EH Bil­duk eta Sor­tuk Patxi Rui­zen ingu­ruan argi­ta­ra­tu­ta­ko agi­rien inguruan

EH Bil­duk eta Sor­tuk Patxi Ruiz eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren ingu­ruan ate­ra­ta­ko agi­riak dire­la-eta, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

Patxi Rui­zen boron­da­tea errespetatu

EH Bil­duk dioe­na­ren ara­be­ra, Bel Pozue­ta par­la­men­ta­ria Mur­cia II-ko kar­tze­lan Patxi bisi­ta­tu ahal iza­te­ko beha­rrez­koak diren ges­tioak egi­ten ari da. Sor­tuk eran­tzu­ki­zu­na eskatzen digu bere mise­riak estal­tze­ko. Dena­ren gai­ne­tik eta, are gehia­go une gogor haue­tan, Patxi­ren boron­da­tea erres­pe­ta­tu beha­rra dago, eta Patxik argi utzi du EH Bil­du­ren eta Sor­tu­ren jarre­ra poli­ti­koak ez due­la bere oniritzia.

Aldi berean mun­du guz­tia­ri onar­tu dio bere egoe­raz infor­matze­ko esku­bi­dea, bai­na Patxik defen­datzen duen ildo poli­ti­koa­ren ara­be­ra gau­za­tu behar da pre­sioa. Patxik etsaia­re­ki­ko kon­fron­ta­zioa defen­datzen du eta EH Bil­duk zein Sor­tuk kon­fron­ta­zio hori aurre­ra era­ma­te­ko dituz­ten auke­rak eta posi­zioa ez dire­la apro­betxatzen ari deritzogu.

Herri pre­sioa

Uga­riak dira Eus­kal Herrian zehar burutzen ari diren mobi­li­za­zioak eta dina­mi­kak. Behin baino gehia­go­tan debe­kuen gai­ne­tik burutzen ari dira. Kon­tu­tan har­tze­koa da, gai­ne­ra, pan­de­mia­ren aitza­kia­re­kin gure esku­bi­de poli­ti­koak ber­tan behe­ra utzi dituz­te­la zaplatzen gai­tuz­te­nek. Eus­kal Herria, ordea, Patxi­re­na beza­la­ko egoe­ra larria­ren aurrean erreak­zio­na­tu eta eran­tzu­ten jaki­ten ari da, kon­fi­na­men­dua hasi zene­tik mun­duan mobi­li­za­zio gehien buru­tu dituen herrial­dea izanik.

Herri pre­sio­rik gabe Patxi­ren auzia ezku­ta­tu­ta man­ten­du­ko luke­te sis­te­ma­ren txa­kur diren komu­ni­ka­bi­deek. Age­rian gel­di­tu da mar­katze zuze­nik gabe ez dagoe­la gaia mahai gai­nean jar­tze­rik, eta alder­di ins­ti­tu­zio­nal guz­tiak gehia­go kez­katzen ditue­la hor­ma batean egin­da­ko mar­go­ke­tek Patxi­ren bizitza baino.

Hor­taz, esan beha­rra dugu EH Bil­du eta Sor­tu ere Patxi­ren alde herri pre­sioa gau­zatzen ari dire­nen kon­tra­ko kan­pai­nan mur­gil­du dire­la, eta Patxik bizi­rik jarraitze­ko espe­ran­tza mini­mo bat bal­din badau­ka, espe­ran­tza hori beraiek gel­ditzen saiatzen ari diren herri pre­sioan dagoe­la. Kon­trae­san­ko­rra deritzo­gu Patxi­ren alde lanean dau­de­la esa­tea­ri bera­ren alde­ko pre­sio eki­me­nei ozto­po­ak jar­tzen diz­kie­ten bitartean.

Irten­bi­de indi­bi­dua­lek pre­soak babes­ga­be uzten dituzte

2014tik hona Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak defen­da­tu du irten­bi­de indi­bi­dua­lek pre­soen arte­ko bata­su­na apur­tzen zute­la eta, ondo­rioz, pre­soak babes­ga­be uzten zitue­la kar­tze­la­ren gehie­gi­ke­rien aurrean, eta ira­kur­ke­ta hori logi­ka honen ara­be­ra egi­ten genuen:

Pre­so batek gra­du pro­gre­sioa egi­te­ko kar­tze­la­ren “tra­ta­men­du indi­bi­dua­li­za­tua” deritza­na onar­tzen due­nean, aldi berean onar­tzen ari da bes­te kide batzuen aur­ka­ko injus­ti­ziak salatzea­ri uko egi­tea. Kidee­kin elkar­ta­su­na adie­ra­ziz gero gra­du pro­gre­sioa egi­te­ko bidea zail­tzen zaio.

Gure mugi­men­dua erres­pe­tu osoz jar­dun da espetxe barru­ko dina­mi­kei dago­kie­nez, bai­na ana­li­si objek­ti­boa egi­nez, orain­goan ikus deza­ke­gu Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak hasie­ra­tik egin­da­ko ira­kur­ke­ta zuze­na zela. Prak­ti­kak baino ez du teo­ria egiaz­tatzen edo gezur­tatzen, eta Mur­cia II-ko kasuak era­kus­ten du Patxi guz­tiz babes­ga­be gel­di­tu dela kar­tze­la­ren aurrean.

Mur­cia II-ko pre­so bakar batek baino ez du Patxi­ren alde­ko elkar­ta­sun jarre­ra publi­ko­rik har­tu, Patxi hil­tzen den bitar­tean gai­non­tze­ko guz­tiek gra­du pro­gre­sioa­ri lehen­ta­su­na ema­ten dio­ten bitar­tean. Uler­gaitza egi­ten zai­gu, gaur egun man­ten­du ditza­ke­ten ezber­din­ta­sun ideo­lo­gi­koak dire­nak dire­la ere, gai­non­tze­ko pre­soek kar­tze­la pre­sio­natze­ko inola­ko dina­mi­ka­rik martxan jarri ez izana.

Ez dago­kio gure mugi­men­dua­ri balo­ra­zio per­tso­na­le­tan sar­tzea, jakin­da pre­so baten egoe­ra par­ti­ku­la­rra bal­din­tzatzai­lea izan dai­te­kee­la, bai­na bai azpi­ma­rra­tu behar dugu Mur­cia II‑n ger­tatzen dena EH Bil­duk “Bake­ra­ko Eus­kal Bidea” deritzan doku­men­tuan marraz­tu­ta­ko bide­tik era­to­rri­ta­ko ondo­rioa dela. EH Bil­du eta Sor­tu­ren lerro poli­ti­koak era­gin zuze­na dau­ka Patxi Rui­zen egoeran.

Elek­to­ra­lis­moa

Bukatze­ko, ez zai­gu ohar­ka­be­koa alder­di ins­ti­tu­zio­nal guz­tiak hau­tes­kun­de kan­pai­nan mur­gil­du­ta dau­de­la eta horren ara­be­ra­ko mugi­men­du publi­koak egi­ten dituz­te­la. EH Bil­du­ren eta Sor­tu­ren oha­rrak Patxi­ren gose eta ega­rri gre­ba­ren bede­ratzi­ga­rren eta hamar­ga­rren egu­ne­tan hel­du dira, orain arte herria­ren ekin­tza zuze­nak kri­ti­katze­ko izan denean baino ez dute­nean Patxi zehar­ka aipa­tu eta, orain, ger­ta dakio­kee­na­ren ardu­ra Patxi­ren ingu­rua­ren gain jar­tze­ko. Zai­la da aur­kitzen lokatze­tan mur­gil­tzen hain gus­tu­ra egon dai­te­kee­nik. Mugi­men­du este­ti­kotzat eta elek­to­ra­lis­tatzat har­tzen ditu­gu haien eki­men eta dekla­ra­zio guztiak.

Alder­di ins­ti­tu­zio­na­lek herria­ri sines­ta­raz­ten dio­te poli­ti­ka­ri pro­fe­sio­na­lek egi­ten dute­na baino ez dela poli­ti­ka, herria­ri sines­ta­raz­ten dio­te sis­te­ma bur­ge­sak mar­ka­tu­ta­ko para­me­troen bar­nean egi­ten dena baino ez dela poli­ti­ka, lan­gi­le­ria­ren hel­du­ta­su­na­ri muzin eginez.

Ikus­pe­gi iraul­tzai­le bate­tik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak ez du uler­tzen ins­ti­tu­zio bur­ge­se­tan ego­tea hauek barru­tik apur­tze­ko ez bada. Horre­ga­tik eta edo­zein une­tan Patxi kolap­so­ra hel dai­te­kee­la kon­tu­tan har­tu­rik, herria­ri urgen­tziaz bene­ta­ko poli­ti­ka egi­te­ko deia egi­ten dio­gu, kale­tik zapal­tzen gai­tuz­ten hil­tzai­leen jar­due­ra bal­din­tza­tu eta irau­li deza­kee­na egi­te­ra ale­gia. Patxi­ren bizitza­ren alde, herri borro­ka aurrera!

Eus­kal Herria, 2020ko maiatza­ren 20a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *