Urria­ren 12 eta aben­dua­ren 6aren aurrean, Eus­kal Esta­tu Sozialista

[EUS]

Urria­ren 12an, gaiz­ki­le deitzen genien geno­zi­dioa egin zute­nei, bai eta, sarras­kia ahaz­tu­ta, his­pa­no­ame­ri­ka­ko kul­tu­ra post-kolo­nia­laz poz­ten dire­nei ere. Badi­ra Espai­nian, Fran­tzian eta bai­ta Eus­kal Herrian ere. Eskui­ne­koak eta «ezke­rre­koak».

Zer supo­satzen du aben­dua­ren 6ak kapi­ta­la­ren Espai­niak ustiatzen eta oku­patzen dituen nazioe­ta­ko lan­gi­le­ria­ren­tzat? Horrek esan nahi du ez dugu­la zeri­ku­si­rik 1939ko jarraitzai­leek ospatzen duten egun han­di horrekin.

Ez dugu huts egi­ten 1939an behin beti­ko eza­rri zen erre­gi­me­naz hitz egi­ten dugu­nean. Ez digu balio 1978ko maki­lla­jeak. Fran­kis­moa­ri amnis­tia ema­te­ko eta, aldi berean, alder­dien eta hau­tes­kun­deen jokoan sar­tze­ko baino ez zuen balio izan, fun­tsean, denak ber­din jarrai zezan. Bur­ge­sia­ren eta ezker men­pe­ra­tua­ren jokal­di­rik one­na Espai­nia­ko Esta­tu­ko zerbitzura.

Orduan trai­zioa egin zute­nek gaur ere egi­ten dute, Espai­nia­ko kons­ti­tu­zioa ontzat ema­nez. NATO, Ukro-Naziak, Ame­ri­ka­ko Esta­tu Batuak terro­ris­ta, eta abar luze bat zuritzen. Eus­kal sozial­de­mo­kra­tek ere lagun­tzen dute «ezer baino, hobe zer­bait» aitza­kia­re­kin. Kapi­ta­la­ren kon­tsig­na zaha­rra, gaitz han­dia­goak saihesteko.

Era berean, eus­kal lan­gi­le­ria kapi­ta­la­ren men­pe uzten dute, kri­si sis­te­mi­koa­ri eta «Erru­sia gaiztoa»-ri aurre egi­te­ko ezer gutxi edo ezer ez dute­la egi­te­rik argudiatuz.

(Erru­sia bere subira­no­ta­sun nazio­nal tak­ti­koa eta estra­te­gi­koa ziur­tatzen ari da NATO inpe­ria­lis­ta­ren aurrean, eta, aldi berean, DONBASS sal­batzen du, biga­rren mun­du gerra­ko nazis­moa­ren izu­ga­rri­ke­ria­rik oke­rre­na beza­la tratatua).

Lan­gi­leen kla­sea kapi­ta­la­ren aurrean babe­sik gabe uzteak kale­ratze gehia­go, etxe­ga­betze gehia­go eta mise­ria gehia­go baino ezin ditu eka­rri. Esku­bi­de indi­bi­dual eta kolek­ti­bo gutxia­go baino ezin ditu eka­rri, bai mai­la sozia­lean, bai mai­la nazio­na­lean. Mise­ria eta etsi­pe­na gutxien dute­nen­tzat. Etor­ki­zun bel­tza eus­kal lan­gi­le­ria­ren­tzat. Azken batean, esan­da­koaz gain, erre­pre­sio han­dia­goa izan­go dugu.

Anto­la­tu eta borro­ka­ra lotu! Amnis­tia Osoa! Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde! Gora Eus­kal Esta­tu Sozialista!

2022ko aben­dua­ren 6rako agiria

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

[ES]

El 12 de octu­bre lla­má­ba­mos mal­di­tos a los que come­tie­ron el geno­ci­dio y tam­bién a los que, olvi­dán­do­se del exter­mi­nio se con­gra­tu­lan de una cul­tu­ra post-colo­nial his­pa­no­ame­ri­ca­na. Los hay de esos tan­to en Espa­ña como en Fran­cia y tam­bién en Eus­kal Herria. De dere­chas y de «izquier­das».

¿Qué supo­ne el 6 de diciem­bre para la cla­se tra­ba­ja­do­ra de las nacio­nes que la Espa­ña del capi­tal explo­ta y ocu­pa? Sig­ni­fi­ca que no tene­mos nada que ver con ese gran día que fes­te­jan los con­ti­nua­do­res de 1939.

No erra­mos en la fecha cuan­do habla­mos del régi­men que se ins­tau­ró defi­ni­ti­va­men­te en 1939. No nos vale el maqui­lla­je de 1978. Sola­men­te sir­vió para amnis­tiar al fran­quis­mo y, a su vez incor­po­rar­lo al jue­go de par­ti­dos y elec­cio­nes para que, fun­da­men­tal­men­te, todo con­ti­nua­ra igual. La mejor juga­da de la bur­gue­sía y de la izquier­da domes­ti­ca­da al ser­vi­cio de España.

Los y las que trai­cio­na­ron enton­ces lo hacen tam­bién hoy dan­do por bue­na la cons­ti­tu­ción espa­ño­la. Blan­quean­do a la OTAN, a los ucro-nazis, a los terro­ris­tas Esta­dos Uni­dos de Amé­ri­ca, y un lar­go etc. Tam­bién los social­de­mó­cra­tas vas­cos y vas­cas cola­bo­ran bajo el pre­tex­to de «mejor tener algo que nada». La vie­ja con­sig­na del capi­tal para evi­tar males mayores.

Al mis­mo tiem­po dejan a la cla­se obre­ra vas­ca a mer­ced del capi­tal argu­men­tan­do que poco o nada pue­den hacer fren­te a la cri­sis sis­té­mi­ca y fren­te a la «mal­va­da Rusia» (Rusia solo está ase­gu­ran­do su sobe­ra­nía nacio­nal tác­ti­ca y estra­té­gi­ca ante la OTAN impe­ria­lis­ta y, a su vez, sal­va al DONBASS tra­ta­do como el peor de los horro­res del nazis­mo de la segun­da gue­rra mundial).

Dejar a la cla­se obre­ra inde­fen­sa ante el capi­tal solo pue­de traer más des­pi­dos, más desahu­cios, más mise­ria. Solo pue­de traer menos dere­chos indi­vi­dua­les y colec­ti­vos, tan­to a nivel social como nacio­nal. Mise­ria y deses­pe­ra­ción para los que menos tie­nen. Negro futu­ro para la cla­se obre­ra vas­ca. En defi­ni­ti­va, ade­más de lo dicho, ten­dre­mos más represión.

Anto­la­tu eta borro­ka­ra lotu!

Amnis­tia Osoa! Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde! Gora Eus­kal Esta­tu Sozialista!

6 de diciem­bre de 2022

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *