MAR eta Dis­tri­to 14rekin elkartasuna

Pai­ra­tu duten infil­tra­zio poli­zia­la­ren aurrean

Tin­kok elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die Dis­tri­to 14 eta Madril­go Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua­ri (MAR) asteaz­ken hone­tan argi­ta­ra­tu­ta­ko albis­tea­ren aurrean, zei­na­ren ara­be­ra bi herri-anto­la­kun­de hauek Ser­gio Gigi­rey dei­tu­ri­ko poli­zia­ren infil­tra­zioa pai­ra­tu duten.

Gure kideek elkar­ta­su­nean oina­rri­tu­ta­ko harre­man mili­tan­te estua dau­ka­te MARe­kin eta ezta­bai­da espa­zioak par­te­ka­tu dituz­te gure anto­la­kun­deek. Azken 15 hila­be­tee­tan sei dira jaki­te­ra eman diren Espai­nia­ko Poli­ziak buru­tu­ta­ko infil­tra­zio kasuak. Infil­tra­zio poli­zia­la esku­bi­de poli­ti­ko oina­rriz­koe­nen aur­ka­ko era­so larrie­ne­ta­koa da, bil­tze­ko eta anto­latze­ko esku­bi­deak urratzeaz eta mili­tan­te poli­ti­koen segur­ta­su­na arris­kuan jar­tzeaaz gain, mani­pu­la­zio afek­ti­boa beza­la­ko tra­tu txar psi­ko­lo­gi­koak dakar­tza­la­ko bera­re­kin, bik­ti­ma­ren osa­sun men­ta­la­ren­tzat era­gin ditza­keen ondorioekin. 

Kal­te­tu­ta­ko mili­tan­te eta anto­la­kun­deei hela­ra­zi nahi die­gu une latz hone­tan ere euren ondoan gau­de­la. Aurre­ran­tzean erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko borro­ka­ren bidean topo egi­ten jarrai­tu­ko dugu. Jo eta ke ira­ba­zi arte!

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *