Eudald, «El caso del chi­co con megá­fono», es acu­sa­do de “aso­cia­ción ilícita”[Cat/Cast]

[Cata­là]

El pas­sat dia 24 d’agost “una gent estran­ya” es van pre­sen­tar a casa l’Eudald, a Argen­to­na. El veï­nat, estran­yat, tru­cà a la Poli­cia local sos­pi­tant que eren xoriços. Va resul­tar que eren Mos­sos d’Esquadra de pai­sà. Aquests al final van poder con­tac­tar amb l’Eudald que esta­va estu­diant i aquest es va diri­gir a la comis­sa­ria de Mata­ró per “rebre una car­ta”, segons havien afir­mat els mossos.

La car­ta va resul­tar ser un engany i amb traï­do­ria va ser detin­gut a la comis­sa­ria de Mata­ró, on pas­sa­ria 22 hores tan­cat sen­se comu­ni­ca­ció amb l’exterior, sen­se saber de què l’acusaven i podent par­lar només amb l’advocat: l’acusació era una difu­sa “asso­cia­ció il•lícita”. Sal­ta­ven les alar­mes, doncs es dona el fet que Eudald és por­ta­veu de Maulets.

La reac­ció és imme­dia­ta mal­grat trac­tar-se de finals d’agost. Fins a 80 per­so­nes es soli­da­ritzen amb el com­pany pre­sen­tant-se a la comis­sa­ria a les 20h dema­nant la lli­ber­tat de l’Eudald. Aques­ta con­cen­tra­ció, total­ment espon­tà­nia, no és ben rebu­da pels mos­sos, que comen­cen a men­tir sis­te­mà­ti­ca­ment quan se’ls pre­gun­ta sobre l’Eudald: en un ini­ci neguen que el tin­guin detin­gut, des­prés men­tei­xen dient que aquest no vol veu­re a nin­gú i que està enfa­dat amb la seva famí­lia i amics… Les men­ti­des, òbvia­ment, no se les va creu­re nin­gú i es con­ti­nuà exi­gint la lli­ber­tat del company.

A les 22h la poli­cia, ner­vio­sa, carre­ga con­tra la gent que s’havia con­cen­trat. Els ferits són amics i fami­liars, que són ata­cats amb sal­vat­gis­me i acar­nis­sa­ment. D’aquesta càrre­ga en resul­ta detin­gut l’Adrià, el ger­mà de l’Eudald. Els mos­sos l’acusen ini­cial­ment de “desor­dres públics”, però al final l’acusaran “d’atemptat a l’autoritat”, cosa total­ment fal­sa. Les men­ti­des es tor­nen a suc­ceir, doncs els Mos­sos treuen una nota on diu que “no han carre­gat a Mata­ró”. Des­prés rec­ti­fi­ca­ran amb una sego­na nota on diu que “han hagut de dis­per­sar els con­cen­trats”. La reali­tat és una altra molt diferent.

A les 3h de la nit surt l’Adrià de comis­sa­ria amb l’acusació sota el braç i tot el cos amb les mos­tres de les agres­sions de la poli­cia. A les 6h del matí, l’Eudald és des­per­tat per un mos­so d’esquadra que diu ser mili­tant de la Falan­ge de las JONS. L’agent es pas­sa tota la mati­na­da cri­dant “Arri­bas” a Espan­ya i posant la melo­dia del Cara al sol per pro­vo­car el com­pany detingut.

L’endemà a les 12h del matí pas­sa a dis­po­si­ció judi­cial l’Eudald, on la jut­ges­sa de Mata­ró li pren decla­ra­ció. Aques­ta dura poc més de 20 minuts, doncs se’n des­fà de segui­da i envia el pro­cés als Jut­jats de Cer­dan­yo­la del Vallès on, diuen, s’han comés aquests “delic­tes”. Les pro­ves del delic­te són unes foto­gra­fies i alguns vídeos de molt mala qua­li­tat d’on n’extreuen que apa­reix l’Eudald amb un megà­fon. Úni­ca i exclu­si­va­ment. D’aquí, la poli­cia judi­cial en con­clou que l’Eudald seria el “líder” d’una “asso­cia­ció il•lícita” de nom “movi­ment estu­dian­til” i per aques­ta raó se li impu­ta aquest delic­te (que pot supo­sar entre 2 i 4 anys de pre­só) i els “delic­tes” de danys i desor­dres públics, que es jus­ti­fi­quen amb unes pin­ta­des que s’haurien fet durant aque­lles mani­fes­ta­cions a la UAB. Tam­bé se li impu­ta un delic­te de lesions a cau­sa que, segons sem­bla, un ou de pin­tu­ra hau­ria impac­tat sobre un agent de segu­re­tat dels ferro­ca­rrils cata­lans. Cap d’aquests “delic­tes” se li impu­ta direc­ta­ment al com­pany, sinó que la poli­cia addueix que “ell hau­ria estat el líder i induc­tor d’aquests delic­tes”. El títol del plec judi­cial ho diu tot: “El cas del noi amb megàfon”.

Per més inri, en algu­nes d’aquestes mani­fes­ta­cions l’Eudald ni tan sols hi era. El punt més hila­rant del plec judi­cial arri­ba en veu­re els 5 noms que con­for­men “l’associació il•lícita”, doncs a ban­da de l’Eudald, els 4 “subor­di­nats” serien uns nois de Saba­dell que l’Eudald no coneix i, segons sem­bla, poc o res tin­drien a veu­re amb el movi­ment estu­dian­til i les mani­fes­ta­cions amb les quals els relacionen.
Tor­nen els gri­sos (si és que mai havien mar­xat, clar) amb la seva capa­ci­tat inven­ti­va per orga­nitzar pel•lícules de por com aques­ta. El plec judi­cial podria fer-nos riu­re de cap a peus, doncs és ple de gro­lle­ries en con­tra el què nosal­tres enten­dríem com a “país demo­crà­tic i just”. El pro­ble­ma és que la Fis­ca­lia pot arri­bar a dema­nar fins a 12 anys de pre­só per aquests “delic­tes”, doncs “asso­cia­ció il•lícita” és un delic­te que s’aplica per con­dem­nar ban­des orga­nitza­des de car­te­ris­tes, ban­des de trà­fic d’armes i dro­gues… El cas de l’Eudald no el podem des­vin­cu­lar del con­text polí­tic en què ens tro­bem, doncs el recent ascens del dis­curs inde­pen­den­tis­ta és molt mal vist en certs ambients i cal tallar-lo d’arrel amb la cri­mi­na­litza­ció d’aquests que ho fan pos­si­ble i creant por als qui sor­tim al carrer per recla­mar la lli­ber­tat del nos­tre país. Hem de demos­trar una vega­da més uni­tat d’acció i soli­da­ri­tat entre nosaltres.

Si això és un delic­te, tots som delinqüents
Prou impu­ni­tat dels Mos­sos d’Esquadra, volem explicacions
Prou per­se­cu­ció a l’independentisme,
Eudald Llibertat !

Suport a l’Eudald

Company/​a,

Tens davant la pan­ta­lla un comu­ni­cat que expli­ca l’esperpèntic cas “del noi del megà­fon”, l’Eudald, a judi­ci per por­tar un megà­fon en diver­ses mani­fes­ta­cions que, segons la poli­cia judi­cial supo­sa­ria un delic­te “d’associació il•lícita” que es pot tra­duir en llar­gues penes de presó.

Et dema­nem que t’agafis 2 minuts per lle­gir-te la crò­ni­ca dels fets i jut­gis per tu mateix si vols sig­nar a favor del tan­ca­ment del cas. Tota pres­sió és poca davant un judi­ci polí­tic tant greu en con­tra l’independentisme.

Si for­mes part d’alguna asso­cia­ció, enti­tat, grup polí­tic, grup de músi­ca… tam­bé és ben­vin­gu­da la teva adhesió.

Pots enviar-nos un correu de res­pos­ta a aques­ta adreça de correu elec­trò­nic [email protected]​gmail.​com amb el teu nom i cog­nom o bé el nom de la teva enti­tat. Donant-nos el teu suport aju­des al com­pany, així com a la fi de la cri­mi­na­litza­ció de l’independentisme i la impu­ni­tat dels Mos­sos d’Esquadra.

Fins a la data d’avui, hem rebut fins a 200 adhe­sions de per­so­nes que us hi heu adhe­rit a títol indi­vi­dual. Així mateix, hi ha mol­tes enti­tats, asso­cia­cions i orga­nitza­cions polí­ti­ques que us hi heu adhe­rit a títol col•lectiu.

Us donem les grà­cies a tots i us ani­mem a sor­tir al carrer per rei­vin­di­car jus­tí­cia en con­tra els abu­sos poli­cials i judi­cials de la caver­na espanyolista.

La teva col•laboració és necessària!


[Cas­te­llano]

El pasa­do día 24 de agos­to «una gen­te extra­ña» se pre­sen­ta­ron en casa de Eudald, en Argen­to­na. El vecin­da­rio, extra­ña­do, lla­mó a la Poli­cía local sos­pe­chan­do que eran cho­ri­zos. Resul­tó que eran Mos­sos d’Es­qua­dra de pai­sano. Estos al final pudie­ron con­tac­tar con Eudald que esta­ba estu­dian­do y éste se diri­gió a la comi­sa­ría de Mata­ró para «reci­bir una car­ta», según habían afir­ma­do los mossos.

La car­ta resul­tó ser un enga­ño y con ale­vo­sía fue dete­ni­do en la comi­sa­ría de Mata­ró, don­de pasa­ría 22 horas cerra­do sin comu­ni­ca­ción con el exte­rior, sin saber de qué lo acu­sa­ban y pudien­do hablar sólo con el abo­ga­do: la acu­sa­ción era una difu­sa «aso­cia­ción ilí­ci­ta». Sal­ta­ban las alar­mas, pues se da el hecho de que Eudald es por­ta­voz de Maulets.

La reac­ción es inme­dia­ta a pesar de tra­tar­se de fina­les de agos­to. Has­ta 80 per­so­nas se soli­da­ri­zan con el com­pa­ñe­ro pre­sen­tán­do­se en la comi­sa­ría a las 20h pidien­do la liber­tad del Eudald. Esta con­cen­tra­ción, total­men­te espon­tá­nea, no es bien reci­bi­da por los mos­sos, que empie­zan a men­tir sis­te­má­ti­ca­men­te cuan­do se les pre­gun­ta sobre el Eudald: en un ini­cio nie­gan que lo ten­gan dete­ni­do, des­pués mien­ten dicien­do que éste no quie­re ver a nadie y que está enfa­da­do con su fami­lia y ami­gos … Las men­ti­ras, obvia­men­te, no se las cre­yó nadie y se con­ti­nuó exi­gien­do la liber­tad del compañero.

A las 22h la poli­cía, ner­vio­sa, arre­me­te con­tra la gen­te que se había con­cen­tra­do. Los heri­dos son ami­gos y fami­lia­res, que son ata­ca­dos con sal­va­jis­mo y ensa­ña­mien­to. De esta car­ga resul­ta dete­ni­do Adrià, el her­mano del Eudald. Los mos­sos le acu­san ini­cial­men­te de «des­ór­de­nes públi­cos», pero al final la acu­sa­rán de «aten­ta­do a la auto­ri­dad», algo total­men­te fal­so. Las men­ti­ras se vuel­ven a suce­der, pues los Mos­sos sacan una nota don­de dice que «no han car­ga­do en Mata­ró». Des­pués rec­ti­fi­ca­rán con una segun­da nota don­de dice que «han teni­do que dis­per­sar a los con­cen­tra­dos». La reali­dad es otra muy diferente.

A las 3h de la noche sale Adrià de comi­sa­ría con la acu­sa­ción bajo el bra­zo y todo el cuer­po con las mues­tras de las agre­sio­nes de la poli­cía. A las 6h de la maña­na, Eudald es des­per­ta­do por un mos­so d’es­qua­dra que dice ser mili­tan­te de la Falan­ge de las JONS. El agen­te se pasa toda la madru­ga­da gri­tan­do «Arri­bas» a Espa­ña y ponien­do la melo­día del Cara al sol para pro­vo­car el com­pa­ñe­ro detenido.

Al día siguien­te a las 12h de la maña­na pasa a dis­po­si­ción judi­cial Eudald, don­de la jue­za de Mata­ró le toma decla­ra­ción. Esta dura poco más de 20 minu­tos, pues se des­ha­ce ense­gui­da y envía el pro­ce­so a los Juz­ga­dos de Cer­dan­yo­la del Vallès don­de, dicen, han come­ti­do estos «deli­tos». Las prue­bas del deli­to son unas fotos y algu­nos videos de muy mala cali­dad de don­de extraen que apa­re­ce Eudald con un megá­fono. Úni­ca y exclu­si­va­men­te. De ahí, la poli­cía judi­cial en con­clu­ye que Eudald sería el «líder» de una «aso­cia­ción ilí­ci­ta» de nom­bre «movi­mien­to estu­dian­til» y por esta razón se le impu­ta este deli­to (que pue­de supo­ner entre 2 y 4 años de pri­sión) y los «deli­tos» de daños y des­ór­de­nes públi­cos, que se jus­ti­fi­can con unas pin­ta­das que se habrían hecho duran­te esas mani­fes­ta­cio­nes en la UAB. Tam­bién se le impu­ta un deli­to de lesio­nes debi­do a que, al pare­cer, un hue­vo de pin­tu­ra habría impac­ta­do sobre un agen­te de segu­ri­dad de los ferro­ca­rri­les cata­la­nes. Nin­guno de estos «deli­tos» se le impu­ta direc­ta­men­te al com­pa­ñe­ro, sino que la poli­cía adu­ce que «él habría sido el líder y induc­tor de estos deli­tos». El títu­lo del plie­go judi­cial lo dice todo: «El caso del chi­co con megáfono».

Para más inri, en algu­nas de estas mani­fes­ta­cio­nes Eudald ni siquie­ra esta­ba allí. El pun­to más hila­ran­te del plie­go judi­cial lle­ga al ver los 5 nom­bres que con­for­man «la aso­cia­ción ilí­ci­ta», pues ade­más de Eudald, los 4 «subor­di­na­dos» serían unos chi­cos de Saba­dell que Eudald no cono­ce y, al pare­cer, poco o nada ten­drían que ver con el movi­mien­to estu­dian­til y las mani­fes­ta­cio­nes con las que los relacionan.

Vuel­ven los gri­ses (si es que nun­ca habían ido, cla­ro) con su capa­ci­dad inven­ti­va para orga­ni­zar pelí­cu­las de mie­do como esta. El plie­go judi­cial podría hacer­nos reír de prin­ci­pio a fin, pues está lleno de gro­se­rías en con­tra lo que noso­tros enten­de­ría­mos como «país demo­crá­ti­co y jus­to». El pro­ble­ma es que la Fis­ca­lía pue­de lle­gar a pedir has­ta 12 años de pri­sión por estos «deli­tos», pues «aso­cia­ción ilí­ci­ta» es un deli­to que se apli­ca para con­de­nar ban­das orga­ni­za­das de car­te­ris­tas, ban­das de trá­fi­co de armas y dro­gas … El caso de Eudald no lo pode­mos des­vin­cu­lar del con­tex­to polí­ti­co en que nos encon­tra­mos, pues el recien­te ascen­so del dis­cur­so inde­pen­den­tis­ta es muy mal vis­to en cier­tos ambien­tes y hay que cor­tar­lo de raíz con la cri­mi­na­li­za­ción de los mis­mos que lo hacen posi­ble y crean­do mie­do a los que sali­mos a la calle para recla­mar la liber­tad de nues­tro país. Tene­mos que demos­trar una vez más uni­dad de acción y soli­da­ri­dad entre nosotros.

Si esto es un deli­to, todos somos delincuentes
Bas­ta impu­ni­dad de los Mos­sos d’Es­qua­dra, que­re­mos explicaciones
Bas­ta per­se­cu­ción al independentismo,
Eudald Libertad!

Apo­yo a la Eudald

Com­pa­ñe­ro /​a,

Tie­nes ante la pan­ta­lla un comu­ni­ca­do que expli­ca el esper­pén­ti­co caso «del chi­co del megá­fono», Eudald, a jui­cio por lle­var un megá­fono en varias mani­fes­ta­cio­nes que, según la poli­cía judi­cial supon­dría un deli­to «de aso­cia­ción ilí­ci­ta» que se pue­de tra­du­cir en lar­gas penas de prisión.

Te pedi­mos que reser­ves 2 minu­tos para leer­te la cró­ni­ca de los hechos y juz­gues por ti mis­mo si quie­res fir­mar a favor del cie­rre del caso. Toda pre­sión es poca ante un jui­cio polí­ti­co tan gra­ve en con­tra el independentismo.

Si for­mas par­te de algu­na aso­cia­ción, enti­dad, gru­po polí­ti­co, gru­po de músi­ca … tam­bién es bien­ve­ni­da tu adhesión.

Pue­des enviar­nos un correo de res­pues­ta a esta direc­ción de correo elec­trò­ni­ca [email protected]​gmail.​com con tu nom­bre y ape­lli­do o el nom­bre de tu enti­dad. Dán­do­nos tu apo­yo ayu­das al com­pa­ñe­ro, así como el fin de la cri­mi­na­li­za­ción del inde­pen­den­tis­mo y la impu­ni­dad de los Mos­sos d’Esquadra.

Has­ta la fecha de hoy, hemos reci­bi­do has­ta 200 adhe­sio­nes de per­so­nas que os habéis adhe­ri­do a títu­lo indi­vi­dual. Asi­mis­mo, hay muchas enti­da­des, aso­cia­cio­nes y orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas que os habéis adhe­ri­do a títu­lo colectivo.

Os damos las gra­cias a todos y os ani­ma­mos a salir a la calle para rei­vin­di­car jus­ti­cia en con­tra los abu­sos poli­cia­les y judi­cia­les de la caver­na españolista.

¡Tu cola­bo­ra­ción es necesaria!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *