Boltxe

Urta­rri­la­ren 30ean… Gre­ba oro­ko­rra!!

El pró­xi­mo día 30 de enero hay con­vo­ca­da una huel­ga gene­ral en Eus­kal Herria Sur por los sin­di­ca­tos vas­cos y diver­sos colec­ti­vos popu­la­res y sec­to­ria­les. Muchos de ellos ya han anun­cia­do a tra­vés de redes socia­les su apo­yo a la jor­na­da de huel­ga. Los y las pen­sio­nis­tas vas­cas en su inmen­sa mayo­ría tam­bién han deja­do

Boltxe

Lan­gi­leon intere­sen alde, kla­se bata­su­na: urta­rri­la­ren 30ean gre­ba oro­ko­rra /​Por los intere­ses de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, uni­dad de cla­se: el 30 de enero huel­ga gene­ral

[EUS] Ira­kur­ke­ta honen bidez, Bil­bon lan poli­ti­koa egi­ten dugun hain­bat era­gi­le tokat zein nazio­na­lek urta­rri­la­ren 30ean Eus­kal Herrian dei­tu­ta dagoen gre­ba oro­ko­rre­ra atxi­kitzen gare­la adie­ra­zi nahi dugu. Horre­taz gain, lan­gi­leon intere­sen alde aurre­ra­pau­suak eman ahat iza­te­ko tan­gi­te anto­la­kun­tza­ren eta kla­se bata­su­na­ren beha­rra azpi­ma­rratzen ditu­gun hei­nean, gre­ba egu­ne­ra­ko blo­ke pro­pio bat

Iñaki Gil de San Vicente

Cin­co apun­tes urgen­tes sobre el ata­que impe­ria­lis­ta

La reac­ción furi­bun­da orques­ta­da y diri­gi­da inter­na­cio­nal­men­te con­tra el Encuen­tro anti­im­pe­ria­lis­ta por la Vida, la Paz y la Sobe­ra­nía, que se cele­bra en Cara­cas los días 22 al 25 de enero de 2020, nos exi­ge algu­nas refle­xio­nes sobre todo a quie­nes se nos ha impe­di­do acu­dir. Pri­me­ra, el boi­cot lle­va­do a cabo por varias

Iñaki Gil de San Vicente

¿Cri­sis del «régi­men del 78» o cri­sis del Esta­do? Seis refle­xio­nes sobre inter­na­cio­na­lis­mo pro­le­ta­rio

¿Qué suce­de en la cas­ta polí­ti­ca que ha tar­da­do des­de el 1 de junio de 2018 has­ta el 7 de enero de 2020 en for­ma­li­zar un gobierno de coa­li­ción cen­­tro-refo­r­­mi­s­­ta tras nue­ve meses de blo­queo des­de abril de 2019? ¿Es una de las con­se­cuen­cias de la lla­ma­da «cri­sis del “régi­men del 78”» o sobre

Amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua

Patxi Rui­zek eba­ki­du­rak egin ditu besoan pro­tes­ta gisa ‑Mur­tzia II-ko kar­tze­la­ri baten jarre­ra era­so­ko­rra eta mehatxuak salatze­ko egin du- /​Patxi Ruiz se hace cor­tes en el bra­zo como pro­tes­ta ‑Denun­cia la acti­tud ofen­si­va y las ame­na­zas de un car­ce­le­ro de Mur­cia II-

[EUS] Agi­ri honen bitar­tez Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak Patxi Ruiz Txan­trea­ko pre­so poli­ti­koak gaur buru­tu­ta­ko pro­tes­tal­di gogor baten berri eman nahi du. Gaur­koan Patxik bere burua lesio­na­tu du besoa objek­tu zorrotz batez eba­kiz Mur­tzia II-ko kar­tze­lan. Era­gin­da­ko zau­ria­ren ondo­rioz eri­zan­de­gi­ra era­man behar izan dute, ber­tan hama­bi gra­pa jarri

Iñaki Gil de San Vicente

La liber­tad es atea

El ateís­mo mar­xis­ta es la expre­sión suma de la liber­tad, por­que recon­ci­lia a la espe­cie huma­na con ella mis­ma, con su mate­ria­li­dad. Su radi­ca­lis­mo eman­ci­pa­dor es tal que con­tra él se alían todas, abso­lu­ta­men­te todas, las corrien­tes ideo­ló­gi­cas: des­de el agnos­ti­cis­mo más ver­gon­zan­te has­ta el idea­lis­mo más solip­sis­ta, pasan­do por las

Jon Iurrebaso Atutxa

Ez ibi­li milon­ge­tan. Eus­kal Esta­tu Sozia­lis­ta­ren alde /​No nos con­téis milon­gas. Por el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co

[EUS] Pun­tu batzuk aipa­tu­ko ditu­gu, kapi­ta­la­ren iritzi­ra­ko ira­ba­zi eko­no­mi­koen objek­tu ezin­bes­te­koak eta kla­se­ko posi­zio hege­mo­ni­ko­ra­ko eus­ka­rri dire­nak, eta, aldi berean, kla­se lider iza­ten jarraitze­ko arris­ku­rik han­die­na dute­nak. Hori esa­ten dugu­nean, ez dugu sub­jek­tu zapal­du bat bera ere gogoe­ta­tik kan­po uzten, zapal­kun­tza guz­tiak kapi­ta­la­ren eta bere ezin­bes­te­ko patriar­ka­tua­ren ara­be­ra anto­la­tu­ta eta

Aben­dua­ren 6tik 8ra arte Duran­gon egon­go da Boltxe 3 libu­ru berrie­kin

Urte­ro beza­la Duran­go­ko Herri­ko taber­na­ren parean Boltxe Libu­ruak postua jarri­ko du azken urteo­tan argi­ta­ra­tu­ta­ko libu­rue­kin. Bes­teak bes­te aur­te 3 titu­lo berri izan­go ditu­gu 2 Boltxe libu­ruen eskuz eta bes­te bat Kin­ki­li­ma­rro bil­du­man. Nobe­da­deak hauek izan­go dira: «Plan­tar Blan­cos» Cró­ni­ca del [neo]colonialismo fran­cés. Saïd Boua­ma­ma. 290 pág, 6€Aimé Césai­re recuer­da en su Dis­cur­so

Boltxe

Amni­si­ta­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa Bil­bon «Borro­katzea zile­gi dela­ko, amnis­tia osoa» lelo­pean Bil­bon

Dani Pas­tor eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren esku­titza amnis­tia­ren alde­ko mani­fes­ta­zioa­ren hari­ra GORA, HERRI MUGIMENDUA! 2019-11-16 Kai­xo, lagu­nok: Aur­ten ere, pre­so poli­ti­kook jakin dugu dagoe­ne­ko fin­ko ager­tzen den, eta erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eus­kal mugi­men­duak deitzen duen AMNISTIAREN alde­ko mani­fes­ta­zioa­ren berri. Aur­ten ere, pla­ze­rra da zuen­ga­na jotzea, eta Eus­kal Herri­tik 1000 km.-ra dagoen eus­kal bolun­ta­rio

Askapena

Boli­via­ko Esta­tu kol­pea­ren aurrean | Ante el gol­pe de Esta­do en Boli­via

[EUS] Azke­nik, Evo Mora­le­sen gober­nua­ren aur­ka­ko Esta­tu kol­pea gau­za­tu da. Esan behar da kol­pe hau 2019ko urria­ren 20ko hau­tes­kun­deak baino lehen eratzen ari zela. San­ta Cru­zen bere oina­rri nagu­sia dau­kan Boli­via­ko oli­gar­kia­ren eta inpe­ria­lis­mo yan­kia­ren saia­ke­ren emaitza da kol­pe hau; his­to­ri­ko­ki gutxietsi­ta eta baz­ter­tu­ta izan diren sek­to­reen alde (nagu­si­ki jato­rriz­ko