alia­tuen aur­ka AEBen beren eta EBko beren alia­tu euro­pa­rren mili­ta­ri­za­zio erral­doia era­gi­ten du, eta bai­ta Japo­nia, Aus­tra­lia eta Kana­da­re­na ere, aurrei­kus ezin dai­tez­keen ondo­rioak dituen kon­fron­ta­zio mili­tar erral­doi bate­ra garamatzana.

Aipatze­koa da NATOk bere atza­pa­rrak Eus­kal Herrian ere fin­katzen ditue­la. Hone­la Bar­dee­ta­ko tiro-poli­go­noa dau­ka­gu, armak ekoiz­tu eta NATO beza­la­ko herrial­de eta era­kun­de kri­mi­na­le­ta­ra espor­tatzen dira, armen gas­tu­ra­ko zer­ga eta diru­la­gun­tzen bidez­ko kon­tri­bu­zioa egi­ten da, eta enpre­sek, ban­kuek, uni­ber­tsi­ta­teek, era­kun­de poli­ti­koek eta bes­te batzuek poli­ti­ka arma­men­tis­ti­ko eta kri­mi­na­lean paper garran­tzitsua jokatzen dute, NATO­ren, sio­nis­moa­ren eta bere gerra inpe­ria­lis­ten alde.

Ez herri zapal­du ez lan­gi­le kla­se gisa ez dugu etor­ki­zu­nik NATO­ren eta EBren barruan.

ASKATASUNA EUSKAL HERRIARENTZAT!

NATO ETA EB KANPORA!

Horre­ga­tik guz­tia­ga­tik, martxoa­ren 9an, larun­ba­tean, 13:00etan Bil­bo­ko Arria­gan egin­go den elka­rre­ta­ratze­ra deitzen dugu.

OTAN EZ Plataforma

2024ko otsai­la­ren 26an

[ES]

Cons­cien­tes de lo que repre­sen­ta­ba la OTAN, hace 38 años, un 12 de mar­zo, Eus­kal Herria, jun­to con Cata­lun­ya y Cana­rias dijo NO a la OTAN en el Refe­rén­dum de 1986. Hoy, tene­mos tan­tas o más razo­nes que enton­ces para con­de­nar y recha­zar a la OTAN, el impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano y sus laca­yos, la Unión Euro­pea y el sio­nis­mo de Israel.

El impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano des­de que adqui­rió su hege­mo­nía tras la Segun­da Gue­rra Mun­dial no ha hecho más que orga­ni­zar gol­pes de esta­do, gue­rras, inva­sio­nes y bom­bar­deos para some­ter en todo el mun­do a los esta­dos y a los pue­blos que defien­den su sobe­ra­nía y su independencia.

La OTAN, uno de los prin­ci­pa­les ins­tru­men­tos mili­ta­res y polí­ti­cos del impe­ria­lis­mo, des­de su crea­ción en abril de 1949, ha sido uti­li­za­do para con­tro­lar Euro­pa y la Unión Euro­pea –a quien ha con­ver­ti­do en su sier­vo fiel – , para hacer fren­te a la URSS –aho­ra a Rusia– y a Chi­na, y como ins­tru­men­to com­ple­men­ta­rio de domi­na­ción del mun­do, tarea a la que dedi­ca gran­des recur­sos eco­nó­mi­cos y arma­men­tís­ti­cos –ató­mi­cos espe­cial­men­te– y nume­ro­sas bases mili­ta­res a expen­sas de las nece­si­da­des socia­les. Ha juga­do un papel impor­tan­te en el des­man­te­la­mien­to de Yugos­la­via, en la gue­rra con­tra Libia, con­tra Siria, con­tra Yemen, con­tra Irak, y aho­ra en la gue­rra con­tra Rusia en Ucra­nia, en la gue­rra de aco­so a Irán y Chi­na, y tam­bién en la gue­rra geno­ci­da con­tra Pales­ti­na en alian­za con Israel.

La estra­te­gia de domi­na­ción del impe­ria­lis­mo nor­te­ame­ri­cano en con­tra de Rusia y Chi­na y en con­tra de Pales­ti­na y sus alia­dos del Eje de la Resis­ten­cia en el Orien­te Medio, está con­du­cien­do a una gigan­tes­ca mili­ta­ri­za­ción de los pro­pios Esta­dos Uni­dos y de sus alia­dos euro­peos de la Unión Euro­pea asi como de Japón, Aus­tra­lia y Cana­dá, que nos está con­du­cien­do a una con­fron­ta­ción mili­tar gigan­tes­ca de con­se­cuen­cias imprevisibles.

Es de men­cio­nar que la OTAN tam­bién asien­ta sus garras en Eus­kal Herria. Des­de el Polí­gono de tiro de las Bár­de­nas, pasan­do por la pro­duc­ción y expor­ta­ción de armas a paí­ses y orga­ni­za­cio­nes cri­mi­na­les como la OTAN, a la con­tri­bu­ción vía impues­tos y sub­ven­cio­nes al gas­to en armas, has­ta el papel juga­do por empre­sas, ban­cas, uni­ver­si­da­des, ins­ti­tu­cio­nes polí­ti­cas y otras en la polí­ti­ca arma­men­tís­ti­ca y cri­mi­nal, a favor de la OTAN, del sio­nis­mo y sus gue­rras imperialistas.

Ni como pue­blo opri­mi­do ni como cla­se tra­ba­ja­do­ra tene­mos futu­ro den­tro de la OTAN ni de la Unión Europea.

¡Liber­tad para Eus­kal Herria!

OTAN eta EB kanpora!

Por todo ello, lla­ma­mos a una con­cen­tra­ción el sába­do 9 de mar­zo a las 13h en el Arria­ga de Bilbao.

OTAN EZ Plataforma

26 de febre­ro de 2024

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *