Amnis­tia­ren ingu­ru­ko haus­nar­ke­ta egi­nez zen­bait eus­kal pre­so poli­ti­koek gutun bat zabal­du dute/​Preos polí­ti­cos vas­cos refle­xio­nan sobre la amnis­tía y difun­den una carta

[EUS]

Atzo Argia heda­bi­deak hona­ko gutun hau zabal­du zuen Jesus Mari Etxe­be­rria Garai­koetxea, Jon Kepa Pre­cia­do Iza­rra, Patxi Ruiz Rome­ro eta Mikel San Sebas­tian Gaz­te­lu­men­di eus­kal pre­so poli­ti­koak sina­tu zutena:

Eus­kal Herrian, azken hamar­ka­de­tan, hain­bat mugi­men­du egin ditu­gu zapal­kun­tza nazio­na­la zein sozia­la ezar­tzen digu­ten esta­tuei amnis­tia gal­de­gi­te­ko, inde­pen­den­tzia­ren eta sozia­lis­moa­ren alde egi­tea­ga­tik erre­pre­sioa pai­ra­tu dugu­non­tzat, era­bi­li ditu­gun borro­ka mol­deen arte­ko ezber­din­ta­su­nik egin gabe.

Bai­na begi-bis­tan da para­dig­ma, ideia eta prin­tzi­pioen alda­ke­ta, bai­ta ezke­rre­ko aber­tza­le­ta­su­nean nagu­sitzen diren opor­tu­nis­tek egin­da­ko zia­bo­ga ere. Horiek eus­kal pre­so poli­ti­koen­tza­ko amnis­tia alda­rri­katzea­ri uko egin dio­te eta Espai­nia­tik behin eta berri­ro inpo­sa­tu digu­ten «ira­baz­le eta gal­tzai­le» eske­ma indartu.

Era horre­tan, eli­te horrek inpo­sa­tu nahi izan digu, lotsa­rik gabe, gati­bu man­ten­tzen gai­tuz­ten esta­tuek ezar­tzen duten bide juri­di­koa, pena­la eta poli­ti­koa jarraitze­ko, eta gure izae­ra poli­ti­koa desagerrarazi.

Tes­tuin­gu­ru hone­tan, Kata­lu­nian amnis­tia bat apli­katze­ra doa­ze­la hel­tzen zai­gu, eta horre­kin bate­ra alde­koak eta kon­tra­koak ager­tzen dira. Alde bate­tik, ez gai­tu harritzen akto­re­rik erreak­zio­na­rioe­nak kaleak har­tzen ikus­teak, beraien izae­ra faxis­ta era­kus­ten. Eta bes­te­tik, ban­do ustez «aurre­ra­koia» ikus­ten dugu, ezker­tiar batzuez eta inde­pen­den­tis­taz osa­tua, amnis­tia­ren iku­rra haie­na egi­ten dute­nak. Hori bai harri­ga­rria, beraien asmoe­tan ez bai­ta­go gataz­ka poli­ti­ko bat kon­pon­tzea edo­ta Espai­nia­ko Esta­tu­ko lan­gi­le kla­seak eta zapal­du­ta­ko nazioek bizi dugun egoe­ra erre­pre­si­bo eta pre­ka­rioa gain­ditzea, ez. Gaur amnis­tia­ren iku­rra har­tzen badu­te ere, batzuek bote­rean man­ten­tze­ko egi­ten dute, eta bes­teek erre­for­mis­mo eta inde­pen­den­tis­moa­ren mun­duan zile­gi­ta­su­na ira­ba­zi eta herria­ren esku­bi­deen defen­datzai­le bakar gisa­ra agertzeko.

Age­rian dago amnis­tia honek ez dau­ka­la zeri­ku­si­rik ildo iraul­tzai­lea­ren alda­rri­ka­pen his­to­ri­koe­kin. Gogo­ra­tu behar dugu Espai­nia­ko Esta­tuan azken hamar­ka­da luzee­tan ez dela egun bakar bat ere egon kar­tze­le­tan erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko­rik gabe. Gaur egun, lan­gi­le kla­sea eta nazio zapal­duen esku­bi­de his­to­ri­koak defen­datzea­ga­tik ehun­ka gara pre­so man­ten­tzen gai­tuz­te­nak. ETA, PCE®, GRAPO, inde­pen­den­tis­ta gale­go eta bes­te mugi­men­due­ta­ko hain­bat mili­tan­te poli­ti­kok, amnis­tia hau apli­ka­tu oste­ko egu­nean, kar­tze­lan jarrai­tu­ko dugu.

Amnis­tia hone­kin ez dira buka­tu­ko gober­nu honek herria esplo­tatze­ko eta zapal­tze­ko dara­bil­tzan legeak. Beraz, egoe­ra anti­de­mo­kra­ti­koak inda­rrean jarrai­tu­ko du. Hau da, erre­pre­sa­lia­tuen zerren­da han­ditzen joan­go da.

Amnis­tia honek ez du Kata­lu­nian erre­fe­ren­du­ma­ren alde­ko mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tzea­ga­tik erre­pre­sa­lia­tu duten jen­de guz­tia bar­ne­bil­du­ko, asko zerren­da horre­ta­tik kan­po geratzen bai­ti­ra. Eta bes­te­tik, esta­tua­ren morroi uni­for­ma­tuek, herria­ren kon­tra bio­len­tzia era­bi­li zute­nek, neu­rri hau apro­betxa­tu­ko dute beraien ekin­tzak zigo­rrik gabe geratze­ko. Asmo serio edo era­gin­ko­rrez osa­tu­ta­ko proiek­tu batek bi datu horiek izan­go lituz­ke kon­tuan, hala izan ez zedin.

Espai­nia­ko Esta­tua­ren mal­tzur­ke­ri hori onar­tzen duten alder­di poli­ti­ko kata­la­nek Kata­lu­nian urratzen diren esku­bi­deen defen­datzai­le bakar gisa aur­kez­ten dute haien burua, eta homo­lo­go eus­kal­du­ne­kin alian­tza fin­ka­tu. Horiek Eus­kal Herrian alde­ba­kar­ta­su­na­ren apus­tua egin zuten jada, hori bai, inde­pen­den­tis­moa­ren aur­ka­ko zen­tzuan, bide iraul­tzai­leen liki­da­zioa­ren eta kon­tzi­lia­zioa­ren bidez. Kapi­ta­la­ren zer­bitzu­ra dau­den alder­di horie­kin eta euren intere­se­kin lerro­ka­tu­ta gure esta­tus eta izae­ra poli­ti­koa gehia­go mugatzen dituz­te, bai­na, aldi berean, uste dugu garai ego­kia dela anto­la­kun­tza eta mobi­li­za­zioa­ren bidez gure esku­bi­de poli­ti­koak oze­na­go aldarrikatzeko.

Beraz, jokal­di intere­sa­tu, amnis­tia fal­tsu eta lan­gi­le kla­se eta zapal­du­ta­ko herrien kon­tra­ko era­soal­dien tes­tuin­gu­ru hone­tan, guk amnis­tia osoa alda­rri­katzen dugu ildo iraul­tzai­lea­ren hel­bu­ru estra­te­gi­ko moduan. Herria­ren borro­ka­ren bidez lor­tu­ko dugu amnis­tia, ezin­bes­te­koa den auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­dea­re­kin bate­ra, etor­ki­zun demo­kra­ti­ko eta jus­tu baten bidea irekitzeko.

Bukatze­ko, azken hamar­ka­de­tan Eus­kal Herrian amnis­tia osoa alda­rri­katzea­ga­tik kru­del­ke­riaz jaza­rriak izan zare­ten era­kun­de eta per­tso­na guz­tiei, ani­mo pila bat eta inda­rra, mar­ka­tu­ta­ko bidea jarraitze­ko. Arra­zoia duzue, amnis­tia posi­ble da! Erre­sis­ten­tzia­ren eta borro­ka­ren bidez lor­tu­ko dugu!

Pre­soak kale­ra, amnis­tia osoa!

[ES]

El medio Argia difun­dió ayer la siguien­te car­ta fir­ma­da por los pre­sos polí­ti­cos vas­cos Jesús Mari Etxe­be­rria Garai­koetxea, Jon Kepa Pre­cia­do Iza­rra, Patxi Ruiz Rome­ro y Mikel San Sebas­tián Gaztelumendi:

En Eus­kal Herria, en las últi­mas déca­das, hemos rea­li­za­do diver­sos movi­mien­tos para exi­gir la amnis­tía a los esta­dos que nos impo­nen una opre­sión tan­to nacio­nal como social, para quie­nes hemos sufri­do la repre­sión por defen­der la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo, sin hacer dife­ren­cias entre las for­mas de lucha que hemos utilizado.

Pero es obvio el cam­bio de para­dig­mas, ideas y prin­ci­pios, así como la cia­bo­ga lle­va­da a cabo por opor­tu­nis­tas que domi­nan el nacio­na­lis­mo de izquier­das. Estos se han nega­do a rei­vin­di­car la amnis­tía para los pre­sos polí­ti­cos vas­cos y han refor­za­do el esque­ma de ven­ce­do­res y ven­ci­dos que nos han impues­to des­de España.

De esta for­ma, esa eli­te ha que­ri­do impo­ner­nos, sin pudor, el camino jurí­di­co, penal y polí­ti­co que mar­can los Esta­dos que nos man­tie­nen cau­ti­vos, y hacer des­apa­re­cer nues­tra natu­ra­le­za política.

En este con­tex­to, se lle­ga a la con­clu­sión de que en Cata­lu­ña se va a apli­car una amnis­tía que va acom­pa­ña­da de par­ti­da­rios y detrac­to­res. Por un lado, no nos sor­pren­de ver a los acto­res más reac­cio­na­rios tomar las calles mos­tran­do su carác­ter fas­cis­ta. Y por otro, vemos un ban­do supues­ta­men­te pro­gre­sis­ta, for­ma­do por algu­nos izquier­dis­tas e inde­pen­den­tis­tas, que hacen de ellos el sím­bo­lo de la amnis­tía. Eso sí es sor­pren­den­te, por­que en sus pla­nes no está resol­ver un con­flic­to polí­ti­co o supe­rar la situa­ción repre­si­va y pre­ca­ria que vivi­mos la cla­se tra­ba­ja­do­ra y las nacio­nes opri­mi­das en el Esta­do espa­ñol, no. Aun­que hoy adop­tan el sím­bo­lo de la amnis­tía, unos lo hacen para man­te­ner­se en el poder y otros para ganar­se la legi­ti­mi­dad en el mun­do del refor­mis­mo y del inde­pen­den­tis­mo y mos­trar­se como úni­cos defen­so­res de los dere­chos del pueblo.

Es evi­den­te que esta amnis­tía no tie­ne nada que ver con las rei­vin­di­ca­cio­nes his­tó­ri­cas de la línea revo­lu­cio­na­ria. Debe­mos recor­dar que en el Esta­do espa­ñol en las últi­mas lar­gas déca­das no ha habi­do ni un solo día en las cár­ce­les sin repre­sa­lia­dos polí­ti­cos. Hoy somos cien­tos los que nos man­tie­nen pre­sos por defen­der la cla­se obre­ra y los dere­chos his­tó­ri­cos de las nacio­nes opri­mi­das. ETA, PCE ®, GRAPO, inde­pen­den­tis­tas galle­gos y mili­tan­tes polí­ti­cos de otros movi­mien­tos con­ti­nua­re­mos encar­ce­la­dos el día des­pués de la apli­ca­ción de esta amnistía.

Con esta amnis­tía no ter­mi­na­rán las leyes que este gobierno uti­li­za para explo­tar y opri­mir al pue­blo. Por tan­to, la situa­ción anti­de­mo­crá­ti­ca segui­rá vigen­te. Es decir, la lis­ta de repre­sa­lia­dos irá aumentando.

Esta amnis­tía no va a incluir a toda la gen­te que ha sido repre­sa­lia­da por par­ti­ci­par en las movi­li­za­cio­nes a favor del refe­rén­dum en Cata­lu­ña, lis­ta de la que muchos que­dan exclui­dos. Y por otra par­te, los sier­vos uni­for­ma­dos del Esta­do, que ejer­cie­ron la vio­len­cia con­tra el pue­blo, apro­ve­cha­rán esta medi­da para que sus accio­nes que­den impu­nes. Un pro­yec­to con inten­cio­nes serias o efi­ca­ces ten­dría en cuen­ta estos dos datos para que no fue­ra así.

Los par­ti­dos polí­ti­cos cata­la­nes que acep­tan esta per­ver­si­dad del Esta­do espa­ñol se pre­sen­tan como úni­cos defen­so­res de los dere­chos que se vul­ne­ran en Cata­lu­ña y fijan la alian­za con sus homó­lo­gos vas­cos. Estos ya apos­ta­ron por la uni­la­te­ra­li­dad en el País Vas­co, eso sí, en sen­ti­do con­tra­rio al inde­pen­den­tis­mo, a tra­vés de la liqui­da­ción y con­ci­lia­ción de las vías revo­lu­cio­na­rias. Ali­nea­dos con estos par­ti­dos al ser­vi­cio del capi­tal y sus intere­ses limi­tan más nues­tro esta­tus y carác­ter polí­ti­co, pero al mis­mo tiem­po cree­mos que es un tiem­po pro­pi­cio para rei­vin­di­car más en voz alta nues­tros dere­chos polí­ti­cos a tra­vés de la orga­ni­za­ción y la movilización.

Así pues, en este con­tex­to de juga­das intere­sa­das, fal­sas amnis­tías y ata­ques a la cla­se obre­ra y a los pue­blos opri­mi­dos, noso­tros rei­vin­di­ca­mos la amnis­tía total como obje­ti­vo estra­té­gi­co de la línea revo­lu­cio­na­ria. A tra­vés de la lucha popu­lar con­se­gui­re­mos la amnis­tía, jun­to con el impres­cin­di­ble dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, para abrir el camino de un futu­ro demo­crá­ti­co y justo.

Para ter­mi­nar, para seguir el camino mar­ca­do por un mon­tón de áni­mos y de fuer­za a todas las ins­ti­tu­cio­nes y per­so­nas que habéis sido cruel­men­te per­se­gui­das en las últi­mas déca­das por la rei­vin­di­ca­ción de una amnis­tía total en Eus­kal Herria. ¡Tenéis razón, la amnis­tía es posi­ble! ¡Lo con­se­gui­re­mos median­te la resis­ten­cia y la lucha!

Pre­soak kale­ra, Amnis­tia osoa

17 de enero de 2024

Fuen­te: https://​eh​.lahai​ne​.org/​a​m​n​i​s​t​i​a​r​e​n​-​i​n​g​u​r​u​k​o​-​h​a​u​s​n​a​r​k​e​t​a​-​e​g​i​n​e​z​-​z​e​n​b​ait

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *