Jon Iurrebaso Atutxa

Masailezurra apurtzeagatik 200 euro baino ez /​Te rompen la mandíbula por 200 euros

[EUS] Espai­niar zein Fran­tziar bur­ges dik­ta­du­rei adie­raz­pen aska­ta­su­nak kal­te egi­ten die­nean, adie­raz­pen aska­ta­su­na eta mani­fes­ta­zioak egi­te­ko esku­bi­deak debe­ka­tu­rik dau­de Eus­kal Herrian. Zer esa­nik ez, faxis­ta ikus­ga­rrie­nei babe­sa ema­te­ko bada, edo­zein gaia izan­da ere. Matxi­na­da faxis­ta­tik eta 1978 maki­lla­je­tik dato­rren erre­gi­me­na­re­kin gaur­ko Espai­niak apur­tu ez due­nez, ezin da bes­te modu­rik izan.

Sendoa Jurado García

Merezitako omenaldia /​Homenaje merecido

[EUS] Azken egu­no­tan hain­bat pre­so poli­ti­ko­ri kar­tze­la­tik irte­tean haien herrie­tan eman­da­ko ongi eto­rri beroen hari­ra, zala­par­ta bizian hasi dira bake­za­le fal­tsu ezber­di­nak eta «bik­ti­men» era­kun­de neo-faxis­tak. Lehe­nen­goek ongi eto­rria giro pri­ba­tuan egi­te­ko deia egin dute, eta bes­teek ema­tea debe­katzea eska­tu, eki­tal­di horie­tan bik­ti­men memo­ria irain­tzen ari dire­la­koan. Mili­tan­te poli­ti­koak publi­ko­ki

Andoni Baserrigorri

Cris Rodrigues [Causa Galiza]: «Apostamos por una Galiza autoorganizada en tránsito al socialismo»

Estu­ve hace ya varios años en la pri­me­ra apa­ri­ción públi­ca de Cau­sa Gali­za. Algu­nos años ya han tras­cu­rri­do des­de enton­ces y ha ido cam­bian­do y trans­for­mán­do­se. Fue­ra de Gali­za, real­men­te des­co­no­ce­mos bas­tan­te, yo el pri­me­ro, lo que es Cau­sa Gali­za. He teni­do una con­ver­sa­ción con su por­ta­voz Cris Rodri­gues para acla­rar estos

Iñaki Gil de San Vicente

Doce apuntes sobre marxismo (IV de XII)

Hace­mos la entre­ga IV de la serie de XII escri­ta para el colec­ti­vo inter­na­cio­na­lis­ta Paki­to Arria­ran. Como diji­mos, en esta entre­ga ana­li­za­re­mos el perío­do que va de 1871, con las lec­cio­nes de la Comu­na, has­ta la fun­da­ción de la Segun­da Inter­na­cio­nal en 1889. En la V tra­ta­re­mos las cons­tan­tes del refor­mis­mo,

Jon Iurrebaso Atutxa

Bake prozesua, birgizarteratzea /​Proceso de paz, reinserción

EUS «Bakea Bideak», «Harre­rak» eta «Cois­tek» kon­fe­ren­tzia bat anto­la­tu dute dato­rren ekai­na­ren 25erako, eta aurre­ra­tu­ta­koa­ren ara­be­ra, pre­so poli­ti­koen «bir­gi­zar­te­ratzea bake pro­ze­sua­ren bai­tan» har­tu­ko dute min­tza­gaitzat (eus­kal eta irlan­dar pre­so poli­ti­koez ari­tu­ko dire­la­koan gau­de, bai eta, Eus­kal Herri­ko eta Ipar Irlan­da­ko «bake pro­ze­suaz» ere). Sozial­de­mo­kra­ten, epel jokatzen dute­nen, buro­kra­ten eta, oro

gedar

Gazte Koordinadora Sozialista eta Ikasle Abertzaleei elkarrizketa: «Prozesu sozialistari bultzada ematea, komunitate politikoa indartzea eta langile kultura hedatzea dagokigu»

«Jaial­di kapi­ta­lis­tak daka­rren des­po­li­ti­za­zioa­ren aurrean, guri bes­te ospa­ki­zun ere­du bat garatzea dago­ki­gu. Guk ez dau­ka­gu for­mu­la per­fek­tu­rik, bai­na Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­neak ospa­ki­zun ere­du horre­tan ekar­pe­na egin nahi du» Api­ri­la­ren 23an aur­kez­tu zenu­ten Eus­kal Herri­ko Gaz­te Sozia­lis­ten Topa­gu­nea, Azpei­tian (Gipuz­koa). Zerk era­man zai­tuz­te Ikas­le Aber­tza­lea­ke­ko eta Gaz­te Koor­di­na­do­ra Sozia­lis­ta­ko

Para qué sirve la Historia (I de III)

La juven­tud tra­ba­ja­do­ra, ellas sobre todo, mal­vi­ve en una reali­dad incom­pren­si­ble para el poder adul­to, tan­to más en las nacio­nes opri­mi­das. El gaz­tetxe de Hon­da­rri­bia ha pla­nea­do al menos tres cha­r­­las-deba­­te sobre el tema. El sába­do 25 de mayo dis­cu­ti­re­mos sobre este tex­to y más ade­lan­te sobre sus efec­tos en la

Andoni Baserrigorri

Urnas

Me voy a abs­te­ner. Por enési­ma vez, des­de hace algu­nos años. Por segun­da vez en este últi­mo mes. No es cosa que haya deci­di­do en los últi­mos días. Lo tenía cla­ro hace mucho tiem­po. Las pri­me­ras veces que no voté cos­tó tra­ba­jo dar el paso. La ver­dad que no soy abs­ten­cio­nis­ta

Iñaki Gil de San Vicente

Doce apuntes sobre marxismo, II. Socialismo y comunismo utópicos

Avi­sá­ba­mos en la entre­ga I de comien­zos de abril de 2019 de esta serie que la segun­da tra­ta­ría sobre el socia­lis­mo utó­pi­co, has­ta la revo­lu­ción de 1848 y la publi­ca­ción del Mani­fies­to del Par­ti­do Comu­nis­ta. O sea, lo que pode­mos defi­nir como la fase en la que el socia­lis­mo utó­pi­co entra en ago­ta­mien­to,