«Siria­ko ipar-ekial­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren hari­ra /​SIRIAREN ALDE en refe­ren­cia al artícu­lo “SIRIAKO IPAR-EKIALDEAN ESTATU ISLAMIKOAREN AURKAKO GUDA AMAITUTA, ATZERRIKO INDARREN JOKAERAK ZALANTZA PIZTEN DU” publi­ca­do el sába­do 28 de julio en Gaur8 de NAIZ sobre la situa­ción actual que atra­vie­sa Siria.

[EUS]

Siria­ren alde atzo uztai­lak 28 larun­ba­ta Naizeko Gaur8n argi­ta­ra­tu­ko «Siria­ko ipar-ekial­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren harira.

 1. Has­te­ko, Naizen Gaur8k Sirian dau­den per­tso­na kur­duak tur­kiar eta siriar gober­nuen asmoen bel­dur dire­la berres­ten du, Recep Tay­yip Erdoğa­nek zuzen­tzen duen tur­kiar gober­nu erreak­zio­na­rioa eta 10 alder­di poli­ti­koz zein 2011ko ekai­ne­tik opo­si­zio demo­kra­ti­koa­ren­ga­tik osa­tua dagoen Bashar al Assa­dek zuzen­tzen duen siriar gober­nu aurre­ra­koia pare­ka­tu nahiean.

  Baiez­ta­pen hau gau­zatzeak siriar egu­ne­ro­ko­ta­su­na ez uler­tzea dakar bera­re­kin, non PYD alder­di poli­ti­ko kur­dua eta Fron­te Nazio­nal Aurre­ra­koia­ren Siriar Gober­nu zile­giak jaki­nez­ko nego­zia­zioak bi hilez dara­matza­ten jada. Nego­zia­zio hauek bide one­tik doaz PYD berak posi­ti­botzat jo bai­ti­tu eta bi aldeen par­te-har­tzeak. Osti­ral hone­tan, hain zuzen ere, Siria­tik dagoe­ne­ko infor­ma da SDFek Al-Raq­qa hiria eta Al-Hasa­ka ere­mu­ko herriak buel­tan eman­go liz­kio­ke­la Siriar Gober­nua­ri. Hauei Taq­ba­ko uhar­ka­ren (siriar uhar­ka­rik han­die­na) itzul­tzea zein Gober­nu eta SDFen lan­ki­detza Idlib-en borro­katze­ko batu­ko litzaiz­kie­ke, elka­rriz­ke­tak era ego­kian doa­ze­la­rik siriar itu­rrien ara­be­ra. Kon­tak­tu hauek SDFek kon­trol­pean dituz­ten gas eta petro­lio putzu erral­doiak eta zen­bait muga-bide buel­tan ema­tea lekar­ke­te ere.

  Hitzar­me­nak Al-Hasa­ka, Qamish­li, Ras al-Ayn eta Amou­dan abian da siriar itu­rriek dio­te­na­ga­tik eta ordai­ne­tan siriar zonal­de kur­duek esa­te bate­ra­ko kur­dua­ren ikas­ke­ta plan zehatza, Petro­lioa­ren Minis­te­rio eta zer­bitzu mili­tar labu­rra­goa lor­tu­ko luke­te­la ira­ga­rri da. Hare gehia­go, Siriar Kon­tsei­lu Demo­krat­koak (SDFen mai­la poli­ti­ko gore­na­ren ata­la) Ilham Ahme­den bidez fase berri baten mar­ko gisa Damas­ko, Haman, Hom­sen zein Lata­kian bule­goak ire­ki­ko dituz­te­la ira­ga­rri du. Hala, Siriar Gober­nua (due­la 90 urte Tur­kia­tik ihes egin duten kur­duak anpa­ra­tu ditue­nak geroa­go PKK babes­tu, entre­na­tu eta finan­tzatze­ko) Gober­nu Tur­kia­rra­re­kin (gaur arte herri kur­dua­ren aur­ka­ko hamai­ka sakai­la­ke­ta­ren ardu­ra­dun dena Tur­kia, Irak eta Sirian) alde­ratzea sutsu­ki arbuiatzen dugu. 

 2. «SDFk Siria lai­ko, demo­kra­ti­ko eta fede­ra­la­ren alde borro­katzen du.»

  Esal­di hau aizu­na iza­teaz gain siriar his­to­ria ger­tua fal­tsutzea du xede SDFei aur­pe­gia garbitzeko.

  SDFak osatzen dituz­ten tal­deak ez dira soi­lik kon­tser­ba­do­reak, ez bada siglak aldatzea onetsi zuten Jabhat al Nus­ra (Al-Qae­da Sirian) tal­de­ko zein DAESH tal­dee­ta­ko sol­da­du tak­fi­rien batai­loi ohi anda­na dau­de bar­nean. SDFen mul­tzo ara­bia­rrak eratzen dituz­ten gai­non­tze­koak «Siriar Arma­da Libre» tal­de sala­fis­ta­ren kide izan dira edo Al-Qae­da­re­kin luba­kia par­te­ka izan dute.

  Aipa­ga­rria da SDFek kon­tro­latzen duten basa­mor­tu eta lur-ere­mu gehien­tsue­na gehien­go suni zaba­la due­la, hor­taz Ekial­de Hur­bi­lean glo­bal­ki ema­ten den gisa, lai­ko­ta­su­na ez da ber­tan uler­tzen Eus­kal Herrian bai uler deza­ke­gun moduan. Behar­ba­da jen­dar­te seku­lar batez min­tza gin­tez­ke komatxo uga­ri­re­kin har­tuz siriar zonal­de zehatz horren kon­ple­xu­ta­su­na dela eta, bai­na seku­la ez jen­dar­te lai­ko batez, alda­rri­katze­ko egi­ne­zin dena.

  Gogo­ra­tu bes­te­rik ez dugu egin behar «Liwa Owais al-Qora­ni» edo «Al-Raq­qa­ko Iraul­tzai­leak» bri­ga­da sala­fis­te­kin ger­ta­tu­ta­koa, SDFe­tan inte­gra­tu baino lehen DAESHe­ki­ko leial­ta­su­na zin egin zutenak.

  Bukatze­ko, SDFek (egun Siria­ren %29 kon­tro­latzen dute­la) 2015eko urrian sor­tuak izan zire­la­ri erre­pa­ra behar dio­gu, hots, nazioar­te­ko lege­dia betez Erru­siar Fede­ra­zioa Siriar Par­la­men­tua­ren soros­pen deia­ren ondo­ren Siria mili­tar­ki lagun­tzen hasi eta hila­be­te­ra, SDFak sor­tze­ko mugi­men­du hau beraz AEBek Siriar Gober­nua eraitsia izan­go ez zela Siria bes­te Libia bat bihur­tze­ko asi­mi­latze­ra­koan eman zen, horre­ta­ra­ko nazioar­te­ko lege­dia zeha­ro hautsiz eta Siria inbadituz. 

 3. «Afri­nen ez Al-Assa­dek ezta nazioar­te­ko alia­tuek ere (Erru­sia eta Iran) ez zuten ezertxo egin.»

  Bes­te behin, erro­tik fal­tsua da Gober­nu Siria­rrak Afrin aban­do­na­tu iza­na. Izan ere, ere­mu­ko egu­ne­ro­ko­ta­su­naz jaki­tun den edo­nor bada­ki SDFak azken urte hone­tan Deir Ezzor pro­bin­tzian ISIS era­so­tu gabe egon dire­la, ISI­Sek ber­tan era­gin­da­ko siriar sol­da­duen odo­lus­te eta erail­ke­tak babes­tuz. Aitzi­tik, Siriar Arma­dak oso­ki ezber­din joka zuen otsail hone­ta­ko Afri­ne­ko inbasioan.

  Horren age­ri­ko demos­tra­zio da Siriar Arma­da­ren NDFe­ta­ko (Nazio Defen­tsa­ra­ko Inda­rrak) sol­da­duak Afri­nen­ga­tik borro­katze­ra eta ber­ta­ko herri­ta­rrak babes­te­ra joan zire­la Siriar Arma­da Ghou­ta eta Idli­ben askatzee­tan nahi­koa pai­ratzen ari zenean. Beha­rrez­koa da egu­ne­ko ratioa hil­da­koei begi­ra NDFe­tan YPG/​Jren ia bikoitza izan zela, doi­lo­rra iza­nik NAI­Ze­ko Gaur8k Siriar Gober­nuak ezertxo ere egin ez zue­la adie­raz­tea. Horren adi­bi­de dira egu­ne­ro­ko kon­boi mili­ta­rren zein eli­ka­gai eta sen­da­gaien bidal­ke­tak Afri­ne­ra tur­kiar inba­sioa ema­te­ra­koan, «Siria Ipa­rral­de­ko Kon­fe­de­ra­zioak» berak onar­tu duena.

  Hala­ber, Iran eta Erru­siar Fede­ra­zioak euren burua ber­matzai­le beza­la jarri zuten Tur­kia­ko esta­tuak Afrin era­so­tu ez zezan Afrin Siriar Gober­nua­re­kin fede­ra­tuz gero, egun uztai­lean suer­tatzen ari diren elka­rriz­ke­te­tan kur­duar gehien­goa duten zonal­de asko­tan ema­ten ari den tan­ke­ra­koa. Afri­ne­ko Herri­zain­tzak bat egi­ten zuen bitar­tean, Qamish­li­tik (PYDa­ren egoitza admi­nis­tra­ti­boan) AEBek Afrin pre­sio­na­tu zuten Siriar Gober­nua­re­kin akor­dio­rik egon ez zedin eta NDFe­tan tro­pak ez inte­gra­tuz. Pro­ze­su hau Damas­ko edo Alep­po­ko auzo kur­due­tan eman da jada edo­ta esa­te­ra­ko, tama­lez azken egu­no­tan berria den Suwei­dan (doluan orain asteaz­ken hone­tan 230 erail­da­ko utzi dituen aten­ta­tu sui­zi­da odol­tsua­ren ondo­ren) non komu­ni­ta­te dru­soak agin­tzen duen, NDFe­tan integraturik.

  Afri­ne­ko inba­sioan Siriar Gober­nuak jare­ta­sun osoa eskai­ni zion YPG/​Jri Afri­nen ira­niar fabri­ka­zio eta bai­me­na zuten Toophan2 ATG­Mak (Tan­ke aur­ka­ko misil gida­tuak) jasotze­ko, Hez­bo­llahk PKKri entre­ga ziz­kio­nak Afri­nen ber­tan, haue­kin gaur arte YPG-YPJk tan­ke tur­kiar inba­ditzai­leak sun­tsitzen ari ditue­la­rik. Beraz, Siriar Gober­nuak zein Ira­nek aurre egin zio­ten Tur­kia­ri (NATO­ko biga­rren arma­da indar­tsue­na­ri) Afinen.

  Erru­siar Fede­ra­zioa­ri dago­kio­nez, tes­tuan berres­ten diren esal­di batzuk jaur­ti baino lehen gako da oina­rriz­ko zen­bait pre­mi­sa uler­tzea. Hala, NATO­ren esta­tu­tue­ta­ko 5. arti­ku­luak NATO­ko herrial­de bat era­so­tua iza­te­ko­tan NATO osoak arma­da era­sotzai­lea­ren aur­ka egin behar due­la argi uzten du. Hau da, Erru­siar Fede­ra­zioak Tur­kia­ri tiro egin edo bon­bar­da­tu izan balio, NATOk gerra adie­ra­zi­ko lio­keen Erru­siar Fede­ra­zioa­ri, argi eta garbi.

  Bai­na edo­ze­rren gai­ne­tik, argi azpi­ma­rra nahi dugu Siriar Gober­nuak bate­ria anti­ae­reoak Idlib ipa­rral­dean eslei­tu zitue­ne­tik tur­kiar Esta­tuak bost egu­nez eman zue­la Afrin bon­bar­da­tu gabe, otsai­lak 8 oste­gu­nean Deir Ezzo­rren SDFek (DAESH eta Jabhat al Nus­ra ohiak tar­tean) eta euren babes­le diren AEBek gober­nua­ren alde­ko tro­pen aur­ka­ko sarras­kia gau­za­tu zuten arte. Asteak eman eta gero DAESHen era­soak pai­ratzen Eufra­tes ibai ekial­de­tik eta SDFek ez zute­la DAESH era­sotzen iku­si­rik, Siriar Arma­dak Eufra­tes ibai men­de­bal­de­tik aitzi­natzea era­ba­ki zuen DAESHi aurre egi­te­ko. Une har­tan, SDFek eta euren abia­zioa den Uni­ted Sta­tes Air For­cek (USAF) 300 sol­da­du siriar bon­bar­da­tu zituz­ten ezen eurek Koni­ko eta Al Omar ere­mue­ta­ra (Siria­ko gas eta petro­lio putzu­rik han­die­nak eta SDFen lur pila­ke­ta­ren zatia) ger­tu­ratzen ari zire­la «inter­pre­ta­tu» baitzuten.

  Era hone­tan, anker­ke­ri honen ondo­ren eta Afri­ne­ko SDFek ger­ta­ka­ri hau erre­fu­xatzen ez zute­la iku­si­rik Siriar Gober­nuak aipa­tu­ta­ko bate­ria anti­ae­reoak Damas­ko alde­ra mugi­tu zituen. Bate­ria hauek bide batez, aste­bu­ru horre­tan ber­ta­ko otsai­lak 10ean Enti­ta­te Sio­nis­ta­ren F‑16 hegaz­ki­na eraitsi eta Apatxe gerra heli­kop­te­ro bat hon­datzea lor­tu zuten, gar­bi gera­tuz Siriar Gober­nuak bere pun­ta­ko arma­te­gia igo­rri zue­la Afri­ne­ra, Siriar Gober­nuak Afrin lagun­du ez zue­la­ren teo­ria iru­zur­gi­leak ezeztatuz.

  Aldiz, Siriar Arma­dak iga­rotze askea lagatzen zuen bitar­tean Afrin defen­da nahi zuen edo­zein etnia zein erli­jio­ko siriar herri­ta­rri, NAI­Zen Gaur8ren arti­ku­luak ez du Eufra­tes ibai ekial­dean (SDFen men­pe­ko lur ere­muan) zer ger­ta­tu zen azal­tzen. Eufra­tes ibai ekial­dean, egu­ne­ro YPG/​J‑k Afri­ne­ko euren neba-arre­bak mili­tar­ki defen­datze­ra Ain al Arab/​Kobane, Al-Hasa­ka eta Al-Raq­qa­tik joan­go zire­la hots egin eta gero (Afrin gehien­go kur­du bat zuen Eufra­tes men­de­bal­de­ko toki baka­rra iza­nik), otsai­la erdi aldean egoe­ra era­bat alda­tu zen. AEBek YPG/​J‑ri Afri­ne­ra borro­katze­ra joa­te­ko­tan euren lagun­tza mili­ta­rra ber­tan behe­ra utzi­ko zio­te­la hela­ra­zi zio­ten, YPG/​J‑ek atze­ra egi­nez eta Eufra­tes ibai bera ez zehar­ka­tuz Afri­ne­ko YPG/​J‑en defentsan. 

 4. «Kur­duak eta erre­gi­me­na» zein nola Al-Raq­qa «aska­tua» izan zen.

  Al-Raq­qa aipatze­ra­koan, siriar hiri garran­tzitsu honek ez du ema­ku­me aur­pe­gi­rik egun, bai­zik eta hiria­ren era­ki­nen %80 sun­tsi­tu­ta iza­tea­ren aur­pe­gia, SDFen abia­zioak Al-Raq­qa­ko har­tzean jaur­ti­ri­ko fos­fo­ro zuri aur­pe­gia eta gerra oso­ko herri­ta­rren sarras­ki­rik erral­doei­na jasan iza­na­ren aur­pe­gia, guz­tiak gizo­nak diren agu­re zahar kon­tser­ba­do­re tri­ba­len esku ego­teaz gain, SDFen Deir Ezzo­rren legez. NAI­Zen Gaur8ri bes­te behin ahan­tzi egi­ten zaio ekai­na hone­tan Al-Raq­qa­ra lehen aldiz argia, tele­fo­noa zein elek­tri­zi­ta­tea hel­du dela eta ez SDFak babes­ten dituz­ten herrial­de inba­ditzai­leen­ga­tik (Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuak, fran­tziar Esta­tua, Sau­dia, Emi­ra­toak edo Qatar) ez bada Siriar Gober­nua­ri esker. Azke­nik, «Siriar Erre­gi­me­na» ter­mi­noa­ren uneo­ro­ko era­bi­le­ra «Siriar Gober­nu» beha­rrean ohar­ta­ra­zi nahi dugu, ter­mino hau Sirian era­bi­lia iza­nik bai­na Eus­kal Herrian kutsu guz­tiz ezber­di­na due­na eta sozial­ki aski nega­ti­boa hau­tes­kun­dee­tan hau­ta­tua izan den gober­nu bati erre­fe­ren­tzia burutzerakoan. 

Siria­ren Alde

2018ko uztai­la­ren 30ean

[ES]

 1. Gaur8 de NAIZ afir­ma que las per­so­nas kur­das de Siria tie­nen mie­do de los intere­ses de los gobier­nos tur­co y sirio, tra­tan­do equi­pa­rar al gobierno reac­cio­na­rio tur­co de Recep Tay­yip Erdoğan y al gobierno pro­gre­sis­ta sirio com­pues­to por 10 par­ti­dos polí­ti­cos y des­de junio de 2011 tam­bién por la opo­si­ción demo­crá­ti­ca que lide­ra Bashar al Assad.

  Rea­li­zar esta afir­ma­ción impli­ca no com­pren­der la actua­li­dad de Siria en la que el par­ti­do polí­ti­co kur­do PYD y el legí­ti­mo Gobierno Sirio del Fren­te Nacio­nal Pro­gre­sis­ta lle­van dos meses lle­van­do a cabo nego­cia­cio­nes públi­cas. Estas nego­cia­cio­nes van por buen camino según todas las fuen­tes sirias ya que el pro­pio PYD ha valo­ra­do posi­ti­va­men­te estas con­ver­sa­cio­nes en las que ambos acto­res están par­ti­ci­pan­do. Este mis­mo vier­nes, por ejem­plo, se infor­mó des­de Siria que las SDF van a devol­ver la ciu­dad de Al-Raq­qa y pue­blos de Al-Hasa­ka al Gobierno Sirio. Se le suma­rían a la devo­lu­ción de la pre­sa de Taq­ba (mayor pre­sa del país) y la cola­bo­ra­ción entre Gobierno y SDF para luchar en Idlib, por lo que las con­ver­sa­cio­nes avan­zan de mane­ra posi­ti­va. Estos con­tac­tos impli­ca­rían trans­fe­rir los pozos gasís­ti­cos y petro­lí­fe­ros que aho­ra mis­mo con­tro­lan las SDF jun­to con algu­nos pasos fronterizos.

  El acuer­do se está implan­tan­do ya en Al-Hasa­ka, Qamish­li, Ras al-Ayn y Amou­da según fuen­tes sirias y a cam­bio las zonas kur­das de Siria logra­rían un plan de estu­dios espe­cí­fi­co kur­do, el Minis­te­rio de Petró­leo y un ser­vi­cio mili­tar más bre­ve. Es más, el Con­se­jo Demo­crá­ti­co Sirio (el órgano polí­ti­co de mayor ran­go de las SDF ha afir­ma­do por medio de Ilham Ahmed que como par­te de una nue­va fase abri­rán ofi­ci­nas en Damas­co, Hama, Homs y Lata­kia. Por lo tan­to, recha­za­mos que­rer poner en un mis­mo nivel al Gobierno Sirio (que ha aco­gi­do a los kur­dos que han hui­do de Tur­quía des­de hace 90 años para des­pués apo­yar, entre­nar y finan­ciar al PKK) con el Gobierno Tur­co (res­pon­sa­ble has­ta el día de hoy de con­ti­nua­das masa­cres con­tra el pue­blo kur­do en Tur­quía, Irak o Siria). 

 2. «SDFk Siria lai­ko, demo­kra­ti­ko eta fede­ra­la­ren alde borro­katzen du.»

  Esta fra­se es fal­sa y tra­ta de pros­ti­tuir la his­to­ria cer­ca­na de Siria para lavar la ima­gen de las SDF.

  Los gru­pos que for­man par­te de las SDF no son solo con­ser­va­do­res, sino que hay nume­ro­sos ex-com­ba­tien­tes tak­fi­ríes de Jabhat al Nus­ra (Al-Qae­da en Siria) e inclu­so bata­llo­nes de tak­fi­ríes ex-miem­bros de DAESH que acce­die­ron a cam­biar de siglas. El res­to de gru­pos que hoy con­for­man las SDF ára­bes han sido miem­bros del sala­fis­ta “Ejér­ci­to Libre Sirio” y han com­par­ti­do trin­che­ra con Al-Qae­da en Siria.

  Cabe rese­ñar que el desier­to y la mayo­ría del terri­to­rio que con­tro­lan hoy las SDF es de amplia mayo­ría suní, por lo que tal y como ocu­rre de mane­ra glo­bal en Orien­te Medio, el lai­cis­mo no se entien­de como sí lo enten­de­mos en Eus­kal Herria. Cabría hablar de una socie­dad secu­lar cogién­do­la con nume­ro­sas pin­zas dada la com­ple­ji­dad de esa exac­ta zona de Siria, pero no de una socie­dad lai­ca, algo invia­ble de reivindicar.

  Sin ir más lejos, no hay más que obser­var lo que ha ocu­rri­do con gru­pos como Liwa Owais al-Qora­ni o con la bri­ga­da Revo­lu­cio­na­rios de Al-Raq­qa, gru­pos sala­fis­tas ambos y que han lle­ga­do inclu­so a jurar leal­tad a DAESH antes de inte­grar­se en las SDF.

  Para fina­li­zar hay que repa­rar en el con­cep­to bási­co de que las SDF (que actual­men­te con­tro­lan el 29% de Siria) fue­ron crea­das en octu­bre de 2015, pre­ci­sa­men­te un mes des­pués de que la Fede­ra­ción Rusa entra­ra a ayu­dar mili­tar­men­te en Siria con­tra los gru­pos sala­fis­tas a peti­ción del Par­la­men­to Sirio y cum­plien­do con la Lega­li­dad Inter­na­cio­nal. Este movi­mien­to de crea­ción de las SDF se dio por tan­to en cuan­to los EEUU asi­mi­la­ron que el Gobierno Sirio no iba a ser depues­to para con­ver­tir a Siria en una nue­va Libia, que­bran­do para ello la Lega­li­dad Inter­na­cio­nal e inva­dien­do Siria. 

 3. «Afri­nen ez Al-Assa­dek ezta nazioar­te­ko alia­tuek ere (Erru­sia eta Iran) ez zuten ezertxo egin»

  De igual modo, es de nue­vo fal­so que el Gobierno Sirio haya deja­do aban­do­na­do a Afrín en la inva­sión tur­ca que Siria sufrió en en febre­ro. No en vano, cual­quier per­so­na que se haya infor­ma­do de la actua­li­dad sabe que pese a que las SDF han esta­do todo este últi­mo año sin ata­car a ISIS en el desier­to y apo­yan­do las matan­zas a sol­da­dos sirios y sirias en la pro­vin­cia de Deir Ezzor, en cam­bio en Afrin el Ejér­ci­to Sirio ha actua­do de mane­ra dia­me­tral­men­te opuesta.

  Demos­tra­ción ine­quí­vo­ca de ello son los sol­da­dos de las NDF (Fuer­zas de Defen­sa Nacio­nal) per­te­ne­cien­tes al Ejér­ci­to Sirio que acu­die­ron a com­ba­tir para ayu­dar a los habi­tan­tes de Afrin, mien­tras el res­to del Ejér­ci­to Sirio com­ba­tía en Ghou­ta e Idlib con­tra los gru­pos sala­fis­tas.. Urge decir que el ratio de muer­tes por día en la defen­sa de Afrin de las NDF fue el casi doble que el de las YPG/​J como así ocu­rrió, por lo que es ruin decla­rar que el Gobierno Sirio no hizo nada por sal­var Afrin como afir­ma Gaur8 de NAIZ. Ejem­plo de ello son el paso de con­vo­yes mili­ta­res y envíos dia­rios de tan­to ali­men­tos como medi­ci­nas por par­te del Gobierno Sirio a los habi­tan­tes de Afrin duran­te la inva­sión tur­ca, algo que ha reco­no­ci­do inclu­so la auto­de­no­mi­na­da «Con­fe­de­ra­ción del Nor­te de Siria».

  Asi­mis­mo, Irán y la Fede­ra­ción Rusa se ofre­cie­ron como garan­tes de que Tur­quía no ata­ca­ra Afrin si esta región se fede­ra­ba con el Gobierno Sirio tal y como está dán­do­se en las con­ver­sa­cio­nes de esta mis­ma sema­na de julio en nume­ro­sas ciu­da­des de mayo­ría kur­da como ya hemos men­cio­na­do. Mien­tras que la gober­na­ción de Afrin esta­ba de acuer­do, des­de Qamish­li (capi­tal admi­nis­tra­ti­va del PYD) EEUU pre­sio­nó a Afrin para que no se lle­ga­ra a un acuer­do con el Gobierno Sirio ni se inte­gra­ran sus tro­pas en las NDF. Este pro­ce­so ha ocu­rri­do en barrios kur­dos de Damas­co y Alep­po o por ejem­plo, ya que des­gra­cia­da­men­te está recien­te, en Suwei­da (de luto aho­ra tras el bru­tal aten­ta­do sui­ci­da de este pasa­do miér­co­les con un sal­do de 230 ase­si­na­dos) don­de la man­da comu­ni­dad dru­sa, inte­gra­da en las NDF.

  En la inva­sión de Afrin, el Gobierno Sirio le dio vía libre a las YPG/​J para reco­ger en Afrin los ATGM (Misi­les Anti-Tan­que Guia­dos) Toophan2 con fabri­ca­ción y per­mi­so ira­ní entre­ga­dos por par­te de Hez­bo­llah al PKK en la mis­ma Afrin con los que las YPG-YPJ están des­tru­yen­do la mayo­ría de los tan­ques inva­so­res tur­cos. Por lo tan­to, tan­to el Gobierno Sirio como Irán hicie­ron fren­te a Tur­quía en Afrin.

  En cuan­to a la Fede­ra­ción Rusa, es vital com­pren­der una pre­mi­sa bási­ca antes de afir­mar cier­tas fra­ses que se ven en el tex­to. En efec­to, el 5º artícu­lo de los Esta­tu­tos de la OTAN esta­ble­ce que de dar­se el caso en el que un Ejér­ci­to de la OTAN sea ata­ca­do, toda la OTAN debe actuar con­tra el Ejér­ci­to ata­can­te. Es decir, si la Fede­ra­ción Rusa hubie­ra dis­pa­ra­do o bom­bar­dea­do a Tur­quía, la OTAN hubie­ra decla­ra­do una gue­rra con­tra la Fede­ra­ción Rusa, así de simple.

  Pero por enci­ma de todo, hay que sub­ra­yar el hecho de que des­de que el Gobierno Sirio esta­ble­ció bate­rías anti­aé­reas en el nor­te de Idlib el 3 de febre­ro, el Esta­do tur­co estu­vo sin bom­bar­dear Afrin duran­te cin­co días, has­ta que el jue­ves 8 de febre­ro suce­dió la injus­ti­fi­ca­ble masa­cre de tro­pas guber­na­men­ta­les con cien­tos de ase­si­na­dos a manos de las SDF (ex DAESH y ex Jabhat al Nus­ra) y sus patro­ci­na­do­res de EEUU en Deir Ezzor, Tras sema­nas acu­mu­lan­do bajas mor­ta­les por ata­ques del DAESH des­de el este del río Éufra­tes y en vis­ta de que las SDF no ata­ca­ban a DAESH, el Ejér­ci­to Sirio deci­dió avan­zar des­de el oes­te del río Éufra­tes para hacer fren­te a DAESH. Es en ese ins­tan­te, las SDF y su avia­ción Uni­ted Sta­tes Air For­ce (USAF) bom­bar­dea­ron a 300 sol­da­dos sirios ya que «inter­pre­ta­ban» que se habían acer­ca­do a Koni­ko y Al Omar (mayo­res pozos de gas y petró­leo sirios res­pec­ti­va­men­te y par­te del aco­pio de terri­to­rio de las SDF).

  Este maca­bro ata­que, suma­do al no recha­zo de él por par­te de las SDF de Afrin, tra­jo el com­pren­si­ble des­pla­za­mien­to de dichas bate­rías anti­aé­reas hacia Damas­co. Bate­rías por cier­to que ese mis­mo fin de sema­na, el día 10 de febre­ro, logra­ron derri­bar un avión de com­ba­te F‑16 de la Enti­dad Sio­nis­ta y dañar un heli­cóp­te­ro de gue­rra Apa­che, por lo que que­da más que cla­ro que el Gobierno Sirio envió lo mejor de su arse­nal a Afrin, que­dan­do des­men­ti­das esas tram­po­sas teo­rías de inso­li­da­ri­dad o aban­dono a Afrin por par­te del Gobierno Sirio.

  En cam­bio, mien­tras que el Gobierno Sirio deja­ba paso libre a todas y todos los habi­tan­tes sirios de toda etnia y reli­gión que que­rían defen­der Afrin, el artícu­lo de Gaur8 en NAIZ no expli­ca lo que ocu­rrió al este del río Éufra­tes (terri­to­rio con­tro­la­do por las SDF). Al este del río Éufra­tes, tras anun­ciar YPG/​J dia­ria­men­te que esta­ban pre­pa­rán­do­se des­de Ain al Arab/​Kobane, Al-Hasa­ka y Al-Raq­qa para acu­dir en auxi­lio mili­tar de sus her­ma­nos y her­ma­nas de Afrin (úni­co encla­ve mayo­ri­ta­ria­men­te kur­do al oes­te del río Éufra­tes), a media­dos de febre­ro la situa­ción dio un vuel­co. EEUU comu­ni­có a YPG/​J que en el caso de ir a com­ba­tir a Afrin les sus­pen­de­ría su ayu­da mili­tar en Siria, por lo que YPG/​J recu­ló y no cru­zó ni tan siquie­ra el río Éufra­tes para soco­rrer a las YPG/​J de Afrin. 

 4. «Kur­duak eta erre­gi­me­na» y cómo fue «libe­ra­do» Al-Raq­qa.

  Al men­cio­nar Al-Raq­qa, esta impor­tan­te ciu­dad de Siria actual­men­te no tie­ne ros­tro de mujer sino ros­tro de 80% de edi­fi­cios des­trui­dos, ros­tro de fós­fo­ro blan­co lan­za­do por la avia­ción de las SDF en la toma de Al-Raq­qa y ros­tro de haber pade­ci­do los bom­bar­deos en alfom­bra de la USAF en la mayor masa­cre de habi­tan­tes de toda la gue­rra, ade­más de estar lide­ra­da por ancia­nos con­ser­va­do­res tri­ba­les, todos hom­bres, al igual que en Deir Ezzor.

  A Gaur8 de NAIZ se le vuel­ve de nue­vo a olvi­dar que a Al-Raq­qa este mes de junio ha lle­ga­do por pri­me­ra vez luz, telé­fono y elec­tri­ci­dad pero no gra­cias a los paí­ses inva­so­res que com­po­nen las SDF (EEUU, Esta­do Fran­cés, Sau­dia, Emi­ra­tos o Qatar) sino gra­cias al Gobierno Sirio.

  Por últi­mo, remar­car el cons­tan­te uso del tér­mino «Régi­men sirio» en lugar de «Gobierno sirio» en el artícu­lo, sien­do este un tér­mino uti­li­za­do en Siria pero que en Eus­kal Herria tie­ne una con­no­ta­ción dife­ren­te y social­men­te muy nega­ti­va para refe­rir­se a un gobierno votado. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *