«Siria­ko ipar-ekial­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren hari­ra /​SIRIAREN ALDE en refe­ren­cia al artícu­lo “SIRIAKO IPAR-EKIALDEAN ESTATU ISLAMIKOAREN AURKAKO GUDA AMAITUTA, ATZERRIKO INDARREN JOKAERAK ZALANTZA PIZTEN DU” publi­ca­do el sába­do 28 de julio en Gaur8 de NAIZ sobre la situa­ción actual que atra­vie­sa Siria.

[EUS]

Siria­ren alde atzo uztai­lak 28 larun­ba­ta Naizeko Gaur8n argi­ta­ra­tu­ko «Siria­ko ipar-ekial­dean esta­tu isla­mi­koa­ren aur­ka­ko guda amai­tu­ta, atze­rri­ko inda­rren jokae­rak zalan­tza piz­ten du» arti­ku­lua­ren harira.

 1. Has­te­ko, Naizen Gaur8k Sirian dau­den per­tso­na kur­duak tur­kiar eta siriar gober­nuen asmoen bel­dur dire­la berres­ten du, Recep Tay­yip Erdoğa­nek zuzen­tzen duen tur­kiar gober­nu erreak­zio­na­rioa eta 10 alder­di poli­ti­koz zein 2011ko ekai­ne­tik opo­si­zio demo­kra­ti­koa­ren­ga­tik osa­tua dagoen Bashar al Assa­dek zuzen­tzen duen siriar gober­nu aurre­ra­koia pare­ka­tu nahiean.

  Baiez­ta­pen hau gau­zatzeak siriar egu­ne­ro­ko­ta­su­na ez uler­tzea dakar bera­re­kin, non PYD alder­di poli­ti­ko kur­dua eta Fron­te Nazio­nal Aurre­ra­koia­ren Siriar Gober­nu zile­giak jaki­nez­ko nego­zia­zioak bi hilez dara­matza­ten jada. Nego­zia­zio hauek bide one­tik doaz PYD berak posi­ti­botzat jo bai­ti­tu eta bi aldeen par­te-har­tzeak. Osti­ral hone­tan, hain zuzen ere, Siria­tik dagoe­ne­ko infor­ma da SDFek Al-Raq­qa hiria eta Al-Hasa­ka ere­mu­ko herriak buel­tan eman­go liz­kio­ke­la Siriar Gober­nua­ri. Hauei Taq­ba­ko uhar­ka­ren (siriar uhar­ka­rik han­die­na) itzul­tzea zein Gober­nu eta SDFen lan­ki­detza Idlib-en borro­katze­ko batu­ko litzaiz­kie­ke, elka­rriz­ke­tak era ego­kian doa­ze­la­rik siriar itu­rrien ara­be­ra. Kon­tak­tu hauek SDFek kon­trol­pean dituz­ten gas eta petro­lio putzu erral­doiak eta zen­bait muga-bide buel­tan ema­tea lekar­ke­te ere.

  Hitzar­me­nak Al-Hasa­ka, Qamish­li, Ras al-Ayn eta Amou­dan abian da siriar itu­rriek dio­te­na­ga­tik eta ordai­ne­tan siriar zonal­de kur­duek esa­te bate­ra­ko kur­dua­ren ikas­ke­ta plan zehatza, Petro­lioa­ren Minis­te­rio eta zer­bitzu mili­tar labu­rra­goa lor­tu­ko luke­te­la ira­ga­rri da. Hare gehia­go, Siriar Kon­tsei­lu Demo­krat­koak (SDFen mai­la poli­ti­ko gore­na­ren ata­la) Ilham Ahme­den bidez fase berri baten mar­ko gisa Damas­ko, Haman, Hom­sen zein Lata­kian bule­goak ire­ki­ko dituz­te­la ira­ga­rri du. Hala, Siriar Gober­nua (due­la 90 urte Tur­kia­tik ihes egin duten kur­duak anpa­ra­tu ditue­nak geroa­go PKK babes­tu, entre­na­tu eta finan­tzatze­ko) Gober­nu Tur­kia­rra­re­kin (gaur arte herri kur­dua­ren aur­ka­ko hamai­ka sakai­la­ke­ta­ren ardu­ra­dun dena Tur­kia, Irak eta Sirian) alde­ratzea sutsu­ki arbuiatzen dugu. 

 2. «SDFk Siria lai­ko, demo­kra­ti­ko eta fede­ra­la­ren alde borro­katzen du.»

  Esal­di hau aizu­na iza­teaz gain siriar his­to­ria ger­tua fal­tsutzea du xede SDFei aur­pe­gia garbitzeko.

  SDFak osatzen dituz­ten tal­deak ez dira soi­lik kon­tser­ba­do­reak, ez bada siglak aldatzea onetsi zuten Jabhat al Nus­ra (Al-Qae­da Sirian) tal­de­ko zein DAESH tal­dee­ta­ko sol­da­du tak­fi­rien batai­loi ohi anda­na dau­de bar­nean. SDFen mul­tzo ara­bia­rrak eratzen dituz­ten gai­non­tze­koak «Siriar Arma­da Libre» tal­de sala­fis­ta­ren kide izan dira edo Al-Qae­da­re­kin luba­kia par­te­ka izan dute.

  Aipa­ga­rria da SDFek kon­tro­latzen duten basa­mor­tu eta lur-ere­mu gehien­tsue­na gehien­go suni zaba­la due­la, hor­taz Ekial­de Hur­bi­lean glo­bal­ki ema­ten den gisa, lai­ko­ta­su­na ez da ber­tan uler­tzen Eus­kal Herrian bai uler deza­ke­gun moduan. Behar­ba­da jen­dar­te seku­lar batez min­tza gin­tez­ke komatxo uga­ri­re­kin har­tuz siriar zonal­de zehatz horren kon­ple­xu­ta­su­na dela eta, bai­na seku­la ez jen­dar­te lai­ko batez, alda­rri­katze­ko egi­ne­zin dena.

  Gogo­ra­tu bes­te­rik ez dugu egin behar «Liwa Owais al-Qora­ni» edo «Al-Raq­qa­ko Iraul­tzai­leak» bri­ga­da sala­fis­te­kin ger­ta­tu­ta­koa, SDFe­tan inte­gra­tu baino lehen DAESHe­ki­ko leial­ta­su­na zin egin zutenak.

  Bukatze­ko, SDFek (egun Siria­ren %29 kon­tro­latzen dute­la) 2015eko urrian sor­tuak izan zire­la­ri erre­pa­ra behar dio­gu, hots, nazioar­te­ko lege­dia betez Erru­siar Fede­ra­zioa Siriar Par­la­men­tua­ren soros­pen deia­ren ondo­ren Siria mili­tar­ki lagun­tzen hasi eta hila­be­te­ra, SDFak sor­tze­ko mugi­men­du hau beraz AEBek Siriar Gober­nua eraitsia izan­go ez zela Siria bes­te Libia bat bihur­tze­ko asi­mi­latze­ra­koan eman zen, horre­ta­ra­ko nazioar­te­ko lege­dia zeha­ro hautsiz eta Siria inbadituz. 

 3. «Afri­nen ez Al-Assa­dek ezta nazioar­te­ko alia­tuek ere (Erru­sia eta Iran) ez zuten ezertxo egin.»

  Bes­te behin, erro­tik fal­tsua da Gober­nu Siria­rrak Afrin aban­do­na­tu iza­na. Izan ere, ere­mu­ko egu­ne­ro­ko­ta­su­naz jaki­tun den edo­nor bada­ki SDFak azken urte hone­tan Deir Ezzor pro­bin­tzian ISIS era­so­tu gabe egon dire­la, ISI­Sek ber­tan era­gin­da­ko siriar sol­da­duen odo­lus­te eta erail­ke­tak babes­tuz. Aitzi­tik, Siriar Arma­dak oso­ki ezber­din joka zuen otsail hone­ta­ko Afri­ne­ko inbasioan.

  Horren age­ri­ko demos­tra­zio da Siriar Arma­da­ren NDFe­ta­ko (Nazio Defen­tsa­ra­ko Inda­rrak) sol­da­duak Afri­nen­ga­tik borro­katze­ra eta ber­ta­ko herri­ta­rrak babes­te­ra joan zire­la Siriar Arma­da Ghou­ta eta Idli­ben askatzee­tan nahi­koa pai­ratzen ari zenean. Beha­rrez­koa da egu­ne­ko ratioa hil­da­koei begi­ra NDFe­tan YPG/​Jren ia bikoitza izan zela, doi­lo­rra iza­nik NAI­Ze­ko Gaur8k Siriar Gober­nuak ezertxo ere egin ez zue­la adie­raz­tea. Horren adi­bi­de dira egu­ne­ro­ko kon­boi mili­ta­rren zein eli­ka­gai eta sen­da­gaien bidal­ke­tak Afri­ne­ra tur­kiar inba­sioa ema­te­ra­koan, «Siria Ipa­rral­de­ko Kon­fe­de­ra­zioak» berak onar­tu duena.

  Hala­ber, Iran eta Erru­siar Fede­ra­zioak euren burua ber­matzai­le beza­la jarri zuten Tur­kia­ko esta­tuak Afrin era­so­tu ez zezan Afrin Siriar Gober­nua­re­kin fede­ra­tuz gero, egun uztai­lean suer­tatzen ari diren elka­rriz­ke­te­tan kur­duar gehien­goa duten zonal­de asko­tan ema­ten ari den tan­ke­ra­koa. Afri­ne­ko Herri­zain­tzak bat egi­ten zuen bitar­tean, Qamish­li­tik (PYDa­ren egoitza admi­nis­tra­ti­boan) AEBek Afrin pre­sio­na­tu zuten Siriar Gober­nua­re­kin akor­dio­rik egon ez zedin eta NDFe­tan tro­pak ez inte­gra­tuz. Pro­ze­su hau Damas­ko edo Alep­po­ko auzo kur­due­tan eman da jada edo­ta esa­te­ra­ko, tama­lez azken egu­no­tan berria den Suwei­dan (doluan orain asteaz­ken hone­tan 230 erail­da­ko utzi dituen aten­ta­tu sui­zi­da odol­tsua­ren ondo­ren) non komu­ni­ta­te dru­soak agin­tzen duen, NDFe­tan integraturik.

  Afri­ne­ko inba­sioan Siriar Gober­nuak jare­ta­sun osoa eskai­ni zion YPG/​Jri Afri­nen ira­niar fabri­ka­zio eta bai­me­na zuten Toophan2 ATG­Mak (Tan­ke aur­ka­ko misil gida­tuak) jasotze­ko, Hez­bo­llahk PKKri entre­ga ziz­kio­nak Afri­nen ber­tan, haue­kin gaur arte YPG-YPJk tan­ke tur­kiar inba­ditzai­leak sun­tsitzen ari ditue­la­rik. Beraz, Siriar Gober­nuak zein Ira­nek aurre egin zio­ten Tur­kia­ri (NATO­ko biga­rren arma­da indar­tsue­na­ri) Afinen.

  Erru­siar Fede­ra­zioa­ri dago­kio­nez, tes­tuan berres­ten diren esal­di batzuk jaur­ti baino lehen gako da oina­rriz­ko zen­bait pre­mi­sa uler­tzea. Hala, NATO­ren esta­tu­tue­ta­ko 5. arti­ku­luak NATO­ko herrial­de bat era­so­tua iza­te­ko­tan NATO osoak arma­da era­sotzai­lea­ren aur­ka egin behar due­la argi uzten du. Hau da, Erru­siar Fede­ra­zioak Tur­kia­ri tiro egin edo bon­bar­da­tu izan balio, NATOk gerra adie­ra­zi­ko lio­keen Erru­siar Fede­ra­zioa­ri, argi eta garbi.

  Bai­na edo­ze­rren gai­ne­tik, argi azpi­ma­rra nahi dugu Siriar Gober­nuak bate­ria anti­ae­reoak Idlib ipa­rral­dean eslei­tu zitue­ne­tik tur­kiar Esta­tuak bost egu­nez eman zue­la Afrin bon­bar­da­tu gabe, otsai­lak 8 oste­gu­nean Deir Ezzo­rren SDFek (DAESH eta Jabhat al Nus­ra ohiak tar­tean) eta euren babes­le diren AEBek gober­nua­ren alde­ko tro­pen aur­ka­ko sarras­kia gau­za­tu zuten arte. Asteak eman eta gero DAESHen era­soak pai­ratzen Eufra­tes ibai ekial­de­tik eta SDFek ez zute­la DAESH era­sotzen iku­si­rik, Siriar Arma­dak Eufra­tes ibai men­de­bal­de­tik aitzi­natzea era­ba­ki zuen DAESHi aurre egi­te­ko. Une har­tan, SDFek eta euren abia­zioa den Uni­ted Sta­tes Air For­cek (USAF) 300 sol­da­du siriar bon­bar­da­tu zituz­ten ezen eurek Koni­ko eta Al Omar ere­mue­ta­ra (Siria­ko gas eta petro­lio putzu­rik han­die­nak eta SDFen lur pila­ke­ta­ren zatia) ger­tu­ratzen ari zire­la «inter­pre­ta­tu» baitzuten.

  Era hone­tan, anker­ke­ri honen ondo­ren eta Afri­ne­ko SDFek ger­ta­ka­ri hau erre­fu­xatzen ez zute­la iku­si­rik Siriar Gober­nuak aipa­tu­ta­ko bate­ria anti­ae­reoak Damas­ko alde­ra mugi­tu zituen. Bate­ria hauek bide batez, aste­bu­ru horre­tan ber­ta­ko otsai­lak 10ean Enti­ta­te Sio­nis­ta­ren F‑16 hegaz­ki­na eraitsi eta Apatxe gerra heli­kop­te­ro bat hon­datzea lor­tu zuten, gar­bi gera­tuz Siriar Gober­nuak bere pun­ta­ko arma­te­gia igo­rri zue­la Afri­ne­ra, Siriar Gober­nuak Afrin lagun­du ez zue­la­ren teo­ria iru­zur­gi­leak ezeztatuz.

  Aldiz, Siriar Arma­dak iga­rotze askea lagatzen zuen bitar­tean Afrin defen­da nahi zuen edo­zein etnia zein erli­jio­ko siriar herri­ta­rri, NAI­Zen Gaur8ren arti­ku­luak ez du Eufra­tes ibai ekial­dean (SDFen men­pe­ko lur ere­muan) zer ger­ta­tu zen azal­tzen. Eufra­tes ibai ekial­dean, egu­ne­ro YPG/​J‑k Afri­ne­ko euren neba-arre­bak mili­tar­ki defen­datze­ra Ain al Arab/​Kobane, Al-Hasa­ka eta Al-Raq­qa­tik joan­go zire­la hots egin eta gero (Afrin gehien­go kur­du bat zuen Eufra­tes men­de­bal­de­ko toki baka­rra iza­nik), otsai­la erdi aldean egoe­ra era­bat alda­tu zen. AEBek YPG/​J‑ri Afri­ne­ra borro­katze­ra joa­te­ko­tan euren lagun­tza mili­ta­rra ber­tan behe­ra utzi­ko zio­te­la hela­ra­zi zio­ten, YPG/​J‑ek atze­ra egi­nez eta Eufra­tes ibai bera ez zehar­ka­tuz Afri­ne­ko YPG/​J‑en defentsan. 

 4. «Kur­duak eta erre­gi­me­na» zein nola Al-Raq­qa «aska­tua» izan zen.

  Al-Raq­qa aipatze­ra­koan, siriar hiri garran­tzitsu honek ez du ema­ku­me aur­pe­gi­rik egun, bai­zik eta hiria­ren era­ki­nen %80 sun­tsi­tu­ta iza­tea­ren aur­pe­gia, SDFen abia­zioak Al-Raq­qa­ko har­tzean jaur­ti­ri­ko fos­fo­ro zuri aur­pe­gia eta gerra oso­ko herri­ta­rren sarras­ki­rik erral­doei­na jasan iza­na­ren aur­pe­gia, guz­tiak gizo­nak diren agu­re zahar kon­tser­ba­do­re tri­ba­len esku ego­teaz gain, SDFen Deir Ezzo­rren legez. NAI­Zen Gaur8ri bes­te behin ahan­tzi egi­ten zaio ekai­na hone­tan Al-Raq­qa­ra lehen aldiz argia, tele­fo­noa zein elek­tri­zi­ta­tea hel­du dela eta ez SDFak babes­ten dituz­ten herrial­de inba­ditzai­leen­ga­tik (Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuak, fran­tziar Esta­tua, Sau­dia, Emi­ra­toak edo Qatar) ez bada Siriar Gober­nua­ri esker. Azke­nik, «Siriar Erre­gi­me­na» ter­mi­noa­ren uneo­ro­ko era­bi­le­ra «Siriar Gober­nu» beha­rrean ohar­ta­ra­zi nahi dugu, ter­mino hau Sirian era­bi­lia iza­nik bai­na Eus­kal Herrian kutsu guz­tiz ezber­di­na due­na eta sozial­ki aski nega­ti­boa hau­tes­kun­dee­tan hau­ta­tua izan den gober­nu bati erre­fe­ren­tzia burutzerakoan. 

Siria­ren Alde

2018ko uztai­la­ren 30ean

[ES]

 1. Gaur8 de NAIZ afir­ma que las per­so­nas kur­das de Siria tie­nen mie­do de los intere­ses de los gobier­nos tur­co y sirio, tra­tan­do equi­pa­rar al gobierno reac­cio­na­rio tur­co de Recep Tay­yip Erdoğan y al gobierno pro­gre­sis­ta sirio com­pues­to por 10 par­ti­dos polí­ti­cos y des­de junio de 2011 tam­bién por la opo­si­ción demo­crá­ti­ca que lide­ra Bashar al Assad.

  Rea­li­zar esta afir­ma­ción impli­ca no com­pren­der la actua­li­dad de Siria en la que el par­ti­do polí­ti­co kur­do PYD y el legí­ti­mo Gobierno Sirio del Fren­te Nacio­nal Pro­gre­sis­ta lle­van dos meses lle­van­do a cabo nego­cia­cio­nes públi­cas. Estas nego­cia­cio­nes van por buen camino según todas las fuen­tes sirias ya que el pro­pio PYD ha valo­ra­do posi­ti­va­men­te estas con­ver­sa­cio­nes en las que ambos acto­res están par­ti­ci­pan­do. Este mis­mo vier­nes, por ejem­plo, se infor­mó des­de Siria que las SDF van a devol­ver la ciu­dad de Al-Raq­qa y pue­blos de Al-Hasa­ka al Gobierno Sirio. Se le suma­rían a la devo­lu­ción de la pre­sa de Taq­ba (mayor pre­sa del país) y la cola­bo­ra­ción entre Gobierno y SDF para luchar en Idlib, por lo que las con­ver­sa­cio­nes avan­zan de mane­ra posi­ti­va. Estos con­tac­tos impli­ca­rían trans­fe­rir los pozos gasís­ti­cos y petro­lí­fe­ros que aho­ra mis­mo con­tro­lan las SDF jun­to con algu­nos pasos fronterizos.

  El acuer­do se está implan­tan­do ya en Al-Hasa­ka, Qamish­li, Ras al-Ayn y Amou­da según fuen­tes sirias y a cam­bio las zonas kur­das de Siria logra­rían un plan de estu­dios espe­cí­fi­co kur­do, el Minis­te­rio de Petró­leo y un ser­vi­cio mili­tar más bre­ve. Es más, el Con­se­jo Demo­crá­ti­co Sirio (el órgano polí­ti­co de mayor ran­go de las SDF ha afir­ma­do por medio de Ilham Ahmed que como par­te de una nue­va fase abri­rán ofi­ci­nas en Damas­co, Hama, Homs y Lata­kia. Por lo tan­to, recha­za­mos que­rer poner en un mis­mo nivel al Gobierno Sirio (que ha aco­gi­do a los kur­dos que han hui­do de Tur­quía des­de hace 90 años para des­pués apo­yar, entre­nar y finan­ciar al PKK) con el Gobierno Tur­co (res­pon­sa­ble has­ta el día de hoy de con­ti­nua­das masa­cres con­tra el pue­blo kur­do en Tur­quía, Irak o Siria). 

 2. «SDFk Siria lai­ko, demo­kra­ti­ko eta fede­ra­la­ren alde borro­katzen du.»

  Esta fra­se es fal­sa y tra­ta de pros­ti­tuir la his­to­ria cer­ca­na de Siria para lavar la ima­gen de las SDF.

  Los gru­pos que for­man par­te de las SDF no son solo con­ser­va­do­res, sino que hay nume­ro­sos ex-com­ba­tien­tes tak­fi­ríes de Jabhat al Nus­ra (Al-Qae­da en Siria) e inclu­so bata­llo­nes de tak­fi­ríes ex-miem­bros de DAESH que acce­die­ron a cam­biar de siglas. El res­to de gru­pos que hoy con­for­man las SDF ára­bes han sido miem­bros del sala­fis­ta “Ejér­ci­to Libre Sirio” y han com­par­ti­do trin­che­ra con Al-Qae­da en Siria.

  Cabe rese­ñar que el desier­to y la mayo­ría del terri­to­rio que con­tro­lan hoy las SDF es de amplia mayo­ría suní, por lo que tal y como ocu­rre de mane­ra glo­bal en Orien­te Medio, el lai­cis­mo no se entien­de como sí lo enten­de­mos en Eus­kal Herria. Cabría hablar de una socie­dad secu­lar cogién­do­la con nume­ro­sas pin­zas dada la com­ple­ji­dad de esa exac­ta zona de Siria, pero no de una socie­dad lai­ca, algo invia­ble de reivindicar.

  Sin ir más lejos, no hay más que obser­var lo que ha ocu­rri­do con gru­pos como Liwa Owais al-Qora­ni o con la bri­ga­da Revo­lu­cio­na­rios de Al-Raq­qa, gru­pos sala­fis­tas ambos y que han lle­ga­do inclu­so a jurar leal­tad a DAESH antes de inte­grar­se en las SDF.

  Para fina­li­zar hay que repa­rar en el con­cep­to bási­co de que las SDF (que actual­men­te con­tro­lan el 29% de Siria) fue­ron crea­das en octu­bre de 2015, pre­ci­sa­men­te un mes des­pués de que la Fede­ra­ción Rusa entra­ra a ayu­dar mili­tar­men­te en Siria con­tra los gru­pos sala­fis­tas a peti­ción del Par­la­men­to Sirio y cum­plien­do con la Lega­li­dad Inter­na­cio­nal. Este movi­mien­to de crea­ción de las SDF se dio por tan­to en cuan­to los EEUU asi­mi­la­ron que el Gobierno Sirio no iba a ser depues­to para con­ver­tir a Siria en una nue­va Libia, que­bran­do para ello la Lega­li­dad Inter­na­cio­nal e inva­dien­do Siria. 

 3. «Afri­nen ez Al-Assa­dek ezta nazioar­te­ko alia­tuek ere (Erru­sia eta Iran) ez zuten ezertxo egin»

  De igual modo, es de nue­vo fal­so que el Gobierno Sirio haya deja­do aban­do­na­do a Afrín en la inva­sión tur­ca que Siria sufrió en en febre­ro. No en vano, cual­quier per­so­na que se haya infor­ma­do de la actua­li­dad sabe que pese a que las SDF han esta­do todo este últi­mo año sin ata­car a ISIS en el desier­to y apo­yan­do las matan­zas a sol­da­dos sirios y sirias en la pro­vin­cia de Deir Ezzor, en cam­bio en Afrin el Ejér­ci­to Sirio ha actua­do de mane­ra dia­me­tral­men­te opuesta.

  Demos­tra­ción ine­quí­vo­ca de ello son los sol­da­dos de las NDF (Fuer­zas de Defen­sa Nacio­nal) per­te­ne­cien­tes al Ejér­ci­to Sirio que acu­die­ron a com­ba­tir para ayu­dar a los habi­tan­tes de Afrin, mien­tras el res­to del Ejér­ci­to Sirio com­ba­tía en Ghou­ta e Idlib con­tra los gru­pos sala­fis­tas.. Urge decir que el ratio de muer­tes por día en la defen­sa de Afrin de las NDF fue el casi doble que el de las YPG/​J como así ocu­rrió, por lo que es ruin decla­rar que el Gobierno Sirio no hizo nada por sal­var Afrin como afir­ma Gaur8 de NAIZ. Ejem­plo de ello son el paso de con­vo­yes mili­ta­res y envíos dia­rios de tan­to ali­men­tos como medi­ci­nas por par­te del Gobierno Sirio a los habi­tan­tes de Afrin duran­te la inva­sión tur­ca, algo que ha reco­no­ci­do inclu­so la auto­de­no­mi­na­da «Con­fe­de­ra­ción del Nor­te de Siria».

  Asi­mis­mo, Irán y la Fede­ra­ción Rusa se ofre­cie­ron como garan­tes de que Tur­quía no ata­ca­ra Afrin si esta región se fede­ra­ba con el Gobierno Sirio tal y como está dán­do­se en las con­ver­sa­cio­nes de esta mis­ma sema­na de julio en nume­ro­sas ciu­da­des de mayo­ría kur­da como ya hemos men­cio­na­do. Mien­tras que la gober­na­ción de Afrin esta­ba de acuer­do, des­de Qamish­li (capi­tal admi­nis­tra­ti­va del PYD) EEUU pre­sio­nó a Afrin para que no se lle­ga­ra a un acuer­do con el Gobierno Sirio ni se inte­gra­ran sus tro­pas en las NDF. Este pro­ce­so ha ocu­rri­do en barrios kur­dos de Damas­co y Alep­po o por ejem­plo, ya que des­gra­cia­da­men­te está recien­te, en Suwei­da (de luto aho­ra tras el bru­tal aten­ta­do sui­ci­da de este pasa­do miér­co­les con un sal­do de 230 ase­si­na­dos) don­de la man­da comu­ni­dad dru­sa, inte­gra­da en las NDF.

  En la inva­sión de Afrin, el Gobierno Sirio le dio vía libre a las YPG/​J para reco­ger en Afrin los ATGM (Misi­les Anti-Tan­que Guia­dos) Toophan2 con fabri­ca­ción y per­mi­so ira­ní entre­ga­dos por par­te de Hez­bo­llah al PKK en la mis­ma Afrin con los que las YPG-YPJ están des­tru­yen­do la mayo­ría de los tan­ques inva­so­res tur­cos. Por lo tan­to, tan­to el Gobierno Sirio como Irán hicie­ron fren­te a Tur­quía en Afrin.

  En cuan­to a la Fede­ra­ción Rusa, es vital com­pren­der una pre­mi­sa bási­ca antes de afir­mar cier­tas fra­ses que se ven en el tex­to. En efec­to, el 5º artícu­lo de los Esta­tu­tos de la OTAN esta­ble­ce que de dar­se el caso en el que un Ejér­ci­to de la OTAN sea ata­ca­do, toda la OTAN debe actuar con­tra el Ejér­ci­to ata­can­te. Es decir, si la Fede­ra­ción Rusa hubie­ra dis­pa­ra­do o bom­bar­dea­do a Tur­quía, la OTAN hubie­ra decla­ra­do una gue­rra con­tra la Fede­ra­ción Rusa, así de simple.

  Pero por enci­ma de todo, hay que sub­ra­yar el hecho de que des­de que el Gobierno Sirio esta­ble­ció bate­rías anti­aé­reas en el nor­te de Idlib el 3 de febre­ro, el Esta­do tur­co estu­vo sin bom­bar­dear Afrin duran­te cin­co días, has­ta que el jue­ves 8 de febre­ro suce­dió la injus­ti­fi­ca­ble masa­cre de tro­pas guber­na­men­ta­les con cien­tos de ase­si­na­dos a manos de las SDF (ex DAESH y ex Jabhat al Nus­ra) y sus patro­ci­na­do­res de EEUU en Deir Ezzor, Tras sema­nas acu­mu­lan­do bajas mor­ta­les por ata­ques del DAESH des­de el este del río Éufra­tes y en vis­ta de que las SDF no ata­ca­ban a DAESH, el Ejér­ci­to Sirio deci­dió avan­zar des­de el oes­te del río Éufra­tes para hacer fren­te a DAESH. Es en ese ins­tan­te, las SDF y su avia­ción Uni­ted Sta­tes Air For­ce (USAF) bom­bar­dea­ron a 300 sol­da­dos sirios ya que «inter­pre­ta­ban» que se habían acer­ca­do a Koni­ko y Al Omar (mayo­res pozos de gas y petró­leo sirios res­pec­ti­va­men­te y par­te del aco­pio de terri­to­rio de las SDF).

  Este maca­bro ata­que, suma­do al no recha­zo de él por par­te de las SDF de Afrin, tra­jo el com­pren­si­ble des­pla­za­mien­to de dichas bate­rías anti­aé­reas hacia Damas­co. Bate­rías por cier­to que ese mis­mo fin de sema­na, el día 10 de febre­ro, logra­ron derri­bar un avión de com­ba­te F‑16 de la Enti­dad Sio­nis­ta y dañar un heli­cóp­te­ro de gue­rra Apa­che, por lo que que­da más que cla­ro que el Gobierno Sirio envió lo mejor de su arse­nal a Afrin, que­dan­do des­men­ti­das esas tram­po­sas teo­rías de inso­li­da­ri­dad o aban­dono a Afrin por par­te del Gobierno Sirio.

  En cam­bio, mien­tras que el Gobierno Sirio deja­ba paso libre a todas y todos los habi­tan­tes sirios de toda etnia y reli­gión que que­rían defen­der Afrin, el artícu­lo de Gaur8 en NAIZ no expli­ca lo que ocu­rrió al este del río Éufra­tes (terri­to­rio con­tro­la­do por las SDF). Al este del río Éufra­tes, tras anun­ciar YPG/​J dia­ria­men­te que esta­ban pre­pa­rán­do­se des­de Ain al Arab/​Kobane, Al-Hasa­ka y Al-Raq­qa para acu­dir en auxi­lio mili­tar de sus her­ma­nos y her­ma­nas de Afrin (úni­co encla­ve mayo­ri­ta­ria­men­te kur­do al oes­te del río Éufra­tes), a media­dos de febre­ro la situa­ción dio un vuel­co. EEUU comu­ni­có a YPG/​J que en el caso de ir a com­ba­tir a Afrin les sus­pen­de­ría su ayu­da mili­tar en Siria, por lo que YPG/​J recu­ló y no cru­zó ni tan siquie­ra el río Éufra­tes para soco­rrer a las YPG/​J de Afrin. 

 4. «Kur­duak eta erre­gi­me­na» y cómo fue «libe­ra­do» Al-Raq­qa.

  Al men­cio­nar Al-Raq­qa, esta impor­tan­te ciu­dad de Siria actual­men­te no tie­ne ros­tro de mujer sino ros­tro de 80% de edi­fi­cios des­trui­dos, ros­tro de fós­fo­ro blan­co lan­za­do por la avia­ción de las SDF en la toma de Al-Raq­qa y ros­tro de haber pade­ci­do los bom­bar­deos en alfom­bra de la USAF en la mayor masa­cre de habi­tan­tes de toda la gue­rra, ade­más de estar lide­ra­da por ancia­nos con­ser­va­do­res tri­ba­les, todos hom­bres, al igual que en Deir Ezzor.

  A Gaur8 de NAIZ se le vuel­ve de nue­vo a olvi­dar que a Al-Raq­qa este mes de junio ha lle­ga­do por pri­me­ra vez luz, telé­fono y elec­tri­ci­dad pero no gra­cias a los paí­ses inva­so­res que com­po­nen las SDF (EEUU, Esta­do Fran­cés, Sau­dia, Emi­ra­tos o Qatar) sino gra­cias al Gobierno Sirio.

  Por últi­mo, remar­car el cons­tan­te uso del tér­mino «Régi­men sirio» en lugar de «Gobierno sirio» en el artícu­lo, sien­do este un tér­mino uti­li­za­do en Siria pero que en Eus­kal Herria tie­ne una con­no­ta­ción dife­ren­te y social­men­te muy nega­ti­va para refe­rir­se a un gobierno votado. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *