Eudald, «El caso del chi­co con megá­fono», es acu­sa­do de “aso­cia­ción ilícita”[Cat/Cast]

[Cata­là]

El pas­sat dia 24 d’agost “una gent estran­ya” es van pre­sen­tar a casa l’Eudald, a Argen­to­na. El veï­nat, estran­yat, tru­cà a la Poli­cia local sos­pi­tant que eren xoriços. Va resul­tar que eren Mos­sos d’Esquadra de pai­sà. Aquests al final van poder con­tac­tar amb l’Eudald que esta­va estu­diant i aquest es va diri­gir a la comis­sa­ria de Mata­ró per “rebre una car­ta”, segons havien afir­mat els mossos.

La car­ta va resul­tar ser un engany i amb traï­do­ria va ser detin­gut a la comis­sa­ria de Mata­ró, on pas­sa­ria 22 hores tan­cat sen­se comu­ni­ca­ció amb l’exterior, sen­se saber de què l’acusaven i podent par­lar només amb l’advocat: l’acusació era una difu­sa “asso­cia­ció il•lícita”. Sal­ta­ven les alar­mes, doncs es dona el fet que Eudald és por­ta­veu de Maulets.

La reac­ció és imme­dia­ta mal­grat trac­tar-se de finals d’agost. Fins a 80 per­so­nes es soli­da­ritzen amb el com­pany pre­sen­tant-se a la comis­sa­ria a les 20h dema­nant la lli­ber­tat de l’Eudald. Aques­ta con­cen­tra­ció, total­ment espon­tà­nia, no és ben rebu­da pels mos­sos, que comen­cen a men­tir sis­te­mà­ti­ca­ment quan se’ls pre­gun­ta sobre l’Eudald: en un ini­ci neguen que el tin­guin detin­gut, des­prés men­tei­xen dient que aquest no vol veu­re a nin­gú i que està enfa­dat amb la seva famí­lia i amics… Les men­ti­des, òbvia­ment, no se les va creu­re nin­gú i es con­ti­nuà exi­gint la lli­ber­tat del company.

A les 22h la poli­cia, ner­vio­sa, carre­ga con­tra la gent que s’havia con­cen­trat. Els ferits són amics i fami­liars, que són ata­cats amb sal­vat­gis­me i acar­nis­sa­ment. D’aquesta càrre­ga en resul­ta detin­gut l’Adrià, el ger­mà de l’Eudald. Els mos­sos l’acusen ini­cial­ment de “desor­dres públics”, però al final l’acusaran “d’atemptat a l’autoritat”, cosa total­ment fal­sa. Les men­ti­des es tor­nen a suc­ceir, doncs els Mos­sos treuen una nota on diu que “no han carre­gat a Mata­ró”. Des­prés rec­ti­fi­ca­ran amb una sego­na nota on diu que “han hagut de dis­per­sar els con­cen­trats”. La reali­tat és una altra molt diferent.

A les 3h de la nit surt l’Adrià de comis­sa­ria amb l’acusació sota el braç i tot el cos amb les mos­tres de les agres­sions de la poli­cia. A les 6h del matí, l’Eudald és des­per­tat per un mos­so d’esquadra que diu ser mili­tant de la Falan­ge de las JONS. L’agent es pas­sa tota la mati­na­da cri­dant “Arri­bas” a Espan­ya i posant la melo­dia del Cara al sol per pro­vo­car el com­pany detingut.

L’endemà a les 12h del matí pas­sa a dis­po­si­ció judi­cial l’Eudald, on la jut­ges­sa de Mata­ró li pren decla­ra­ció. Aques­ta dura poc més de 20 minuts, doncs se’n des­fà de segui­da i envia el pro­cés als Jut­jats de Cer­dan­yo­la del Vallès on, diuen, s’han comés aquests “delic­tes”. Les pro­ves del delic­te són unes foto­gra­fies i alguns vídeos de molt mala qua­li­tat d’on n’extreuen que apa­reix l’Eudald amb un megà­fon. Úni­ca i exclu­si­va­ment. D’aquí, la poli­cia judi­cial en con­clou que l’Eudald seria el “líder” d’una “asso­cia­ció il•lícita” de nom “movi­ment estu­dian­til” i per aques­ta raó se li impu­ta aquest delic­te (que pot supo­sar entre 2 i 4 anys de pre­só) i els “delic­tes” de danys i desor­dres públics, que es jus­ti­fi­quen amb unes pin­ta­des que s’haurien fet durant aque­lles mani­fes­ta­cions a la UAB. Tam­bé se li impu­ta un delic­te de lesions a cau­sa que, segons sem­bla, un ou de pin­tu­ra hau­ria impac­tat sobre un agent de segu­re­tat dels ferro­ca­rrils cata­lans. Cap d’aquests “delic­tes” se li impu­ta direc­ta­ment al com­pany, sinó que la poli­cia addueix que “ell hau­ria estat el líder i induc­tor d’aquests delic­tes”. El títol del plec judi­cial ho diu tot: “El cas del noi amb megàfon”.

Per més inri, en algu­nes d’aquestes mani­fes­ta­cions l’Eudald ni tan sols hi era. El punt més hila­rant del plec judi­cial arri­ba en veu­re els 5 noms que con­for­men “l’associació il•lícita”, doncs a ban­da de l’Eudald, els 4 “subor­di­nats” serien uns nois de Saba­dell que l’Eudald no coneix i, segons sem­bla, poc o res tin­drien a veu­re amb el movi­ment estu­dian­til i les mani­fes­ta­cions amb les quals els relacionen.
Tor­nen els gri­sos (si és que mai havien mar­xat, clar) amb la seva capa­ci­tat inven­ti­va per orga­nitzar pel•lícules de por com aques­ta. El plec judi­cial podria fer-nos riu­re de cap a peus, doncs és ple de gro­lle­ries en con­tra el què nosal­tres enten­dríem com a “país demo­crà­tic i just”. El pro­ble­ma és que la Fis­ca­lia pot arri­bar a dema­nar fins a 12 anys de pre­só per aquests “delic­tes”, doncs “asso­cia­ció il•lícita” és un delic­te que s’aplica per con­dem­nar ban­des orga­nitza­des de car­te­ris­tes, ban­des de trà­fic d’armes i dro­gues… El cas de l’Eudald no el podem des­vin­cu­lar del con­text polí­tic en què ens tro­bem, doncs el recent ascens del dis­curs inde­pen­den­tis­ta és molt mal vist en certs ambients i cal tallar-lo d’arrel amb la cri­mi­na­litza­ció d’aquests que ho fan pos­si­ble i creant por als qui sor­tim al carrer per recla­mar la lli­ber­tat del nos­tre país. Hem de demos­trar una vega­da més uni­tat d’acció i soli­da­ri­tat entre nosaltres.

Si això és un delic­te, tots som delinqüents
Prou impu­ni­tat dels Mos­sos d’Esquadra, volem explicacions
Prou per­se­cu­ció a l’independentisme,
Eudald Llibertat !

Suport a l’Eudald

Company/​a,

Tens davant la pan­ta­lla un comu­ni­cat que expli­ca l’esperpèntic cas “del noi del megà­fon”, l’Eudald, a judi­ci per por­tar un megà­fon en diver­ses mani­fes­ta­cions que, segons la poli­cia judi­cial supo­sa­ria un delic­te “d’associació il•lícita” que es pot tra­duir en llar­gues penes de presó.

Et dema­nem que t’agafis 2 minuts per lle­gir-te la crò­ni­ca dels fets i jut­gis per tu mateix si vols sig­nar a favor del tan­ca­ment del cas. Tota pres­sió és poca davant un judi­ci polí­tic tant greu en con­tra l’independentisme.

Si for­mes part d’alguna asso­cia­ció, enti­tat, grup polí­tic, grup de músi­ca… tam­bé és ben­vin­gu­da la teva adhesió.

Pots enviar-nos un correu de res­pos­ta a aques­ta adreça de correu elec­trò­nic eudaldlliure@​gmail.​com amb el teu nom i cog­nom o bé el nom de la teva enti­tat. Donant-nos el teu suport aju­des al com­pany, així com a la fi de la cri­mi­na­litza­ció de l’independentisme i la impu­ni­tat dels Mos­sos d’Esquadra.

Fins a la data d’avui, hem rebut fins a 200 adhe­sions de per­so­nes que us hi heu adhe­rit a títol indi­vi­dual. Així mateix, hi ha mol­tes enti­tats, asso­cia­cions i orga­nitza­cions polí­ti­ques que us hi heu adhe­rit a títol col•lectiu.

Us donem les grà­cies a tots i us ani­mem a sor­tir al carrer per rei­vin­di­car jus­tí­cia en con­tra els abu­sos poli­cials i judi­cials de la caver­na espanyolista.

La teva col•laboració és necessària!


[Cas­te­llano]

El pasa­do día 24 de agos­to «una gen­te extra­ña» se pre­sen­ta­ron en casa de Eudald, en Argen­to­na. El vecin­da­rio, extra­ña­do, lla­mó a la Poli­cía local sos­pe­chan­do que eran cho­ri­zos. Resul­tó que eran Mos­sos d’Es­qua­dra de pai­sano. Estos al final pudie­ron con­tac­tar con Eudald que esta­ba estu­dian­do y éste se diri­gió a la comi­sa­ría de Mata­ró para «reci­bir una car­ta», según habían afir­ma­do los mossos.

La car­ta resul­tó ser un enga­ño y con ale­vo­sía fue dete­ni­do en la comi­sa­ría de Mata­ró, don­de pasa­ría 22 horas cerra­do sin comu­ni­ca­ción con el exte­rior, sin saber de qué lo acu­sa­ban y pudien­do hablar sólo con el abo­ga­do: la acu­sa­ción era una difu­sa «aso­cia­ción ilí­ci­ta». Sal­ta­ban las alar­mas, pues se da el hecho de que Eudald es por­ta­voz de Maulets.

La reac­ción es inme­dia­ta a pesar de tra­tar­se de fina­les de agos­to. Has­ta 80 per­so­nas se soli­da­ri­zan con el com­pa­ñe­ro pre­sen­tán­do­se en la comi­sa­ría a las 20h pidien­do la liber­tad del Eudald. Esta con­cen­tra­ción, total­men­te espon­tá­nea, no es bien reci­bi­da por los mos­sos, que empie­zan a men­tir sis­te­má­ti­ca­men­te cuan­do se les pre­gun­ta sobre el Eudald: en un ini­cio nie­gan que lo ten­gan dete­ni­do, des­pués mien­ten dicien­do que éste no quie­re ver a nadie y que está enfa­da­do con su fami­lia y ami­gos … Las men­ti­ras, obvia­men­te, no se las cre­yó nadie y se con­ti­nuó exi­gien­do la liber­tad del compañero.

A las 22h la poli­cía, ner­vio­sa, arre­me­te con­tra la gen­te que se había con­cen­tra­do. Los heri­dos son ami­gos y fami­lia­res, que son ata­ca­dos con sal­va­jis­mo y ensa­ña­mien­to. De esta car­ga resul­ta dete­ni­do Adrià, el her­mano del Eudald. Los mos­sos le acu­san ini­cial­men­te de «des­ór­de­nes públi­cos», pero al final la acu­sa­rán de «aten­ta­do a la auto­ri­dad», algo total­men­te fal­so. Las men­ti­ras se vuel­ven a suce­der, pues los Mos­sos sacan una nota don­de dice que «no han car­ga­do en Mata­ró». Des­pués rec­ti­fi­ca­rán con una segun­da nota don­de dice que «han teni­do que dis­per­sar a los con­cen­tra­dos». La reali­dad es otra muy diferente.

A las 3h de la noche sale Adrià de comi­sa­ría con la acu­sa­ción bajo el bra­zo y todo el cuer­po con las mues­tras de las agre­sio­nes de la poli­cía. A las 6h de la maña­na, Eudald es des­per­ta­do por un mos­so d’es­qua­dra que dice ser mili­tan­te de la Falan­ge de las JONS. El agen­te se pasa toda la madru­ga­da gri­tan­do «Arri­bas» a Espa­ña y ponien­do la melo­día del Cara al sol para pro­vo­car el com­pa­ñe­ro detenido.

Al día siguien­te a las 12h de la maña­na pasa a dis­po­si­ción judi­cial Eudald, don­de la jue­za de Mata­ró le toma decla­ra­ción. Esta dura poco más de 20 minu­tos, pues se des­ha­ce ense­gui­da y envía el pro­ce­so a los Juz­ga­dos de Cer­dan­yo­la del Vallès don­de, dicen, han come­ti­do estos «deli­tos». Las prue­bas del deli­to son unas fotos y algu­nos videos de muy mala cali­dad de don­de extraen que apa­re­ce Eudald con un megá­fono. Úni­ca y exclu­si­va­men­te. De ahí, la poli­cía judi­cial en con­clu­ye que Eudald sería el «líder» de una «aso­cia­ción ilí­ci­ta» de nom­bre «movi­mien­to estu­dian­til» y por esta razón se le impu­ta este deli­to (que pue­de supo­ner entre 2 y 4 años de pri­sión) y los «deli­tos» de daños y des­ór­de­nes públi­cos, que se jus­ti­fi­can con unas pin­ta­das que se habrían hecho duran­te esas mani­fes­ta­cio­nes en la UAB. Tam­bién se le impu­ta un deli­to de lesio­nes debi­do a que, al pare­cer, un hue­vo de pin­tu­ra habría impac­ta­do sobre un agen­te de segu­ri­dad de los ferro­ca­rri­les cata­la­nes. Nin­guno de estos «deli­tos» se le impu­ta direc­ta­men­te al com­pa­ñe­ro, sino que la poli­cía adu­ce que «él habría sido el líder y induc­tor de estos deli­tos». El títu­lo del plie­go judi­cial lo dice todo: «El caso del chi­co con megáfono».

Para más inri, en algu­nas de estas mani­fes­ta­cio­nes Eudald ni siquie­ra esta­ba allí. El pun­to más hila­ran­te del plie­go judi­cial lle­ga al ver los 5 nom­bres que con­for­man «la aso­cia­ción ilí­ci­ta», pues ade­más de Eudald, los 4 «subor­di­na­dos» serían unos chi­cos de Saba­dell que Eudald no cono­ce y, al pare­cer, poco o nada ten­drían que ver con el movi­mien­to estu­dian­til y las mani­fes­ta­cio­nes con las que los relacionan.

Vuel­ven los gri­ses (si es que nun­ca habían ido, cla­ro) con su capa­ci­dad inven­ti­va para orga­ni­zar pelí­cu­las de mie­do como esta. El plie­go judi­cial podría hacer­nos reír de prin­ci­pio a fin, pues está lleno de gro­se­rías en con­tra lo que noso­tros enten­de­ría­mos como «país demo­crá­ti­co y jus­to». El pro­ble­ma es que la Fis­ca­lía pue­de lle­gar a pedir has­ta 12 años de pri­sión por estos «deli­tos», pues «aso­cia­ción ilí­ci­ta» es un deli­to que se apli­ca para con­de­nar ban­das orga­ni­za­das de car­te­ris­tas, ban­das de trá­fi­co de armas y dro­gas … El caso de Eudald no lo pode­mos des­vin­cu­lar del con­tex­to polí­ti­co en que nos encon­tra­mos, pues el recien­te ascen­so del dis­cur­so inde­pen­den­tis­ta es muy mal vis­to en cier­tos ambien­tes y hay que cor­tar­lo de raíz con la cri­mi­na­li­za­ción de los mis­mos que lo hacen posi­ble y crean­do mie­do a los que sali­mos a la calle para recla­mar la liber­tad de nues­tro país. Tene­mos que demos­trar una vez más uni­dad de acción y soli­da­ri­dad entre nosotros.

Si esto es un deli­to, todos somos delincuentes
Bas­ta impu­ni­dad de los Mos­sos d’Es­qua­dra, que­re­mos explicaciones
Bas­ta per­se­cu­ción al independentismo,
Eudald Libertad!

Apo­yo a la Eudald

Com­pa­ñe­ro /​a,

Tie­nes ante la pan­ta­lla un comu­ni­ca­do que expli­ca el esper­pén­ti­co caso «del chi­co del megá­fono», Eudald, a jui­cio por lle­var un megá­fono en varias mani­fes­ta­cio­nes que, según la poli­cía judi­cial supon­dría un deli­to «de aso­cia­ción ilí­ci­ta» que se pue­de tra­du­cir en lar­gas penas de prisión.

Te pedi­mos que reser­ves 2 minu­tos para leer­te la cró­ni­ca de los hechos y juz­gues por ti mis­mo si quie­res fir­mar a favor del cie­rre del caso. Toda pre­sión es poca ante un jui­cio polí­ti­co tan gra­ve en con­tra el independentismo.

Si for­mas par­te de algu­na aso­cia­ción, enti­dad, gru­po polí­ti­co, gru­po de músi­ca … tam­bién es bien­ve­ni­da tu adhesión.

Pue­des enviar­nos un correo de res­pues­ta a esta direc­ción de correo elec­trò­ni­ca eudaldlliure@​gmail.​com con tu nom­bre y ape­lli­do o el nom­bre de tu enti­dad. Dán­do­nos tu apo­yo ayu­das al com­pa­ñe­ro, así como el fin de la cri­mi­na­li­za­ción del inde­pen­den­tis­mo y la impu­ni­dad de los Mos­sos d’Esquadra.

Has­ta la fecha de hoy, hemos reci­bi­do has­ta 200 adhe­sio­nes de per­so­nas que os habéis adhe­ri­do a títu­lo indi­vi­dual. Asi­mis­mo, hay muchas enti­da­des, aso­cia­cio­nes y orga­ni­za­cio­nes polí­ti­cas que os habéis adhe­ri­do a títu­lo colectivo.

Os damos las gra­cias a todos y os ani­ma­mos a salir a la calle para rei­vin­di­car jus­ti­cia en con­tra los abu­sos poli­cia­les y judi­cia­les de la caver­na españolista.

¡Tu cola­bo­ra­ción es necesaria!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *