(Eus/​العربية/​Esp/​Fra) Siria­ren Alde­ren pren­t­sa-oha­rra Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuek eta NATO­ko bes­te herrial­deek Siria ipa­rral­de­ko zen­bait gune­ren oku­pa­zioa eten dute­la­ren ger­ta­ka­rien aurrean

[EUS] Siria­ren Alde­ren pre­n­­t­­sa-oha­­rra Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuek eta NATO­ko bes­te herrial­deek Siria ipa­rral­de­ko zen­bait gune­ren oku­pa­zioa eten dute­la­ren ger­ta­ka­rien aurrean: Irmo­ki erre­fu­xatzen dugu siriar lurral­de subira­noa­ren aur­ka Tur­kiar Esta­tuak eta bes­te NATO­ko erki­dek gau­za­tu deza­ke­ten inba­sioa, 8 urte luze­ko gerrak era­gin­da­ko oina­zea beti­kotzea bilatzen bai­tu­te. Erdö­gan eta bere kan­po poli­ti­ka sai­lak Siria ipa­rral­dean ema­ten den etnia […]

«Siria­ko ipar-ekial­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren hari­ra /​SIRIAREN ALDE en refe­ren­cia al artícu­lo “SIRIAKO IPAR-EKIALDEAN ESTATU ISLAMIKOAREN AURKAKO GUDA AMAITUTA, ATZERRIKO INDARREN JOKAERAK ZALANTZA PIZTEN DU” publi­ca­do el sába­do 28 de julio en Gaur8 de NAIZ sobre la situa­ción actual que atra­vie­sa Siria.

[EUS] Siria­ren alde atzo uztai­lak 28 larun­ba­ta Nai­ze­ko Gaur8n argi­ta­ra­tu­ko «Siria­ko ipar-ekia­l­­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren hari­ra. Has­te­ko, Nai­zen Gaur8k Sirian dau­den per­tso­na kur­duak tur­kiar eta siriar gober­nuen asmoen bel­dur dire­la berres­ten du, Recep Tay­yip Erdoğa­nek zuzen­tzen duen tur­kiar gober­nu erreak­zio­na­rioa eta 10 alder­di poli­ti­koz zein 2011ko […]