«Siriako ipar-ekialdean estatu islamikoaren aurkako guda amaituta, atzerriko indarren jokaerak zalantza pizten du» artikuluaren harira /​SIRIAREN ALDE en referencia al artículo “SIRIAKO IPAR-EKIALDEAN ESTATU ISLAMIKOAREN AURKAKO GUDA AMAITUTA, ATZERRIKO INDARREN JOKAERAK ZALANTZA PIZTEN DU” publicado el sábado 28 de julio en Gaur8 de NAIZ sobre la situación actual que atraviesa Siria.

[EUS] Siria­ren alde atzo uztai­lak 28 larun­ba­ta Nai­ze­ko Gaur8n argi­ta­ra­tu­ko «Siria­ko ipar-ekia­l­­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren hari­ra. Has­te­ko, Nai­zen Gaur8k Sirian dau­den per­tso­na kur­duak tur­kiar eta siriar gober­nuen asmoen bel­dur dire­la berres­ten du, Recep Tay­yip Erdoğa­nek zuzen­tzen duen tur­kiar gober­nu erreak­zio­na­rioa eta 10 alder­di poli­ti­koz zein 2011ko […]