Don­bas­sen eta Ukrai­nian, erre­sis­ten­tzia anti­fa­xis­ta eta anti-inpe­ria­lis­ta. 1945eko maiatzak 9, nazien aur­ka­ko Garai­pe­na­ren Egu­na /​En el Don­bass y en Ucra­nia, resis­ten­cia anti­fas­cis­ta y anti-impe­ria­lis­ta. 9 de mayo de 1945, Día de la Vic­to­ria con­tra el nazismo

[EUS]

Bil­bo Anti­fa­xis­tak, otsai­la­ren 24tik Don­bas­sen eta Ukrai­nian garatzen ari den «ope­ra­zio bere­zia» zeha­ro babes­ten du. Aldi berean, des­mi­li­ta­ri­za­zioa, des­na­zi­fi­ka­zioa, Don­bass aske eta bizi­ki­detza baketsua­ren alde­ko alda­rriak ere babes­ten ditugu.

  1. Des­mi­li­ta­ri­za­zioa. Inpe­ria­lis­moa­ren arie­te den OTAN era­kun­de terro­ris­tak Ukrai­nia­tik alde egin behar due­la uler­tzen bai­tu­gu. Izan ere, Erru­sia­ren, Don­bas­sen, Ukrai­na bera­ren eta albo­ko herrial­deen subira­no­ta­su­na­ren eta segur­ta­su­na­ren gai­ne­ko mehatxua da. NATO­ren exis­ten­tziak mun­du­ko herrien subira­no­ta­su­na eta mun­du mai­la­ko bakea kin­ka larrian jar­tzen ditu. OTAN Ukrai­nia­tik eta Eus­kal Herri­tik kanpora!
  2. Des­na­zi­fi­ka­zioa. Hamar­ka­de­tan zehar, Kana­dak, EEB­Bak, Erre­su­ma Batuak, etab. Ukrai­niar Nazio­na­lis­ten Era­kun­dea­ren oinor­de­ko diren naziak babes­ten, tre­batzen eta finan­tziatzen egon dira eze­gon­kor­ta­sun foko izan dai­te­zen Erru­sia­ren aur­ka. Ukrai­niar esta­tua, bere arma­da, poli­zia eta gober­nua bera ere naziz josi­ta dau­de. 2014tik, hamai­ka dira ber­ta­ko gober­nua­ren ones­pe­na­re­kin eta men­de­bal­de­ko ahol­ku­la­ritza­re­kin libre­ki mugitzen diren era­kun­de faxis­tak. Ele­men­tu hauen sun­tsi­pe­nak eta era­kun­de faxis­ten desegon­kor­tzeak baino ez du aska­ta­su­nik eka­rri­ko Ukrai­nia eta Don­bas­se­ko biztanleentzat.
  3. Don­bass aske. Don­bas­se­ko herriak libre iza­te­ko esku­bi­dea du. 2014an, Donetsk eta Lun­gan­se­ko erre­pu­bli­kek, sor­tu berria zen Ukrai­nia faxis­ta­tik banatzea era­ba­ki zuten. Orduz geroz­tik, eten­ga­be­ko bon­bar­da­ke­tak pai­ra­tu dituz­te Ukrai­niar arma­da­ren par­te­tik, mila­ka iza­nik hil­da­ko zibi­len kopu­rua. Bes­te alde bate­tik ere, Ukrai­niak oku­pa­tu­ta­ko Don­bas­sen bizi diren herri­ta­rrek irai­nak, lai­doak, jarrai­pe­nak, tor­tu­rak eta erail­ke­tak jasan behar izan dituz­te Ukrai­niar arma­da­ren eta era­kun­de faxis­ten esku­tik. 8 urte haue­tan, Don­bas­se­ko herria faxis­moa­ren eta inpe­ria­lis­moa­ren aur­ka­ko erre­sis­ten­tzia­ren ere­du bila­ka­tu da, bere garaian Ale­ma­nia nazia­re­kin egin bezala.
  4. Bizi­ki­detza baketsua, izan ere, herri esla­via­rrak inpe­ria­lis­mo anglo­sa­xoia­ren eta bere losintxa­rien esku har­tze­rik gabe era baketsu eta anai-arre­ben arte­koan bizi dai­tez­ke, men­dee­tan zehar egin duten beza­la eta hamar­ka­de­tan zehar, Sobie­tar Erre­pu­bli­ka Sozia­lis­ten Bata­su­nean sozia­lis­moa­ren erai­kun­tzan ere. Don­bas­sek, Ukrai­nak eta berau osatzen duten herrial­deek Auto­de­ter­mi­na­zioa gau­zatze­ko esku­bi­dea dute, inpe­ria­lis­moa­ren xan­taia eta esku har­tze­rik gabe.

Bil­bo Anti­fa­xis­tak, PSOE­ren gober­nu sozial­fa­xis­tak jokatzen duen pape­ra sala­tu nahi du, armak eta dirua bida­liz Ukrai­niar naziz­moa­ri. Ezin aipa­tu gabe utzi EAJk eta eus­kal era­kun­deek, EiTB buru dute­la, dara­bil­ten erru­sia­ren aur­ka­ko jarre­ra, inpe­ria­lis­moa­ren men­de­ko eta boz­go­ra­gai­lu izanik.

Honen­bes­tez, bai, nor­bai­ten alde lerratzen gara eta erre­for­mis­moak dara­bilz­kien «ez bata ezta bes­tea­re­kin ere» jarre­ra zalan­tza­tiak baz­ter­tzen ditu­gu, Ardatz Atlan­tis­ta­ren alde­ko mani­fes­tua bes­te­rik ez dira; inon lerra­tu barik bes­te alde bate­ra begi­ratzen dute­nak beza­la, giza­te­ria­ren bila­kae­ra­ren­tza­ko hain era­ba­ki­ga­rria suer­tatzen den une honetan.

Kapi­ta­lis­moa egoe­ra deka­den­tean dago, eta­pa inpe­ria­lis­tan hain zuzen, aurre­ra egin nahi horre­tan sun­tsi­pen, mise­ria, guda eta heriotza dakarz­ki. Bero­nen sun­tsitzeak eta mun­du mai­la­ko orde­na (elkar­la­gun­tza, elkar­ta­su­na eta erres­pe­tua oina­rri iza­nik) berri bat sor­tzeak soi­lik eka­rri­ko ditu bake iraun­ko­rra herri eta nazioen­tzat, lan­gi­le kla­sea buru­ja­betza­ra hurbilduz.

Bil­bo Antifaxista

Bil­bo, 2022eko Maiatza

[ES]

Des­de Bil­bo Anti­fa­xis­ta apo­ya­mos abier­ta­men­te la «Ope­ra­ción Espe­cial» que se está desa­rro­llan­do en el Don­bass y en Ucra­nia des­de el pasa­do 24 de febre­ro, a la vez que hace­mos nues­tros los pun­tos de des­mi­li­ta­ri­za­ción, des­na­zi­fi­ca­ción, Don­bass libre y coexis­ten­cia pacífica.

  1. Des­mi­li­ta­ri­za­ción, por­que enten­de­mos que, la orga­ni­za­ción terro­ris­ta OTAN, arie­te del impe­ria­lis­mo, debe de aban­do­nar Ucra­nia, ya que supo­ne una ame­na­za para la sobe­ra­nía y la segu­ri­dad de Rusia, del Don­bass, de la mis­ma Ucra­nia y del res­to de paí­ses de la zona. Su mera exis­ten­cia supo­ne una ame­na­za para la sobe­ra­nía de los pue­blos y la paz mun­dial. Fue­ra la OTAN de Ucra­nia y de Eus­kal Herria.
  2. Des­na­zi­fi­ca­ción, por­que enten­de­mos que, duran­te déca­das, Cana­dá, EEUU, Rei­no Uni­do, etc, han esta­do pro­te­gien­do, adies­tran­do, finan­cian­do y pre­pa­ran­do a los nazis here­de­ros del la Orga­ni­za­ción de Nacio­na­lis­tas Ucra­nia­nos, para con­ver­tir­los en un foco de ines­ta­bi­li­dad diri­gi­do con­tra Rusia. El esta­do ucra­niano, su ejér­ci­to, su poli­cía, su gobierno, está infes­ta­do de nazis. Des­de el 2014, dece­nas de orga­ni­za­cio­nes fas­cis­tas cam­pan a sus anchas con el bene­plá­ci­to del gobierno de ese país y el ase­so­ra­mien­to de occi­den­te. Solo la ani­qui­la­ción de estos ele­men­tos y la des­es­truc­tu­ra­ción de estás orga­ni­za­cio­nes fas­cis­tas trae­rá la liber­tad a la pobla­ción de Ucra­nia y del Donbass.
  3. Don­bass libre, por­que enten­de­mos que el pue­blo del Don­bass tie­ne dere­cho a ser libre. En el 2014, las Repú­bli­cas de Donetsk y Lugansk, deci­die­ron sepa­rar­se de la Ucra­nia fas­cis­ta recién crea­da y des­de enton­ces han sufri­do cons­tan­tes bom­bar­deos por par­te del ejér­ci­to ucra­niano, que ha supues­to el ase­si­na­to de miles de civi­les. Por otro lado, la pobla­ción que vive en el Don­bass ocu­pa­do por Ucra­nia, ha teni­do que sufrir todo tipo de veja­cio­nes, humi­lla­cio­nes, per­se­cu­cio­nes, tor­tu­ras y ase­si­na­tos a manos del ejér­ci­to ucra­niano y las orga­ni­za­cio­nes fas­cis­tas. En estos 8 años, el pue­blo del Don­bass ha sido ejem­plo de resis­ten­cia con­tra el fas­cis­mo y fren­te al impe­ria­lis­mo, al igual que lo fue en el pasa­do con­tra la Ale­ma­nia nazi.
  4. Coexis­ten­cia pací­fi­ca, por­que los pue­blos esla­vos pue­den coexis­tir pací­fi­ca y fra­ter­nal­men­te sin la inje­ren­cia del impe­ria­lis­mo anglo­sa­jón y sus laca­yos, como lo han hecho duran­te siglos, y duran­te déca­das en la edi­fi­ca­ción del socia­lis­mo en la Unión de Repú­bli­cas Socia­lis­tas Sovié­ti­cas. El Don­bass, Ucra­nia y los pue­blos que la con­for­man, tie­nen dere­cho a ejer­cer la Auto­de­ter­mi­na­ción sin la inje­ren­cia y el chan­ta­je del imperialismo.

Des­de Bil­bo Anti­fa­xis­ta que­re­mos denun­ciar el papel que está jugan­do el gobierno social­fas­cis­ta del PSOE, envian­do armas y dine­ro al nazis­mo ucra­niano. No pode­mos pasar por alto la pos­tu­ra del PNV y las ins­ti­tu­cio­nes vas­cas, con EITB a la cabe­za, con su dis­cur­so anti- ruso, con­vir­tién­do­se en voce­ros y vasa­llos del imperialismo.

Sí, nosotrxs toma­mos par­ti­do y recha­za­mos las pos­tu­ras ambi­guas de «ni con unos ni con otros» del refor­mis­mo, que no son más que un apo­yo mani­fies­to al Eje Atlan­tis­ta; como aque­llas que miran para otro lado, sin posi­cio­nar­se, en este momen­to cru­cial para el deve­nir de la humanidad.

El capi­ta­lis­mo se encuen­tra en su fase deca­den­te, en su eta­pa impe­ria­lis­ta, y en su hui­da hacia ade­lan­te solo gene­ra des­truc­ción y mise­ria, gue­rras y muer­te. Solo su des­truc­ción y la edi­fi­ca­ción de un nue­vo orden mun­dial basa­do en la coope­ra­ción, la soli­da­ri­dad y el res­pe­to mutuo, trae­rá una paz dura­de­ra para los pue­blos y nacio­nes, acer­can­do a la cla­se obre­ra a su total emancipación.

Bil­bo Antifaxista

Bil­bao, mayo del 2022

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *