Aitzol Gogor­tza­ren eran­tzu­na espetxe­ko Zuzen­da­rior­dea­ri /​Respuesta de Aitzol Gogor­tza al Sub­di­rec­tor de la pri­sión /​Répon­se d’Aitzol Gogor­tza au Sous-direc­teur de la prison

[EUS] Espai­niar Esta­tuak Basau­ri herrian dau­kan espetxean gati­bu dagoen Aitzol Gogor­tza eus­kal pre­so poli­ti­koak Amnis­tia­ren alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri zein eus­kal pre­so poli­ti­koen alde aritzen den bes­te mugi­men­du, anto­la­kun­de edo­ta elkar­te oro­ri hau­xe publi­koa egi­te­ko eska­tu digu: Joan den astean gar­tze­le­ro bat Aitzo­len­ga­na joan zen, eta jarre­ra ziri­katzai­lez, bes­teak bes­te, «Lan­graitz bidea» dela­koa­ri atxi­kitze­ko esan zion. […]

Mani­fies­to inter­na­cio­na­lis­ta de Compostela

[GL] A cri­se que arras­ta o capi­ta­lis­mo na sua fase senil é de cará­ter estru­tu­ral. Porém, este sis­te­ma atual­men­te hege­mó­ni­co a esca­la glo­bal nom vai derruir por si só. Só o acio­nar da clas­se tra­balha­do­ra, das mulhe­res e dos povos logra­rá supe­rar umha das pio­res eta­pas da his­tó­ria da huma­ni­da­de. A invo­luiçom reacio­ná­ria e auto­ri­tá­ria do Esta­do espanhol é con­se­quên­cia do retrocesso […]

Ante el Dia da Patria, entre­vis­ta a Car­los Morais (La Haine)

[ES] Esta­mos a las puer­tas de un nue­vo 25 de Julho, Dia da Pátria Gale­ga, y esta­mos en cono­ci­mien­to de la inten­ción de Ago­ra Gali­za, orga­ni­za­ción revo­lu­cio­na­ria e inde­pen­den­tis­ta gale­ga, de orga­ni­zar un mitin inter­na­cio­na­lis­ta ese día en Com­pos­te­la. Sobre esta y otras cues­tio­nes hemos con­ver­sa­do con Car­los Morais, de la Direc­ción Nacio­nal de Ago­ra Gali­za. La Hai­ne: Lo […]