Jon Iurrebaso Atutxa

Sorturen 3. konferentzia. Zaharrak berri /​Tercera Conferencia de Sortu. Más de lo mismo

[EUS] Kon­fe­ren­tzia­ren azken inter­ben­tzio osoa­ren berri ez badu­gu ere, zen­bait aipa­men eta adie­raz­pen ira­kur­tze­ko auke­ra izan dugu euren kide­ko den komu­ni­ka­bi­dean, horren­bes­tez, bere ager­ka­ri digi­ta­lean argi­ta­ra­tu­ta­koa abia­pun­tutzat har­tu­rik, kon­tsi­de­ra­zio batzuk egin­go ditu­gu. Ohar­tu gare­nez, batzue­tan, boze­ra­mai­letzak zein buru­za­giek, hor­taz alder­diak, gau­za bat esan eta egun gutxi­ra kon­tra­koa adie­raz­ten dute, hala

Boltxe

Los rostros de Txiki y Otaegi siempre serán jóvenes

Los ros­tros de Txi­ki y Otae­gi siem­pre serán jóve­nes. Por enci­ma de quie­nes les ase­si­na­ron, por enci­ma de quie­nes les ter­gi­ver­san, de aque­llos opor­tu­nis­tas que se apro­ve­chan de sus figu­ras para hacer lo con­tra­rio de lo que repre­sen­tan, por enci­ma de quie­nes tra­tan de lle­var­les hacia un anti­fran­quis­mo esta­ta­lis­ta… por enci­ma

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Espainiako Audientzia Nazionalean sinatutako akordioaren aurrean /​Ante el acuerdo firmado ante la Audiencia Nacional española

[EUS] Gaur ber­tan 11⁄13 auzi­ko aku­sa­tuek Fis­kal­tza­re­kin zein AVT eta DyJ­re­kin ere Espai­nia­ko Audien­tzia espai­no­lean sina­tu­ta­ko akor­dioa­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du: Api­ri­la­ren 12an gure elkar­ta­su­na adie­ra­zi genien pren­t­sa ohar baten bidez pro­ze­du­ra hone­tan epaitze­ra zihoa­zen per­tso­nei, eta epai­ke­ta honek zeu­kan garran­tzi poli­ti­koa azpi­ma­rra­tu

Andoni Baserrigorri

Endavant: «La práctica movilizadora es imprescindible para construir organización. No hay red social que la pueda sustituir»

Era una de las entre­vis­tas más espe­ra­das para una per­so­na que, como yo, no ocul­ta sus sim­pa­tías y afi­ni­dad con Enda­vant, par­ti­do mar­xis­ta de libe­ra­ción nacio­nal e inde­pen­den­tis­ta cata­lán. Las apor­ta­cio­nes de Enda­vant a la CUP son inne­ga­bles, apor­ta­cio­nes que han hecho que el pro­ce­so cata­lán, siga tras­cu­rrien­do por la sen­da de «Inde­pen­den­cia

Aurrerantz

[Aurrerantz 11] Ikuspegiak II/​Perspectivas II

[Aurre­rantz 11] Ikus­pe­giak II Maiatza-Api­­ri­­la alde­ra egin­da­ko hau­tes­kun­de zikloa­ren ana­li­sian genioe­nEs­ta­tuak kapi­ta­lak agin­du­ta­ko poli­ti­ka gau­zatze­ko modu­ko lor­pe­naes­ku­ra­tu due­la hau­tes­kun­dee­tan, lege­gin­tzal­dia nola­bai­te­ko lasai­ta­su­ne­zau­rre­ra era­ma­te­ko bes­te. Hori dena Madril alde bate­ra utziz, ber­tan­po­de­mo­se­ko erre­for­mis­mo ezja­ki­na­ren bere­koi­ke­ria tri­fatxi­toa­ren­ba­ta­su­nak kan­po utzi bai­tu. PSOEk lasai har­tu deza­ke arna­sa tar­te atean,bere lurral­de agin­tea dezen­te han­di­tu bai­tu.

Boltxe

El futuro es de los pueblos rebeldes

La deci­sión de las FARC-EP de reto­mar el accio­nar arma­do com­bi­na­do con una ofen­si­va polí­ti­ca sin pre­ce­den­tes, exi­ge un aná­li­sis en pro­fun­di­dad más que una colec­ción de bra­vos, hurras y demás fra­ses hechas que poco o nada apor­tan. Para empe­zar es nece­sa­rio sub­ra­yar el ges­to hacia el ELN que este reco­ge y que

admin

G7-aren kontragailurraren harira /​Sobre la contracumbre del G7

[EUS] Miguel Angel Lla­ma­sek Nai­zen argi­ta­ra­tu­ta­ko arti­ku­lua ira­ku­rri eta gero («Refle­xio­nes tras el G7», 2019/​08/​27, https://​www​.naiz​.eus/​e​s​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​r​e​f​l​e​x​i​o​n​e​s​–​t​r​a​s​–​e​l​–​g​7​–​d​e​s​d​e​–​e​l​–​g​h​e​t​t​o​–​a​–​l​a​–​p​o​l​i​t​i​c​a​–​c​o​n​–​m​a​y​u​s​c​u​las), ezin izan dio­gu eran­tzu­te­ko gogoa­ri eutsi. Gogo hau ez dator­ki­gu gure iritzia­re­kin bat egi­ten ez duen oro­ri eran­tzun behar zaio­la uste dugu­la­ko, bai­zik eta Sor­tu­tik aspal­di zabal­tzen ari diren zen­bait ideia jasotzen ditue­la eta,

Jon Iurrebaso Atutxa

Independentzia eta sozialismoa Euskal Herriarentzat /​Independencia y socialismo para Euskal Herria

[EUS] Zahar­ki­tu­rik al gau­de hel­bu­ru horie­kin bat egi­ten dugu­nok? Zer-nola­­ko pre­mi­sak eta dina­mi­kak inple­men­ta genitza­ke Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa lor­tze­ko? Aipa­tu hel­bu­ruak lor­tu ahal iza­te­ko, zer da inolaz ere egin behar­ko ez genu­kee­na? Saia­tu­ko gara modu labu­rrean gal­de­roi eran­tzu­ten, bai­na, aldi berean, zen­bait «zer­ga­tik?» utzi­ko ditu­gu tin­ton­tzian. «Zahar­ki­tu­rik ote

admin

¡El MCB retoma la iniciativa frente a la brutal contraofensiva imperialista: reactiva sus fuerzas y su accionar!

Nun­ca antes ha sido tan per­ti­nen­te y nece­sa­ria nues­tra razón de ser: con­tri­buir a libe­rar la Patria Gran­de lati­­noa­­me­­ri­­ca­­na-cari­­be­­ña de la opre­sión impe­ria­lis­ta y la vora­ci­dad del gran capi­tal, y tam­bién acom­pa­ñar las luchas simi­la­res de los pue­blos de otros con­ti­nen­tes. Urge dar un sal­to cua­li­ta­ti­vo en el accio­nar de las diver­sas corrien­tes popu­la­res