Urta­rri­la­ren 30ean… Gre­ba oro­ko­rra!!

El pró­xi­mo día 30 de enero hay con­vo­ca­da una huel­ga gene­ral en Eus­kal Herria Sur por los sin­di­ca­tos vas­cos y diver­sos colec­ti­vos popu­la­res y sec­to­ria­les. Muchos de ellos ya han anun­cia­do a tra­vés de redes socia­les su apo­yo a la jor­na­da de huel­ga. Los y las pen­sio­nis­tas vas­cas en su inmen­sa mayo­ría tam­bién han deja­do cla­ro su res­pal­do a la huel­ga. […]

Gre­ba oro­ko­rre­ra­ko deial­dia­ren hari­ra Ikas­le Aber­tza­leon Oha­rra

Ohar honen bitar­tez, Ikas­le Aber­tza­leak anto­la­kun­dea urta­rri­la­ren 30erako dei­tua dagoen gre­ba oro­ko­rre­ra batzen dela adie­ra­zi nahi dugu. Horre­ga­tik, DBH eta batxi­ler­go­ko, lan­bi­de hezi­ke­ta­ko eta uni­ber­tsi­ta­te­ko Eus­kal Herri­ko ikas­le­ria lan­gi­lea gre­ba egi­te­ra eta ondo­ren­go lerroe­tan zehaz­tu­ko ditu­gun mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ra deitzen dugu. Azken urtee­tan kri­si eko­no­mi­koa­ren era­gi­nak hez­kun­tza­ren ere­muan modu naba­rian bizitzen ari gara, bai­ta ikas­le […]

Lan­gi­leon intere­sen alde, kla­se bata­su­na: urta­rri­la­ren 30ean gre­ba oro­ko­rra /​Por los intere­ses de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, uni­dad de cla­se: el 30 de enero huel­ga gene­ral

[EUS] Ira­kur­ke­ta honen bidez, Bil­bon lan poli­ti­koa egi­ten dugun hain­bat era­gi­le tokat zein nazio­na­lek urta­rri­la­ren 30ean Eus­kal Herrian dei­tu­ta dagoen gre­ba oro­ko­rre­ra atxi­kitzen gare­la adie­ra­zi nahi dugu. Horre­taz gain, lan­gi­leon intere­sen alde aurre­ra­pau­suak eman ahat iza­te­ko tan­gi­te anto­la­kun­tza­ren eta kla­se bata­su­na­ren beha­rra azpi­ma­rratzen ditu­gun hei­nean, gre­ba egu­ne­ra­ko blo­ke pro­pio bat anto­la­tu dugu­la jaki­na­ra­zi nahi dugu, […]