Aitzol Gogor­tza­ren eran­tzu­na espetxe­ko Zuzen­da­rior­dea­ri /​Respuesta de Aitzol Gogor­tza al Sub­di­rec­tor de la pri­sión /​Répon­se d’Aitzol Gogor­tza au Sous-direc­teur de la prison

[EUS]

Espai­niar Esta­tuak Basau­ri herrian dau­kan espetxean gati­bu dagoen Aitzol Gogor­tza eus­kal pre­so poli­ti­koak Amnis­tia­ren alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri zein eus­kal pre­so poli­ti­koen alde aritzen den bes­te mugi­men­du, anto­la­kun­de edo­ta elkar­te oro­ri hau­xe publi­koa egi­te­ko eska­tu digu:

 • Joan den astean gar­tze­le­ro bat Aitzo­len­ga­na joan zen, eta jarre­ra ziri­katzai­lez, bes­teak bes­te, «Lan­graitz bidea» dela­koa­ri atxi­kitze­ko esan zion.
 • Aitzo­lek gar­tze­le­ro horri mere­zi zuen eran­tzu­na eman ondo­ren, Basau­ri­ko espai­niar espetxe­ko Zuzen­da­rior­dea­re­kin bil­tze­ko eska­tu zuen.
 • Aitzo­lek Zuzen­da­rior­dea­ri esan­da­koa publi­koa egin nahi du, hain zuzen ere: 
  • Aitzol eus­kal pre­so poli­ti­koa da eta etsaiak berak bezain ongi daki zer­ga­tik duten preso.
  • Aitzo­lek gar­tze­le­roei, espetxe­ko Zuzen­da­ritza­ri, ezta bes­te inori ere, ez die onar­tzen eta ez die onar­tu­ko bera­re­kin mal­tzur­ki jokatzen saiatzea, eta hola­ko pro­bo­ka­zioei ahal bezain tin­ko eran­tzun­go die.
  • Ale­gia, larri­ki gai­xo egon arren, Aitzo­lek ez dau­ka «Lan­graitz bide­rik», damutzea­ren bide­rik, ezta antze­ko bide­rik ere, ibil­tze­ko inola­ko asmo­rik; bai­zik eta, borro­ka eta espetxeal­di urte luze haue­tan era­kutsi­ta­ko duin­ta­su­na­ren bidean segi­tu­ko du.

Amnis­tia­ren alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko Mugi­men­duak bes­te behin ere Aitzol Gogor­tza eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren jarre­ra­ri babes osoa eman nahi dio­gu, eta horre­kin bate­ra berri­ro azpi­ma­rra­tu nahi dugu Aitzo­len ara­zoa kan­poan gau­de­non ara­zoa dela: ez bai­ka­ra inda­rrak batze­ko eta berau ate­ratze­ko zinez­ko olda­rral­dia sor­tze­ko gai. Eus­kal pre­so poli­ti­koen aska­ta­su­na­ren ega­rri garen guz­tion zere­gin nagu­sie­ta­ko bat hori izan behar da, izan ere… ez dugu iza­te­rik aske haiek gabe, haie­kin aska­tu­ko bai­ka­ra gu ere!

Eus­kal Herrian, 2017ko uztai­la­ren 24an.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

[ES]

El pre­so polí­ti­co vas­co Aitzol Gogor­tza, encar­ce­la­do en la pri­sión que el Esta­do espa­ñol tie­ne en el pue­blo de Basau­ri le ha pedi­do al Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión, así como al res­to de movi­mien­tos, orga­ni­za­cio­nes y aso­cia­cio­nes que tra­ba­jan a favor de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos que haga­mos públi­co lo siguiente:

 • La sema­na pasa­da un car­ce­le­ro se acer­có a Aitzol y con acti­tud pro­vo­ca­do­ra le insis­tió, entre otras cosas, en que debe­ría aco­ger­se a la deno­mi­na­da «Vía Nanclares».
 • Aitzol, tras dar a ese car­ce­le­ro su mere­ci­da res­pues­ta, pidió reu­nir­se con el Sub­di­rec­tor de la cár­cel espa­ño­la de Basauri.
 • Aitzol desea hacer públi­co lo que le trans­mi­tió al Sub­di­rec­tor, es decir: 
  • Aitzol es un pre­so polí­ti­co vas­co y el enemi­go sabe tan bien como él por­qué se encuen­tra preso.
  • Aitzol no per­mi­te y no per­mi­ti­rá que ni los car­ce­le­ros, ni la Direc­ción de la pri­sión, ni nadie inten­te jugar per­ver­sa­men­te con él y res­pon­de­rá a dichas pro­vo­ca­cio­nes con toda la fir­me­za de la que sea capaz.
  • Por tan­to, y a pesar de estar gra­ve­men­te enfer­mo, Aitzol no tie­ne nin­gu­na inten­ción de andar la deno­mi­na­da «Vía Nan­cla­res», ni el camino del arre­pen­ti­mien­to, ni nin­gún camino simi­lar; sino que segui­rá reco­rrien­do el camino de la dig­ni­dad mos­tra­da duran­te estos lar­gos años de lucha y encarcelamiento.

Des­de el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión una vez más desea­mos mos­trar nues­tro total apo­yo a la acti­tud del pre­so polí­ti­co vas­co Aitzol Gogor­tza, al tiem­po que de nue­vo insis­ti­mos en que el pro­ble­ma de Aitzol es el pro­ble­ma de quie­nes esta­mos fue­ra: no somos capa­ces de aunar fuer­zas y gene­rar una ver­da­de­ra diná­mi­ca de pelea. Esta debe ser una de las tareas prin­ci­pa­les de todas y todos l@s que ansia­mos la liber­tad de l@s pres@s polític@s vasc@s, y es que… ez dugu iza­te­rik aske haiek gabe, haie­kin aska­tu­ko bai­ka­ra gu ere!

Eus­kal Herria, 24 de julio de 2017.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Represión.

[FR]

Le pri­son­nier poli­ti­que bas­que Aitzol Gogor­tza, incar­cé­ré á la pri­son que l’Etat espag­nol a dans le villa­ge de Basau­ri a solli­ci­té au Mou­ve­ment pour l’Amnistie et con­tre la Répres­sion, ain­si com­me à tout autre mou­ve­ment, orga­ni­sa­tion ou asso­cia­tion agis­sant en faveur des prisonnièr(e)s poli­ti­ques bas­ques de fai­re public ceci :

 • La semai­ne der­niè­re un sur­vei­llant s’est rap­pro­ché d’Aitzol et avec une atti­tu­de pro­vo­ca­tri­ce lui a invi­té à se join­dre à la soi-disant « Voie Nanclares ».
 • Aitzol, après avoir don­né a ce sur­vei­llant la répon­se qu’il méri­tait, a solli­ci­té de se réu­nir avec le Sous-direc­teur de la pri­son espag­no­le de Basauri.
 • Aitzol souhai­te mani­fes­ter publi­que­ment ce qu’il a dît au Sous-direc­teur, c’est-à-dire : 
  • Aitzol est un pri­son­nier poli­ti­que bas­que et l’ennemi con­naît si bien que lui les rai­sons par les­que­lles il est incarcéré.
  • Aitzol n’admet pas, ni admet­tra pas, que les sur­vei­llants, la Direc­tion de la pri­son, ou celui qui soit, essaie de jouer mali­cieu­se­ment avec lui, et il répon­dra avec tou­tes ses for­ces à cet­te sor­te de provocation.
  • Par con­sé­quen­ce, et mal­gré que lui est très gra­ve­ment mala­de, Aitzol n’a aucu­ne inten­tion de par­cou­rir la soi-disant « Voie Nan­cla­res », ni le che­min du regret, ni aucun autre che­min pareil ; sinon qu’il sui­vra le che­min de la dig­ni­té mon­trée pen­dant ces lon­gues années de lut­te et incarcération.

Depuis le Mou­ve­ment pour l’Amnistie et con­tre la Répres­sion une fois de plus souhai­tons sou­te­nir l’attitude du pri­son­nier poli­ti­que bas­que Aitzol Gogor­tza, et au même temps, nous sou­lig­nons que le pro­blè­me d’Aitzol est le pro­blè­me de tous et tou­tes qui som­mes dehors : nous ne som­mes pas capa­bles de ras­sem­bler des for­ces pour géné­rer une vraie dyna­mi­que de lut­te. Celle-ci doit être une des tâches prin­ci­pa­les de tou(te)s nous qui ambi­tion­nons la liber­té des prisonnièr(e)s poli­ti­ques bas­ques, déci­dé­ment … ez dugu iza­te­rik aske haiek gabe, haie­kin aska­tu­ko bai­ka­ra gu ere!

Eus­kal Herria, 24 de jui­llet de 2017.

Mou­ve­ment pour l’Amnistie et con­tre la Répression.

[wpdm_​package id=“93077”]

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *